Referat fra møte i ekspertgruppen for undervisning 16. september 2019

Til stede

Thor Højgaard Anti, NMBU
Nils Christian Fareth, UiT
Anna Laupsa Helvik, HVL
Asger Hagerup, NTNU
Petter Kjær, UiB
Pål Erik Megaard, UiO
Thomas Nilsen, NORD
Siv Marit Nordhagen, OsloMet
Linda Novak, VID
Sven Petter Myhr Næss, Unit
Kai Quale, Unit
 

Forfall:
Geir Vangen, Unit

Agenda

1. Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent.

 

2. Orienteringssaker

Ingen bestemte orienteringssaker, men det kom spørsmål om hvem som vedtar budsjettene for FS etter at Årsmøtet og styret forsvant.Det er ledelsen ved Unit som utarbeider forslag til budsjett, og KD som godkjenner.

 

3. Ny undervisningsmodul - "fase 2".

Plan for utkast til fase 2 av implementering av ny undervisningsmodul ble lagt fram. Planen innebærer fjerning av terminnummer på undervisningsenheter og -aktiviteter, til fordel for År-Termin fra og År-Termin til og Dato-fra og Dato-til. 

Gruppen mener også at vi kan fjerne disiplin/form i fase 2, og innføre ny tabell Undervisningsform. 

Konvertering:
Gruppen ønsker at all eksisterende data konverteres. Eventuelle data som ikke lar seg konvertere pga ulike mangler, sendes til institusjonene i form av rapport. 

 

Spørsmål:
Kan Fra-til termin (og dato) komme i prod som inaktive felter, slik at fremtidige enheter og aktiviteter kan planlegges før modellendringen trer i kraft? Kun for datainnsamling.Unit undersøke dette.

Oppmøte:
Vi må se nærmere på løsning for møttregistrering (første forelesning). Løses trolig av eventuelt-saken fra OsloMet. 

Problemstillinger rundt undervisninsmeldinger.
Skal vi ha Fra-til felt også på melding, men hvor det implisitt er det samme som enheten? Diskuteres nærmere. 

 

Endringen vil kreve en del ressurser for tilpasning av blant annet API, webservices og Studentweb. 

I henhold til foreslått tidsplan, vil endringene kunne tre i kraft fra høsten 2020. Dette er avhengig av at det er tilstrekkelig med tid og ressurser på Unit for å implementere endringene. Planen må prioriteres opp mot andre utviklingsprosjekter.

Konklusjon:
Gruppen støtter planen, men ønsker en så tidlig leveranse som mulig.

 

4. Kort status Arbeidslivsportalen

ALP er i rute, og det jobbes mot første delleveranse i høst. Den vil inneholde funksjoner for planlegging av praksisaktiviteter. 

Første pilottest planlegges i løpet av høsten.

Husk å abonnere på ALP-bloggen for å få siste oppdateringer. Ligger på:
https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/

Blogg - husk å abonnere

 

5. Innkomne saker og ønsker

a) UiT: Dashboard for undervisning (JIRA FS-869)

Gruppens vurdering er at mye av dette kan dekkes av Tableau. 

Samtidig kan det være behov for ulike varsler i undervisningssammenheng. UiT sender oppfølgingsmail om hvor behovet er størst angående varsler, slik at dette kan spesifiseres nærmere.

Konklusjon:
Avvist inntil videre

 

b) Nord: Oppretting av undervisningsenheter - filtrere bort praksisemner (JIRA FS-868)

Vanskelig å se hva dette skal løse, da opprettingen av und.enheter i seg selv ikke medfører noen avhengigheter som bør være problematiske.

Gruppen ønsker heller et generelt filter for emnetype i rutinen. Da kan oppretting av undervisningsenheter gjøres ut fra konkrete emnetyper. 

Konklusjon:
Revidert ønske støttes, så fram det er en liten utviklingsjobb.

 

6. Eventuelt

OsloMet ønsker nytt felt for status om en timeplanaktivitet har obligatorisk oppmøte eller ikke. J/N per timeplanrad. 

Støttes av gruppen. Bør tas videre med Fagpersonweb, slik at det ikke vises oppmøte for forekomster hvor det har status N. 

(Bør være standard J for de som ikke bruker TP). 

På sikt integrasjon med TP, slik at denne statusen kan arves fra "Obligatorisk oppmøte" i TP

 

Neste møte:

Mandag 16. mars 2020 på Unit.

 

Publisert 18. sep. 2019 08:34 - Sist endret 29. mars 2022 08:58