Møte i FS-Planleggingsgruppe

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Knut Løvold, Unit
Marte Holhjem, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
 
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 26-27. mars 2020 (FS-20-020)

2. Referatsaker

Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. Møte i arbeidsgruppe for digitalisering av studentmobilitet 16.-17. april. Forslag til tiltak for digitalisering av studentmobilitet (FS-20-003-11)
 2. Møte i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 26. mai (referat)

3. Orienteringssaker

Notat med informasjon (FS-20-003-9). Sakene vil kun bli tatt opp dersom det er spørsmål til det enkelte punkt.
Notatet inneholder informasjon om følgende saker:

 1. Nytt fra Unit
 2. Emrex, Erasmus Without Paper, DigiRec (rapport DigiRec) og EDSSI
 3. Møter i Fagutvalget for utdanning 1. april (referat) og 26. mai (referat)
 4. Evaluering av FS: Rapport fra Gartner Group om teknisk og funksjonell vurdering av FS (rapport)
 5. NordForum 14. mai (oppsummering og link til presentasjoner)
 6. Webinarer/kurs høsten 2020 

4. FS-Kontaktforum 21.-22. oktober 2020 og FS-Brukerforum i 2021

Unit ønsker å diskutere om og hvordan det er hensiktsmessig å arrangere FS-Kontaktforum i løpet av kommende høst. Dersom forumet skal avholdes, anbefaler Unit at det gjøres som et digitalt arrangement.

Unit anbefaler at det også våren 2021 gjennomføres FS-Kontaktforum, og at FS-Brukerforum gjennomføres først til høsten 2021. Det bør vurderes å ta utgangspunkt i at også FS-Brukerforum kan bli et forum som i størst mulig grad avvikles digitalt (over noen dager). Det vil da være behov for nok tid til å jobbe med form og innhold, slik at arrangementet blir vellykket.

Synspunkter og idéer fra Planleggingsgruppen ønskes.

5. Innkomne ønsker

 1. HVL - FS227.001 Forkunnskapskrav (FS-20-004-15)
 2. USN - Vitnemål/kvalifikasjon, endre tekst på side 2 (FS-20-004-18)
 3. HINN - FS378.001 Manntallsliste, utplukk på campus (FS-20-004-19)

6. Diskusjonssak: Høringssak om digitalisering av vitnemål

Notat med oversikt over høringssvar fra institusjonene. Diskutere neste steg for å komme i gang med dette arbeidet (FS-20-021).

7. Diskusjonssak: FS og campusfunksjonalitet

Det har vært avholdt flere møter i en arbeidsgruppe i løpet av våren 2020. Vedlagte rapport  oppsummerer gruppens innspill til videre utvikling av campusfunksjonalitet i FS og tilhørende webapplikasjoner. Unit ønsker innspill fra Planleggingsgruppen på innholdet/tiltakene i rapporten og veien videre (FS-20-024).

8. Diskusjonssak: Vipps, betalingsløsning via Studentweb

Vipps har tatt kontakt med Unit og de ønsker å tilby en betalingsløsning til UH-institusjonene via Studentweb. Unit har i mai hatt et møte med Vipps for mer informasjon, og Unit ser at det finnes løsninger som trolig vil være mer brukervennlige enn dagens løsning. Vipps orienterte om priser som Unit antar er akseptable for institusjonene. Unit ønsker å ta opp igjen drøftingen av betalingsløsninger for studenter og høre om dette er noe Unit skal utrede videre.

9. Diskusjonssak: Prinsipper for videreutvikling av kontrollfunksjoner for registreringer i FS, FS-rapporter og Tableau 

Oppfølging av innsendt sak fra UiO til møte i Planleggingsgruppen 27. mars (sak 9) (FS-20-003-4). Notat fra Unit om bruk av Tableau for å lage FS-rapporter (FS-20-022).

Diskuteres på møtene fremover.

 • Hvilke rapporter skal være tilgjengelig for hhv. alle ansatte, for studieadministrativt ansatte og for alle (helt åpent)?
 • Når er det hensiktsmessig å opprette rapporter i Tableau og når bør det finnes rapporter i FS?
 • Når bør saksbehandler varsles direkte ved innlegging av data og når er det tilstrekkelig at superbrukere får kontrollrapporter?
 • Hvor går grensen mellom saksbehandlerrapporter som bør finnes i klienten og når er det snakk om en statistikkrapport som kan være utenfor fagsystemet?

10. Diskusjonssak: Kunnskaps CIM

Notat og innsendt ønske fra Nord universitet som ble diskutert på møte i Planleggingsgruppen 17. september 2018 (sak 8c) (FS-18-004-24 og FS-18-004-24a).

Det er behov for å avklare hvilken rolle FS skal ha ifm varslinger og relasjonen til CIM.

11. Diskusjonssak: Studietilsynsforskrift

Oppfølging av innsendt sak fra USN til møte i Planleggingsgruppen 26.-27. mars (sak 11) (FS-20-003-6). 

UiA og USN har utarbeidet et oppfølgingsnotat til dette møtet (FS-20-003-10)

12. Møteplan for høsten 2020

 • Nettmøte: Tidlig i september (dersom vi skal arrangere FS-Kontaktforum i oktober). Hvis ikke Kontaktforum, ha et møte senere i september. 2 dager à 3 timer?
 • Fredag 23. oktober (dagen etter FS-Kontaktforum). Dersom Kontaktforum utsettes, ha et nettmøte i november. 2 dager à 3 timer?

12. Eventuelt

Publisert 21. okt. 2019 15:15 - Sist endret 29. mars 2022 08:58