Samarbeidsmodell

I forbindelse med ny organisering er modellen for samstyring og medvirkning under revisjon og skal etter planen være operativ etter 1.1.2023. FS piloterer ny samarbeidsmodell for digitalisering fra og med 2022.

Den nye samarbeidsmodellen legger kontinuerlig utvikling til grunn ved å styre på mål. 

Aktiv brukermedvirkning er et viktig premiss for samarbeidsmodellen. Den skal sikre at brukernes behov løses på best mulig måte gjennom kontinuerlig og smidig utvikling. 

Den nye arbeidsmodellen påvirker både samarbeidsmodellen for digitalisering (styringsmekanismer) og hvilke behov våre team har for å samhandle med domeneeksperter og brukere. 

Målstyring

Styringsmodellen som er valgt er målstyring med en visjon som har en langsiktig horisont på 5 – 10 år. Visjonen omsettes til overordnede mål som har en horisont på 3 – 5 år. De overordnede målene operasjonaliseres årlig til veikartsmål for det kommende året. Målstyringen reviderer overordnede mål og veikartsmål, realisering og måloppnåelse løpende. Mål og aktiviteter kobles sammen med gevinster som skal realiseres og verdier som indikerer måloppnåelse.

Målstyring er vårt navigasjonssystem

FS Tjenestegruppe

FS Tjenestegruppe arbeider frem forslag til visjon, overordnede mål og «veikart» med veikartsmål. Forslaget sendes til Tjenesteråd for studieadministrasjon (Produktområdestyre) for godkjenning. 

FS Tjenestegruppe kan enes om endringer i prioriteringer på veikartsmål basert på erfaringer og realiseringer gjennom året, så fremt endringene matcher de overordnede målene og visjonen. Veikartsmål kobles sammen med gevinster som skal realiseres og verdier som indikerer måloppnåelse. Veikart med veikartsmål revideres løpende gjennom året.

Produktområdestyre/porteføljestyre/tjenesteråd

Tjenesteråd for studieadministrasjon vedtar visjon, overordnede mål og «veikart» med veikartsmål basert på forslag fra FS Tjenestegruppe. Godkjenningen skjer i det siste tjenesterådsmøtet pr år.

Et porteføljestyre/produktomtådestyre vil etter hvert erstatte tjenesterådet. Porteføljestyret skal bidra til kontinuerlig forvaltning, prioritering og utvikling av produktene. Tjenesteråd for studieadministrasjon er operativ til dette er på plass. 

Digitaliseringsstyret

Digitaliseringsstyret skal styrke digital omstilling innen UH-sektoren gjennom nasjonal styring og samarbeide.

Mer informasjon