Versjonsendringer FS8.4

Oppsummering av endringer som er gjort til FS versjon 8.4 (endringer fra versjon 8.3)

OPPSUMMERING

De viktigste endringene til versjon 8.4 er

 • Klargjøring for UHG-opptaket 2022
   
 • Da vi denne gangen ikke har ventet med oppgradering av databasen, men gjort dette fortløpende etter FS8.3, er det ikke så mange nyheter i denne oppgraderingen. Det er foretatt noe opprydding i bakgrunnen, og det er tatt noen endringer som har avventet en slik hovedoppdatering.
 • r1, r2: Oppdateringer med i fs8.4.0r1 og fs8.4.0r2

 

Detaljerte spesifikasjoner for strukturendringer; se FS-SD/001 Basisskjema. Alle nye felt er beskrevet, og denne beskrivelsen kommer frem i skjermbildene ved hjelp av funksjonstast F2, når skrivemerket står i det felt en ønsker beskrivelse for. Beskrivelse av tabellendringer finnes sist i dette dokumentet.

Spesielle punkter i forbindelse med oppgradering

 • Ved overgang til FS8.4 kjøres følgende konverteringsfunksjoner.
  • Emnekombinasjon: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_start og dato_frist (skal ikke brukes).
  • Godkjsak: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_fra_utv, dato_soknad og dato_ferdigbehandlet.
  • Godkjsak_Merknad: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_losning.
  • Godkjsak_Realkomp: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_fra og dato_til.
  • Person: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_fodt
  • Person_Ekststudinst: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_siste_Eksamen og dato_kontrollert.
  • Sted: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_aktiv_fra og dato_aktiv_til
  • Studieprogram: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_godkjent
  • StudieprogramStudent: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato-kolonner.
  • Studprogstud_Utdplanelement: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_reg_godkjent
  • Vurdkombklage: Oppdaterr vedtak til UENDRET der både opprinnelig resultat og klageresultat er stryk. Denne er tidligere feilberegnet i tilfeller der karakter F var oppgitt på kun en av disse.
  • I forbindelse med opprydding etter Studentweb2 og gammel EVUweb er det foretatt sletting av applikasjonstekster og modulegenskaper for disse.
  • Beregner sortering og nivå for eksterneksamen (for visning)
  • Registrerer h_opptakstudieprogram i søkerhistorikk der dette mangler
  • Følgende verdier slettes fra tabellen Tilbudsgaranti_T: AVG, AVL, ALS og SPE. Verdiene er flyttet til B-rollen. FS-1124

 

FS8.4 er basert på utviklingsverktøyet PowerBuilder – versjon 2017 R3. Denne har støtte for Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 R2 og Windows Server 2016. Klienten er fortsatt en 32bit klient, men kan også kjøres under 64bit Windows.

Denne versjonen er testet med Ghostscript 9.53.3

Grå tekst angir at endringene er distribuert mellom versjon 8.3 og 8.4.

De fleste punktene er påført RT-nummer. Dette henviser til den sak som endringen er oppstått på grunnlag av. Disse numrene er linker direkte til vårt behandlingssystem, og alle institusjonene har en eller flere personer som har tilgang til dette. Mer info på siden Brukerveiledning RT

Noen saker er påført Jira-nr. Dette er saker som ligger i vårt system for å behandle utviklingssaker. Man må ha en Jira-bruker for å kunne se på saker i Jira. Dette tildeles utvalgte personer ved institusjonene. Lenke til Jira er https://unit.atlassian.net/jira/software/c/projects/FS/boards/124. Det finnes flere ulike prosjekter i Jira, og prefiks på saksnr forteller hvilket prosjekt saken ligger under.

 

BILDER

Generelt

 • I varselloggen er det lagt til en overgang til jobblogg fra varsler som gjelder snr-bestillinger. En vil da kunne se hvilke personer snr-endringer ikke er gjennomført for. FS-1012
 • Lagring av flettefil: Dersom det krysses av for brukernavn, vil det komme frem headerfelt for både mobilnr og brukernavn. Dersom det krysses av for mobilnr og ikke brukernavn kom ingen av disse headerfeltene med. Dette er rettet. RT453578
 • Det er gjort noen rettelser i programkoden etter sikkerhetstesting (sikker november).
 • Endret sjekk for lovlige tegn i kode. Kun norske bokstaver, sifre, blank - og + kan brukes i kode for følgende tabeller FS-1016
  • Emnekombinasjon, Emnesamling, Etterutdkurs, Fag, Grad, Instrument, Kullklasse, Lisenstype, Opptakstype, Praksissted, Studieretning, Undaktivitet, Utvavtale, Vurderingskombinasjon
 • Endringsinformasjon (meny Verktøy): Denne dialogen er tatt vekk.

 

PERSON

Student samlebilde

 • Fane Veiledning: Nedtrekkslisten med fagpersoner vil nå også vise fagpersoner knyttet til stedhierarkiet under studieprogrammets sted (ikke bare fagpersoner som er direkte koblet til studieprogrammets sted). RT420871
 • Fane KvProt: Ny ikoner for visning av vitnemål og Diploma Supplement, hhv papirversjon og digitalt signert versjon.
 • Fane Vurd.prot: Rettet plassering av tekst som viser at klage eksisterer. RT445750
 • Fane KvProt: Ledetekst Utskrevet endret til Produsert. RT443963
 • For studieprogrammer der det er oppgitt minst et campus vil bakgrunnsfargen for campus være gul. FS-1060
 • Rettelse slik at sanksjoner vises også for personer som ikke er knyttet til studieprogram. RT443312
 • Kombinasjon av søk på merknadstype og andre søkevalg feilet med feilmelding "høyreparentes mangler". Denne er rettet. RT470018
 • Det lagt til mulighet til at institusjonene selv redigerer varselteksten som kommer opp ved endring av studierettperiode (til-dato).
  Det er følgende tekstkoder som er lagt til, og disse kan redigeres i bildet Webapplikasjon - tekster.
  STUDRETTUTVID_VARSEL_VEIL
  STUDRETTUTVID_VARSEL_LISENS
  STUDRETTUTVID_VARSEL_SPESTILP
  Dersom disse ikke endres vil dialogen bli som før. Tekstene inneholder bare et parameter, som viser informasjon om den enkelte spesialtilapsning, lisens og veiledningsforhold. Har kan det legges til ekstra tekst om ønskelig (men ta ikke vekk (#1)-parameteret. RT444341
 • Navn på praksissted er lagt til i fanen Partipl. der aktiviteten er koblet til en praksisavtale. Dette vil presenteres på samme vis som i rapportene FS474.001 og FS474.003. RT467546 RT468729

Kontaktperson

Bildet vil heretter komme opp i spørremodus - ikke hente frem alle ved åpning av bildet. FS-1140

Fagperson samlebilde

Ny fane: Sensoroppdrag. Visning, med mulighet for oppdatering av sensoroppgrad fagperson har innenfor en kommisjon. RT406555 FS-995

Dokumentarkiv

Sletting fra dokumentarkiv av dokumenttype VIT-DIG og DS-DIG krever rollen FS_GRAD2. RT464125 FS-1108

Sanksjon

Det er nå mulig å oppdatere feltet ferdigbehandlet for sanksjoner registrert av andre uten å måtte oppdatere verdi for lovhjemmel. RT45995

Snr-bestilling

Jobb for kontroll av Snr-bestillinger: Denne jobben som automatisk kjører fnr-endring for mottatte snr logges nå i Jobb-logg. Denne loggen inneholder informasjon om alle personer som denne endringer er gjort for, og den varsler også dersom noen av disse har feilet og må behandles manuelt. I varselloggen er det kommet en overgang til jobblogg fra varsler som gjelder snr-bestillinger. FS-1012

Brevtype

Rettet feil som medførte at avsnitt ikke kunne nyregistreres eller oppdateres i bildet. RT419447 RT440777

 

OPPTAK

Generelt

 • Feltet "opptaksorgan-ordinær B-rolle" er ikke lengre i bruk i UHG-opptaket. Alle referanser til dette er tatt ut av FS. Feltet ble ikke vist noe sted i klienten med var i noen tilfeller brukt for å vurdere om institusjonene hadde B-rolle for søknaden. I slike tilfeller er reltet "opptaksorgang B-rolle" tatt i bruk, som er det feltet som vises i Søknad samlebilde NOM. FS-1155

Søknad samlebilde NOM

 • Viser kun diagnosefeil dersom det er registrert J i feltet Kan saksbehandes. RT368119 FS-901
 • Feltene for forkurspåmelding er tatt ut av bildet, er ikke lengre i bruk i UHG-opptaket. FS-1154

Søknad samlebilde

 • Markøren stilles i feltet Søkernr i stedet for fødselsnr ved søk. Dette blir da indentisk med hvordan det fungerer i Søknad samlebilde NOM. RT393778 FS-977
 • Viser kun diagnosefeil dersom det er registrert J i feltet Kan saksbehandes. RT368119 FS-901
 • Datagrunnlaget for øvre del av bildet (søknaden) er utvidet med  kvalifikasjonsgrunnlag. Alle grunnlag tas med for den enkelte søker, også grunnlag som ikke nødvendigvis har med denne søknaden å gjøre. Det er mulig å filtrere på verdier i listen med kvalifikasjonsgrunnlag på følgende måte:

  pos(kvalgrunnlag,'BM') > 0 RT463284 FS-1100

 • Funksjonen Godkjenn Vitnemål kan igjen beregne poeng også for søknader til lokale opptak. Dette kan styres av den enkelte institusjon ved hjelpe av modulvalget LOKBERPOE under modul OPPTAK (WebApplikasjon - Modulvalg). Sett J for Aktiv, da vil disse poengene kunne beregnes. FS-1065

 • Rettet slik at en igjen kan søke på merknad. RT474147

Søknad samlebilde historikk

Fanen Emne er erstattet med fane Resultatgrunnlag i bildet Søknad samlebilde historikk. har samme visning som i Søknsa samlebilde. r2 RT323691 FS-716

Søknad resultatgrunnlag

 • Forbedret visning av eksisterende resultater, struktur vises der f eks emne inngår i kvalifikasjon. RT368490 FS-937
 • Visning av eksisterende resultater, innbyrdes sortering mellom resultatene er forbedret, fremhentingen er raskere. RT443336 FS-1014

Opptak samlebilde

For NOM-opptak (UHG) vises det et nytt felt: “Hovedopptaket fullført:” med dato og klokkeslett. FS-521

 

GODKJENNING

Godkjenningssak samlebilde

 • Fane omfang: Forbedret visning av eksterne resultater, struktur vises der f eks emne inngår i kvalifikasjon. RT368490 FS-937
 • Visning av eksisterende resultater, innbyrdes sortering mellom resultatene er forbedret, fremhentingen er raskere. RT443336 FS-1014

Person ekstern studium

 • Fane Resultater: Forbedret visning av eksterne resultater, struktur vises der f eks emne inngår i kvalifikasjon. RT368490 FS-937
 • Visning av eksisterende resultater, innbyrdes sortering mellom resultatene er forbedret, fremhentingen er raskere. RT443336 FS-1014

 

PROGRAMSTUDENT

Utdanningsplan

 • Forbedret visning av eksterne resultater, struktur vises der f eks emne inngår i kvalifikasjon. RT368490 FS-937

 • Visning av eksisterende resultater, innbyrdes sortering mellom resultatene er forbedret, fremhentingen er raskere. RT443336 FS-1014

 • Utvidet felt for visning av studiepoeng (viste ikke hele tallet over 100sp). RT462603
 • Beregning av vektingsreduksjon: Rettelse i test om en regel gjelder for en gitt termin (sommer/høst-vurdering). RT445176

Kull samlebilde

 • Kullklasse: Det er lagt til kontroll for å sjekke at campus har verdi dersom tilhørende studieprogram er knyttet til minst et campus. FS-1060
 • Fane Klasse: Viser navn på campus

 

UNDERVISNING

Undervisningsenhet samlebilde

Ledetekst "Felles undervisning" endret til "Følger undervisningen til". For undervisningsenheter som er referert til er teksten "Felles undervisning med" endret til "Undervising følges av". FS-997

Undervisningsaktivitet samlebilde

 • Ledetekst "Samkjøres med" endret til "Deler undervisningsplasser med". For undervisningsaktivitet som er referert til er feltene for emne og aktivitet tatt vekk, det vises kun tekst om "Deler undervisingsplasser med ...". FS-997
 • Endret referanse til praksisavtale. Må nå velge avtalenavn i stedet for avtalested og avtalenr. Praksissted oppdateres som tidligere.
 • Fane Undakt: Ny kolonne “Eksport t.plan”. RT466678 FS-1113
 • Stednavn for praksissted er lagt til i hierarki-visningen til høyre i bildet. RT473971

Praksisavtale samlebilde

 • Feltet Navn er utvidet fra 50 til 150 tegn.
 • Det er nå mulig å koble flere avtalesteder til samme avtale. Dette har medført at avtalested er tatt vekk som felt i øvre del av bildet, og lagt til som fane.
 • For fanen Praksissted må nå både avtalested og praksissted registreres.
 • Nytt vis-valg for kun å vise aktive avtaler.
 • Visningen av praksissted-struktur (oppe til høyre i bildet)
  • viser nå alle avtalesteder med underliggende struktur.
  • vil flyttes helt til høyre og i full høyde av bildet dersom vinduet utvidet i bredden.
  • har fått en funksjon som aktiveres med høyre musetast for å legge sted til i avtalen (under fanen praksissted).
 • Det er mulig å registrere flere praksistyper for en avtale. Dette har medført av praksistype er tatt vekk som felt i øvre del av bildet, og lagt til som fane.

Tildelt lisens

Bildet er utvidet med kolonne for visning av Campus. Kolonnen er ikke søkbar i denne versjonen. RT414559 FS-1038

Vedlikehold av lisenser og attester for kull

Bildet er utvidet med kolonne for visning av Campus. RT414559 FS-1038

Lisens- / attest-type for studieprogram

 • Nytt felt: Kan bestilles via Studentweb (kun politiattest). Feltet er grået ut for lisens-/attest-typer som ikke gjelder politiattester

 • Ved nyregistrering av lisenser/attester for studieprogram vil navn automatisk hentes fra type lisens.

 

VURDERING

Generelt

 • Automatisk ny beregning av resultat etter klage: Rutinen benyttet endringsstatus KLAGE for et kjennemerke på at beregning var gjort allerede etter klage. Men en kan klage på flere deler, og da ble ikke resultat oppdatert etter at siste resultat kom inn. Dette er rettet slik at ny beregning gjøres også etter senere delresultat er oppdatert. RT419489
 • Automatisk oppdatering av sensur fra klage vil heretter oppdateres i jobb-logg, med en master pr dato pr FS-bruker. Det gis en merknad i loggen om det eksisterer en kvalifikasjonsoppnåelse oppnådd siste året der emnet inngår.

  Det varsles til varselloggen dersom det siste døgn er lagt til jobblogg med slik merknad, og fra varselloggen er det da en overgang til jobb-logg for å få oversikt over hvilke studenter dette gjelder. RT342243 FS-841

Vurderingsenhet samlebilde

 • Fane Begrunnelse/klage: Rettet setting av farge på fanen der det kun er satt verdi for status-felter for begrunnelse. RT445842

 • Kommentar eksamen er splittet i felter for bokmål, nynorsk og engelsk FS-991

 • Fane Protokoll: Lagt til visning av Campus.
 • Fane Melding, Kandidat og Protokoll: Radene sorteres nå etter campus, deretter personnavn. FS-1061

Sensurregistrering

Plassen for visning av personnavn er utvidet. RT466644 FS-1084

Begrunnelse og klage

 • Saksbehandlere med rollen FS_EKS3 kan nå slette begrunnelse-saker som er opprettet av student i Studentweb. Det gis et varsel om at saken er opprettet av studenten selv, og saksbehandler må bekrefte at saken skal slettes. FS-920
 • Automatisk oppretting av klagekommisjon gjøres ikke lengre dersom det fra før eksisterer en kommisjon med kommisjon nr 999. I denne situasjonen feilet nyregistrering av klage.
 • Beregningen av vedtak er endret slik at den settes UENDRET dersom vurderingsstatus for opprinnelig og ny sensur er like og er forskjellig fra 'B' - uavhengig av hvilken karakter som er registrert. RT458889
 • Feltet vurderingsstatus er lagt til i bildet. RT466688 FS-1130

Kommisjon med sensorer

 • Det gis det et varsel om at evt sletting også vil medføre sletting av fpw_sensurkladd, på samme vis som for vurderingsenhet. RT448753

 • Nytt felt Campus. Feltet blir automatisk fylt inn dersom det for enheten kun eksisterer en campus. RT407948 FS-1096
 • Dobbeltklikk på vurderingskombinasjon gir overgang til Vurderingskombinasjon samlebilde

 • Dobbeltklikk på årstall eller vurderingstid gir overgang til Vurderingsenhet samlebilde

 • Nye felt der hhv fødselsnr og navn kan velges fra liste. Navn er sortert etter etternavn, fornavn start på registrering vil medføre at listen kan åpnes slik at den blar automatisk ned til gitt sted i alfabetet. RT373146 FS-943

  • Merk 1: Har også beholdt fødsesdato og personnr-feltene inntil videre i tilfelle noe feiler her. De kan fortsatt oppdateres som tidligere.

  • Merk 2: Neste versjon av utviklingsverktøyet skal inneholde bedre innebygget funksjonalitet for autocomplete. Venter dermed med å legge mer jobb i dette for å forbedre funksjonaliteten.

 

KVALIFIKASJON

Kvalifikasjon samlebilde

Fane Vitnemål: Feltet Avsnitt vitnemål side 1 - digitalt har nå sort ledetekst/tekst, da feltet nå har systemstøtte. 

Oppnådd kvalifikasjon samlebilde

 • Fane Emne: Lagt til kolonne “Annen kvalif.” som viser antall studiepoeng som inngår i annen kvalifikasjon. Mouseover på kolonne med verdi vil vise hvilken kvalifikasjonsoppnåelse det gjelder (kode og dato). Det er lagt til en sum under kolonnen, og denne blir rød når summen overstiger 60. RT412581 FS-1001
 • Det er lagt på varseltrekant og "mouseover"-tekst på fanene Emne og Ekstern resultat der det er overlapp for hhv interne og eksterne resultater. RT463450

Oppnådd kvalifikasjon protokoll samlebilde

 • Feltet "Utskrevet" (dato) er endret til "Produsert", slik at det passer bedre også for digitalt signerte vitnemål. RT417278

 • Fane Emne: Lagt til kolonne “Annen kvalif.” som viser antall studiepoeng som inngår i annen kvalifikasjon. Mouseover på kolonne med verdi vil vise hvilken kvalifikasjonsoppnåelse det gjelder (kode og dato). Det er lagt til en sum under kolonnen, og denne blir rød når summen overstiger 60. RT412581 FS-1001
 • Det er lagt på varseltrekant og "mouseover"-tekst på fanene Emne og Ekstern resultat der det er overlapp for hhv interne og eksterne resultater. RT463450
 • Ved deaktivering av kvalifikasjonsoppnåelse vil evt vitnemålsdokument som er knyttet til dette i dokumentarkivet få verdi N for publiseres. Det vil da ikke lengre vises i Studentweb. FS-1165
   

ETTERUTDANNING

Etterutdanningskurs samlebilde

 • Kursdeltakelse: Trigger som automatisk setter tilbudsstatus V (eller I) der Status_Aut_Tilbud = 'J' og Status_Aut_Venteliste = 'J' er tatt vekk. Denne funksjonaliteten er flyttet over i API for kursdeltakelse. FS-823
 • Tilbakeføring av automatikk for automatisk tilbud, der det også er automatisk plassering på venteliste, noe justert i forhold til den funksjonen som ble tatt vekk i 2021:
  Dersom minst en på kurset har tilbudstatus V, så vil ny deltaker får tilbudstatus V.
  Ellers telles det antall deltakelre med tilbudstatus I eller S, og svarstatus J. Dersom dette ikke overstiger maks antall deltakere på kurset, så settes tilbudstatus I. RT468311

Kursspørsmål

Ny kolonne: Aktiv (J/N). Ikke-aktive kolonner vil ikke lengre være valgbare ved registrering av spørsmål for kurs. RT409002 

 

  BETALING

  Fakturareskontro

  Fane Detaljer: Ved valg av ny detaljtype vil konteringsinformasjon nå alltid oppdateres med konteringsinformasjon hentet fra valgt detaljtype. Hittil har en ikke skrevet over evt eksisterende verdier i konteringsinformasjon, f eks om en annen detaljtype var valgt først. RT452168 FS-1025

   

  STUDIEELEMENTER

  Emne samlebilde

  • Fane Info: Rettelse for å at tekst importert fra EpN skal kunne vises.

  • Fane personrolle: Rettelse slik at endring av fnr ved valg fra listen under feltet personnr også fungerer. Det kommer en feilmelding om at fnr inneholder feil før fødselsdatoen oppdateres i bildet. Men nå fungerer oppdatering. RT446404
  • Fane personrolle: Rettet slik at fnr kan registreres manuelt (uten å hentes fra nedtrekksliste). RT449853
  • Fane Fork.krav:Feltet for emnekode er utvidet slik at hele koden vises. RT459406

  Vurderingskombinasjon

  • Fane Begrunnelse/klage: Rettet setting av farge på fanen der det kun er satt verdi for status-felter for begrunnelse. RT445842
  • Fane Campus: Nytt felt: Aktiv (settes bl a i EpN ved sletting av campus fra vurderingskombinasjon)

  Studieprogram samlebilde

  • Fane Planforslag: Feltet for merknad er splittet i tre felt for målform/språk bokmål, nynorsk og engelsk. FS-1121
  •  
  • Ny kolonne Type utdanning. Vises for for fagskoleutdanninger, og benyttes ved rapportering av utdanning til DBH. RT419334
  • Feltet varighet er gitt turkis bakgrunn, det kreves verdi dersom det skal produseres vitnemål for studieprogram. FS-1148

  Vektingsreduksjonsregel

  • Vektredregel: Erstattet dato-periode med termin-periode (rettelse).
  • Oppdatering av til-termin for periode for regel medførte en feilmelding om brudd på entydig nøkkel. Denne er rettet. RT441070

   

  KODER

  Land (Felles)

  Ny kolonne: Landkode 3 tegn. EVU3-1973

  Bygning/rom (Felles)

  Feltet for ankomst er splittet i bokmål, nynorsk og engelsk versjon, på samme vis som i bildet Rom. RT466290 STUDPLAN-47

  Rom (Felles)

  Nye felt for ankomst, på nynorsk og engelsk.

  FS200.008 Endring av saksbehandlerinitialer (Felles)

  Rettet slik at også initialer for tabellen vurdkombtid lar seg oppdatere. RT468046

  Datasystem (Opptak)

  Feltene for navn og beskrivelse er splittet i felter for bokmål, nynorsk og engelsk FS-982

  Lærerstudier - forkurspåmelding (Opptak)

  Kodebildet er tatt ut. FS-1154

  Lisenstype (Studelem)

  Bildet er utvidet med felt for type politiattest. Denne koblingen muliggjør funksjonalitet i Studentweb for bestilling av politiattester. Dette er funksjonalitet som er utviklet i Studentweb og som vil piloteres for enkelte studier som har start i førstkommende vår-semester.

  Utdanningstilbudstype (Studelem)

  Ny felles kodetabell, koblet til Studieprogram. Gjelder kun fagskoleutdanninger, og inneholder kodesett for rapportering til DBH. RT419334

  NUS Enkeltutdanning (Godkjenning)

  Kolonner for navn er utvidet fra 160 til 200 tegn.

  Tidskontodetaljtype (DrGrad)

  Felt for navn er splittet i felter for bokmål, nynorsk og engelsk FS-986

  Kvalifikasjonsnormering (Kvalifikasjon)

  Ny kolonne: Omgjøringsberettiget. Verdien for denne påvirker beregning av nye studiepoeng for DBH-rapportering av oppnådde kvalifikasjoner.

   

  RAPPORTER/RUTINER

  Generelt

  • Visning av databasejobber feilet i spesielle tilfelle med feilmelding om "enrads spørring returnerer mer enn en rad". Dette er rettet. RT446221

  PERSON

  FS200.033 Vasking av adresser - folkeregisteret

  • Filen som lastes inn må nå inneholde tegnsett UTF-8, med BOM. Import vil ellers gi feilmelding. For å sikre at den har dette tegnsettet kan filen f eks åpnes i Notepad, og lagres med "Encoding: UTF-8 with BOM". RT408121
  • Beskrivelse av transaksjonsformat: Lagt til info om krav til tegnsett for importfil. RT453009

  FS200.034 Registrering av dødsfall

  Rutinen er endret slik at det kun er klagesaker med verdi N for ferdigbehandlet som oppdateres, og disse får da verdi AVVIST, og J for ferdigbehandlet. RT416763

  FS202.006 Praksishistorikk

  Stednavn for praksissted er lagt til i rapporten. RT473971

  FS202.007 Fagperson med N som aktiv, som har aktive personroller eller sensoroppdrag

  Rapporten utvidet med personroller som er opprettet/endret etter oppgitt dato, der personen ikke er opprettet som fagperson. For disse vil det komme med en (rød) tekst som angir at disse ikke er opprettet som fagperson. RT406555 FS-995

  FS214.001 Send e-post

  • Tekstene for SMS er nå skilt ut i tre felt, for hhv bokmål, nynorsk og engelsk tekst. Avhengig av utplukket av studenter det skal sendes SMS til, må en oppgi tekster på en, to eller tre målformer/språk. Utplukket viser nå antall studenter som er registrert på hver målform/språk. RT413375 FS-1002

  • Det er lagt til mulighet for å bruke Ctrl-T i feltene for e-post-tekster.

  • Rettet test på antall tegn i e-postmelding. Var satt til 3950, skulle være 4000. RT448672

  • Rapporten husker valget gjort for "Send e-post også til SO-meldingsboks". Dette gjelder kun de tilfeller der alle personer i utvalget er NOM-søkere. Dersom deler av utvalget er NOM-søkere gis det et varsel om dette, men det vil da ikke være krysset av for valget. RT446283

  • Dersom tekst for emne og melding er oppgitt for minst et av språkene som defineres av studentutplukket, men ikke alle, så vil en få følgende varsel når e-post skal sendes ut:

   «Du er nå i ferd med å sende XXXX-tekst til X-antall mottakere som ønsker å tilskrives på XXXXX og YYYYY. Ønsker du å fortsette?»

   I disse tilfellene vil teksten for emne og melding som sendes ut vises i grå skrift for de språk en ikke har oppgitt tekst for. Merk at dersom kun emne eller melding gis tekst, så vil ingen av disse bli benyttet ved utsending.

   Med dette slipper en å kopiere tekster mellom språkfeltene i de tilfeller en ikke ønsker å lage tekst på ulike språk/målform. RT446424 FS-1055

  • Funksjonen for å sende ut e-post er utvidet med å også håndtere overføring av e-posten til SO. Dermed vil ikke e-post sendes SO før selve e-posten sendes fra FS, som igjen gir mulighet til å avbryte utsendelsen. RT448451 FS-1022
  • Meldingen sendes ikke SO før e-post sendes ut, og det er da også mulig å stoppe hele meldingsutsendingen. RT448451 FS-1022
  • Rettet visningen av antall studenter med nynorsk og engelsk. RT468899 FS-1134

  FS214.002 Send SMS

  • Tekstene for e-post er nå skilt ut i tre felt, for hhv bokmål, nynorsk og engelsk tekst. Avhengig av utplukket av studenter det skal sendes e-posttil, må en oppgi tekster på en, to eller tre målformer/språk. Utplukket viser nå antall studenter som er registrert på hver målform/språk. RT413375 FS-1002

  • Dersom melding er oppgitt for minst et av språkene som defineres av studentutplukket, men ikke alle, så vil en få følgende varsel når e-post skal sendes ut:

   «Du er nå i ferd med å sende XXXX-tekst til X-antall mottakere som ønsker å tilskrives på XXXXX og YYYYY. Ønsker du å fortsette?»

   I disse tilfellene vil melding som sendes ut vises i grå skrift for de språk en ikke har oppgitt tekst for.

   Med dette slipper en å kopiere tekster mellom språkfeltene i de tilfeller en ikke ønsker å lage tekst på ulike språk/målform. RT446424 FS-1055

  FS215.001 Adresselapper fra flettefil

  Rapporten feilet i noen tilfeller slik at FS ble avsluttet. Dette er rettet. RT445821

  FS200.020 FS-personinfo XML-kodet

  Rettet feil som gav feilmelding numerisk feil eller verdifeil: tegnstrengbuffer er for litenRT446478

   OPPTAK

   FS101.001 Søkerliste

   • For opptak som har krav om dokumentopplasting før en søknad er komplett er det lagt til visning om søknaden er komplett, og dato for siste opplastede dokument. FS-1041
   • Nytt visvalg: Ekstern vurdering.

   FS101.014 Behandlingsdokumenter (NOM) / Mottatte dokumenter (lokal)

   • For opptak som har krav om dokumentopplasting før en søknad er komplett er det lagt til visning om søknaden er komplett, og dato for siste opplastede dokument. Det er lagt til et nytt standard sorteringsvalg for søkernr. FS-1041
   • Nytt parameter for utplukk på SV-søkere med valgene Uansett (default), Ja eller Nei. FS-1073 

   FS120.001 Mangelbrev til søker

   • Rapporten husker valget gjort for "Send e-post også til SO-meldingsboks" RT446283
   • Meldingen sendes ikke SO før e-post sendes ut, og det er da også mulig å stoppe hele meldingsutsendingen. RT448451 FS-1022

   FS120.003 Tilbudsbrev

   • Kolonner for navn for internt sted utveksling er lagt til i avsnitt 2 for avsnitt TILBUDBREV.
    Følgende felt kan da tas i bruk i avsnitt 2:
    • FAKULTETNAVN
    • FAKULTETKORTNAVN
    • INSTITUTTNAVN
    • INSTITUTTKORTNAVN
    • GRUPPENAVN
    • GRUPPEKORTNAVN
     RT461116 FS-1071
   • Rapporten la opp til at studierettperiodene skulle vises i den ordinære søknadsoversikten (avsnitt 9), men dette skulle vises i oversikten over tilbud (avsnitt 3). Da disse sorteres litt forskjellig så ble det ikke match mellom søknadsalternativet og deres studierettsperiode. Dette er rettet. RT467205 FS-1106

   FS150.001 Import fra SO

   • Fane Importvarsler: Det er lagt til et valg for å angi at varselet er behandlet (det er ikke mulighet til å angre dette...). Så er det lagt til litt mer plass til å vise fnr, og det er lagt til et vis-valg for fødselsnr i dialogen. RT418730
   • Lagt til automatisk sletting av dublettmeldinger for importvarsler der opprinnelig melding ikke allerede er behandlet. FS-1018

   FS151.001 Eksport til SO

   • Det er lagt til et nytt steg: 5: Sett hovedopptak fullført. Denne knappen vises ikke før etter 1. juni, og det eneste den gjør er å sette dato og klokkeslett for nevnte felt. Når feltet er gitt verdi vil knappen igjen skjules fra FS151.001.

    Når datoen er satt, og er tidligere enn dagens dato/klokkseltt, så vil det ikke foretas beregning av HØY17 og HØY19.

    Det er mulig å slette datoen i bildet Opptak dersom det er ønskelig å få beregnet disse verdiene igjen.

     FS-521

   • Liten justering: Etter sending av fil til SO vil innholdet under fanen Fil-logg nå oppdateres automatisk (må ikke lengre velge bort fanen for så å velge den på nytt).

   FS155.002 Søkere med studierett

   Nytt visvalg: Studentnr. RT445373 FS-1050

   FS159.001 Opprette søkere som student

   For automatisk klassefordeling: Det er lagt til test på situasjon der campus er oppgitt for opptakstudieprogram, men ikke klasse. Da vil en få arvet campus fra studieprogram dersom dette er entydig. RT459030 FS-1063

   FS180.001 Overføring til søknadshistorikk / ugyldiggjøring av fagprofil

   Rutinen er utvidet med å overføre data for to nye tabellene for kvoter og kvoterunder som gjelder opptakstudieprogram som har søknader gitt termin. Dette er lagt til for i Tableau å kunne vise historiske tall på poenggrenser for lokale opptak. RT464427

   FS195.001 Opptakstudieprogram

   Rapporten er utvidet med kolonne for avtaleid. RT461903 FS-906 FS-1067

    

   GODKJENNING

   FS803.001 Ekstern studium - Personrapport

   Forbedret visning av eksterne resultater, struktur vises der f eks emne inngår i kvalifikasjon. RT368490 FS-937

    

   UTVEKSLING

   FS270.001 Utvekslingspersoner

   Nytt visvalg for Resultater. Med dette vises alle emner studenten har resultat i, eller er meldt til. Resultatstatus vises for det enkelte emne, der M betyr Meldt. Pr default er vis-valget ikke krysset av. RT440975 FS-1043

    

   PROGRAMSTUDENT

   FS250.001 Inndragning av studierett

   • Det er lagt til sjekk av at utveksling gjelder oppgitt studieprogram. Dersom utvekslingen ikke er knyttet til studieprogram, så vil denne telle med som "gyldig fravær". RT444304
   • Nytt parameter: Campus RT473479 FS-1166 r1

   FS265.003 Studenter uten campus-tilknytning

   Ny kontrollrapport. Finner studieprogramstudenter der campus ikke er oppgitt. Kan kjøres for et program eller alle programmer ved et sted. Kan videre velge om kun aktive studenter skal kontrolleres, og om kun studieprogrammer som er koblet til en campus skal med. FS-1060

   FS301.010 Studenter i studiekull

   • Fjernet feltet (og visvalget) Fichekode. Feltet er utgått.
   • Nytt vis-valg: Inaktive studenter i klasse. Dersom denne ikke krysses av, så vil studenter som ikke har noen aktiv klassetilhørighet vises uten klassetilknytning. Gjelder kun klassefordelt liste. RT453094 FS-1059

   FS310.011 Vurderingsmeldte studenter - kullfordelt

   Rettet vis-valget Klasseinfo. Viser med denne evt klasseplassering for studenten. RT471403 FS-1172 r1

   FS727.001 Utdanningsplan for student

   Det er lagt til fornote om at alle resultater for studenten er tatt inn i rapporten. RT386061

   FS727.004 : Studenter tilknyttet emne (utdanningsplan)

   • Rapporten er utvidet med valget “Inkludér studenter som har bestått emne”. Pr default er denne valgt. Valget gjelder alle tre rapportvariantene. RT459468 FS-1064
   • Hele innholdet av resultatkolonnen vises nå, og den tar hensyn til linjeskift. RT463238

   FS728.001 Utdanningsplanbekreftelse

   Nytt parameter: Campus RT473479 FS-1166 r1

   FS729.001 Semesterregistreringsopplysninger for studieprogramstudent

   • Rettet default valg for Uansett permisjon. Ved endring av et av de øvrige vis-valgene ble filteringen på permisjon feil i rapporten. RT467393
   • Nytt parameter: Campus RT473479 FS-1166 r1

    

   SEMESTERREGISTRERING

   FS009.003 Lokale applikasjonstekster

   Rettet visning av tekster der samme tekstkode er benyttet av ulike applikasjoner. RT416294

   FS350.001 Svar på spørreundersøkelse

   Rettelse i beregning av fødselsår for student. RT448316

   FS353.002 Informasjon til kortdatabase

   Rettet feil som gav feilmelding verdien er for stor for kolonnenRT464297 FS-1072

   FS359.001 Generering av registerkort

   • Nytt parameter "Overskriv betalingsform FRITATT med OPPDRAG" er lagt til. Denne gjelder kun for valget "Studieprogram med fritak". Pr default er denne valgt. RT457759
   • Nytt parameter for Betalingsform. Kan velge mellom FRITATT og OPPDRAG. Default valg er OPPDRAG. Gjelder kun valget "Studieprogram med fritak". FS-1039 RT416247

    

   UNDERVISNING

   FS200.050 Integrasjon FS - Syllabus

   Rutinen er tatt ut.

   FS200.070 Integrasjon FS - EpN

   Rutinen er tatt ut. Dette var integrasjonen mot tidligere EpN-versjon.

   FS408.001 Oppretting av undervisningsaktiviteter

   • Rutinenen behandler ikke lengre aktiviteter med undervisningsform "ALP-PRAKS". FS-1008
   • Det er lagt til utplukk på studieprogram. Denne behandler da emner som er direkte koblet til gitt studieprogram via fanen Emne i Studieprogram samlebilde. Dvs det er ikke noe valg her for kull og klasse. Parametere for studienivå, campus og emnetype er valgbare for dette utplukket. FS-1040 RT417994

   FS408.003 Kopiering av undervisningsaktiviteter fra enhet til enhet

   Rutinenen behandler ikke lengre aktiviteter med undervisningsform "ALP-PRAKS". FS-1008

   FS455.001 Påmelding av vurderingsmeldte til undervisning

   Valget "Gi tilbud ved oppretting av undervisningsmelding" er pr default satt til valgt ved åpning av rutinen. RT445102 FS-1048

   FS456.003 Kopiering av personroller fra und.enhet til und.enhet

   Ny rutine for å kopiere personroller mellom to undervisningsenheter FS-999 RT407692

   Rutinen inneholder følgende valg

   • om personroller for aktiviteter skal kopieres (forusetter at aktivitetene videreføres i stor grad)

   • om personroller for timeplaner skal kopieres (forutsetter av timeplan videreføres i stor grad)

   • om prioritet og merknad skal kopieres

   • om periode skal kopieres. Dersom periode ikke skal kopieres må det oppgis en periode, der minst fra-dato er obligatorisk.

   Rettet feil som gav feilmelding numerisk feil eller verdifeil: tallpresisjonen er for storRT467555

   FS462.001 Undervisningsopptak

   Tatt vekk bruk av kolonnen status_prioriteres for undervisningsenhet. Kolonnene er tidligere tatt ut av bruk, men verdi for denne fortsatte å påvirke rutinen. RT449189

   FS474.001 Deltakerliste for undervisningsparti

   • Nytt parameter: Terminnr (valgfritt).FS-998

   • Dersom gitt undervisningsaktivitet er oppdatert med informasjon om praksissted (innenfor en avtale), så vil informasjon om navn, adresse, telefon etc hentes fra praksissted i stedet for fra undervisningssted. RT453400 FS-1029
   • For praksissted i header vises nå hele praksissted-hierarkiet fra stedet avtalen gjelder for, ned til praksisstedet for den enkelte aktivitet. RT453400 FS-1029
   • Visvalg for e-postadresser er innført. RT410380 FS-1037

   FS474.003 Deltakere - undervisningsparti - med veilederinformasjon

   • Nytt parameter: Terminnr (valgfritt).FS-998
   • Dersom gitt undervisningsaktivitet er oppdatert med informasjon om praksissted (innenfor en avtale), så vil informasjon om navn, adresse, telefon etc hentes fra praksissted i stedet for fra undervisningssted. RT453400 FS-1029
   • For praksissted i header vises nå hele praksissted-hierarkiet fra stedet avtalen gjelder for, ned til praksisstedet for den enkelte aktivitet. RT453400 FS-1029

   FS474.006 Sensurliste praksis

   Visning av navn for praksissted er lagt til i rapporten. Visningen vil være på samme vis som i rapportene FS474.001 og 003. RT468729 FS-1131

   FS490.001 Tildelt lisens

   Rapporten er utvidet med parameter for campus. Campus er lagt til i datagrunnlaget for rapporten, men vises ikke i selve rapporten. RT414559 FS-1038

   FS490.002 Gyldig lisens gitt studieprogram

   • Rapporten er utvidet med parameter for campus. Det er også lagt til visning av campus i rapporten. RT408259 FS-1033 RT414559 FS-1038
   • Rettelse i rapporten slik at lisenser som er registrert på andre programmer enn det som rapporten kjøres for ikke kommer med i rapporten. Gjelder tilfeller der samme student er på flere programmer med samme krav til lisens/attest. RT462820

    

   VURDERING

   FS501.003 Sensoroppdrag

   I parentes til høyre for antall studenter vises nå antall som har resultat og herav antall som er sensurert (resultat B eller S). RT445670 FS-1052

   FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

   • Det er lagt til utplukk på studieprogram. Denne behandler da emner som er direkte koblet til gitt studieprogram via fanen Emne i Studieprogram samlebilde. Dvs det er ikke noe valg her for kull og klasse. Har forøvrig samme parametere som de øvrige utplukk. FS-1040 RT417994
   • Nye parametere for studienivå. Gjelder utplukk for sted, studieprogram og undervisningsenhet. FS-1035 RT410264

   FS508.002 Vurderingsenhet

   Rapporten er utvidet med visning av system for begrunnelse og system for klagesensur, Det er også lagt på visvalg for Fagperson. I tillegg er det lagt på skillelinjer mellom hver vurderingsenhet som vises i rapporten. RT410303 FS-1036

   FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger

   • Nytt valg innført: Slette på grunnlag av Bestått emne med emnesperre RT414840 STWJS-2869
   • Følgende valg er lagt til: Manglende eksplisitt studierett.
    Med dette valget vil ikke emne som studenten er meldt til, eller har i sin utdanningsplan, være grunnlag for å tolke at studenten har studierett.
    Tidligere valg Manglende studierett er videreført, og fungerer som før, og i denne vil forsatt melding til undervisning og emne i utdanningsplan fungere som implisitt studierett. RT460723 FS-1070 RT407014 FS-1116

   FS521.002: Arbeidsliste 2

   Dersom det ikke er registrert intern e-postadresse vil nå ekstern adresse vises. RT471403 FS-1172 r1

   FS525.002 Kontroll av manglende sem.reg/studkomp

   Ny kolonne lagt til: Studentnr RT464666

   FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav

   Visningen av emner studenten har bestått tok ikke hensyn til termin-periode for regel, dette er rettet. Videre er også visningen av utgåtte regler tatt vekk fra header i rapporten. RT463214

   FS533.001 Kollisjonsmatrise - vurderingsmeldte

   • Rapporten tar nå hensyn til periode for eksamen (som alternativ til enkelt eksamensdato). RT462631 FS-1120
   • Parameter for geografisk sted er tatt vekk.FS-1120

   FS533.002 Eksamensplankollisjoner

   Rapporten tar nå hensyn til periode for eksamen (som alternativ til enkelt eksamensdato). RT462631 FS-1120

   FS536.003 Fordele kandidater på rom

   Rettet feilvisning av en tom feilmeldingsdialog etter kjøring. RT474192 FS-1177 r2

   FS551.001 Kommisjonsfordeling

   • Nytt parameter: Campus. Rutinen tar hensyn til oppgitt campus når den fordeler studenter på kommisjon. Merk at for kommisjoner uten verdi for campus vil få fordelt studenter uavhengig av campus for meldingen. Rapporten etter kjøring vises campus for kommisjon og campus for den enkelte vurderingsmelding. RT407948 FS-1096
   • Rutinen hadde en grense på 100 kandidater som tekniske sett kunne plasseres i en kommisjon (av tekniske årsaken). Denne er økt til 500. RT467428 FS-1176 r2

   FS551.003 Kopiere kommisjoner fra en vurderingsenhet til en annen

   Ny rutine. Parametere for rutinen er Fra vurderingsenhet og Til vurderingsenhet. Rutinen kopierer alle kommisjoner fra vurderingsenhet til vurderingsenhet.
   Merk at dersom det allerede eksisterer minst en kommisjon for til-enheten, så vil ikke rutinen kopiere noen nye kommisjoner til denne. RT447621 FS-1057

   FS551.004 Opprette enkeltkommisjoner for vurderingsmeldte

   Ny rutine. Parametere for rutinen er Vurderingsenhet og om navn for kommisjon skal være kandidatens nr eller kandidatens navn (siste tilfelles gir ikke anonymitet).
   Rutinen gjennomgår alle vuderingsmeldte og opprettet kommisjon for dem som ikke allerede er knyttet til en kommisjon. Rutinen vil for disse knytte meldingen til den nyopprettede kommisjonen. RT447621 FS-1057

   FS565.001 Kandidatlister

   Rapporten utvidet med parametere for bygning/rom. RT372689 FS-924

   FS579.001 Begrunnelse og klage

   • Rettelse i presentasjon av kommisjonsmedlemmer. RT419307
   • Nytt visvalg: Vitnemål produsert før klage: Med denne valgt vil det i rapporten vises (med fet tekst) om det eksisterer en kvalifikasjonsoppnåelse med vitnemål produsert før klage er registrert på et emne som inngår i denne oppnåelsen. Det er også lagt på et valg for Vis kun saker med vitnemål produsert før klage. RT450059 FS-1058

   FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker

   Nytt vis-valg: Kandidatnr. RT412882

    

   DOKTORGRAD

   FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt

   Visning av emnenavn tas nå hensyn til navnehistorikk RT465623

    

   KVALIFIKASJON

   FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert

   • For emner som inngår i annen kvalifikasjon vises det nå en merknad med rød tekst. Denne beregningen gjøres kun for studenter som det opprettes kvalifikasjonsoppnåelse for. RT412581 FS-1001
   • Visning av feltet “Vitnemål skal ikke utstedes før tidligst” er lagt til som merknad i rapporten som vises etter kjøring av rutinen. FS-1045
   • For eksterresultater som inngår i annen kvalifikasjon vises det nå en merknad med rød tekst. Denne beregningen gjøres kun for studenter som det opprettes kvalifikasjonsoppnåelse for. RT463450

   FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

   Knappene for overgang til rapportene FS601.020 Vitnemålsvedlegg og FS610.001 Vitnemål er begge tatt vekk da disse rapportene ikke lengre er i bruk. RT449203

   FS670.001 Vitnemålsdokumenter

   • Teksten "Generering/arkivering av vitnemål" er for digitalt signerte vitnemål endret til "Generering/arkivering av dig. sign. vitnemål". Ledetekstene for de ulike feltene er justert noe for digitalt signert dokument. Tilsvarende endring er gjort for Diploma Supplement. RT418545
   • Tatt vekk bruk av fonten Arial Unicode MS, da denne i en del tilfeller skaper problemer med visning av digitalt vitnemål der denne fonten ikke er installert hos mottaker. Dette betyr at noen spesialtegn som ikke er en del av den ordinære Arial-fonten ikke vil vises. Dette gjelder karakterutskriftdelen av vitnemål og Diploma Supplement. RT401705 m.fl.
   • Det er innført en ny modulegenskap under modul VITNEMÅL: DIGFORVALG - At digitalt medium er forvalgt i FS670.001 Vitnemålsrapporter. Pr default er ikke denne aktivert. Dersom den aktiveres til en for institusjonene få opp Digitalt medium som forvalgt ved åpning av denne rapporten. RT464210 FS-1111
   • Forbedret beregning av forbedret resultat etter oppnåelse av kvalifikasjon. RT403367
    • Termin for oppnådd kvalifikasjon beregnet ut fra oppnådd dato, 01.02-31.08: VÅR, 01.09-31.01: HØST.
     • Tidligere beregning av "forbedring"
      Et resultat antas som forbedret dersom resultatet er oppnådd i en termin senere enn terminen for oppnådd kvalifikasjon.
     • Ny beregning fungerer som følger:
      Et resultat antas som forbedret dersom resultatet er oppnådd i en termin senere enn terminen for oppnådd kvalifikasjon, eller i samme termin eller senere dersom dato for opprettelse av resultatet er senere enn oppnådd-dato for kvalifikasjonen. Videre kreves det at det virkelig eksisterer et tidligere bestått-resultat for samme emne, noe som ikke testes i dagens beregning.
   • Rettelse slik at evt endring av dato for oppnåelse etter at vitnemål er bestilt, ikke medfører feil i lagring av vitnemålet. Gjelder ved bruk av funksjonen for å endre dato i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll. RT452694

   FS670.002 Vitnemål

   • Engelske tekstene “Trial examination and public defence” er endret til “Doctoral examination” og “Disputation” er endret til “Public defence”. RT442621 FS-1011
   • To av feltene på vitnemålsgrunnlaget, fødselsnr og sum studiepoeng, er begge høyrejustert. PDF-generatoren inneholder en feil slik at denne teksten forskyves litt til høyre. I noen få tilfeller så forsvinner litt av siste siffer. Det er laget en midlertidig fiks som legger til en blank etter disse feltene (inntil pdf-generatoren er rettet). RT463033 RT410537
   • Tatt vekk siste bruk av fonten Arial Unicode MS, da denne i en del tilfeller skaper problemer med visning av digitalt vitnemål der denne fonten ikke er installert hos mottaker. Det meste av dette ble tatt vekk med FS8.3.4, men det ble uteglemt i en av rapportene. Dette betyr at noen spesialtegn som ikke er en del av den ordinære Arial-fonten ikke vil vises. Dette gjelder karakterutskriftdelen av vitnemål og Diploma Supplement. RT401705 m.fl.
   • Vitnemål side 2: Varighet hentes nå fra studieprogram, ikke kvalifikasjon. Ref høring våren 2021 angående endring av standardtekst.
   • Merknaden sist i vitnemålsgrunnlaget kunne i noen tilfeller få kuttet siste tegn. Dette er rettet. RT470558

   FS670.003 Diploma Supplement

   • Rettet visning av fotnotereferanse i Diploma Supplement, for karakterer forskjellig fra A-F. RT446286
   • Ny versjon av kapittel 8 for Diploma Supplement. Teksten for kunstnerisk ph.d. er justert noe.
   • For Diploma Supplement er topp-margen økt fra 1,0 til 1,5 cm for ph.d.-kvalifikasjoner. Margen vil da være det samme som for DS for bachelor og master. RT416328

    

   ETTERUTDANNING

   FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding

   Rettet beregning av tekst for SMS-utsendelse. RT445113

   FS439.001 Oppretting av kursdeltaker som student

   Det gis varsel dersom undervisningsenhet ikke eksisterer. I kolonnen som viser om melding blir oppdatert vil der settes inn "X". RT401448 FS-1030

   FS439.002 Overføring av kursdeltaker til kursprotokoll

   Behandler ikke lengre med personer som ikke har fullført søknad om deltakelse på kurs. Disse kom tidligere frem i rapporten med merknad om "utsatt overføring". RT464780

    

   BETALING

   FS207.001 Fakturaoppretting

   • Det har vært en kontroll i rutinen som utføres når en krysser av for "Hent fakturadetaljtype fra kull". Denne sørger for at det ikke blir generert ny faktura når det allerede eksisterer en faktura samme semester for en student, med verdi for fakturastatus. 
    Denne kontrollen er nå tatt vekk slik at det også for disse studentene blir opprettet faktura. 
    RT408642
   • Det er en restriksjon på at det ikke kan legges til nye krav når en faktura allerede er inntektsført i hovedbok. Dette tok ikke FS207.001 hensyn til. Dette er nå endret slik at en i slike tilfeller får generert en ny faktura, og ikke påført kravet på en eksisterende faktura. RT463497

    

   STUDIEELEMENTER

         FS200.001 Endring av fnr

   Funksjonen "Slette logger" sletter nå også rader i tabellen fpw_sensurkladd. RT420267

   FS200.009 Endring av koder

   Nytt valg lagt til for å endre lisenstype for studieprogram. Denne er lagt til i forbindelse med overgang til nytt standardisert kodesett for politiattester. Ved oppsett av nye koder for politiattest for den enkelte studieprogram må gammel kode konverteres til ny.

      

   FS200.011 Regenerering av infotekster

   For tabell Sted kan en nå velge Alle steder. RT470399

   FS200.025 Deaktivering av personroller

   Ny rutine. Rutinen kan kjøres for et sted og en terminkode. Tar da med rader fra personrolle som er koblet til gitt sted (direkte via sted, eller indirekte via sted for emne eller studieprogram), der termin angitt på rolle er tidligere eller lik oppgitt termin, eller knyttet til emne, studieprogram eller sted der til-termin er tidligere eller lik oppgitt termin. RT406555 FS-995

    

   FS-system

   Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner

   • Jobben som sender ut e-post med varsel om nytt resultat er nå skilt ut fra de generelle jobbene som går hver morgen. Den nye jobben vil kjøres to ganger pr døgn, kl 12:00 og kl 23:50. Som del av denne jobben vil også e-post om begrunnelse også sendes ut. RT413402 FS-1007
    Jobb-loggen vil heretter bli oppdatert med informasjon om at disse to jobbene er kjørt, med antall e-poster som er sendt ut. Jobb-loggen er tilgjengelig under meny Person - Personbilder.
   • Automatisk sletting av dokumenter: 

    For studenter med aktiv studierett blir det ikke foretatt noen sletting av dokumenter. FS-1000

   • Denne jobben er utvidet med automatisk oppdatering av status-aktiv for praksisstedet og praksisavtaler. Dette er ikke lagt inn som et valg.
   • Sletting av dokumenter fra dokumentarkivet etter angitt slettedato: Denne er endret slik at sletting foretas uavhengig av om student er aktiv eller ikke. Det er lagt til kontroll på at sletting ikke foretas dersom status-sperr-sletting har verdi J, uavhengig av slettedato. RT472553 FS-1144 r1

   Brukeradministrasjon

   • Alle fellesroller har nå fått beskrivelse. FS_PRAKSIS1, FS_ETTERUTD3, FS_PRAKSIS2 og FS_EVUWEB manglet beskrivelse. RT418484
   • Rutinen FS475.001 kan kjøres med rollen FS_OBLIG. RT461682
   • Rapporten FS527.002 kan kjøres med rollen FS_LES1. FS-1044
   • Rollen FS_OPPTAKLES1 er gitt rettighet til å kjøre pk_opptak, pk_campus, pk_fsstudkomp. RT457691 
   • Rollen FS_SYSEIER er gitt rettighet til å slette fra tabellen fpw_sensurkladd (funksjon i FS200.001 Endring av fnr).
   • Ny rolle: FS_KOMMISJON. Denne kan opprette, endre og slette rader for tabellene Sensoroppnevning, Kommisjon og Sensoroppdrag. RT371910 FS-923
   • Det er lagt til rette for at saksbehandler med rollen FS_EKS3 kan slette saker som er opprettet i Studentweb. RT372996 FS-920
   • Sletting fra dokumentarkiv av dokumenttype VIT-DIG og DS-DIG krever rollen FS_GRAD2. RT464125 FS-1108

   FS002.001 Nedlasting av felleskoder

   • Jobben som laster ned felleskoder kjøres heretter annen hver dat (tirsdag (kveld), torsdag (kveld) og lørdag. RT416809
   • Det er lagt på sperre slik at rutinen innenfor samme database kun kan kjøres en av gangen. Årsaken til dette er problemer med at disse låste tabeller for hverandre og til sist avsluttet med feil.
   • Ny modulegenskap LOKBERPOE innført under modul FS - OPPTAK. Dersom denne aktiviveres vil automatisk godkjenning av NVB-vitnemål også for lokale vitnemål beregne poeng. Denne beregningen ble tatt vekk februar 2020, og flere institusjoner (men ikke alle) har ønsket denne beregningen tilbake. Pr default er modulegenskapen ikke valgt. Se bilde WebApplikasjon - Modulvalg.
   • Ny felleskode: Lisenstype. Alle koder for politiattest legges inn også som lisenstype slik at det blir en-til-en forhold mellom disse
   • Er utvidet med å oppdatere kolonnen for om en kvalifikasjonsnormering av omgjøringsberettiget. FS-1135
   • Sett med 3-tegns landkode er innført i tabellen land. EVU3-1973

   Systemverdier - institusjon

   Feltet for NSD-nr er ikke lengre skrivbart, men hentes nå fra tabellen institusjon. Fra neste versjon vil rapportering til NSD bruke koden som er registrert på institusjon. Koden har hittil være en egen systemverdi-kode.

   E-post kø

   Rettet visning av id og navn for person, der både deltakernr og fnr var del av datagrunnlaget (tekstene ble vist over hverandre). RT444522

   IMS-filer for eksport til LMS-systemer - test

   Denne dialogen er tatt vekk.

    

   RAPPORTERING

   DBH

   Generelt

   • Beregning av studieprogram for student, for SSB-varianten av registrerte studenter:  Beregningen for studieprogram_ssb er endret slik at den ikke skal ta med studieprogram med studieprogramkategori med verdi N for status_rapporter_nsd.
   • Det er rettet en feil som medførte at datagrunnlag ikke ble generert automatisk for FS010.013 og FS010.014. RT418835
   • " er erstattet med "" slik at DBH kan importere disse tegnene, som ellers brukes som tegn som omslutter alle felt. Også samiske tegn blir nå eksportert til DBH. RT462821

   FS010.099 Kontrollrapport - Registrerte studenter - Uplasserte

   Ny kontrollrapport. FS-1006

   FS011.005 Oppnådde kvalifikasjoner

   • Beregningen av overlapp for nye studiepoeng ble ikke gjort der overlappene kvalifikasjoner tildeles innenfor samme rapporteringstermin. Dette da rapporteringen har sjekket at det «gamle» resultatet allerede var rapportert for å unngå overrapportering der det finnes oppnåelser som ikke skal eller er rapportert. Da misset en ut dem som fikk to kvalifikasjoner i samme termin. Denne er rettet. RT467997
   • Rapporten er endret til å teste om en kvalifikasjon er omgjøringsberettiget for om nye studiepoeng skal beregnes. Også dersom kvalifikasjonen er angitt som en grad og kvalifikasjonsnormering angir ikke-støtte-berettiget, vil det nye studiepoeng bli justert ned (som tidligere). FS-1135

   FS012.001 Personer i doktorgradsprogrammer

   Rapporten endret til å kontrollere aktiv person pr 15.10 i stedet for 1.10. Følger da beskrivelsen fra DBH. RT463299

   FS012.003 Avlagte doktorgrader

   Denne er endret slik at rapporteringen av ph.d.oppnåelser fungerer på samme vis som for kvalifikasjonsoppnåelser forøvrig mht oppdatering av saksbehandler og dato. Dvs at oppdatering av at kvalifikasjonsoppnåelsen er rapportert ikke medfører at saksbehandler og dato for siste endring oppdateres. RT463767
    

   FS013.001 Utdanningstilbud

   • Rettelse i beregning av dato-intervall for utdanningstilbud. RT419334
   • Ny kolonne Utdanningstilbud lagt til i rapporten. Verdi hentes fra nytt felt i Studieprogram samlebilde for type utdanning. RT419334

   FS013.003 Fagskole: Avsluttende vurdering

   Kolonnen Utdanningsform er lagt til i rapporten. Kolonnen er oppdatert med verdien NULL, da vi ikke har noen individuell informasjon om dette i FS. RT419196

    

   BIBSYS

   FS040.001 Studentopplysninger til BIBSYS

   • Beregningen av gyldig til-dato er endret for tilfeller der en velger å inkludere aktive kullstudenter i utplukket til ALMA.
    Gyldig til beregnes nå ut fra inneværende semester, og ikke siste registreringstermin. Dersom dagens dato er innenfor perioden 01.02-31.08 vil gyldig til-dato settes til 15.10 samme år. Ellers vil den settes til 15.03 påfølgende år. RT461960 RT401681 FS-1069 FS-1062
   • Kravet om at lånetakerid skal ha verdi for å kunne bli rapportert er tatt vekk - ref Importformal AlmaFS-1142

   Helsedirektoratet

   FS041.001 Kvalifikasjonsoppnåelse til Helsedirektoratet

   Ny kode for yrkesgruppe lagt til: Ambulansearbeider. RT451010

    

   Datastruktur

   En mer detaljert beskrivelse av endringer i databasen til FS8.4

   Tabellendringer

   Tabell Endringsbeskrivelse
   Brev_Journal Kolonne saknr (godkjenningssak) endret fra 2 til 3 sifre
   Datasystem Nye kolonner: Datasystemnavn_Nynorsk, Datasystemnavn_Engelsk, Beskrivelse_Nynorsk, Beskrivelse_Engelsk. FS-982
   Datasystem Endring av kolonne-lengder for navn til 80 tegn.
   dbh_fs_vurdering Ny kolonne: Utdanningsform RT419196
   dbh_fs_utdtilbud Ny kolonne: Utdanningsform RT419334
   Deltaker Ny sjekk: Deltakernr må være større enn 0. RT445975
   Land Ny kolonne: Landkode_3166_3 EVU3-1973
   Eksavviklingperson Ny fremmednøkkel mot student
   Emnekombinasjon Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_start og dato_frist ikke har verdi
   Etterutdkurssporsmal Ny unik indeks - sekvensnr innenfor et kurs.FS-732
   Fakturatype Nye kolonner: Fakturatypenavn_Nynorsk
   FritakEmne Kolonne saknr (godkjenningssak) endret fra 2 til 3 sifre.
   FritakEmnesamling  Kolonne saknr (godkjenningssak) endret fra 2 til 3 sifre
   Godkjsak Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_fra_utv
   Godkjsak_Merknad

   Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_losning ikke har verdi

   Godkjsak_Realkomp Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_fra og dato_til ikke har verdi
   Godkjsaktype Ny kolonne Status_Studieprogram_Pakrevd FS-985
   Gradnormering Ny kolonne Status_Omgjoringsberettiget FS-1135
   Kommisjon Ny kolonne: Campuskode FS-1062
   Kursspørsmål Ny kolonne: Status_Aktiv RT409002
   Lisenstype Ny kolonne: Politiattestkode
   Mail_Ko Ny kolonne: Status_Oversend_SO. RT448451 FS-1022
   Midlertidig_Lisens Nye kolonner Status_Studweb, Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret, Saksbehinit_Endret 
   NUS_enkeltutdanning Kolonne Nusenkeltutdnavn utvidet fra 160 til 200 tegn
   NVB_Krav Endre kolonne: Kravuttrykknr N(5) -> N(8) FS-1151
   NVB_Kravuttrykk Endre kolonner: Kravuttrykknr, Kravuttrykknr1, Kravuttrykknr2 N(5) -> N(8) FS-1151
   NVB_Kravmelding Endre kolonne: Kravuttrykknr N(5) -> N(8) FS-1151
   NVB_Loep Endre kolonne: Loepskode VC2(27) -> VC2(100) FS-1152
   NVB_Vgdok Endre kolonne: Loepskode VC2(27) -> VC2(100) FS-1152
   Opptak

   Ny kolonne: Dato_UHG_Fullført. Se beskrivelse FS151.001 Eksport til SO. FS-521

   Person Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_fodt ikke har verdi
   Person Ny kolonne: Dato_Kr_Malform_Oppdatert FS-1082
   Person Kolonne Postkassesertifikat utvidet fra 1000 til 2000 tegn
   Person_Ekststudinst Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_siste_eksamen og dato_kontrollert ikke har verdi
   Person_Ekstresultat Nye kolonner: Sortrekkefolge og Niva. Innført for å forbedre presentasjon av eksternresultat. RT443336 FS-1014
   Politiattest Nye kolonner: PFO_Id, PFO_Tittel_Bokmal, PFO_Tittel_Nynorsk, PFO_Tittel_Engelsk, PFO_Formal_Bokmal, PFO_Formal_Nynorsk, PFO_Formal_Engelsk, PFO_Hjemmel_Bokmal, PFO_Hjemmel_Nynorsk, PFO_Hjemmel_Engelsk
   Praksisavtale

   Ny kolonne: AvtaleId (ny prinærnøkkel).

   Fjernet kolonnene Praksisstedkode, Avtalenr og UndPraksistypekode

   Kolonne Praksisavtalenavn utvidet fra 50 til 150 tegn.

   Praksissted Nye kolonner: Praksisstedkode_Topp og Eksternid
   Praksisavtale_Praksissted_Avtale Ny tabell. Muliggjør at en avtale inngår med mer enn en part
   Praksisavtale_Praksissted_Omfatter Ny tabell. Erstatter tidligere Praksisavtale_Praksissted
   Praksisavtaleperson Ny kolonne Avtaleid. Fjernet kolonne Avtalenr
   Praksisavtaleplassberegning Ny kolonne Avtaleid. Fjernet kolonne Praksisstedkode og Avtalenr
   Praksisavtale_Studieprogram Ny kolonne Avtaleid. Fjernet kolonne Praksisstedkode og Avtalenr
   Praksisdokument Ny kolonne Avtaleid. Fjernet kolonne Praksisstedkode og Avtalenr
   Praksisplassresultat Ny kolonne Avtaleid. Fjernet kolonne Praksisstedkode og Avtalenr
   Praksisavtale_Sted_Omfatter Ny tabell. Muliggjør å knytte flere interne steder til en avtale
   Praksisavtale_Undpraksistype Ny tabell: Muliggjør å knytte flere praksistyper til en avtale. Erstatter tidligere kolonne på praksisavtale for undpraksistype
   Undaktivitet Ny kolonne Avtaleid. Fjernet kolonne Praksisstedkode_Avtale og Avtalenr. Endret kolonnenavn Praksisstedkode_Omfattes_Av til Praksisstedkode og Alp_Id til alpBesvarelseId
   Praksisstedinfo Nye kolonner: Dato_Gen_Xml, Status_Trenger_Konvertering, Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret, Saksbehinit_Endret
   Rom Nye kolonner: Merknadtekst_Ankomst_Nynorsk, Merknadtekst_Ankomst_Engelsk. STWJS-2535
   Soknad Ny sjekk: Kolonnene Status_Omslagsark_Mottatt kan kun ha verdien J eller N RT409002
   SOWS_Transaksjon Ny kolonne: Dato_Opprettet. Benyttes for automatisk sletting, noe som hittil har vært gjort manuelt
   Sted Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_aktiv_fra og dato_aktiv_til ikke har verdi
   Sted Lagt til manglende fremmednøkkel mot land
   Studieprogram

   Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_godkjent ikke har verdi

   Studieprogram Ny kolonne: Utdanningstilbudstypekode RT419334
   Studieprogram_Planforslag

   Nye kolonner: Merknadtekst_Nynorsk, Merknadtekst_Engelsk. STWJS-2535

   Studieprogramstudent Ny sjekk at klokkeslett-del av dato-kolonner ikke har verdi
   Studprogstud_Emnekombinasjon Kolonne saknr (godkjenningssak) endret fra 2 til 3 sifre
   Studprogstud_Utdplanelement Kolonne saknr (godkjenningssak) endret fra 2 til 3 sifre
   Studprogstud_Utdplanelement  Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_reg_godkjent ikke har verdi
   Tidskontodetaljtype Nye kolonner: Tidskontodetaljtypenavn_Nynorsk, Tidskontodetaljtypenavn_Engelsk. FS-986
   Utdanningstilbudstype Ny tabell RT419334
   Utdplanelement Nye kolonner: Url_Nynorsk, Url_Engelsk FS-1054
   Vurdkombenhet

   Nye kolonner: Kommentar_Eksamen_Nynorsk, Kommentar_Eksamen_Engelsk. FS-991

   Vurdkombenhet

   Nye sjekk: Kun mulig å oppdatere enten eksamensdato(er)/klokkeslett, eller uttaksdato(er)/klokkeslett. FS-1013

   Vurdkombtid Sette defferable på fremmednøkkel mot saksbehandler RT468046
   Tabeller og kolonner utgått til FS8.4  
   Gamle studweb-tabeller  
   Gamle EVUweb-tabeller  
   FS_HIST  
   H_Kvote Ny tabell RT464427
   H_Kvoterunde Ny tabell RT464427

   Tabeller og kolonner som er utgått

   Følgende tabeller og kolonner er utgått, men er foreløpig beholdt i tabellverket for FS:

   Tabeller:

   • Bortviststatus
   • Behandlingdokument
   • Drkand_Opphold
   • Drkand_Oppholdfinans
   • Lforkurspamelding
   • Trosgruppe
   • Utvaktivitet
   • Utvavbruddarsak
   • Vitnemaltekst

   Kolonner

   • Eierinstitusjon: Status_Eksporter_Flr
   • Emne: Karregelkode, Fodselsdato_Ansvarlig, Personnr_Ansvarlig, Merknadtekst_Formal, Merknadtekst_Innhold, Merknadtekst_Studiekat, Status_Eksdel_Samme_Eksamen, Status_Eksordnstud_Pakrevd, Status_Eks_I_Samme_Rom, Status_Karnavn_Vitnemal, Status_Tregang_Grense, Status_Und_Ubegrenset, Status_Kontotildeling
   • Etterutdkurs: Merknad_Andre_Krav, Dato_Opptak_Fra, Dato_Opptak_Til, Institusjonsnr_Felles, Emnekode_Felles, Versjonskode_Felles, Arstall_Felles, Terminkode_Felles, Terminnr_Felles, Belop_Utgift_Budsjett, Belop_Inntekt_Budsjett, Belop_Utgift, Belop_Inntekt, Arsverk, Tall_Ant_Gjennomfor_Kv, Tall_Ant_Gjennomfor, Dato_Utarbeidet_Budsjett, Dato_Budsjett_Godkjent
   • Kommisjon: Institusjonsnr_Kull, Faknr_Kull
   • Kursdeltakelse: Status_Fakturaadr, Status_Ordne_Selv_Overnatt, Status_Ordne_Selv_Reise, Status_Opptatt, Undpartilopenr
   • Kursinfo: Status_Svar_Eksamen
   • Midlertidig_Lisens: Kodeverditype
   • Person: Bortviststatuskode, Dato_Relegert_Fra, Dato_Relegert_Til, Journalnr_Relegering, Forkortet_Navn, Status_Reserv_Nettpubl, Status_Reserv_Sensurtlf, Vmnr_Genstudkomp, Personkode, Terminkode_Sist_Sendt_Pg, Arstall_Sist_Sendt_Pg, Terminkode_Sist_Prod_Regkort, Arstall_Sist_Prod_Regkort
   • Soknad: Opptorgankode_Ord_B_Rolle, Institusjonsnr_Lforkurs, Lforkurspameldingskode
   • Sted: Nsdinstkode
   • Student: Fichekode, Trosgruppekode_Tilknyttet, Utskriftskode, Status_Relegert, Status_Hjemmeleser, Arstall_Relegert_Til, Terminkode_Relegert_Til
   • Studentgrunnlag: Status_Gir_Oppnadd_Grad, Status_Eksmeld_Niv70
   • Studentvurdkombprotokoll: Vurdordningkode
   • Studieprogram_Emnekomb: Status_Vis_Kontroll
   • Undaktivitet: Fodselsdato_Fagansvarlig, Personnr_Fagansvarlig
   • Undervisningsenhet: Status_Prioriteres, Etterutdkurskode_Felles, Kurstidsangivelsekode_Felles, Fodselsdato_Ansvarligkontakt, Personnr_Ansvarligkontakt
   • Vektredregel: Dato_Fra, Dato_Til
   • Vurderingskombinasjon: Institusjonsnr_Stud, Faknr_Stud, Instituttnr_Stud, Gruppenr_Stud, Campuskode, Institusjonsnr_Ekvivalent_Med, Emnekode_Ekvivalent_Med, Versjonskode_Ekvivalent_Med, Vurdkombkode_Ekvivalent_Med
   • Vurdkombklage: Personliste_Sensur, Personliste_Sensuroverfor
   • Vurdresstatus: Tall_Gjentak

   Andre endringer i skjema

   • For en rekke dato-kolonner er det innført kontroll på at klokkeslett-delen av datoen ikke er tatt i bruk. Oppgraderingen vil slette evt klokkeslett fra disse kolonnene før kontrollen legges på. Senere oppdatering av klokkeslett for disse kolonnene vil gi feilmelding. Det gjelder følgende kolonner
    • Arbeidsforholdsoknad_Dr: Dato_Fra, Dato_Til
    • Bolge: Dato_Fra, Dato_Til
    • Deltakertelefon: Dato_Gjelder_Fra, Dato_Gjelder_Til
    • Doktorgradsreglement: Dato_Fra, Dato_Til
    • Dokumentarkiv: Dato_Fra, Dato_Til
    • Drgradsoknad: Dato_Avtale_Start, Dato_Avtale_Slutt
    • Drgradsoknad_Veiledning: Dato_Fra, Dato_Til
    • Drkand_Arbeidsforhold: Dato_Fra, Dato_Til
    • Drkand_Opphold: Dato_Fra, Dato_Til
    • Drkand_Samarb_Avtale: Dato_Fra, Dato_Til
    • Eksumuligperiodestudent: Dato_Fra, Dato_Til
    • Eksvakt_Utilgjengelig: Dato_Fra, Dato_Til
    • Emnekombinasjon_Valg: Dato_Start, Dato_Frist
    • Etterutdkurs: Dato_Evubase_Fra, Dato_Evubase_Til, Dato_Fra, Dato_Til, Dato_Studierett_Fra, Dato_Studierett_Til, Dato_Opptak_Fra_Evuweb3, Dato_Opptak_Til_Evuweb3
    • Forskerskole: Dato_Fra, Dato_Til
    • Forskerskoleperson: Dato_Fra, Dato_Til
    • Grad_Yrkesgodkjenning: Dato_Fra, Dato_Til
    • Innvilget_Permisjon: Dato_Fra, Dato_Til
    • Kontaktperson: Dato_Fra, Dato_Til
    • Kontoplan: Dato_Fra, Dato_Til
    • Kursaktivitet: Dato_Forste_Gang, Dato_Siste_Gang
    • Kursavgift: Dato_Fra, Dato_Til
    • Kursdeltakerpraksis: Dato_Fra, Dato_Til
    • Kurstimeplan: Dato_Fra, Dato_Til
    • Nsdavdeling: Dato_Gyldig_Fra, Dato_Gyldig_Til
    • Oppholdkursdeltaker: Dato_Fra, Dato_Til
    • Opptak: Dato_Fra, Dato_Til
    • Opptakstudieprogramtermin: Dato_Studierett_Fra, Dato_Studierett_Til, Dato_Utveksl_Fra, Dato_Utveksl_Til
    • Personpraksis: Dato_Fra, Dato_Til
    • Personrolle: Dato_Fra, Dato_Til
    • Person_Spesialtilpasning: Dato_Fra, Dato_Til
    • Planinformasjontekst: Dato_Fra, Dato_Til
    • Praksisavtale: Dato_Fra, Dato_Til
    • Praksisavtaleperson: Dato_Fra, Dato_Til
    • Praksisavtaleplassberegning: Dato_Fra, Dato_Til
    • Praksisavtale_Praksissted_Omfatter: Dato_Fra, Dato_Til
    • Praksisavtale_Studieprogram: Dato_Fra, Dato_Til
    • Praksisplassberegning: Dato_Fra, Dato_Til
    • Praksisplassresultat: Dato_Fra, Dato_Til
    • Praksissted: Dato_Fra, Dato_Til
    • Praksisstedperson: Dato_Fra, Dato_Til
    • Praksperiode: Dato_Forste_Gang, Dato_Siste_Gang
    • Semesterregistrering: Dato_Eksport_Lms_Fra, Dato_Eksport_Lms_Til, Dato_Eksport_Studinfo_Fra, Dato_Eksport_Studinfo_Til, Dato_Fra, Dato_Til, Dato_Til_Forstear, Dato_Gjelder_Fra, Dato_Gjelder_Til, Dato_Start_Semester, Dato_Slutt_Semester, Dato_Start_Utdplan, Dato_Frist_Utdplan, Dato_Frist_Utdplan_Forstear, Dato_Sperr_Oppd_Vurdenhetrom
    • Sensoroppnevning: Dato_Fra, Dato_Til
    • Soknad: Dato_Studierett_Fra, Dato_Studierett_Til
    • Stedkontaktperson: Dato_Fra, Dato_Til
    • Studentpraksperiode: Dato_Forste_Gang, Dato_Siste_Gang
    • Studentpraksperiode_M: Dato_Fra, Dato_Til
    • Studentveileder: Dato_Fra, Dato_Til
    • Studieprogram_Rapportering: Dato_Semreg_Fra, Dato_Semreg_Til, Dato_Start_Semester, Dato_Slutt_Semester
    • Studprogstud_Kullhistorikk: Dato_Fra, Dato_Til
    • Studprogstud_Tidskonto: Dato_Fra, Dato_Til
    • Tildelt_Lisens: Dato_Forste_Gyldige, Dato_Siste_Gyldige
    • Tilgjengeligperiode: Dato_Fra, Dato_Til
    • Tilgjengelig_Rom: Dato_Fra, Dato_Til
    • Undaktivitet: Dato_Etteranmeld_Start, Dato_Etteranmeld_Slutt, Dato_Forste_Gang, Dato_Siste_Gang, Dato_Pameld_Slutt
    • Undervisningstimeplan: Dato_Fra, Dato_Til
    • Undtilpasningvedtak: Dato_Fra, Dato_Til
    • Utenlandsk_Person: Dato_Opph_Norge_Fra, Dato_Opph_Norge_Til
    • Utestenging: Dato_Fra, Dato_Til
    • Utvavtale: Dato_Fra, Dato_Til
    • Utvavtalebet: Dato_Fra, Dato_Til
    • Utvavtalekoord: Dato_Fra, Dato_Til
    • Utvavtalepart: Dato_Fra, Dato_Til
    • Utvavtalestudieprogram: Dato_Fra, Dato_Til
    • Utvperson: : Dato_Fra, Dato_Til, Dato_Reise_Fra, Dato_Reise_Til
    • Veilederansvar: Dato_Fra, Dato_Til
    • Veilederpraksissted: Dato_Fra, Dato_Til
    • Veiledningsforhold: Dato_Fra, Dato_Til
    • Veiledningspraksis_M: Dato_Fra, Dato_Til
    • Vurdkombenhet: Dato_Eksamen_Fra, Dato_Eksamen_Til, Dato_Start_Oppmelding

    

    

    

   Publisert 4. feb. 2022 15:32 - Sist endret 11. mars 2022 16:50