Versjonsendringer FS9.0

Oppsummering av endringer som er gjort til FS versjon 9.0 (endringer fra versjon 8.4)

OPPSUMMERING

De viktigste endringene til versjon 9.0 er

 • Ny versjon av utviklingsverktøyet for FS-klienten, som gir noen endringer beskrevet under.
 • Funksjonene for kandiatnummerering er helt omskrevet, med mer automatikk og funksjonalitet.
 • r16, r17: Oppdateringer med i fs9.0.0r1 og fs9.0.0r2

 

Detaljerte spesifikasjoner for strukturendringer; se FS-SD/001 Basisskjema. Alle nye felt er beskrevet, og denne beskrivelsen kommer frem i skjermbildene ved hjelp av funksjonstast F2, når skrivemerket står i det felt en ønsker beskrivelse for. Beskrivelse av tabellendringer finnes sist i dette dokumentet.

Spesielle punkter i forbindelse med oppgradering

 • Ved overgang til FS9.0 kjøres følgende konverteringsfunksjoner.
  • Setter verdier for kandnumgruppe for alle vurderingskombinasjoner med J for status_kandidatnr FS-921
  • Legger til verdier i tabellen vurdkombenhet_kandnr for alle vurderingsmeldinger FS-921

  • Sletter modulegenskap RAPPORTER - PDFGEN da FS-klienten ikke lengre bruker denne. Distill-metoden (Ghostscript) er ikke lengre valgbar, kun native metode benyttes videre. FS-1174

  • Omgjort status_eksportert_epn til N for utgåtte studieprogram.

  • Tallkarakter.Karakternavn omgjort til NULL der denne hadde verdi blank ' '. OPPF-657

  • Det ryddes noe i brukerprofiler, en del valg som tidlig kom opp som del av Innstillinger for den enkelte bruker, og som egentlig ikke skulle inn der er tatt vekk. Utgåtte brukerprofil-punkter er fjernet. Brukerprofil for brukere som ikke lengre er koblet til en databasebruker er slettet. Brukerprofil for bruker FS og FS_SYSTEM er slettet.

 

FS9.0 er basert på utviklingsverktøyet PowerBuilder – versjon 2021. Denne har støtte for Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2019 og Windows Server 2016. Klienten er fortsatt en 32bit klient, men kan også kjøres under 64bit Windows.

Bruk av Ghostscript er utgått, og trengs ikke lengre installeres.

Grå tekst angir at endringene er distribuert mellom versjon 8.4 og 9.0.

De fleste punktene er påført RT-nummer. Dette henviser til den sak som endringen er oppstått på grunnlag av. Disse numrene er linker direkte til vårt behandlingssystem.

Noen saker er påført Jira-nr. Dette er saker som ligger i vårt system for å behandle utviklingssaker. Man må ha en Jira-bruker for å kunne se på saker i Jira. Dette tildeles utvalgte personer ved institusjonene.

 

Generelle endringer

Teksteditor

Gjelder teksteditor brukt for tekstavsnitt, vitnemål og info-tekster. Det er introdusert en ny teksteditor, TxText versjon 28.0 erstatter den tidligere TxText versjon 14.0. Denne er  mer stabil, inneholder en del rettelser. Funksjonsmessig inneholder den samme muligheter som tidligere. FS-1079

PDF-generering

Versjonen inneholder en del forbedringer i den nye måten å generere PDF'er på. Ghostscript er ikke lengre i bruk i FS og kan ikke velges lengre som alternativ. FS-1079

Innebygd nettleser

PB2021 inneholder en chromiumbasert nettleser. Denne er tatt i bruk for å vise frem siste transaksjoner til lånekassa - FS031.003 Studieprograminformasjon. Dette gjøres da visningen av dette er basert direkte på xml-filen som er generert sammen med et stylesheet, en metode som nettleserte etter hvert inneholder restriksjoner mot å vise. Samme metode er brukt i filene som eksporteres med FS216.001 Lagre dokumenter til disk. Dersom denne skal videreføres bør det vurderes en annen metode for visning av dokumentene i nettleser (dette gjøres utenfor FS-klienten). FS-1079

Erstattet bruk av funksjoner fra klienten som ikke lengre supporteres (teknisk)

 • Bruk av klassen inet erstattet med ny funksjon for åpning av nettleser. FS-1240
 • Tatt ut bruken av funksjon GetSQLPreview FS-1240

Annet

Radioknapper og valgbokser i datavinduer blir nå sentrer i høyden (tidligere var de justert opp mot toppen i en rad. FS-1079

BILDER

Generelt

 • Tester som utføres på tekstfelter blir nå også utført etter at en har oppdatert feltet via dialogen Edit - Tekstfelt (Ctrl-T). Gjort i første omgang for å få melding om ulovlig e-postadresser. FS-1204
 • Rettet feilmeldinger som inneholdt gammel adresse til fs-support. FS-1244

PERSON-MENYEN

Student samlebilde

Fane Finans: Rettet beregning av sted 5901 - tar utgangspunkt i kolonnen NFR for finanstype (ikke hardkodede verdier). RT328966 r17

Person/Student

Rettelse for feltet e-post arbeid slik at det er mulig å legge inn fler tegn enn feltets bredde. RT313276 FS-1242

Person/Fagperson

Rettelse for feltet e-post arbeid slik at det er mulig å legge inn fler tegn enn feltets bredde. RT313276 FS-1242

Fagperson samlebilde

Rettet visning av faner der bildet justeres ned i bredden. https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=476056
Rettet oppdatering for feltet E-postadresse arbeid (ble kun oppdatert dersom også en annen e-postadresse ble oppdatert samtidig). 
RT300311 FS-1202

Fagperson

Rettet oppdatering for feltet E-postadresse arbeid (ble kun oppdatert dersom også en annen e-postadresse ble oppdatert samtidig). RT300311 FS-1202

Spesialtilpasning for person

Navn for type spesialtilpasning er lagt til i datagrunnlaget for bildet. RT302791 FS-1218

 

OPPTAK

Generelt

 • I forbindelse med innføring av nye kravtyper for lærerutdanning er beregning av kvalifisert gjort om. 
  Hvert kravalternativ innenfor “spesielle krav” gjennomgås hver for seg. Dersom alle krav i en liste er godkjent, så avsluttes kontrollen.
  Tidligere ble hvert enkelt kravelement testet hver for seg, og det ble da litt tilfeldig hvilket karakterkrav som ble behandlet sist, og dermed ble avgjørende for godkjenning. RT301814
 • Kontrollmotoren for NVB-vitnemål forkaster ikke lengre vitnemål med fagstatus N og G. (Dette gjelder relativt få vitnemål) FS-1247

Søknad samlebilde

 • Ved sletting av meldinger fra øvre del av bilde når meldingsvisningen er i "smal visningsmodus", ble alltid første meldng slettet uavhengig av hvilken melding som hadde fokus. Dette er rettet. RT306126 FS-1225
 • Fane SøkAlt: Nytt felt Studieprogram. Se endringsbeskrivelse for FS159.001 for informasjon om feltet. RT469689 FS-1133

Søknad samlebilde NOM

Fanen Søk.alt har igjen fokus ved åpning av bildet.

Vitnemålsbehandling

Valget Beregn er utvidet med å også automatisk generere innholdet i fagprofilen for søker, gjelder spesielt SKO-poeng. Dette er en generering som gjøres med valget Fullfør i Søknad samlebilde, men det er for sent for å få en fullverdig vurdering av LÆRALT-kravet. I dag må en velge Fullfør, før en gjør disse beregningene i bildet Vitnemålsbehandling. RT304213

Opptakstudieprogram samlebilde

Fane Opptakstermin: Feltene Oppmøtested og Tid er nå mulig å oppdatere også for NOM-studier. RT314206

 

PROGRAMSTUDENT

Generelt

Det er lagt til kontroll på lovlige tegn for klassekode ved nyregistrering. RT301274 FS-1212 

 

UTVEKSLING

Utvekslingsperson samlebilde

Nytt felt: Campus (for søking). RT304161

 

SEMESTERREGISTRERING

Bestilling

Rettet feltene for studentnr og årstall slik at alle sifre vises og kan kopieres. RT322169 FS-1249

UNDERVISNING

Generelt

 • Campus for undervisningsaktivitet gis ved nyregistrering verdi dersom det for undervisningsenheten kun eksisterer et lovlig alternativ. FS-1215
 • For undervisningsenhet er det lagt på krav om at terminnr starter på 1 for en serie, og fortsetter oppover uten hull i serie.

Undervisningsaktivitet

Rettet  stednavn i hierarki-visningen oppe til høyre i bildet FS-1256

 

VURDERING

Generelt

 • Ved oppretting av nye emnekjeder av type TREGANG vil det neste kveld foretas en oppdatering beregning i vurderingsprotokollen for tall bestått/tellende for emner som inngår i emnekjeden. Dette gjøres i samme jobb som “Automatisk vedlikehold av vektingsreduksjonsregler” (VEDLIKEHOLD_VEKTRED). Denne må altså være krysset av i dialogen “Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner”. RT475474 FS-1189

 • Campus for kommisjon gis ved nyregistrering verdi dersom det for vurderingsenheten kun eksisterer et lovlig alternativ. RT299075 FS-1209

 • Automatisk oppdatering av campus for nye vurderingsenheter tar nå hensyn til verdi for status_aktiv for campus på vurderingskombinasjon. FS-1217

Vurderingsenhet samlebilde

Fane Kommisjon: Ny kolonne: Campus.

Begrunnelse og klage

 • Rettelse av feil i visning for mouseover for nytt resultat. Der ble den som overførte resultatet vist som kommisjonsmedlem. FS-1173 RT474259
 • Det er lagt til sperre mot endring av klagetype for saker opprettet i Studentweb. RT301744 FS-1213

Kommisjon med sensorer

 • I visningen er sensoroppnevninger for sensor blir hele rekken med oppnevninger vist som mouseover der det ikke er plass i bildet for hele visningen. RT476182 FS-1190
 • Nytt felt: Tilhørende klagekommisjon. Det er kontroll på at det kommisjonsnummeret som angis referer til en kommisjon med J for klagekollisjon.
  Ved nyregistrering av vurdkombklage av type SENSUR vil klagekommisjon settes automatisk til den klagekommisjonen som er referert fra opprinnelig kommisjon for studenten. Funksjonaliteten med automatisk setting av klagekommisjon dersom kun en klagekommisjon eksisterer vil fungere som tidligere. RT409723 FS-1105

Kandidatnummer for vurderingsenheter

Nytt bilde i undermeny Sensor / kommisjon. Viser innholdet i ny hjelpetabell for kandidatnummerering, for å legge til rette for tilfeldig forløpende kandidatnummerering i ikke-sammenhengende serien (nummerering type TILFELDIG). Denne tar også vare på informasjon om kandidatnummer som er brukt for studenter som er trukket seg fra vurdering. Visningen gjelder grupper av vurderingskombinasjoner innenfor et emne.

(Korrekt innhold i dette nye bildet er avhengig av man bruker den nye kandidatnummereringsrutinen FS550.002. Bruker man gammel rutine (FS550.001) vil ikke nye kandidatnummer vises i bildet. Begge rutinene vil være tilgjengelig i FS inntil det har foretatt en høring om automatisering av kandidatnummerering høsten 2022.)

Bildet er primært innført av testhensyn, det er ikke anledning til å endre data her. FS-921

 

 

KVALIFIKASJON

Oppnådd kvalifikasjon

Fane emne: Viser nå emnenavn i stedet for forkortet emnenavn, og visningen tar hensyn til navnehistorikk. RT309816 FS-1235

Oppnådd kvalifikasjon protokoll

Fane emne: Viser nå emnenavn i stedet for forkortet emnenavn, og visningen tar hensyn til navnehistorikk. RT309816 FS-1235

 

ETTERUTDANNING

Kursdeltakelse samlebilde

Det er lagt på kontroll av e-postadresser i dette bildet (ved endring av adresser). RT306126 FS-1225

 

  STUDIEELEMENTER

  Generelt

  • Når studieprogram settes utgått vil også verdi for eksport EPN settes til N.

  Emne samlebilde

  • Fanen Pensum er tatt vekk fra bildet (tabellen utgått). RT303671 FS-1226
  • Det sentrale datavinduet er økt i bredde og høyde, noe mer luft mellom feltene. Noen av ledeteksten er utvidet.
  • Nytt J/N-felt for Fleksibel finansiering får å angi om dem som tar emnet skal kunne få støtte innenfor den nye studiefinansieringsordningen til Lånekassa.
  • Feltet Enkeltemneoppt. er flyttet fra rammen Undervisning til Studentweb, og navnet om til Opptak i Studentweb.
  • Feltet Hovedinstrument er flyttet inn i rammen Undervisning.
  • Feltet URI samling vitenarkiv er flytet nederst i vinduet.
   FS-1234

  Vurderingskombinasjon samlebilde

  • Omgjøring av vurderingskombinasjon.status_vurdering fra J til N  nektes dersom det eksisterer resultater for denne vurderingskombinasjonen. FS-1231
  • Vurderingskombinasjonene er gruppert sammen for kandidatnummerering. For vurderingskombinasjoner som arver type kandidatnr og startnr fra nivået over, så fremkommer teksten for feltet med grå farge med informasjon om at denne er arvet (vises når musepeker holdes over feltet).
  • Til høyre for feltet kandidatnr vises gruppenr som angir grupper av kandidatnummerering. Studenter som er meldt til flere grupper innenfor samme emne skal ha samme kandidatnr for alle vurderingsmeldinger i samme gruppe.
  • Det er lagt på nye ikoner i visningen av hierarkiet oppe til høyre i bildet.
   FS-921

  Studieprogram samlebilde

  • Rettet visning av faner der bildet justeres ned i bredden. RT476056
  • Fane Lisens: Tatt vekk feltet Kodeverditype. FS-1203 RT476566

   

  KODER

  Institusjon

  Rettelse slik at verdi for feltet Fusjonert vises.

  Tallkarakter (studelem)

  Feltet karakternavn er kun obligatorisk dersom bokstavkarakter har verdi J. OPPF-657

  Vurderingsklagevedtakstype (vurdering)

  Nye felter for Merknad - Studentweb (bokmål, nynorsk og engelsk). RT409837 FS-1103

   

  RAPPORTER/RUTINER

  Generelt

  Prosedyren som tilrettelegger kontaktinformasjon for e-post og SMS-utsending (PK_FindAdress.P_FyllPlukkTab) er endret slik at den takler at KORR-tjenesten er utilgjengelig. Den vil da benytte eksisterende kontaktinformasjon fra FS-tabeller. I slike tilfeller vil det logges til varsellogg at KORR-tjenesten feiler. RT472235 FS-1160

   

  PERSON-MENYEN

  FS214.001 Send e-post

  Det er for emne-feltet lagt til en begrensning på 100 tegn (over 100 tegn gav tidligere en feilmelding ved forsøk på utsending).  RT301859 FS-1198

   OPPTAK

   FS120.003 Brev med resultat av opptak

   Rapporten har fått nye flettefelt:

   • VILKARSTATUS_VENTELISTE: Nytt felt i avsnitt nr 5. Denne fylles med alle tekster knyttet til vilkårstatus for søknadsalternativ med tilbudsstatus V eller X

   • VILKARSTATUS_AVSLAG: Nytt felt i avsnitt nr 8. Denne fylles med alle tekster knyttet til vilkårstatus for søknadsalternativ i en søknad der søker ikke er kvalifisert for noe søknadsalternativ (avslagsbrev).

   RT470669 FS-1139

   FS150.001 Import fra SO

   Den automatiske oppdatering av status for import i FS150.001 trakk fokus vekk fra andre vindu. Denne er endret slik at oppdateringen kun gjøres når FS150.001 er det aktive vinduet. RT301099

   FS159.001 Opprette søkere som student

   Lagt til behandling av den nye kolonnen Studieprogramkode som kan oppgis på søknadsalternativ i Søknad samlebilde. Dersom denne er gitt verdi vil denne brukes i stedet for studieprogram oppgitt for opptakstermin for opptakstudieprogram. RT469689 FS-1133

    

   PROGRAMSTUDENT

   FS303.001 Karaktersnitt for studenter i studiekull

   Nytt valg “Alle emner i plan”, som alternativ til trinnbasert beregning. RT466168 FS-1112

   FS729.001 Semesterregistreringsopplysninger for studieprogramstudent

   Rettelse i visning av campus i heading for rapport. RT475695

    

   UNDERVISNING

   FS400.001 Undervisningsemner

   Nytt parameter: Campus. FS-1201

   FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter

   Rettet oppretting av undervisningsaktiviteter mht koblingen til campus, som kunne føre til feilsituasjon (campus som manglet på undervisningsenhet).

   FS431.002 Kursdeltakere - kurs - spørsmål og svar

   Fritekstsvar ble ikke vist frem når rapporten ble gruppert etter spørsmål. Dette er rettet. FS-1222 RT305303

   FS451.001 Undervisningspåmeldte studenter

   Nytt valg for “Hent opplysninger om studieretning” er lagt til i rapporten. Studieretning hentes for aktiv studieprogramstudent, og fra veivalg som studenten har fått opptak til som representerer studieretninger (om dette avviker, eller er tillegg til studieretning angitt på studieprogramstudent). RT467321 FS-1132

   FS460.001 Poengtildeling - und.påmeldte

   Lagt til radvalidering for oppgitt sted / emne som rutinen kjøres for. RT322598

   FS460.002 Beregning av kvalifisert - und.påmeldte

   Lagt til radvalidering for oppgitt sted / emne som rutinen kjøres for. RT322598

    

   VURDERING

   Generelt

   • Rettet kontroll av forkunnskapskrav der kravet er en emnesamling. Denne ble oppdaget som del av rutinen FS460.002 Beregning av kvalifisert for undervisningspåmeldte, men rettelsen er generell. FS-1238
   • Automatisk setting av antall forsøk i vurderingsprotokoll er gjort om, for å unngå feilmelding ved endring av resultat i protokoll.  RT305745

   FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

   • Rutinen er endret slik at antall timer kun oppdateres dersom status eksamensavvikling eller status netteksamen har verdi J for type vurderingskombinasjon. RT302833 FS-1219
   • Rutinen tar hensyn til verdi for kolonne campus_vurdkomb.status_aktiv ved test av parameterverdi for campus. FS-1217

   FS515.001  Sletting av undervisnings- og vurderingsmeldinger

   Valget "Manglende eksplisitt studierett" er navnet om til "Avsluttet studierett gitt termin".

   Dette valget fungerer nå på følgende vis:

   • Dersom studenten har en studierett som er opphørt innenfor semesteret for meldingen som gjelder et gitt emne OG ikke har en annen aktiv studierett som gjelder dette emne, så blir meldingen slettet.
   • Dersom studenten har en studierett som er opphørt innenfor semesteret som ikke gjelder eksplisitt for emnet OG ikke har noen annen aktiv studierett, så blir meldingen slettet.

   RT300041 RT300043 FS-1182

   FS550.002 Kandidatnummerering - testversjon 2022

   Ny rutine for kandidatnummerering. Rutinen er fullstendig nyskrevet med forbedret funksjonalitet.

   • Tilbyr nummerering av type TILFELDIG, som gir en ikke-sammenhengede serie med nummer. Denne vil initielt ta i bruk 20 nummer. Når det er mindre enn 15 ledige numre igjen, vil nye 20 numre settes av.
   • Studenter som er nummerert, trekker seg, og senere melder seg på nytt, vil få samme kandidatnummer tilbake.
   • Kandidatnummer vil ikke bli gjenbrukt for andre studenter når en student trekker seg.
   • Rapporten etter kjøring av rutinen viser nå alle studenten og hva som er oppdatert for disse.
   • Meldinger for vurderingskombinasjoner med Kandidatnummereringstype STUDENTNR vil nummereres i det meldingen opprettes.
   • Meldinger for vurderingskombinasjoner med. Kandidatnummereringstype TILFELDIG vil nummereres i en egen prosess som kjøres to ganger i minuttet. For disse vil det ta noen sekunder før meldingen får kandidatnummer. Dette forutsetter at det er krysset av for jobben KANDIDATNR i dialogen Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner.
   • Meldinger for vurderingskombinasjoner med Kandidatnummereringstype TILFELDIGS, ALFABETISK og KOMMISJON vil kjøres automatisk etter frist for påmelding som tidligere. Dette forutsetter at det er krysset av for jobben KANDIDATNR i dialogen Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner, og at nummereringstypen har verdi J for Nummerer automatisk.

   RT371579 FS-921

   FS551.001 Kommisjonsfordeling

   Rettet slik at navn på studentene vises i rapporten etter kjøring av rutine. FS-1224

   FS551.003 Kopiering av kommisjoner

   • Nytt parameter: Kopier også klagekommisjoner. RT300657 FS-1208
   • Det er lagt til en merknad i rapporten. Viser nå informasjon om at evt referanse til undervisningsaktiviotet ikke blir kopiert. RT300393
   • Rutinen er endret slik at den ikke er så restriktiv som den opprinnelig var, den ville ikke gjøre oppdateringer dersom det eksisterte minst en kommisjon fra før. Den vil nå opprette de kommisjoner som mangler på til-enheten. RT303550

   FS571.001 Beregning av samlet resultat for vurdering

   Rutinen er endret slik at dersom alle delresultater har resultatstatus B eller S, og karakterregel for samlet resultat omfatter karakter F, så settes karakter F dersom samlet resultat er stryk. Tidligere ble det ikke satt noen karakter i dette tilfellet. RT305785 FS-1229

   FS573.001 Overføring av vurderingsmelding til vurderingsprotokoll

   Når alle meldinger er slettet for emne/år/vurderingstid, så slettes også data fra vurdkombenhet_kandnr. FS-921

    

   KVALIFIKASJON

   FS660.001 Oppnådd kvalifikasjon

   Kolonneoverskrift Utskrevet er endret til Produsert. RT308506 FS-1230

   FS670.001 Vitnemålsdokumenter

   Det er funnet et par eksempler på at Diploma Supplement har inneholdt sider fra et annet vitnemålsdokument som er behandlet av samme saksbehandler. Det er funnet en mulig feilkilde for dette som det lagt inn en rettelse for. RT471554 FS-1150

   FS670.002 Vitnemål

   • Nå fungerer også generering av digitalt vitnemål for kvalifikasjoner med verdi J for Kun side 3 for vitnemål. I dette tilfellet er signeringsteksten lagt på nederst på vitnemålsgrunnlagets første side, som del av bunnteksten. Denne har fontstørrelse 8 som er det samme som bunnteksten forøvrig. Obs! Signeringsoppsettet er ikke helt ferdig, og det vil komme endringer her, så avvent med å produsere vitnemålsdokumenter (per primo oktober 2022). RT314159 FS-1021
   • Tatt vekk den midlertidige løsningen med blank tegn etter fødselsnummer og summering av studiepoeng. Dette var lagt på da høyrejusterte felt i noen tilfeller fikk kuttet deler av teksten. Dette er rettet i siste versjon av PDF-genereringen. FS-1079
   • Margene for sidene med vitnemålsgrunnlag er rettet i ny metode for PDF-generering (som følge av oppgradering til ny versjon av Powerbuilder). RT303184

   FS670.003 Diploma Supplement

   Kulepunkt 4.2 mistet kula og fikk i stedet et innrykk. Denne feilen er rettet i denne versjonen av utviklingsverktøyet Powerbuilder (ny rik-tekst-editor). (For midlertidig rettelse var det mulig å legge inn et blankt tegn i linjen etter siste kulepunkt). RT306892 FS-1228

    

   ETTERUTDANNING

   Generelt

   Kurskode og kurstidkode innført som nye innstillinger for rapporter og rutiner i modulen. Disse er tatt i bruk av alle rapporter/rutiner i etterutdanningsmodulen. RT313276 FS-1243

   FS439.001 Oppretting av kursdeltakere som student

   Det er lagt til initiering av standard parameterverdier for stedkode og termin. RT313276 FS-1243

    

   FS-system

   Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner

   • Valget Automatisk vedlikehold av vektingsreduksjonsregler (VEDLIKEHOLD_VEKTRED) er utvidet med ny funksjonalitet: Ved oppretting av nye emnekjeder av type TREGANG vil det med dette valget foretas en oppdatering beregning i vurderingsprotokollen for tall bestått/tellende for emner som inngår i emnekjeden. RT475474 FS-1189
   • Valget Automatisk kandidatnummerering for vurderingsenhet (KANDIDATNUMMERERING) er utvidet med ny funksjonalitet for nummereringstype TILFELDIG. RT371579 FS-921
   • Ny automatisk nullstilling av SEQ_FSNUMBERGENERATOR (ikke mulig å velge bort). Denne nullstillingen måtte tidligere gjøres manuelt av utvikler. FS-1080

   Brukeradministrasjon

   Rollen FS_PERSONINFO manglet rettighet for å oppdatere den nye arbeidsadressen (e-post). Oppdateringen av disse e-postadressene fra bildet Fagperson skjer i en operasjon, og dermed får en ikke rettighet til å oppdatere noen av dem. I bildene Person/Student og Person/Fagperson burde en få oppdatere e-post og e-post ekstern. Nå er FS_PERSONINFO utvidet med denne rettigheten. RT300311

    

   FS002.001 Nedlasting av felleskoder

   • Ved innsetting/oppdatering av steder vil initialene FS bli satt inn i stedet for initialene til den som har satt i gang jobben for nedlasting. RT299472 FS-1205
   • Rettet oppdatering/telling for Praksissted.
   • Behandling av LMSløpenr justert for tabellen Appmodulegenskap. OPPF-651

    

   RAPPORTERING

   DBH

   FS011.001 Søknadsdata - kompetanse og poeng

   Ny kolonne: Campus. Skal rapporteres fra og med høsten 2022. FS-1250

   FS012.001 Personer i doktorgradsprogrammer

   Ny kolonne: Dato opprinnelig slutt. Verdien for denne hentes direkte fra studieprogramstudent - opprinnelig planlagt sluttdato. FS-1250

   FS012.002 Personer i doktorgradsprogrammer - SSB

   Ny kolonne: Dato opprinnelig slutt. Verdien for denne hentes direkte fra studieprogramstudent - opprinnelig planlagt sluttdato. FS-1250

   FS012.003 Avlagte doktorgrader

   Ny kolonne: Dato opprinnelig slutt. Verdien for denne hentes direkte fra studieprogramstudent - opprinnelig planlagt sluttdato. FS-1250

   Initier jobb for utsending av SMS

   Rutinen for å kontrollere utsending er endret slik at den oppdaterer SMS'er som tidligere er innmeldt som FEIL men som nå meldes som LEVERT. Dette gjøres for meldinger forsøkt utsendt de siste 30 dager. Denne situasjonen skal normalt ikke oppstå, men oppstod nå i forbindelse med at USIT skiftet leverandør av SMS-tjeneste

   FSWS-Studinfo

   Økt kolonnelenge i støttetabell, gav feilmelding om Internal Server Error ved uthenting av studieprograminformasjon.  RT321161

   Datastruktur

   En mer detaljert beskrivelse av endringer i databasen til FS8.4

   Tabellendringer

   Tabell Endringsbeskrivelse
   Arkivtilgang Kolonnene Dato_Opprettet og Saksbehinit_opprettet omgjort fra Not Null til Null
   DBH_Drgrad_Avlagt_Ind Ny kolonne: Dato_Opprinnelig_Slutt
   DBH_Drgrad_Person_Ind Ny kolonne: Dato_Opprinnelig_Slutt
   DBH_Stud_Sokere Ny kolonne: Campuskode
   Emne Ny kolonne: Status_Fleks_Finans
   Emnesamling Ny kolonne: Status_Oppdatering_Behandlet
   Institusjonnavnhist Ny kolonne Institusjonsnr_Original
   Kommisjon Ny kolonne kommislopenr_klage.
   Soknadsalternativ Ny kolonne: Studieprogramkode
   Tallkarakter Kolonne Karakternavn omgjort fra Not Null til Null
   Undform Kolonnene Dato_Opprettet og Saksbehinit_opprettet omgjort fra Not Null til Null
   Undervisningsenhet Flere check-constraints omgjort til defferable
   Vurderingskombinasjon Ny kolonne KandNumgruppe
   Vurdklagevedtaktype Nye kolonner: Merknadstekst_Bokmal, Merknadstekst_Nynorsk, Merknadtekst_Engelsk, Institusjonsnr_Eier.
   Tabellen omgjort til VPD-tabell.
   Vurdkombenhet_Kandnr Ny tabell. Ta vare på informasjon om kandidatnr-tildelinger
   Vurdkombenhet_Kandnrmelding Ny tabell. For i gi meldinger til jobb om at denne skal kjøres for TILFELDIG kandidatnummerering.
   Studentweb  
   sw3_LovligUndervisningsenhet Fjernet kolonner CampusKode_Nynorsk og Campuskode_Engelsk
   sw3s_Vurderingskombinasjon Fjernet kolonne Ekstratid_Spesialtilpasning

   Tabeller og kolonner som er utgått

   Ingen

    

    

    

   Publisert 12. aug. 2022 13:35 - Sist endret 10. okt. 2022 15:13