Møte i FS-Planleggingsgruppe

Møte neste dag (27. januar) avholdes hvis nødvendig.

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Lars Vemund Solerød, USN
Knut Løvold, Unit
Marte Holhjem, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
Maria Segerkvist Kumle, Unit
Jan Erik Johansen, Unit (under sak 6)
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 2.-3. desember 2020 (FS-20-037)

2. Referatsaker

Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. Møte i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 14. januar (referat ettersendes)

3. Orienteringssaker

 1. Notat med informasjon (FS-21-003-1). Sakene vil kun bli tatt opp dersom det er spørsmål til det enkelte punkt.
  Notatet inneholder informasjon om følgende saker:
  1. Nytt fra Unit
  2. Emrex, DigiRec og EDSSI
  3. Internasjonalt samarbeid om studieinformasjonssystem (SIS)
   Saksnotat til tjenesterådet
 2. Loggføring og kontrollrapporter i FS

Henvendelse fra UiO med svar fra Unit (FS-21-007)

En aktuell problemstilling som bør inkluderes i moderniseringsprosjektet, men blir for omfattende å gjøre i dagens system. Saken er til orientering til dette møtet, og settes opp som drøftingssak til møtet i mars, der UiO innleder og Planleggingsgruppen informerer hvordan dette håndteres ved egen institusjon.

4. Prioriterte arbeidsoppgaver våren 2021

Integrasjonsoppgaver våren 2021.
Saken ble behandlet i Tjenesterådet, som støttet forslaget (saksnotat)

Øvrige arbeidsoppgaver våren 2021
Notat fra Unit (FS-21-008).
Detaljert oversikt for hver enkelt tjeneste vil bli lagt ut på fellesstudentsystem.no i begynnelsen av februar.

Veikart for studieadministrative tjenester 2021-2023 (pdf)

5. FS-Brukerforum 23.-24. mars 2021

Forslag til program diskuteres (FS-21-003-2).

6. Drøftingssak: Opplæring ift overgang fra Studinfo2 til FS-API

Henvendelse fra UiS:
IT-personell ved UiS ønsker å få et webinar/kurs/opplæring i forhold til overgang fra Studinfo2 til FS-API, spesielt når det gjelder uttrekk av studieprogram og emneinformasjon fra FS. UiS ønsker å gå over til FS-API så raskt som mulig.

Notat fra Unit (FS-21-003-6).

7. Drøftingssak: Forslag til tekst til vitnemål side 2

Oppfølgingssak 38/20 fra møte 10.-11. juni 2020. Forslag fra USN gjennomgås.
Forslag til tekst med flettefelt (FS-21-003-3)
Forslag til tekst med heltidsangivelse (FS-21-003-4)

8. Drøftingssak: Funksjonalitet for å filtrere på "åpne" emner

Notat fra Unit (FS-21-003-5)

8. Eventuelt

Publisert 3. des. 2020 16:42 - Sist endret 29. mars 2022 08:58