Resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Europa (EMREX)

EMREX er en elektronisk tjeneste for resultatutveksling mellom universiteter og høgskoler i Europa. Løsningen sikrer at mottakerne kan stole på at resultatene er korrekt gjengitt samtidig som den bidrar til å redusere behovet for papirforsendelser.

Hva innebærer EMREX?

EMREX er en internasjonal tjeneste som gir studenter og søkere mulighet til elektronisk å overføre sine studieresultater fra høyere utdanning mellom ulike studiesteder i Europa. EMREX vil blant annet være nyttig for følgende grupper:

  • utenlandske personer som søker på høyere utdanning i Norge
  • norske personer som søker på høyere utdanning i utlandet
  • studenter som har vært på utvekslingsopphold
  • studiesteder som har søkere med høyere utdanning fra andre land
  • studiesteder som har studenter som har vært på utvekslingsopphold

EMREX har blitt utviklet gjennom et EU-finansiert prosjekt med mål om å bidra til internasjonalisering av høyere utdanning, økt studentmobilitet og økt kvalitetssikring av resultatinformasjon.

Hvilke land benytter EMREX?

I første omgang vil søkere og studenter som har studert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Italia og Ploen få mulighet til elektronisk å overføre resultater mellom utdanningsinstitusjoner i disse landene (i Norge er det et krav om at utdanningsinstitusjonen er en FS-institusjon). På sikt er det ønskelig at også flere land innlemmes i løsningen.

Komplett liste over institusjoner som benytter EMREX.

Hvordan foregår overføringen?

Det er studentene og søkerne selv som initierer overføringen av resultatene via datasystemer ved studiestedet resultatene skal sendes til. I Norge gjøres dette fra Studentweb eller Søknadsweb. Studenten/søkeren må være aktiv student/søker for å få tilgang til Studentweb/Søknadsweb. Overføringen av resultatene må således gjøres før tilgangen til Studentweb/Søknadsweb utgår.

Så snart en elektronisk overføring er initiert, vil resultater hentes ut direkte fra et studieadministrativt system ved det landet studenten/søkeren har ekstern utdanning fra. Resultatene overføres da til FS-basen ved studiestedet studenten/søkeren er knyttet til.

Prosessen består av fire steg:

  • Studenten/søkeren logger inn i Studentweb/Søknadsweb
  • Studenten/søkeren velger "Import results from abroad" (under "Results")
  • Studenten/søkeren velger landet han/hun ønsker å importere resultater fra, for så å velge resultater
  • Studenten/søkeren bes til slutt om å gi CERES tilbakemelding på tjenesten ved å fylle ut et spørreskjema (kun i forbindelse med pilotering av tjenesten)

Siden funksjonaliteten er en utvidelse av den nasjonale løsningen for resultatutveksling, legges det til grunn at alle FS-institusjoner også tilbyr resultatutveksling på tvers av land til sine studenter/søkere.

Testing av tjenesten

De norske FS-institusjonene kunne fra og med februar 2016 åpne opp for testing og bruk av tjenesten.

Informasjon om forutsetninger og nødvendige registreringer i FS finnes i brukerdokumentasjonen for EMREX.

Hvordan foregår testingen?

Testene gjennomføres ved at en student logger seg inn i Studentweb og importerer eksterne resultater. Slike tester vil bli koordinert av CERES, og CERES og institusjonen avtaler seg i mellom hvem som har dialog med studenten og om testen gjennomføres med FS-kontakten tilstede eller ikke.

Studentene som bli bedt om å teste tjenesten (eller FS-kontaktene) må fylle tabellen i testplanen (ja eller nei i hver rad og skrive eventuelle kommentarer): Testplan

Se også brukerveiledningen for gjennomføring av resultatoverføringen (gis til studenten som skal teste): Quick guide to EMREX

Se også: EMREX handbook

Publisert 3. juni 2016 09:25 - Sist endret 4. des. 2017 13:00