Ønskeliste

Ønskeliste gjelder både for EVUweb og for etterutdanningsmodulen i FS-klienten.

Prioriterte ønsker

Dato Pri Inst. Beskrivelse Jira/RT
17.08.2011 A  

Ventelistehåndtering

  • Ønske om at søkere fra EVUweb automatisk får plass på venteliste dersom det ikke er ledige plasser på kurset.
  • Ønske om at søkere til kurs med opptakskrav, får automatisk betinget opptak dersom det er ledige plasser på kurset, og at øvrige settes på venteliste.
FS-220, RT368222

Nye og ikke-prioriterte ønsker

Dato Pri Inst. Beskrivelse Jira/RT
01.10.2019   NTNU

Oversikt over andre kurs søkeren har søkt på i samme semester

Når søkere har søkt flere kurs i samme semester har man lettere oversikt over om søkeren er rangert tidligere, og om man har nedtegnet annen informasjon angående søkeren til kurset.

Løsningsforslag: få inn et felt som viser hvilke andre kurs søkeren har søkt til i samme semester.

RT366946
12.11.2019   NTNU Funksjonalitet om campus inn i Etterutdanningsmodulen
Flere av våre etterutdanningskurs blir lagt under et studieprogram som dekker kurs på forskjellige Campus. Når kursstudentene skal opprettes som student får vi ikke lagt inn Campus-tilhørighet og dette må derfor gjøres manuelt i etterkant. Ønsker derfor at spesielt rutinen skal få inn et Campusfelt. Det er behov for å kunne søke opp kursdeltakere som tilhører f.eks Gjøvik. Det er også viktig informasjon å kunne se Campus når man skal inn og søke i bildet Etterutdanningskurs samlebilde.
Løsningsforslag: Opprett Campus-felt i Etterudanningskurs samlebilde, Oppett Campus i rutinen FS439.001 Oppretting av kursdeltaker som student (estimat 2 t)
RT369572
02.12.2019   NTNU

Ønsker i rapport 431.004

I rapport FS431.004 Mottatt dokumentasjon ønsker vi
• mulighet for å hake av for fullførte søknader og/eller ikke-fullførte søknader (i dag kommer begge deler med i rapporten)
• mulighet for å velge periode

Løsningsforslag: Periode ligger allerede under utplukk "sted", hente inn denne også for utplukk "Kurs" (estimat 1 t)

RT370920
01.10.2020   NTNU Mulighet for opplasting av dokumentasjon i EVUweb uavhengig av om man har søknad

Formål: lette innhenting av dokumentasjon for vurdering av opptaksgrunnlag eller innpassing av ekstern utdanning.

RT405626

 

Arkiv ønskeliste

Dato Pri Inst. Beskrivelse Jira/RT Løst i
12.09.2017 A USN

Kontrollrapport dobbel påmelding 

Det er behov for å kontrollere om en person har søkt på flere etterutdanningstilbud i en gitt periode.

Det kan løses med en rapport eller at det er en hake på deltakere i Etterutdanningskurs samlebilde for de som har søkt på flere studier i en gitt periode. Perioden kan være et gitt semester, hvor studenten er aktiv og/eller er søker. Et alternativ er å ta utg.pkt i et kursets varighet, dvs bare ta med andre kurs som ligger innenfor samme periode.

Mange EVU-kurs har bindende påmelding. Søkere har ikke nødvendigvis forstått konsekvensene av å søke seg til flere kurs samtidig. Denne informasjonen er derfor viktig og vil kunne brukes m.t.p å avklare hvorvidt det søkerens intensjon å følge flere kurs.

Vurdering av konsekvenser: Kan spare søkeren fra å bli fakturert for flere kurs.

Kommentar: Behandlet av ekspertgruppa 11. april 2018, med følgende konklusjon: "Rapport fra løsningsforslaget er ønskelig, men en tydelig spesifikasjon må på plass før funksjonaliteten utvikles. KDTO lager et forslag til spesifikasjon for en slik rapport som tas opp på neste møte."

FS-587, RT236037 FS 8.2.2
28.02.2018   USN

Varsling ved trekk

Oppfølging fra møte i EVU ekspertgruppe 31. januar 2018

Begrunnelse:
Det er behov for oppfølging av deltakere som trekker søknaden, bevisst eller ved en feil, etter den er innvilget.

Beskrivelse av problemstilling:
Når søkere søker studieplass i EVU-web, blir de lagt inn som deltakere i Etterutdanningskurs samlebilde.
Dersom saksbehandler har huket av N i feltet Automatisk Jasvar, har søkeren mulighet til å trekke sin søknad helt frem til søknadsfrist.
Ved trekk av søknad, kommer det inn TRUKKET i feltet Avbruddsstatus i Etterutdanningskurs samlebilde. Studieveileder på kurset får ingen melding om at en søker har trukket sin søknad.

Det blir tilfeldig om vi oppdager det. Dette kan skape krøll ved oppfølging/ håndheving av betalingsbetingelser, trekkfrister og betaling.

Med tanke på våre betalingsbetingelser ønsker vi ikke at studentene skal kunne trekke sin søknad uten at vi får beskjed om det.

Løsningsforslag:
Det ønskes en automatikk som sender epost til kurskontakt når studenter trekker seg fra innvilgede kurs. Automatikken består i at epost med informasjon om trekkdato, kurskode, tidskode, deltakernr og navn.

Kost/nyttevurdering for egen institusjon:
Forslaget ble som tatt opp på møtet i ekspertgruppen for EVU, hvor 8 institusjoner er representert. HSN fikk gehør for ønsket, men fikk beskjed om å sende det gjennom de rette kanaler.

Kommentar: Behandlet av ekspertgruppa 11. april 2018 (sak 6), med følgende konklusjon: "Saken utsettes til neste møte. HSN sjekker med andre institusjoner om utfordringene deres kan løses gjennom funksjonalitet som allerede finnes."

Kommentar 16.10.2018: På vent inntil videre. USN melder tilbake om de ønsker å reaktivere saken.

EVU3-135RT246952 EVUweb versjon 8. mai 2019
12.09.2017 A USN

Varsel om at søker har lastet opp dokumentasjon

Det er behov for å kontrollere om søkere har lastet opp dokumentasjon via EVU-WEB.

Det kan løses enten via en rapport eller en kolonne i Etterutdanningskurs samlebilde i fanen for deltakere, hvor det for eksempel angis en grønn hake for de som har lastet opp dokumenter, og en rød X for de som ikke har gjort det. Informasjonen bør begrenses til dokumenter som er lastet opp i en gitt periode, f.eks opptaksperioden til et gitt kurs.

I dag er det tungvint å hente informasjonen, da en må gå å sjekke hver enkelt søker, gjerne flere ganger for å se om informasjon er blitt lastet inn.

Vurdering av konsekvenser: Effektiviserer arbeidet med opptak til kurs betraktelig.

Kommentar: Behandlet av ekspertgruppa for etterutdanning 11. april 2018 med følgende merknader:

  • Behov for bedre visning av dokumenter i saksbehandlingsbildene
  • Behov for markering av søkere som har lastet opp nye dokumenter
  • Behov for at nye/ubehandlede dokumenter blir et uttrekksparameter i rapport.
FS-585, RT236037 FS 8.1.5
17.08.2011 A UiO

Mangelkoder i etterutdanningsmodulen

Ønske om å få samme mulighet for registrering av mangelkoder som i opptaksmodulen. Dvs. underbilde for registrering av mangelkode og mulighet for å lage mangelbrev.

Kommentar: Fra møte 18.01.2012. Ønskes som for opptak med underbilde på kursdeltaker for registrering av mangelkoder og mulighet for å kjøre mangelbrev 120.001 for disse. Ved innføring kan feltet STATUS_MANGLER_DOK fjernes.

FS-221 FS 8.1.5
12.9.2017 A USN

Merknader bør knyttes til kursdeltaker og ikke deltaker

Merknadsfeltet i Etterutdanningskurs samlebilde, fanen Deltakere følger deltaker og ikke kursdeltaker. Dersom man legger inn en merknad på samme deltaker på to ulike kurs, så vil den gamle merknaden overskrives. Vi ønsker et nytt merknadsfelt knyttet til kursdeltaker på et gitt kurs.

Nesten all informasjon vi registrerer i merknadsfeltet er knyttet til deltaker på et gitt kurs (og ikke generelle merknader knyttet til personen).
Vurdering av konsekvenser. I dag overskriver saksbehandler på et kurs, merknadsinformasjon lagt inn av en saksbehandler på et annet kurs. Det er uheldig. Konsekvensene er mer korrekt
FS-589 FS 8.1.2
24.11.2017   USN

E-postadresse som kursdeltakere bruker i forbindelse med jobb blir borte når personen blir oppdatert mot kontakt- og reservasjonsregisteret

Løsningsforslag: Få et e-post felt til for arbeidsrelatert e-post
Vurdering av konsekvenser: Deltakere som ikke ønsker å blande sammen jobb og privatliv slipper det. Flere som bruker samme jobbadresse kan det.

Kommentar: Behandlet av ekspertgruppa 11. april 2018 (sak 6) med følgende konklusjon: "Tas ut av listen over prioriterte saker inntil videre. Tematikken fra denne saken tas opp i utviklingen av nye EVUweb og spørsmål rundt hvilken informasjon som skal hentes inn om deltagerne, jamfør avsnittet om personprofil under sak 3."

FS-588 FS 8.2.3, EVUweb 17.01.2019
Publisert 24. nov. 2017 08:50 - Sist endret 5. okt. 2020 16:22