Ekspertgruppemøter

Unit etablerer og leder en rekke ekspertgrupper på det studieadministrative området. Ekspertgruppene jobber ut ifra egne mandat fastlagt av FS planleggingsgruppe og består av utvalgte personer ved FS-institusjonene som kan mye om det aktuelle temaet. Medlemmene oppnevnes av FS planleggingsgruppe i samråd med Unit.

Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.