Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

Foreløpig saksliste:

 1. Godkjenning av referat fra møte 13.9.2017 (PDF)
 2. Referatsaker
  1. Referatet fra UNINETT-møtet under Inspera-seminaret, og spesielt det som angår FS-data/integrasjon. Det er ganske mange viktige punkter vi må sikre at vi følger opp i forhold til å sikre at beskrivelser og aksjonspunkter er formulert på en god måte.
   Dette er viktige punker som berører både Inspera og Wiseflow.
 3. Status og tidsplan for endringsønsker
 4. Presentasjon fra UIO angående forslag til et API for å hente ut rettigheter på stedkode fra FS. Det er da snakk om å bruke personroller i FS for å gi tilganger i digitale systemer via FSWS.
 5. DIGVURD-17 Presentasjon fra UIT og UIA om håndtering av gruppeeksamen i eksamensystemene. Framlegg fra institusjonene angående håndtering av gruppeeksamen. Hva sier lovverkene? Hva er minste felles multiplum? Obs ny UH lov om klage på gruppeeksamen (pkt. 1.6, § 5-3 ) https://www.regjeringen.no/contentassets/d25eca21f0b74d41b15e47f7eaeb072d/horingsnotat-om-endringer-i-universitets--og-hoyskoleloven.pdf
  Sette ned en gruppe som jobber videre med dette.
 6. DIGVURD-18 Håndtering av bachelor- og masteroppgaver. Hvordan gjøres dette ved institusjonene? NTNU har laget en oversikt fra NTNU’s ståsted. Hvordan tar vi dette videre.
 7. UiB arkiverer protokoller i lokalt arkiv av 2 grunner. 1) Krav til arkivering av protokoller, og 2) i et saksbehandlerperspektiv der det er behov for å ettergå innholdet i låste sensurprotokoller i løpet av et semester. Det dukker flere ganger pr semester opp i tvistesaker knyttet til studenter som melder avvik mellom opplyst karakter og registrert karakter. Dette løses p.t. ved at analogt signerte protokoller arkiveres i lokalt arkiv som fil og så ettergås. Gitt implementering av overføring av protokoller fra CERES til Riksarkivet trenger vi da en ny tilnærming til punkt to for å ikke måtte fortsette som før uavhengig av CERES eksporten.
  UiB ønsker å presentere denne problemstillingen og løsningsforslag i neste møte i CERES’ ekspertgruppe for digital vurdering (31. oktober), og at det legges opp til diskusjon og avklaring på en enhetlig løsning på utfordringene knyttet til saksbehandlertilgang til protokoller uavhengig av eksporten til Riksarkivet.
 8. Testing av Fagpersonweb. Gi en kort tilbakemelding på om det er testet, hvilke forhold som er kommet fram som må på plass for at institusjonene skal ta den i bruk (kritiske ting/showstoppere), og hva som mangler for at applikasjonen skal til for at applikasjonen skal anses som et godt supplement til Wiseflow/Inspera.
 9. DIGVURD-12 og -13 Status Begrunnelse og klage. Obs ny UH lov om rett til begrunnelse og avvik med to eller flere karakterer (pkt. 1.4 og 1.5, § 5-3) Samt tilgjengeliggjøring av sensorveiledning (pkt. 1.2)
 10. DIGVURD-9 Status tilbakeskriving av sensur.
 11. DIGVURD-10 og -14 Status arkivering
 12. Neste møte
 13. Eventuelt 

Publisert 19. okt. 2017 16:58 - Sist endret 29. mars 2022 08:58