Årsplan for FS-konsortiet 2020

På denne siden får du en overordnet oversikt over planlagte oppgaver for FS-konsortiet, samt enkelte andre studieadministrative oppgaver.

Tjenestene er gruppert etter finansieringskilde

NB! Endringer kan forekomme. Oppgaver i årsplan kan i påbegynt, men ikke nødvendigvis sluttført i samme periode.

Tjenester som inngår i FS-konsortiet

Tjeneste Overordnet Detaljert våren Detaljert høsten
FS-konsortiet, overordnet Forvaltning -Brukerforum vil bli arrangert 24. og 25. mars i Bergen.

-Gjennomføre brukertilfredshetsundersøkelse

-Kontaktforum vil bli arrangert på høsten.

Brukerstøtte Forvaltning

-Løpende brukerstøtte for våre tjenester.  

-Implementere TopDesk som løsning for håndtering av brukerhenvendelser

-Løpende brukerstøtte for våre tjenester.  

-Det vil bli jobbet med å utarbeide SLAer for våre tjenester

Kurs Forvaltning -Basert på institusjonenes ønsker vil det bli avholdt 3-4 webinarer -Basert på institusjonenes ønsker vil det bli avholdt 3-4 webinarer
FS-rapporter i Tableau Forvaltning -Forbedring av FS-rapporter i tableau og utarbeidelse av ev. nye -Forbedring av FS-rapporter i tableau og utarbeidelse av ev. nye
Utredningsoppgaver Forvaltning

-Fullføre forprosjektet på studentmobilitet

-Utrede hvilke konsekvenser det får for våre tjenester at det fra 1.1.2020 er mulig å søke om doble statsborgerskap

-Utrede hvilke endringer som bør gjøres ifm utrulling av nytt folkeregister

-Div. oppgaver som måtte dukke opp
Arbeidslivsportalen Forvaltning

-Pilotering av første versjon og avsluttning av utviklingsprosjektet

-Planlegging av overleveringen av arbeidslivsportalen fra prosjektorganisasjonen til Unit

-Overlevering av arbeidslivsportalen fra prosjektorganisasjonen til Unit.

-Tilby arbeidslivsportalen som en nasjonal tjeneste

-Dersom det bevilges egne midler til det vil videreutviklingen kunne starte opp, og da i første omgang utredningsoppgaver.

FS (klienten og databaser) Forvaltning og nyutvikling

-Gjennomføre fase 2 av implementasjonen av ny undervisningsmodul

-Kartlegge behov og muligheter knyttet til digitalisering av vitnemål

-Utføre utredninger knyttet til studentmobilitet

-Gjøre nødvendige endringer ifm mulighet til å søke om doble statsborgerskap

-Spesifisere, utvikle og implementere sletterutiner av personopplysninger

-Oppdatere brukerdokumentasjonen

EVUweb2 Fase ut -EVUweb3 dekker nå all funksjonalitet i EVUweb2. EVUweb2 kan derfor saneres (feb) -
EVUweb3 Avslutte omskrivingsprosjektet og gå over i forvaltning

-I månedsskiftet mars/april skal prosjektet avsluttes og overleveres til linja for normal forvaltning.  

-Utføre nødvendige endringer for å oppfylle nye regler om universell utforming

-Utbedring av ev. feil
EpN – NTNU (WebObjects) Kun sletting av data i databasen ved behov -Minimalt av forvaltning da applikasjonen skal saneres så snart det lar seg gjøre -Minimalt av forvaltning da applikasjonen skal saneres så snart det lar seg gjøre
EpN Forvaltning og nyutvikling

-Etter at applikasjonen nå har vært i bruk en del år er det behov for å gjøre en del opprydning på teknisk side (rydde i teknisk gjeld)

-For å kunne ta opp igjen videreutviklingen er det behov for å gjøre noe kartleggingsarbeid.

-Skrive om applikasjonen fra EAP6 til EAP7*

-For å kunne avvikle EpN-NTNU må det implementeres funksjonalitet for vurdering i dagens EpN. Målet vil være å redusere manuelt arbeid og standardisere strukturer knyttet til, og håndtering av vurdering.

-Gjennomføre risikoanalyse og følge opp ev. tiltak

Fagpersonweb Forvaltning

-Utføre mindre forbedringer basert på innkomne ønsker

-Skrive om applikasjonen fra EAP6 til EAP7*

-Utføre nødvendige endringer som følge av implementasjonen av ny undervisningsmodul i FS

-Gjennomføre risikoanalyse og følge opp ev. tiltak
Flyt Forvaltning -Bistå institusjoner som ønsker å ta i bruk applikasjonen -Utføre mindre forbedringer basert på innkomne ønsker
Institusjonsregister Forvaltning Løpende oppgaver (registrering og endring av koder) Løpende oppgaver (registrering og endring av koder)
Integrasjoner Forvaltning og nyutvikling

-Fortsette å utvide FS-APIet med flere mikrotjenester

-Utføre større og mindre oppgaver på WS-tjenestene våre basert på innkomne ønsker

-Skrive om FSWS-applikasjonen fra EAP6 til EAP7*

-Fortsette å utvide FS-APIet med flere mikrotjenester

-Utføre større og mindre oppgaver på WS-tjenestene våre basert på innkomne ønsker

Nomination Forvaltning

-Gjennomføre risikoanalyse og følge opp ev. tiltak

-Skrive om applikasjonen fra EAP6 til EAP7*

-Utføre nødvendige endringer for å oppfylle nye regler om universell utforming
Studentbevisappen Forvaltning -Det er på tide å skrive om appene (teknologien er utdatert). Dette vil skje tidlig på våren -Gjennomføre risikoanalyse og følge opp ev. tiltak
Studentweb Forvaltning og nyutvikling

-Skrive om applikasjonen fra EAP6 til EAP7*
-Utføre endringer ifm produksjonssetting av Arbeidslivsportalen

-Utføre nødvendige endringer som følge av implementasjonen av ny undervisningsmodul i FS

-Utføre nødvendige endringer for å oppfylle nye regler om universell utforming

-Gjennomføre risikoanalyse og følge opp ev. tiltak

-Implementere søknad om permisjon, søknad om tilrettelegging til eksamen/undervisning, samt sluttmelding 
Søknadweb Forvaltning + noe mindre nyutvikling   -Skrive om applikasjonen fra EAP6 til EAP7*
-Utvikle første versjon av PhD-opptak
-Nødvendige endringer for å oppfylle nye regler om universell utforming

*Omskriving fra EAP6 til EAP7: driftsmiljøet for flere av våre eldste applikasjoner er i ferd med å gå ut på dato og må byttes ut med et nyere miljø på oppgradert teknologi. Noe omskriving må gjøres for web-applikasjonene, slik at de kan kjøre i det oppgraderte miljøet.

Tjenester vi leverer på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Tjeneste Overordnet Detaljert våren Detaljert høsten
Utredninger Forvaltning -Bestillinger fra KD og andre etater

-Bestillinger fra KD og andre etater

GAUS Forvaltning

-Skrive om applikasjonen fra EAP6 til EAP7*

-Gjennomføre risikoanalyse og følge opp ev. tiltak
RUST Forvaltning

-Ferdigstille implementasjonen av studieklassifikasjonskoder

-Ta med lovhjemmel i overføringen fra en institusjon til en annen

-Løpende oppgaver
Vitnemålsportalen Forvaltning, samt mindre videreutviklingsoppgaver

-Ta inn og vise frem fagskoleresultater

-Ta i bruk ny Scala-versjon

-Vurdere å gå over til skytjenester

-Løpende oppgaver

Oppgaver med egen finansiering

Oppdragsgiver Tjeneste
NOKUT Overføre data fra FS til Studiebarometeret og nasjonale prøver (fast oppgave)
Udir/Utdanning.no Utvikle WS-er som gir Utdanning.no ønskede data knyttet til EVU-tilbud (vil bli utført på høsten)
Høgskolen Kristiania Innfusjonering av data i databasen til Høgskolen Kristiania fra innfusjonerte institusjoner

Integrasjonstjenester 2020

Integrasjonstjenester som inngår i FS-konsortiet

Tjeneste Oppgave Status sommer 2020
Alle tjenester Generelt teknisk vedlikehold og brukerstøtte Løpende
Digeks Felles bestilling fra TP-samarbeidet knyttet til utvidelse av kandidattall  (RT-361952 / https://unit.atlassian.net/browse/FSWS-2389) (Mindre oppgave) Utført
Digeks Forbedringer og feilrettinger I arbeid
Digeks Lage funksjonalitet for begrunnelse og klage I sluttfasen, til testing
Digeks Lage integrasjon mot BRAGE I arbeid. Gjenstår noe for bachelor og master, organisering i mapper
Digeks Lage funksjonalitet for automatisk opprettelse av prøver I arbeid
FS-API

Ferdigstille BAS-ressurser (inkl vurdering). 

 

Ferdig i 1.4.0, men dukket opp en sak som vi må løse i august (se sak 21 i prioriteringsdokumentet)
FS-API Tjenester for Emnekombinasjoner utvikles av NTNU for vårt API, og kommer med i 1.4.0. Ferdig, levert i 1.4.0
FS-API Tjenester for Praksistyper Ferdig, levert i 1.4.0
FS-API Studinfo for utvekslingsavtaler (RT-351558) Ikke påbegynt, ses i sammenheng med utvekslingsressurser (evt. Utdanning.no-prosjektet)
FS-API

Behov knyttet til utveksling. Løses ved å dekke forretningsområdet for utveksling på FS-API. Utvikle mikrotjenester for utvekslingsperson, utvekslingsavtale, utvekslingsavtaleinfo, sted (inkl. eksterne institusjoner), stedinfo m.m.

Det forgår et prosjekt ved flere institusjoner. UiO kommer til å lage eget midlertidig API for dette, som de skal tilby i BOTT, gjennom sin int-Ark.

Utvikles av NTNU på oppdrag fra Unit, Unit gjør forberedelser, ikke avklart tidspunkt for oppstart
FS-API Støtte til BOTT SA-prosjektet: innpassing av eksternstudier og nødvendige underliggende ressurser Utvikles av NTNU på oppdrag fra Unit, Unit gjør forberedelser, oppstart senest januar 2021
FS-API Risikovurdering av APIet Ikke påbegynt
Interntjenestene som håndterer trafikk spesielt ut fra FS-basen Automatisk registrering av klagesaker i P360 I arbeid
WS-er (flere) Omskriving av de ws-er som blir berørt av ny undervisningsmodul (Stor oppgave) Ikke påbegynt
FS-API Opplæring/workshop med utviklere fra NTNU og UiO Gjennomføres høsten 2020
FS-API UiB trenger mulighet til å blanke epostadresse og brukernavn på person (til IAM-piloten, gjelder hele sektoren). Ref. ferdigstille BAS-ressurser (inkl vurdering), se over. Starter i august

Integrasjonstjenester vi leverer på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Tjeneste Oppgave Status sommer 2020
Alle tjenester Generelt teknisk vedlikehold og brukerstøtte Løpende
RUST Ta i bruk studieklassifikasjonskoder Nesten ferdigstilt
Vitnemålsportalen Levere data på siste ELMO-format Ferdig
Vitnemålsportalen Sende med resultater fra fagskolenivå (Mindre oppgave) Ferdig

Oppgaver med egen finansiering

Tjeneste Oppgave Kommentar Status sommer 2020
Oppgaver for Utdanning.no Generelt uttrekk av studieinformasjon inkl. tekster der EVU inngår som en filtrerbar undermengde, utvikling av ressurser i FS-API for infotype, emneinfo, kursinfo og studieprograminfo pluss utvidelse av endepunktene emner og evukurs Kontrakt er skrevet. Påbegynt. Vil bli sluttført høsten 2020

Oppgaver som må vente

Tjeneste Oppgave Kommentar Status sommer 2020
Arkivering av klager i ePhorte Leveranser til NTNU/UiTs prosjekt for klagearkivering (og behandling?) i ePhorte.   Ikke påbegynt
EWP Nye API-er   I arbeid. API for learning-agreement gjenstår.
FS-API Trusselmodellering   Ikke påbegynt
FS-API Mulig tilpasning til API Gatekeeper?  Bør sees i sammenheng med plattform og innføring av UH-intark. Ikke påbegynt
FS-API Studinfo-tjenester (ønsker fra UiO) (RT-343200)

Planleggingsgruppa: data finnes i Studinfo2-> ikke høyt prioritert.  
 Vi ønsker å få tilbudt studinfo-tjenester via FS-APIet. Dette bør løses sammen med oppgavene for Utdanning.no

Ikke påbegynt
FS-API Ønsker fra UiS knyttet til behandling av sensorer og kommisjoner. Difi-prosjekt (RT-34067) Planleggingsgruppen: uklart hvordan dette skal løses og hva som faktisk vil trengs på sikt. Ikke påbegynt
FS-API Publisere VP-APIet til bruk for Resultatutvekslingen (ønsket av eksterne etater)

Man vil da ikke trenge å spørre alle FS-baser hver gang en overføring skal skje (man bruker indexen i VP, som vet om/hvor en person har resultat)
BI vil da også kunne levere i resultatutvekslingen.

Vil være til gunst både for FS-institusjonene og for andre etater.

Ikke påbegynt
FS-API Tjeneste for oppslag av studieretter Nevnt ifm med UDI - ønsker. UDI ønsker et API for å hente en persons studieretter (på tvers av institusjoner). Det er usikkert hvor sterkt dette ønsket er. Ikke påbegynt
LK-WS Eksamensresultater til Lånekassa. Mer data om endringer i studierettter. Bør løses i FS-API med meldingskø . Må løses sammen med med LK Innledende møter gjennomført
SOAP Avvikle tjenesten   Arbeidet er fullført, men den kan først avvikles når konsortiene er over på ny klient for BAS. (Avhenger av ferdigstillelsen av BAS-ressurser (i listen over)).
Studinfo2 Mindre utvidelser (filtre+parametre), ønsker fra ulike parter Må løses innefor nye endepunkter på FS-APIet Ikke påbegynt
Brukeradministrasjon via Dataporten Selvbetjening for institusjonene for ws-brukere/tilganger (Stor oppgave) Bør sees i sammenheng med plattformisering (Trenger ikke i utgangspunktet å utføres av integrasjonsteamet). Ikke påbegynt
FS-API Ny ressurs: Kullklassestudent (ønske fra USN). Har meldt fra at det trolig ikke kan prioriteres i de kommende månedene, UiB trenger ikke denne ressursen til sitt IAM-prosjekt Må vente
FS-API Dokumentasjon FS-API Planleggingsgruppa ønsker bedre dokumentasjon av FS-API-et på Swagger (evt på fellesstudentsystem.no). Utsettes foreløpig, høre med planleggingsgruppa om hva slags ressurser de ser for seg Må vente


 

Publisert 20. jan. 2020 11:35 - Sist endret 12. juli 2022 11:37