Ønskeliste Fagpersonweb

Ønskeliste til ekspertgruppe for Fagpersonweb. Ønsker meldes inn av institusjonens FS-kontakt på skjema for innmelding av endringsønsker.

Meld inn ønske

Prioriterte ønsker

Dato Pri Inst. Beskrivelse Referanse
13.12.2016 A UiB

Registrere oppmøte på eksamen

Ønsker at eksamensvaktene skal kunne registrere oppmøte digitalt – og fjerne bruken av kandidatlister på papir (særlig virker dette dumt på digitale eksamener). Det må vurderes i det videre arbeidet om en slik funksjonalitet skal kunne utvikles inn under Fagpersonweb. Løsningen er en slags hybrid mellom oppmøteregistrering og sensurregistrering. Det er ønskelig at løsningen skal kunne registrere oppmøte med kortleser samt manuelt. I tillegg er det ønskelig at eksamensvaktene skal kunne registrerte Ikke møtt og Trekk under eksamen. Eksamensvaktene bør ha begrenset innsyn i applikasjonen, styrt av egen rolle. Innlogging løses med ID-porten. (FPW-453) Merknad: Dette er også på agendaen til ekspergruppa for digital eksamen.

FPW-453
13.01.2017 A  

Enklere løsning for å velge e-postmottakere fra en studentliste

Diskutert i møtet i fagpersonwebgruppa 13.1.2017. Det er ønske om å styre epostmottakere via avkrysningsbokser på studentfanene, slik man gjorde i den gamle applikasjonen. Bare studenter som er krysset av, kommer da med i epostmottakerlista. Slik vi har implementert studentfanen, bør denne funksjonaliteten også gjelde for skriv ut-funksjonaliteten og excel-eksporten på emne- og studieprogramsiden.

FPW-960
08.09.2017 A  

Overgangslenker til Tableau på relevante steder i applikasjonen

Spilt inn på møte i prosjektgruppa 8.9.2017. Ønsker også single sign-on med Tableau. Må utredes hvilke tableau-rapporter som er aktuelle og hvordan lenke til dem.

FPW-1352
08.09.2017 A  

Visning av studentnumre i Fagpersonweb

Spilt inn på møte i prosjektgruppa for ny Fagpersonweb 8.9.2017.

Ønsker å se studentnummer:

 • I studentfanene
 • I søk
 • I oppmøteregistrering
 • På studentsiden
 • I oblig-registrering
FPW-1350
16.05.2018 A UiS

Oppmøteregistrering: Ønske om en tydeligere visuell og tilbakemelding og et lydsignal som indikerer vellykket eller mislykket oppmøteregistrering

Når studenter registrerer seg selv via skanning av kort/studentbevisapp, så hadde det vært ønskelig å velge et annet bilde i FagpersonWeb som viser hvem som registrerer seg. Det bildet som er i dag passer godt dersom noen administrative foretar selve registreringen og sjekker meldingen på skjermen, men det er ganske vanskelig å tolke den teksten som kommer opp på skjermen av studentene når han skanner kortet. Hadde det vært mulig at der eksempelvis kom opp en stor 👍 i grønn farge og at navnet på studenten stod under i tydelig skrift. Dersom registreringen ikke ble godkjent kom det en stor rød 👎med beskjed om at de må kontakte 2 faglærer/saksbehandler for manuell registrering? I dag så er det skanneren også som piper/lager lyd og det er samme lyd om registreringen blir godkjent eller ei. Hadde det vært mulig at PC/nettbrett kunne gi lyd og at det var forskjell på lyd for godkjent og lyd for ikke godkjent registrering?

FPW-1409RT239221
09.07.2015 B  

Single sign-on med EpN

Del av et tidligere ønske der første del besto i å få en smidig overgang fra Fagpersonweb til EpN. Det første er løst med en lenke i menyen. Vi mangler imidlertid single-signon-løsning mellom de to applikasjonene. Merknad: Denne saken er satt på vent foreløpig, fordi EpN bare har Feide-innlogging, mens Fagpersonweb har både Feide og ID-porten.

FPW-1077
08.09.2017 B UiB

Digital signatur på resultater overført fra Fagpersonweb

Fra møte i prosjektgruppa 8.9.2017: UiB var opptatt av at sensur som kommer fra Fagpersonweb må kunne arkiveres. Dette er enkeltvedtak, og derfor arkivverdig. Per i dag har vi ingen overføring av dataene til arkiv. Dataene som overføres til vurderingsprotokollen er heller ikke signert. I Inspera kan man ta ut signert protokoll direkte fra eksamenssystemet, som kan gå til arkiv. Det er derfor behov for å kunne overføre digital signatur sammen med sensuren. Inntil overført sensur kan overføres direkte til digitalt arkiv, er det også behov for å kunne ta ut en rapport med protokollførte resultater, der også digital signatur fremgår. Det er også behov for en tilsvarende signert rapport for sensurklager.  DigEks tjenesten for sensur må utvides med felt for å sende inn digital signatur  Det må legges til felter for lagring av digital signatur på vurderingsmelding og i protokoll  Sensurprotokoll fra FS-klienten må vise frem digital signatur.

Endringsønsket er også meldt inn og løftet fram på nytt av VID i RT335648, med et tilleggsønske om å opprette en epost-varsling til saksbehandler når fagperson har godkjent resultatene. Dette siste tillegget er det ikke tatt stilling til. 

FPW-1324

 

 

 

 

 

 

 

 

(VID: RT335648)

16.01.2017 B VID

Tilgang via stedroller

Det er ønske om samme funksjonalitet med «tilgang til alt» som gis ved stedrolle på institusjonsnivå, også for stedroller på lavere nivåer, men da avgrenset til emner, studieprogrammer og studenter knyttet til rollens sted. (FPW-973, RT212513)

FPW-973RT212513
20.03.2017 B  

Mulighet for å endre på en begrunnelse som er registrert i Fagpersonweb, men ikke kunngjort for studenten ennå

Spilt inn på møte i prosjektgruppa 20. mars 2017.

FPW-1288
20.03.2017 B UiB

Hente timeplaner fra TP på emnesiden

Ønsket av UiB. Diskutert på møte i fagpersonwebgruppa 20.3.2017.

FPW-1262RT215763
29.06.2017 B UiS

Utskriftsvennlig kvittering for gjennomført sensur

Etter at sensur er ført og en står på Kvitteringssiden. Mulighet for å ta en utskrift av karakterene som er ført ønskes med en tilsvarende funksjon (knapp med «Skriv ut»). Utfyllende informasjon fra UiS: «Tilsvarende med det andre ønsket, så kan vi nok oppleve at sensor ønsker en kvittering på de karakterer som han har registrert før det overføres til FS. Tanken var her å kunne skrive ut en liste/lagre som pdf, evt. mulighet for sensor til å få tilsendt protokoll-listen på epost slik at han kan ha en "kvittering" på det som han har levert. Skulle sensor i ettertid mene at karakterene som ligger i protokoll ikke stemmer overens med det han registrerte har han mulighet til å sjekke mot denne kvitteringen...»

FPW-1198
01.08.2017 B  

Markere karakterer som er endret etter klage i sensurmodulen

På kvitteringssiden i sensurmodulen viser vi nå fram karakterer som er protokollført. Her vises alltid gjeldende karakter for denne eksamenen, det vil si at om en karakter er endret etter klage, er det denne vi viser, ikke den sensor har ført inn. Sensorer ønsker å følge med på om noen av deres karakterer har blitt endret i etterkant.

FPW-1212
08.09.2017 B  

Sende e-post med vedlegg

Spilt inn på møte i prosjektgruppa 8.9.2017

FPW-1351
13.09.2017 B UiA

Studentsiden – Fanen Oppmøte: Vise merknader fra oppmøteregistreringen på studentsiden

Ved registrering av oppmøte i Fagpersonweb, gjør foreleser notater pr student (merknad) dersom studenten kommer seint eller går tidlig. Denne merknaden vises i dag kun der merknaden registreres i FPW, samt i bilde «Oppmøte på undervisning», og må tas ut av en FS-bruker. Det er ønskelig at fagperson/foreleser selv ser denne i oppmøteoversikten i Fagpersonweb.

FPW-1413RT236075
24.11.2017 B NMBU

Sensurimport basert på andre identifikatorer enn navn og kandidatnummer

Opplasting av sensur (Jira: FPW-1071) er en av de mest arbeidsbesparende delene i det nye fagpersonweb. Dette fungerer som beskrevet i JIRA-saken, men løser dessverre ikke arbeidsoppgaven til sensorene. Arbeidsflyten vil oftest være slik:  Sensor har gitt karakterer i ett eksternt program (Canvas, wiseflow, Blackboard osv) som sensor ønsker å få lastet opp. Student har da gjerne en annen ID enn kandidatnummer (brukernavn, Feide-id (brukernavn@institusjon.no), e-postadresse, studentnr).  Sensor(er) har kalkulert ferdige karakterer i ett regneark og vil laste opp disse. (FPW-1405, RT236831)

FPW-1405RT236831
17.09.2017 B UiB

Delvis digital signatur

Ønsket av UiB: Sensorer som av en eller annen grunn ikke kan logge seg inn i Fagpersonweb, må også kunne signere sensuren.

FPW-1323
28.09.2017 B OsloMet

Fjerne undervisningsaktivitetskoder

FPW-1012RT215721
20.02.2018 B OsloMet

Mulighet for å redigere kontaktinformasjonen i bunnteksten

Vi ønsker muligheten til å skjule e-postadressen fra bunntekst på Fagpersonweb, eventuelt muligheten til å legge til en kort tekst slik man kan i StudentWeb. OsloMet ønsker mulighet for å fjerne e-post fra bunnteksten i Fagpersonweb, evt legge til egen informasjon. Per i dag står fs-hjelp@hioa.no som kontaktadresse nederst på siden i Fagpersonweb. Denne hentes fra systemverdiene i FS og kan dermed ikke endres/fjernes uten at det får konsekvenser for andre systemer. 4 På OsloMet skal fagpersoner kontakte studieadministrasjonen på sitt fakultetet for spørsmål om fagpersonweb. Vi opplever nå at mange kontakter oss direkte, og at vi dermed må videresende henvendelsen med det det medfører av forlenget saksbehandlingstid og opplevelse av dårlig service. Vi ønsker derfor muligheten for å skjule denne e-postadressen, eventuelt muligheten til å legge til en kort tekst (for eksempel: Har du spørsmål ta kontakt med studieadministrasjonen på din enhet) slik man kan i StudentWeb.

Løsningsforslag fra innmelder:

Skjule e-postadressen fra bunntekst på Fagpersonweb, eventuelt muligheten til å legge til en kort tekst slik man kan i StudentWeb.

FPW-1459RT246073
  B UiS

Varsel til sensor om manglende godkjenning av underliggende obligatoriske aktiviteter

Problemet vi opplever i dag ved føring av sensur direkte i FS er at mange "glemmer" å registrere godkjent/ikke godkjent på de obligatoriske øvingene. Dette kan være fordi alle kandidatene har fått det godkjent, eller av andre årsaker. Dersom obligatoriske øvinger ikke registreres og sensur på emnet overføres til protokoll, slettes i dag disse obligatoriske øvingene. Dette skaper igjen problemer med oppmelding til kontinuasjonseksamen da studentene ikke får til å melde seg opp uten godkjente obligatoriske øvinger. Dersom det går så lagt at en prøver å registrere sensur på eksamen i emnet uten at sensur på obligatoriske øvinger er registrert, kunne det kanskje kommet et varsel om dette (som beskrevet tidligere)?

 

Nye og ikke-prioriterte ønsker

Dato   Inst. Beskrivelse Referanse Status
20.01.2020   NMBU

Overgangsknapp til sensurering/godkjenning av oblig på emnesiden

Vi foreslår at det på emnesiden legges inn en 2 actionknapper (hvis man har tilgang til de) for «sensur» og «godkjenning av oblig aktiviteter»  Det kunne også vært aktuelt å knytte det til fanen vurdering.

RT371180  
04.04.2018   VID

Fagpersoner ønsker også å få opplysninger om antall studenter som ikke tok eksamen av ulike årsaker

Løsningsforslag

 • Vise statistikk som f.eks. i FS580.001
  antall oppmeldt
  antall møtt
  antall bestått
  antall stryk
  antall avbrutt
  antall legeattest

Vurdering av konsekvenser

 • Fagpersoner får et helhetlig bilde av gjennomføring av eksamener/emner, og trenger ikke henvende seg til administrasjonen for å få disse opplysningene.
RT249631 Ikke behandlet
13.04.2018   UiS

Vise fremtidige terminer på emnesiden

Begrunnelse

 • Vi jobber med å få de faglige til å ta i bruk Fagpersonweb i et større omfang enn det gjøres i dag. En problemstilling som da dukker opp er når de får tilgang til neste semesters emner.

Beskrivelse av problemstilling

 • Ut fra brukermanualen i FS så angis tidsperiode for tilgang til neste semesters emner i bilde Årstermin. I dag har vi satt for VÅR 01.01- 31.07. og for HØST 01.08.-31.12. Dette betyr at de faglige ikke får tilgang til informasjon om sine emner, eller kan finne informasjon om emnene for kommende semester før de er innenfor disse tidsperiodene.
  Vi testet å flytte høst til 01.06.-31.12. noen som da betyr at vi har en overlappende periode mellom vår og høst i periode 1.6.-31.7. For Fagpersonweb såg dette ut til å virke greit. De faglige fikk tilgang til sine emner de var tilkoblet mot og kunne se hvilke studenter som var oppmeldt til undervisning for høsten m.m. 
  Sendte så en forespørsel til FS-support (RT# #259318) med spørsmål om det var greit å ha overlappende terminer for vår og høst, med svar om at det kan ha konsekvenser for både FS og Studentweb og det ikke var å anbefale.

Løsningsforslag

 • Vi ser behovet de faglige har til å kunne å forberede kommende semester før eksempelvis 1.8. for høsten og da er det jo fint hvis de ønsker å bruke Fagpersonweb i dette arbeidet, men pr. i dag så er ikke dette mulig. Vi ønsker derfor at emner i kommende semester skal være mulig for Faglærer å gå inn på tidligere enn det som er angitt i Årstermin. Vi ønsker primært at det er overlappende perioder mellom vår og høst fra 1.6-31.7. og fra 1.12.-31.1. Vi ønsker at det opprettes et eget felt (utenom Årstermin) for å angi dette.

Kost/nyttevurdering for egen institusjon

 • De faglige kan bruke Fagpersonweb i planleggingen av kommende semesters undervisning.
FPW-1431RT241370RT259318RT261603,  RT329090RT329179 RT329603RT394398 Ikke behandlet
24.08.2018   UiS

Enklere administrering av oppmøteregistrering i Fagpersonweb

Begrunnelse

 • Enklere administrering av oppmøteregistrering i Fagpersonweb ved at Faglærer selv kan angi/opprette vurderingsaktiviteter i Fagpersonweb.

Beskrivelse av problemstilling

 • Ved UiS så har vi prøvd å innføre oppmøteregistrering i Fagpersonweb men vi sliter litt med å få administrasjon på fakultet/faglærer med på dette. Selve funksjonaliteten i Fagpersonweb og skanningen fungerer bra, men det er mer den registreringen som må gjøres i forkant i FS som er hinderet. 
  I undervisningsmodulen så oppretter vi i utgangspunktet bare undervisningsenheter og ikke undervisningsaktiviteter. Det er kun i de tilfeller vi skal ha oppmøteregistrering (i tillegg til noe praksisregistrering) vi benytter undervisningsaktiviteter (forhåpentligvis så får vi endret på dette når ny undervisningsmodul kommer).

Løsningsforslag

 • Vi ønsker at oppmøteregistrering kunne hatt en alternativ måte å registrere på, i tillegg til den som finnes i dag. Dette uten at undervisningsaktivitetene måtte bli opprettet i FS på forhånd.

  Eksempelvis slik:
  I emnet så er det opprettet undervisningsenhet for semesteret hvor studentene ligger registrert. Hvis faglærer ønsker å ha noen obligatoriske undervisninger/aktiviteter, så kunne han opprettet dette selv i Fagpersonweb. Han kunne angitt dato, tidspunkt, rom og annen relevant informasjon. 
  Ved selve oppmøteregistreringen så registreres de personer som deltar ved å skanne studentkort/studentbevisapp, og det vil være mulig for faglærer å få ut en liste over hvem som har registrert seg.

Vurdering av konsekvenser

 • Det hadde vært enklere å benytte oppmøteregistrering, spesielt for emner som har mye uregelmessig undervisningstidspunkter.
RT322857 Ikke behandlet
04.09.2018   USN

Visning av akseptanser i Fagpersonweb

Begrunnelse

Akseptansetyper brukes for å innhente studentenes aktive samtykke. Det er behov for å gjøre resultatet av innhentingen letter tilgjengelig.
Beskrivelse av problemstilling

Pr. i dag fins det ikke noen god løsning for å finne ut hvem som har svart ja eller nei på en akseptansetype. Eneste muligheten er i bildet «Akseptanse for person», hvor det kun er mulig å søke på type akseptanse, person og svar.
Løsningsforslag

1) Det blir mulig for lærer å få opp lister i Fagpersonweb over hvilke av sine studenter som har svart ja/nei på en akseptansetype. Vi tenker det kan komme som en knapp inne på siden hvor studentene tilknyttet et studieprogram eller et emne vises. Ved å trykke på knappen kommer det opp et eget vindu, hvor det er mulig å velge hvilken akseptansetype man vil sjekke. Det er muligens ikke alle akseptansetyper som er relevante for faglærere, så på den enkelte akseptansetype bør det komme et J/N felt for om akseptansen skal vises i Fagpersonweb.

Forslaget vil gjøre det enklere for faglærere å sjekke akseptansetyper som er relevant for dem. Det kan tenkes at institusjonene vil opprette egne lokale akseptansetyper, som for eksempel reservasjon mot å bli filmet eller være med på lydopptak i undervisningssammenheng. Ved at faglærere kan ta ut en rapport fra Fagpersonweb over de som har reservert seg, kan de enkelt se hvem som ikke ønsker å være med i film eller lydopptak.

Vi mener at dette er noe som er nyttig for alle institusjoner, særlig i disse GDPR-tider.

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler
Faglærerne får bare opp sine studenter i Fagpersonweb, så studentene er på den måten beskyttet mot innsyn fra andre. Vi mener også at forslagene er med på å styrke opp rundt personvernet til den enkelte, ved at de kan reservere seg mot å være med på for eksempel videoer, og institusjonene da lettere kan fange opp dette.

RT323463 Ikke behandlet
10.09.2018   UiS

Merknadstekst for begrunnelse

Vi har delvis åpnet for å gi begrunnelser på sensur gjennom Fagpersoner.

Et ønske som har kommet opp er at ved opplasting av en PDF-fil å kunne legge ved en liten kommentar til filen en laster opp.

Vil det være mulig å få til?

RT323793 Ikke behandlet
24.10.2018   NORD

Klasselister uten bilde

Vi ønsker oss en mulighet for å kjøre klasselister/kullister i Fagpersonweb uten at bildet kommer med.

RT326580 Ikke behandlet
09.11.2018   UiS

Utveksling av info om fagperson

All relevant informasjon som vi ønsker å registrere i FS-UiS ligger i FS-UiA (fødselsnr, adresser, bankkontonr m.m.). For studenter som har vært på utveksling så er det mulig med resultatutveksling mellom institusjonene. Er det en mulighet at fagperson (på samme måte som ved resultatutveksling) selv kunne initiert overføring av relevant persondata fra FS-UiA til FS-UiS via Fagpersonweb? Det ville være tidsbesparende både for institusjonene og fagpersonen selv hvis dette hadde vært en mulighet.

RT327583 Ikke behandlet
23.11.2018   NMBU, NORD, UiS

Registrering av Ikke møtt i sensurmodulen

I prosessen med å innføre sensur i Fagpersonweb vil det virke veldig klønete om fagpersonen må sende inn protokoll for å få registrert «ikke møtt» på de som skal ha denne status. Vi tror også at mange da vil feilaktig gi kandidatene F som gir uønskede følger (for eksempel tilgang til konte). Selv om vi prinsipielt kan se at dette burde vært registrert i forkant av sensurering er det i praksis ikke tilfelle.

I veldig mange emner, spesielt mappeeksamen/langsgående vurdering/muntlig, vil det aldri bli registrert «ikke møtt» før ved endelig sensur. Da gjerne i betydningen «ikke levert». Fagpersonen vil også være den som i praksis har kontrollen på dette. Særlig i mindre emner. Vi mener derfor at for sikre god datakvalitet og effektiv saksbehandling må man åpne for at Fagpersonen kan registrere «ikke møtt».

Løsningsforslag

Det innføres en kolonne i sensur i Fagpersonweb der man kan hake av «ikke møtt». Gjerne med ett modulvalg eller felt i vurderingskombinasjonen om man skal tillate å registrere «ikke møtt» i fagpersonweb. Det kan også vurderes om dette burde styres som ett valg på vurderingsformen (bilde: vurderingsform) fordi man kanskje ønsker å gi mulighet for å registrere «ikke møtt» på hjemmeeksamen, men ikke på skriftlig eksamen.

Kost/nyttevurdering for egen institusjon

Dette vil fjerne behovet for at fagpersoner sender inn protokoll til eksamenskontoret. Det vil være en stor effektivitetsforbedring.

Fra UiS 22.05.2019: 

Ved eksamen som ikke blir avholdt på campus/levert direkte til sensor, så vil ikke administrasjonen vite hvem som har ikke møtt/evt. trekk under eksamen. I Fagpersonweb i dag så må Sensor la ikke møtt/Trekk under stå åpent, og så må administrasjonen registrere inn ikke møtt/Trekk under i FS. Dette er ikke helt enkelt å fange opp siden det er sensor som har denne informasjonen.

Fra NORD 12.06.2019: 

Vi har noen utfordringer ved sensurering i Fagpersonweb og de som ikke har levert/ikke møtt. Vi er klar over muligheten med å sette ikke møtt i sensurregistreringa i FS osv . men vi ønsker oss en mulighet for at sensor kan sette ikke levert.

RT328452RT346826RT373060RT343302 Ikke behandlet
23.11.2018   NMBU

Ny transaksjonslogg for Fagpersonweb

Det vil være behov for å kunne "bevise" hva som har skjedd ved sensur både overfor klagenemder og riksrevisjonen.

Beskrivelse av problemstilling

Ved innføring av mer kritisk funksjonalitet (sensur etc) på Fagpersonweb ser vi at vil oppstå behov for en transaksjonslogg for Fagpersonweb.

Løsningsforslag

Det opprettes en transaksjonslogg for Fagpersonweb på samme måte som for studentweb og søknadsweb.

Kost/nyttevurdering for egen institusjon

Dette vil gi enklere og sikrere sporbarhet for kritiske oppgaver.

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler

Vi antar at riksrevisjonens har krav om signering og behandling av sensur ble utredet når fagpersonweb skulle tas i bruk til sensur. Dog ser vi at sporbarhet er ett viktig prinsipp som bør være på plass for kritiske oppgaver.

RT328479 Ikke behandlet
01.02.2019   HiØ

Ønske om markering av obligatorisk aktivitet der godkjenningsjobben er ferdig

Vi har mange fagansatte som har veldig mange obligatoriske aktiviteter på sin liste og det blir for uoversiktlig og vanskelig å se hvilke jobber man er ferdig med og hvilke som gjenstår.

Saken gjelder oversikten i Fagpersonweb over alle obligatoriske aktiviteter som den fagansatte skal vurdere.
Alle obligatoriske aktiviteter blir liggende i lista og alt ser helt likt ut enten man er ferdig med vurderingen eller ei.
Fagansatt bemerker at dersom de obligatoriske aktivitetene er ferdig ført bør dette kunne gå fram på oversiktsbildet.

Løsningsforslag

Dette kan gjøres sikkert gjøres på mange måter, men kunne det f.eks kommet opp en grønn hake ved siden av "Godkjenn obligatorisk aktivitet"-knappen der godkjenningen er klar?

RT332685 Ikke behandlet
24.04.2019   UiS

Skjule studenter med tidligere gyldig godkjenning av oblig

I Fagpersonweb under meny Godkjenning av obligatoriske aktiviteter så vises i dag en merknad på de studenter som har gyldig godkjenning fra tidligere. Vi har et ønske om at det er mulig å skjule disse studentene fra visningen . Vi ønsker altså en knapp for «Skjul studenter med tidligere gyldig godkjenning». Vi har også et ønske om at denne er default markert, men at den kan tas bort slik at dersom noen av disse studentene tar obligatoriske aktiviteter på ny, så kan markeringen tas bort og godkjenningen kan registreres.

RT340528 Ikke behandlet
14.05.2019   HVL

Vise tidligere godkjenning av oblig i excel-lister

Faglærer har behov for å vite hvem som har godkjent krav fra før, og dermed skal bli stående tomme, og hvem som ev. bare ikke har levert og skal markeres med «Ikke godkjent». I dag må de kryssjekke mot oversikten i selve godkjenningsbildet og oppdatere excellisten selv, men på store emner med flere 100 kandidater er det lett å bomme og det hadde derfor vært veldig praktisk om den tidligere godkjenning også kunne fremkommet på excellisten når man lastet den ned, som en form for merknad.

RT342490 Ikke behandlet
14.05.2019   NORD

Filtrere visning av oblig på Campus

I Fagpersonweb er det av og til litt utfordrende å få delt opp store emner på ulike faglærere når de skal godkjenne oblig. aktivitet, vi bruker undervisningsaktivitet en del men ikke på alt.
Er det mulig å få med campus på student over, da kan man sortere på campus å få det litt mer oversiktlig.

RT342504 Ikke behandlet
04.06.2019   UiA

Forbedre formuleringen  «Marker ikke-godkjente for vurdering» ved godkjenning av oblig

Vi lurer litt på om teksten «Marker ikke-godkjente for vurdering» er noe som vil frambringe spørsmål fra faglærere – selv om man åpenbart ser hva som skjer når man trykker på knappen. Men vi kunne gjerne tenke oss at teksten ble endret til «Sett Godkjent for studenter uten resultat» eller noe i den retning.

RT344590 Ikke behandlet
12.06.2019   NORD

Kan vi få et slags symbol i oblig. aktivitet og sensurregistreringa som angir at sensur er fullført på den aktiviteten/enheten, at det kommer en grønn hake bak obligatoriske aktiviteter/vurderingsenheter  som sensor er ferdig med for inneværende semester..

RT346826  
25.05.2019   UiS

Redusere antall varsel for sensor i flere kommisjoner på samme emne

Dersom sensor går inn i Fagpersonweb og ligger som sensor i flere kommisjoner på samme emne, så kan det på forsiden se ut som det er en feil i Fagpersonweb med at samme tekst kommer to eller flere ganger

RT343707 Ikke behandlet
     

Ønske fra ekspertgruppa for digital vurdering:

Varsel til sensor om at de kan logge seg inn i Fagpersonweb for å registrere sensuren Problemstilling rundt varsling av eksterne sensorer, som er en problemstilling som må løses på institusjonene. Et ønske: «I dag blir det (frå WISEflow) sendt ut automatiske epostar til alle sensorar på eit emne, med brukarrettleiingar, innloggingslenke o.l. Kan det ikkje være mogeleg også med slike automatiske meldingar frå FagpersonWeb, eller må dette alltid sendast manuelt? Problemstillinga gjeld for så vidt også interne sensorar som må bli varsla om at det er klart for sensurregistrering i emne slik og slik- og kvar dei skal gjere det.»

  Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
     

Ønske om at det ikke skal være mulig å skanne studentkort etter at applikasjonen har timet ut

De er i all hovedsak fornøyd, men de har hatt litt problemer med tilfeller av studenter som har kommet seint og registrert oppmøte i Fagpersonweb via Strekkodeleser. Det kommer ikke klart varsel dersom tid har ført til at Fagpersonweb har gitt timeout. Det er ønskelig med klarere varsel om utlogging og beskjed om at Faglærer må logge inn igjen for at registrering skal kunne gjennomføres. Tilbakemeldingen er at Oppmøteregistreringen piper og studenter tror de har blitt registrert, men i ettertid viser det seg at de ikke har blitt registrert siden inaktivitet har ført til utlogging. Hadde det også vært mulig med en annen pipelyd ved registrering dersom Fagperson har logget ut?

  Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
03.10.2016   UiS

Digitalisering av sensorbrev

Saken ligger hos ekspertgruppa for digital vurdering.

FPW-991RT207337 Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
12.01.2017   NORD

Campus i Fagpersonweb

«Da ønsker vi oss at campus vises som mulig filter i fagpersonweb og i Studentweb på undervisning/vurdering og i emnelistene.»

FPW-691RT212275 Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
13.01.2017    

Mulighet til å sende e-post direkte fra oppmøtefanen på emnesiden

For å kunne varsle studenter om at de har for lavt oppmøte ... Spilt inn på prosjektgruppemøte 13.1.2017

FPW-962 Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
05.01.2017   OsloMet

Mulighet til å velge hvor sent en student kan møte for å få godkjent oppmøte

Hva regnes som riktig oppmøte? I vårt system kan man sette parametre på når et oppmøte regnes som godkjent- eksempelvis fra 5 min før timens start til 10 min etter timens start. Er det tenkt noe rundt dette? Eller er oppmøte oppmøte, selv om det er registrert 5 min før aktiviteten slutter?

FPW-941 Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
23.02.2017   OsloMet Mulighet for å sortere studentlister FPW-1015RT215721 Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
23.02.2017   OsloMet

Favorittmarkere emner for visning på forsida

Det er et ønske om å kunne "stjernemerke" emner som vises i emnelisten på forsiden selv om de ikke undervises inneværende semester. Dette er for at man enkelt skal ha tilgang til emner som har konteeksamen inneværende semester og dermed ikke har undervisning samt at programkoordinatorer ønsker enkel tilgang til sine emner uavhengig av semester.

FPW-1013RT215721 Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
20.03.2017    

Vise sensorveiledning i Fagpersonweb

Denne saken går også i ekspertgruppe for Studentweb (parkert der inntil videre), og ekspertgruppe for digital vurdering, i tillegg til at den er prioritert opp av planleggingsgruppa.

FPW-1289 Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
29.08.2017   HiMolde

Ønske om å kunne styre hvilke sensorer som får mulighet til å registrere sensur på vegne av hele kommisjonen

Når det gjelder muligheten av at en sensor registrerer sensur på vegne av hele kommisjonen synes vi det er greit dersom hver institusjon får muligheten av å slå av og på dette for hver kommisjon. Defaultverdi bør da kunne være at hver sensor må registrere sine egne karakterer. Dette mener vi også vil øke datakvaliteten og være med på å hindre feilregistrering.

FPW-1340RT235070 Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
29.08.2017   HiMolde

Skjule medsensorers karakterer frem til medsensoren har godkjent sin sensur

Ønsket er å harmonere løsningen med eksamenssystemenes sensurløsninger. Det vil innebære å innføre et ekstra steg i prosessen for samsensur. Etter at karakteren er ført, trykker sensor da videre, og får spørsmål om de innførte karakterene skal godkjennes. Hvis ja, går han videre til neste steg, der medsensors karakterer blir synlige, dersom hun også har godkjent sine karakterer. Så forløper prosessen som før.

FPW-1344RT235070 Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
07.09.2017     Mulighet for å hente ferdig signert sensur som sensor har glemt å overføre, til FS FPW-1322 Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
08.09.2017   UiB

Mulighet til å sortere/filtrere på obligregistreringssiden

Spilt inn på møte i prosjektgruppa 8.9.2017

Tilsvarende som på emnesiden

 • Undervisningsenhet
 • Undervisningsaktivitet
 • Kull og klasse
 • Vise kull/klasse + undervisningsinfo i lista

Fra UiB:

Jeg har også fått tilbakemelding på det burde være mulig å sortere listen over studenter når man skal registrere godkjenningene i Fagpersonweb (fornavn/etternavn/studieprogram/undervisningsparti osv.). Nå er listen sortert på fornavn. I de fleste andre lister fra FS er studentene sortert på etternavn. Listen 5 over studenter på emnesiden i Fagpersonweb er også sortert på etternavn. Inntil vi (forhåpentligvis) får mulighet til å sortere denne listen bør den være sortert på etternavn slik at den samsvarer med default sortering på andre studentlister.

  Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
08.09.2017    

Informasjon i FS om hvem som har overført sensuren

Fra prosjektgruppa 8.9.2017 Relatert til denne problemstillingen ble det trukket frem at det i dag ikke er mulig i logger eller i database å se hverken hvilket sensursystem som er benyttet, hvem som har overført, eller hvem som har ført sensuren. Fagpersonweb-delen av dette er ikke så ressurskrevende, men det må også gjøres en del i webservicen og i FSklienten for å få det på plass. Merknad: Dette jobbes det med i ekspertgruppa for digital vurdering.

  Behandlet av prosjektgruppe for ny Fagpersonweb: Ikke prioritert
13.09.2017   UiA

Filtrering på klasse på emnesiden, fanen studenter

Noen av våre kull er inndelt i klasser (fx bachelor sykepleie). Å hente opp studentoversikt for enkeltklasser for «Mine emner», er etterspurt fra våre fagpersoner. I arkfanen «Studenter», er det ikke mulig å sette filter på Klasse. Dette forutsetter bruk at undervisningsaktiviteter og gruppeinndeling hvor klasser er overført til partier. (FPW-1406, RT236069)

FPW-1406RT236069 Behandlet ekspertgruppe for Fagpersonweb 25.06.2018: Ikke prioritert
23.10.2017   UiS

Emnesiden – Fanen Oppmøte: Visning av oppmøte per student

I forhold til rapport FS474.007 Oppmøteoversikt - undervisning som det er mulig å ta ut i fra FS så har vi pr. i dag ikke en tilsvarende visning av liste fra Fagpersonweb. Dette betyr at de faglige må få listen fra FS dersom de ønsker det.

FPW-1407RT238063 Behandlet ekspertgruppe for Fagpersonweb 25.06.2018: Ikke prioritert
30.11.2017   HVL

Oblig-registrering for studenter som har trukket seg fra eksamen

Vi ønsker en tilsvarende funksjonalitet i Fagpersonweb som den som finnes i bildet Godkjenning av obligatorisk aktivitet i FS-klienten, nemlig at en kan velge å få frem studenter som har trukket seg fra eksamen og evt. legge inn godkjenning på disse også.

FS-18-042-8 Behandlet ekspertgruppe for Fagpersonweb 25.06.2018: Ikke prioritert
20.02.2018   OsloMet

Bruke mobiltelefonens kamera til å registrere oppmøte

Merknad: Utviklerne har estimert denne saken til ca. 4 ukesverk.

FPW-1461T246082

Behandlet ekspertgruppe for Fagpersonweb 25.06.2018: Ikke prioritert
26.02.2018   NMBU

Vise antall kandidater med hver målform

Det er et ønske fra fagpersoner om å se hvor mange som skal ha eksamensoppgave på hvert språk. Dette for å slippe å lage oppgaver på en målform som ingen benytter seg av. Fagpersonene skal levere riktig antall eksamensoppgaver på riktig språk til eksamenskontoret. Da trenger de å vite antallet per språk.

RT246732 Behandlet ekspertgruppe for Fagpersonweb 25.06.2018: Ikke prioritert
08.03.2018   UiS

Lenker til ekstern eksamen/sensurystem

Ser at under Sensuroppdrag så er ikke lenken til Inspera klikkbar. Er det mulig å få inn klikkbar lenke herfra også? Samme også under Min profil, Roller og Sensur. Her står heller ikke Digitalt sensursystem med klikkbar lenke.

FPW-1474RT246371 Behandlet ekspertgruppe for Fagpersonweb 25.06.2018: Ikke prioritert
10.20.2020   UiS

Feltet Studieretning bør også komme med i uttrekket til Excel

Fagansvarlig ønsker informasjon om studentens studieretning i Excellisten.

RT354760 Ikke behandlet
15.05.2020   Nord

 Faglærere som står som emneansvarlige (rolle på emnenivå), men som primært underviser for en aktivitet (ett studiested). Siden de har en rolle på høyere nivå får de opp samtlige studenter som er vurderingsmeldt, selv om de akkurat nå kun ønsker å registrere sensur for en aktivitet. Her ønsker vi gjerne at det kommer en filtreringsmulighet basert på aktivitet (subsidiært campus).

RT388676
NTS: samme ønske som d. 12.01.17?
 
12.05.20   UiS Visning av vurderingsmeldte under emnet. Problematisk at en faglærer som er sensor se hvem som er meldt opp i emnet og dermed hvem som skal ta eksamen.
Løsningsforslag: Kunne det vært en mulighet at dersom en person er opprettet som sensor i et emne, så vises ikke hvem som er meldt opp til vurdering i emnet dersom kandidatene skal være anonym (dvs. det står "J" i feltet "Kandidatnr:" for enheten i Vurderingsenhet samlebilde)?
Annet alternativ er at dersom det er eksempelvis færre en 5 studenter så vises ikke informasjon om hvem som er meldt opp til vurdering.
RT388197  
07.01.21   NiH Det er ønske fra fagansvarlige å få frem studieretning på studente, på emne og studieprogram RT412062  

 

Publisert 27. nov. 2018 06:22 - Sist endret 29. mars 2022 08:58