Databasendring FS8.3.2

Databaseoppgradering fs8.3.2 (flis02) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Inneholder mindre skjemaendringer og endringer i rutiner/rapporter. Mest omfattende er endringer i avtalestrukturen for praksis, og forberedelse for støtte for bestilling av politiattester.

Beskrivelse

(nytt) er tillegg etter av oppgraderingen opprinnelig ble lagt ut

Skjemaendringer

 • Brev_Journal (opprydding): Kolonne saknr (godkjenningssak) endret fra 2 til 3 sifre.
 • Datasystem: Nye kolonner: Datasystemnavn_Nynorsk, Datasystemnavn_Engelsk, Beskrivelse_Nynorsk, Beskrivelse_Engelsk. FS-982
 • Deltaker (opprydding): Ny sjekk: Deltakernr må være større enn 0. RT445975
 • Eksavviklingperson (opprydding): Ny fremmednøkkel mot student. 
 • Emnekombinasjon: Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_start og dato_frist ikke har verdi.
 • Etterutdkurssporsmal: Ny unik indeks - sekvensnr innenfor et kurs.FS-732
 • Fakturatype: Nye kolonner: Fakturatypenavn_Nynorsk, Fakturatypenavn_Engelsk. STWJS-2535
 • FritakEmne(opprydding): Kolonne saknr (godkjenningssak) endret fra 2 til 3 sifre.
 • FritakEmnesamling (opprydding): Kolonne saknr (godkjenningssak) endret fra 2 til 3 sifre.
 • Godkjsak: Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_fra_utv, dato_soknad og dato_ferdigbehandlet ikke har verdi
 • Godkjsak_Merknad: Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_losning ikke har verdi
 • Godkjsak_Realkomp: Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_fra og dato_til ikke har verdi
 • Lisenstype: Ny kolonner: Politiattestkode.
 • Mail_Ko: Ny kolonne: Status_Oversend_SO. RT448451 FS-1022
 • Person: Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_fodt ikke har verdi
 • Person_Ekststudinst: Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_siste_eksamen og dato_kontrollert ikke har verdi
 • Person_Ekstresultat: Nye kolonner: Sortrekkefolge og Niva. Innført for å forbedre presentasjon av eksternresultat. RT443336 FS-1014
 • Politiattest: Nye kolonner: PFO_Id, PFO_Tittel_Bokmal, PFO_Tittel_Nynorsk, PFO_Tittel_Engelsk, PFO_Formal_Bokmal, PFO_Formal_Nynorsk, PFO_Formal_Engelsk, PFO_Hjemmel_Bokmal, PFO_Hjemmel_Nynorsk, PFO_Hjemmel_Engelsk.
 • Praksissted: Nye kolonner: Praksisstedkode_Topp og Eksternid. 
 • Praksisavtale: Ny kolonne: AvtaleId (ny prinærnøkkel). Fjernet kolonnene Praksisstedkode, Avtalenr og UndPraksistypekode.
 • Praksisavtale_Praksissted_Avtale: Ny tabell. Muliggjør at en avtale inngår med mer enn en part.
 • Praksisavtale_Praksissted_Omfatter: Ny tabell. Erstatter tidligere Praksisavtale_Praksissted.
 • Praksisavtaleperson: Ny kolonne Avtaleid. Fjernet kolonne Avtalenr.
 • Praksisavtaleplassberegning: Ny kolonne Avtaleid. Fjernet kolonne Praksisstedkode og Avtalenr
 • Praksisavtale_Studieprogram: Ny kolonne Avtaleid. Fjernet kolonne Praksisstedkode og Avtalenr
 • Praksisdokument: Ny kolonne Avtaleid. Fjernet kolonne Praksisstedkode og Avtalenr
 • Praksisplassresultat: Ny kolonne Avtaleid. Fjernet kolonne Praksisstedkode og Avtalenr
 • Praksisavtale_Sted_Omfatter: Ny tabell. Muliggjør å knytte flere interne steder til en avtale.
 • Praksisavtale_Undpraksistype: Ny tabell: Muliggjør å knytte flere praksistyper til en avtale. Erstatter tidligere kolonne på praksisavtale for undpraksistype.
 • Undaktivitet: Ny kolonne Avtaleid. Fjernet kolonne Praksisstedkode_Avtale og Avtalenr. Endret kolonnenavn Praksisstedkode_Omfattes_Av til Praksisstedkode og Alp_Id til alpBesvarelseId.
 • Praksisstedinfo: Nye kolonner: Dato_Gen_Xml, Status_Trenger_Konvertering, Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret, Saksbehinit_Endret.
 • Rom: Nye kolonner: Merknadtekst_Ankomst_Nynorsk, Merknadtekst_Ankomst_Engelsk. STWJS-2535
 • Soknad (feilretting): Ny sjekk: Kolonnene Status_Omslagsark_Mottatt kan kun ha verdien J eller N RT409002 
 • SOWS_Transaksjon: Nyu kolonne: Dato_Opprettet. Benyttes for automatisk sletting, noe som hittil har vært gjort manuelt.
 • Sted: Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_aktiv_fra og dato_aktiv_til ikke har verdi
 • Studieprogram: Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_godkjent ikke har verdi
 • Studieprogram_Planforslag: Nye kolonner: Merknadtekst_Nynorsk, Merknadtekst_Engelsk. STWJS-2535
 • Studieprogramstudent: Ny sjekk at klokkeslett-del av dato-kolonner ikke har verdi
 • Studprogstud_Emnekombinasjon (opprydding): Kolonne saknr (godkjenningssak) endret fra 2 til 3 sifre.
 • Studprogstud_Utdplanelement (opprydding): Kolonne saknr (godkjenningssak) endret fra 2 til 3 sifre.
 • Studprogstud_Utdplanelement : Ny sjekk at klokkeslett-del av dato_reg_godkjent ikke har verdi
 • Tidskontodetaljtype: Nye kolonner: Tidskontodetaljtypenavn_Nynorsk, Tidskontodetaljtypenavn_Engelsk. FS-986
 • Vurdkombenhet: Nye kolonner: Kommentar_Eksamen_Nynorsk, Kommentar_Eksamen_Engelsk. FS-991
 • Vurdkombenhet: Nye sjekk: Kun mulig å oppdatere enten eksamensdato(er)/klokkeslett, eller uttaksdato(er)/klokkeslett. FS-1013
 • Endringer for Studentweb
  • sw3s_Emne: Ny kolonne Status_Studierettkrav
  • sw3s_Vurdkombenhet: Nye kolonner: Kommentar_Eksamen_Nynorsk og Kommentar_Eksamen_Engelsk.
  • sw3s_Studieprogram_Planforslag: Nye kolonner: Merknadtekst_Nynorsk og Merknadtekst_Engelsk
  • sw3i_Faktura: Nye kolonner: FakturaTypeNavn_Nynorsk og FakturaTypeNavn_Engelsk.

Nye kontroller

 • Endret sjekk for lovlige tegn i kode. Kun norske bokstaver, sifre, blank - og + kan brukes i kode for følgende tabeller FS-1016
  • Emnekombinasjon, Emnesamling, Etterutdkurs, Fag, Grad, Instrument, Kullklasse, Lisenstype, Opptakstype, Praksissted, Studieretning, Undaktivitet, Utvavtale, Vurderingskombinasjon
 • Kullklasse: Det er lagt til kontroll for å sjekke at campus har verdi dersom tilhørende studieprogram er knyttet til minst et campus. FS-1060
 • Vektredregel: Erstattet dato-periode med termin-periode (rettelse).

Oppdatering av data

 • Emnekombinasjon: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_start og dato_frist (skal ikke brukes).
 • Godkjsak: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_fra_utv, dato_soknad og dato_ferdigbehandlet.
 • Godkjsak_Merknad: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_losning.
 • Godkjsak_Realkomp: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_fra og dato_til.
 • Person: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_fodt
 • Person_Ekststudinst: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_siste_Eksamen og dato_kontrollert.
 • Sted: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_aktiv_fra og dato_aktiv_til
 • Studieprogram: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_godkjent
 • StudieprogramStudent: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato-kolonner.
 • Studprogstud_Utdplanelement: Fjerner evt verdi for klokkeslett for dato_reg_godkjent
 • Vurdkombklage: Oppdaterr vedtak til UENDRET der både opprinnelig resultat og klageresultat er stryk. Denne er tidligere feilberegnet i tilfeller der karakter F var oppgitt på kun en av disse.

Rettigheter

 • Rutinen FS475.001 kan kjøres med rollen FS_OBLIG. RT461682
 • Rapporten FS527.002 kan kjøres med rollen FS_LES1. FS-1044
 • Rollen FS_OPPTAKLES1 er gitt rettighet til å kjøre pk_opptak, pk_campus, pk_fsstudkomp. RT457691 
 • Rollen FS_SYSEIER er gitt rettighet til å slette fra tabellen fpw_sensurkladd (funksjon i FS200.001 Endring av fnr).
 • Ny rolle: FS_KOMMISJON. Denne kan opprette, endre og slette rader for tabellene Sensoroppnevning, Kommisjon og Sensoroppdrag. RT371910 FS-923

Modulegenskap 

Ny modulegenskap LOKBERPOE innført under modul FS - OPPTAK. Dersom denne aktiviveres vil automatisk godkjenning av NVB-vitnemål også for lokale vitnemål beregne poeng. Denne beregningen ble tatt vekk februar 2020, og flere institusjoner (men ikke alle) har ønsket denne beregningen tilbake. Pr default er modulegenskapen ikke valgt. Se bilde WebApplikasjon - Modulvalg. nytt

Utsending av e-post

Funksjonen for å sende ut e-post er utvidet med å også håndtere overføring av e-posten til SO. Dermed vil ikke e-post sendes SO før selve e-posten sendes fra FS, som igjen gir mulighet til å avbryte utsendelsen. RT448451 FS-1022

Student samlebilde

Rettelse slik at sanksjoner vises også for personer som ikke er knyttet til studieprogram. RT443312

Sanksjon

Det er nå mulig å oppdatere feltet for ferdigbehandlet uten at lovhjemmel for importert rad har verdi.RT459957

Søknad samlebilde

Funksjonen Godkjenn Vitnemål kan igjen beregne poeng også for søknader til lokale opptak. Dette kan styres av den enkelte institusjon ved hjelpe av modulvalget LOKBERPOE under modul OPPTAK (WebApplikasjon - Modulvalg). Sett J for Aktiv, da vil disse poengene kunne beregnes. FS-1065

Utdanningsplan

Beregning av vektingsreduksjon: Rettelse i test om en regel gjelder for en gitt termin (sommer/høst-vurdering). RT445176

Klage og begrunnelse

 • Det er lagt til rette for at saksbehandler med rollen FS_EKS3 kan slette saker som er opprettet i Studentweb. RT372996 FS-920
 • Automatisk oppretting av klagekommisjon gjøres ikke lengre dersom det fra før eksisterer en kommisjon med kommisjon nr 999. I denne situasjonen feilet nyregistrering av klage.
 • Beregningen av vedtak er endret slik at den settes UENDRET dersom vurderingsstatus for opprinnelig og ny sensur er like og er forskjellig fra 'B' - uavhengig av hvilken karakter som er registrert. RT458889

Kommisjon med sensorer

Ved sletting av kommisjon vil fpw-sensurkladd automatisk slettes for denne kommisjonen. RT448753

Kursdeltakelse

Brevlogg for kursdeltaker slettes automatisk når kursdeltakelsen slettes. RT443282

FS002.001 Nedlating av felleskoder

Det er lagt på sperre slik at rutinen innenfor samme database kun kan kjøres en av gangen. Årsaken til dette er problemer med at disse låste tabeller for hverandre og til sist avsluttet med feil.

FS150.001 Import fra SO

Lagt til automatisk sletting av dublettmeldinger for importvarsler der opprinnelig melding ikke allerede er behandlet. FS-1018

FS207.001 Fakturaoppretting

Det har vært en kontroll i rutinen som utføres når en krysser av for "Hent fakturadetaljtype fra kull". Denne sørger for at det ikke blir generert ny faktura når det allerede eksisterer en faktura samme semester for en student, med verdi for fakturastatus. 
Denne kontrollen er nå tatt vekk slik at det også for disse studentene blir opprettet faktura. RT408642
FS250.001 Inndragning av studierett

Det er lagt til sjekk av at utveksling gjelder oppgitt studieprogram. Dersom utvekslingen ikke er knyttet til studieprogram, så vil denne telle med som "gyldig fravær". RT444304

FS350.001 Svar på spørreundersøkelse

Rettelse i beregning av fødselsår for student. RT448316

FS462.001 Undervisningsopptak

Tatt vekk bruk av kolonnen status_prioriteres for undervisningsenhet. Kolonnene er tidligere tatt ut av bruk, men verdi for denne fortsatte å påvirke rutinen. RT449189

FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert

 • Visning av feltet “Vitnemål skal ikke utstedes før tidligst” er lagt til som merknad i rapporten som vises etter kjøring av rutinen. FS-1045
 • For eksterresultater som inngår i annen kvalifikasjon vises det nå en merknad med rød tekst. Denne beregningen gjøres kun for studenter som det opprettes kvalifikasjonsoppnåelse for. RT463450

FS670.001 Vitnemål

 • Forbedret beregning av forbedret resultat etter oppnåelse av kvalifikasjon. RT403367
  • Termin for oppnådd kvalifikasjon beregnet ut fra oppnådd dato, 01.02-31.08: VÅR, 01.09-31.01: HØST.
   • Tidligere beregning av "forbedring"
    Et resultat antas som forbedret dersom resultatet er oppnådd i en termin senere enn terminen for oppnådd kvalifikasjon.
   • Ny beregning fungerer som følger:
    Et resultat antas som forbedret dersom resultatet er oppnådd i en termin senere enn terminen for oppnådd kvalifikasjon, eller i samme termin eller senere dersom dato for opprettelse av resultatet er senere enn oppnådd-dato for kvalifikasjonen. Videre kreves det at det virkelig eksisterer et tidligere bestått-resultat for samme emne, noe som ikke testes i dagens beregning.
 • Vitnemål side 2: Varighet hentes nå fra studieprogram, ikke kvalifikasjon. Ref høring våren 2021 angående endring av standardtekst.
 • Rettelse slik at evt endring av dato for oppnåelse etter at vitnemål er bestilt, ikke medfører feil i lagring av vitnemålet. Gjelder ved bruk av funksjonen for å endre dato i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll. RT452694

Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner

Denne jobben er utvidet med automatisk oppdatering av status-aktiv for praksisstedet og praksisavtaler. Dette er ikke lagt inn som et valg.

Publisert 20. sep. 2021 09:25 - Sist endret 14. juli 2022 14:09