Veikartmål 2022

Hovedprioritering i 2022 er infrastruktur, herunder å skape rom for kontinuerlig utvikling og endring, gjennom etablering av styrings- og samhandlingsstrukturer, og informasjonskanaler.

Overordnede Mål 

Veikartsmål 

Verdi 

Indikator 

Innovativ & transparent 

FS plattformens første iterasjon er realisert for API produksjon. 

Institusjonen vet hvordan API-modellen ser ut og kan forberede seg på overgang til ny modell. 

Ett nytt API er produksjonssatt. Releasemodell for API er publisert. 

Dokumentasjon av API modellen er gjort tilgjengelig for sektoren. 

Livsyklusmodell for APIer publisert. 

Innovativ 

Dagens APIer er kartlagte 

Grunnlag for effektiv prioritering 

En publisert liste over dagens APIer med tilhørende livssyklusavtale. 

Prioritering av dagens APIer er gjennomført. 

Brukersentrert 

Studentens brukerreise, første iterasjon er kartlagt 

Studentens brukeropplevelse baseres på faktiske behov 

Brukerreise student påbegynt. 

Dokumentert brukerreise, første iterasjon student. 

Brukersentrert 

Studieadministrators brukerreise, første iterasjon er kartlagt 

Studieadministrators brukeropplevelse baseres på faktiske behov 

Brukerreise studieadmin påbegynt 

Dokumentert brukerreise, første iterasjon studieadministrator 

Brukersentrert 

Rammeverket for studentens brukergrensesnitt er etablert 

Sektoren kan ta del av utformingen av nye brukergrensesnitt  

Rammeverk for brukerportal etablert 

Testgruppe student etablert 

En Mockup eller MVP er gjort tilgjengelig for testgruppe 

Brukersentrert 

Rammeverket for studieadministrators brukergrensesnitt er etablert. 

Sektoren kan ta del av utformingen av nye brukergrensesnitt. 

Rammeverk for brukerportal etablert. 

Testgruppe studieadmin etablert. 

En Mockup eller MVP er gjort tilgjengelig for testgruppe. 

Standardisert 

De studieadministrative prosessene er kartlagt på et overordnet nivå. 

Grunnlag for effektiv prioritering og standardisering som gir økt effektivitet. 

Første versjon prosesskart studieadministrative prosesser er etablert. 

Kartlegging studieadministrative prosesser påbegynt. 

Første iterasjon studieadministrative prosesser publisert. 

Transparent 

Samstyringsmodell med sektoren for FS er etablert. 

Sektoren er delaktig i styringen og prioriteringen av FS modernisering. 

FS tjenestegruppe etablert.  

Måldokument for FS godkjent.  

Mandat for domenegruppe vedtatt.  

Tilsetting av domenegrupper initiert.  

Tilpasningsdyktig 

Ny rutine for endringshåndtering. 

Øker kapasitet for modernisering og transformasjon, reduserer tidsbruk. 

Ny rutine for endringer publisert (inklusive skjema).  

Rutine for endringer er i bruk. 

Transparent 

Ny rutine for feilhåndtering 

Sektoren får et tydelig bilde av status og en effektiv håndtering av feilsituasjoner. 

Ny rutine for feilhåndtering publisert (inkl skjema). 

Feilhåndteringsrutinen er i bruk. 

Standardisert 

Ny rutine for håndtering av prosess- standardisering 

Muliggjør standardisering som er grunnlag for økt effektivisering. 

Beskrivelse for ny rutine for prosess standardisering er publisert.  

Standardiseringsrutinen er i bruk. 

Transparent 

Kommunikasjonsplattform for moderniseringen er etablert. 

Transparens om prosessen for modernisering i sektoren, skaper forutsigbarhet og gjør det mulig for sektoren å forberede seg på endringer og øker involvering slik at moderniseringen gjennomføres så effektivt som mulig i tid og omfang. 

Kommunikasjonspakke 1 er publisert (beskriver hva moderniseringen av FS er) 

En plan for videre kommunikasjon er publisert. 

Kommunikasjonspakke 2 er publisert (beskriver hva moderniseringen av FS er) 

Kommunikasjonspakke 3 er publisert (beskriver hva moderniseringen av FS er) 

Transparent 

Nullpunktsmålinger er identifisert 

For å kunne følge med gevinstrealisering over tid i moderniseringen vil nullpunktsmålinger gi økt transparens i fremdriften. 

Et subset av nullpunktsmålinger er identifisert og utprøvning er påbegynt. 

Publisert 12. juli 2022 12:41 - Sist endret 12. juli 2022 12:41