Integrasjonsoppgaver for FS-konsortiet våren 2021

På denne siden får du en oversikt over planlagte integrasjonsoppgaver for FS-konsortiet, samt enkelte andre studieadministrative tjenester.

Et forslag til prioriterte integrasjonsoppgaver for våren 2021 ble behandlet i Tjenesterådet for studieadministrative tjenester i januar 2021. Følgende liste med oppgaver ble vedtatt:

 1. Styrke robustheten og ytelsen på FS-APIet, arbeid med teknisk gjeld.  
 2. Styrke testingen av FS-APIet.  

 3. Opplæring og oppfølging av utviklingssamarbeidet med NTNU og UiO.  

 4. Utvikle FS-APIet med  «godkjenningssak», «eksternstudier» og «utdanningsplaner» (utvikles av NTNU Unit i forbindelse med BOTT-SA).  

 5. Gjennomføre risikovurdering av FS-integrasjonene.  

 6. Fortsette å utvide FS-APIet med flere mikrotjenester og utvidelse av eksisterende endepunkter. Tempoet må justeres etter hva FS-APIet takler av trafikk og Units kapasitet på utviklingssiden. Aktuelle kandidater er forretningsområdene «utveksling», «kvalifikasjoner» og «opptak». (Det foreslås å sette ut en eller flere av disse til UiO.)  

 7. Utføre større og mindre oppgaver på de eldre FSWS-integrasjonene basert på innkomne ønsker. 

 8. Dersom det er kapasitet igjen: utvikle en ny FSWS-integrasjon mot økonomisystem etter ønske fra UiO og BOTT. 

 

Under finnes en videreført liste fra tidligere år, med oppdatert status per januar 2021. Her inkluderes også oppgaver vi har måttet utsette.

Tjenestene er gruppert etter finansieringskilde:

 • tjenester som inngår i FS-konsortiet
 • tjenester vi leverer på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

 • andre oppgaver med egen finansiering

NB! Endringer kan forekomme. Unit kan ikke garantere at oppgavene blir ferdigstilt i henhold til estimatene i planen.

Tjenester som inngår i FS-konsortiet

Tjeneste Oppgave Status januar 2021 Prioritet
Alle tjenester Generelt teknisk vedlikehold og brukerstøtte Løpende  
FS-API Bedre testregime. Vi trenger å gjøre grundigere testing av FS-API før release i test og prod. Automatiske tester. Våren 2021 2
FS-API Bedre ytelse på FS-API. Ved økt bruk av tjenesten ser vi at ytelsen kan gå ned. Styrke ytelse og robusthet. Jobbe med teknisk gjeld. Våren 2021 1
FS-API Opplæring/workshop med utviklere fra NTNU og UiO Gjennomføres i uke 2, 2021 3
Alle tjenester Risikovurdering av FS-integrasjonene Utføres mars 2021 5
FS-API Følge opp arkitekturrapport om integrasjonstjenestene Løpende  
       
Digeks Forbedringer og feilrettinger I arbeid 7
Digeks Lage integrasjon mot BRAGE I arbeid 7
Digeks Lage funksjonalitet for automatisk opprettelse av prøver I arbeid 7
       
Interntjenestene som håndterer trafikk spesielt ut fra FS-basen Automatisk registrering av klagesaker i P360 I arbeid 7
RUST Ta i bruk studieklassifikasjonskoder I arbeid 7
FSWS UIO/BOTT trenger en tjeneste som inneholder data til hovedbok (for økonomisystem). Dette finnes i dag i FS via rapporten/rutinen FS208.001. En slik tjeneste er i dag ikke tilgjengelig blant FS sine Rest-tjenester, men dette trengs til BOTT-samarbeidet for økonomi og lønn. Utvikles februar/mars 2021 8

  Tjenester vi leverer på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Tjeneste Oppgave Status januar 2021
Vitnemålsportalen Generelt teknisk vedlikehold og brukerstøtte Løpende

Oppgaver med egen finansiering

Tjeneste Oppgave Status januar 2021 Prioritet
FS-API Oppgaver for Utdanning.no. Generelt uttrekk av studieinformasjon inkl. tekster der EVU inngår som en filtrerbar undermengde, utvikling av ressurser i FS-API for infotype, emneinfo, kursinfo og studieprograminfo pluss utvidelse av endepunktene emner og evukurs I arbeid. Gjenstår nødvendige utvidelser av filtre på info-ressurser. Første versjon I prod januar 2021 v1.7.0. Resten leveres 1.8.0 1
FS-API Støtte til BOTT SA-prosjektet: innpassing av eksternstudier og nødvendige underliggende ressurser Utvikles av NTNU på oppdrag fra Unit, Unit gjør forberedelser, oppstart januar 2021. Sluttføres innen 1. juni 2021. Utvikles av Unit april-august 2021 som en del av forprosjektet Først. Utforskning av ny API-plattform. Prioritet 1.  4   1

Oppgaver som må vente

Tjenester som inngår i FS-konsortiet

Tjeneste Oppgave Status januar 2021
Arkivering av klager i ePhorte Leveranser til NTNU/UiTs prosjekt for klagearkivering (og behandling?) i ePhorte. Ikke påbegynt
EWP Nye API-er I arbeid. API for learning-agreement gjenstår.
FS-API Trusselmodellering Ikke påbegynt
FS-API Mulig tilpasning til API Gatekeeper? Bør sees i sammenheng med plattform og innføring av UH-intark. Ikke påbegynt
FS-API Studinfo-tjenester (ønsker fra UiO) (RT-343200). Planleggingsgruppa: data finnes i Studinfo2-> ikke høyt prioritert.  
 Vi ønsker å få tilbudt studinfo-tjenester via FS-APIet.
Leveres i Utdanning.no-prosjektet, 1.7.0
FS-API Ønsker fra UiS knyttet til behandling av sensorer og kommisjoner. Difi-prosjekt (RT-34067). Planleggingsgruppen: uklart hvordan dette skal løses og hva som faktisk vil trengs på sikt. Ikke påbegynt
FS-API Publisere VP-APIet til bruk for Resultatutvekslingen (ønsket av eksterne etater). 

Man vil da ikke trenge å spørre alle FS-baser hver gang en overføring skal skje (man bruker indexen i VP, som vet om/hvor en person har resultat)
BI vil da også kunne levere i resultatutvekslingen.

Vil være til gunst både for FS-institusjonene og for andre etater.

Ikke påbegynt
FS-API Tjeneste for oppslag av studieretter. Nevnt ifm med UDI - ønsker. UDI ønsker et API for å hente en persons studieretter (på tvers av institusjoner). Det er usikkert hvor sterkt dette ønsket er. Ikke påbegynt
LK-WS Eksamensresultater til Lånekassa. Mer data om endringer i studierettter. Bør løses i FS-API med meldingskø . Må løses sammen med med LK Innledende møter gjennomført
SOAP Avvikle tjenesten Arbeidet er fullført, men den kan først avvikles når konsortiene er over på ny klient for BAS. (Avhenger av ferdigstillelsen av BAS-ressurser (i listen over)).
Studinfo2 Mindre utvidelser (filtre+parametre), ønsker fra ulike parter. Må løses innefor nye endepunkter på FS-APIet Infotyper på studieprogram og emner leveres i Utdanning.no-prosjektet, 1.7.0
Brukeradministrasjon via Dataporten Selvbetjening for institusjonene for ws-brukere/tilganger (Stor oppgave). Bør sees i sammenheng med plattformisering (Trenger ikke i utgangspunktet å utføres av integrasjonsteamet). Ikke påbegynt
FS-API Dokumentasjon FS-API. Planleggingsgruppa ønsker bedre dokumentasjon av FS-API-et på Swagger (evt på fellesstudentsystem.no). Utsettes foreløpig, høre med planleggingsgruppa om hva slags ressurser de ser for seg Må vente
FS-API Lage ressurser for opptak Må vente
FS-API Lage ressurser for kvalifikasjoner Må vente
WS-er (flere) Omskriving av de ws-er som blir berørt av ny undervisningsmodul (Stor oppgave) Satt på vent
FS-API Ny ressurs: Kullklassestudenter samt utvidelse av ressurs /fagpersoner. Ønske fra USN/FKS-konsortiet. Så vidt påbegynt. Uavklart.
FS-API Studinfo for utvekslingsavtaler (RT-351558) Ikke påbegynt, ses i sammenheng med utvekslingsressurser (under).
FS-API

Behov knyttet til utveksling. Løses ved å dekke forretningsområdet for utveksling på FS-API. Utvikle mikrotjenester for utvekslingsperson, utvekslingsavtale, utvekslingsavtaleinfo, sted (inkl. eksterne institusjoner), stedinfo m.m.

Det forgår et prosjekt ved flere institusjoner. UiO kommer til å lage eget midlertidig API for dette, som de skal tilby i BOTT, gjennom sin int-Ark.Foreslått utviklet av NTNU på oppdrag fra Unit, Unit gjør forberedelser, ikke avklart tidspunkt for oppstart.

Ikke påbegynt

 

Publisert 16. feb. 2021 10:54 - Sist endret 25. mars 2022 12:44