Studieprogramledere

Formål

Rapporten gir oversikt over en rekke ulike parametere for ett studieprogram og framstår som en tilstandsrapport på studieprogramnivå. Parameterne som inngår i rapporten vil gi en helhetlig oversikt over studiedata for programmet fra inntak av studenter til fullføring, og vil være et nyttig verktøy for studieprogramledelse på alle nivå. 

Hva inneholder rapporten?

For å kunne bruke rapporten må man først velge studieprogram i Filter øverst.

Rapporten inneholder først fire oversiktsbilder med de mest sentrale parameterne som inngår. 

1. Søker- og studenttall. Her for en oversikt over søker og opptaksdata

 

2. Her gis det en oversikt over antall studenter, gjennomføring, kvalifikasjoner/grader og frafall. Samt internasjonalisering.

3. I denne fanene finner dere data fra Studiebarometeret. Det fortelle noe om hvor fornøy studentene er med studiet de går på.

4. Denne fanene gir en oversikt over emner men fokus på karakterer og stryk.

I rapporten er det normalt valgt fem-årige tidsserier og begge semestre, men i filtrene er det muligheter for å endre utplukket.  Informasjonen framstilles dels ved tall og dels visuelt i figurer og tidslinjer.

Denne rapporten skiller seg fra andre rapporter ved at den er bygget opp ved å hente informasjon fra flere andre rapporter for så å sette dem sammen til en fellesrapport. For mer tematiske analyser av f.eks gjennomstrømming/frafall eller av søkertall, vil det være mer hensiktsmessig å bruke hovedrapportene knyttet til dette hvor det er mulig å gjøre med utfyllende analyser.

Studieprogramleder-rapporten er sammensatt av parametere fra følgende rapporter:

DV-rapporter spesifisert av STAR:

 • GST1 Gjennomstrømming hovedprogram – fullføring og frafall
 • GST3 Andel kvalifikasjoner av antall startende
 • GSP5 Oppnådd kvalifikasjon med utveksling
 • GST5 Studiepoeng pr student
 • GSTM1 Studenter med intern mobilitet

Verd å vite

 • Det er mulig å velge mer enn ett studieprogram, men da vises data for programmene slått sammen. Det kan være aktuelt hvis man ønsker å se parallelle studieprogram (f.eks på to campus) samlet.
 • Søkning og opptak; her inngår alle søkere, dvs Samordna opptak, lokale søkere og internasjonale søkere. For å få data for ordinære søkere må man velge bort MAST-INT (for masterprogram) , som er opptakstypekode for internasjonale søkere. I samme filter kan man velge opptakstypekode NOM, hvis man ønsker data kun for Samordna opptak.
 • Møtt; her vises oppmøte ved studiestart for studieprogram hvor dette er registrert. Etter at fristen for semesterregistrering er utløpt, vil «møtt» bli satt likt antall studenter som er semesterregistrert på studieprogrammet det aktuelle semesteret.
 • Antall studenter; gir informasjon om totalt antall studenter på studieprogrammet høst og vår. Antall studenter er også grafisk framstilt.
 • Gjennomstrømming; gir informasjon om gjennomstrømming pr startkull målt pr semester. Andel kvalifikasjoner måles i prosent av startkullet og kan måles på normert tid (6 semester for bachelorgrad) eller mer. I fanen for Andel ferdige graf gis informasjonen aggregert for flere årskull og viser gjennomsnitt for valgte startkull samlet.

  Det er mulig å velge flere semestre enn 8 i filteret «SEMNR_KALENDER_HPR.»

 • Frafall; er definert som antall av startkull som ikke lengre er registrert som aktive på program eller som har oppnådd en kvalifikasjon på programmet (t.o.m. forrige semester).
 • Kvalifikasjoner og utveksling; gir informasjon om totalt antall kvalifikasjoner på studieprogrammet det aktuelle året (uavhengig av startkull) og hvor mange av dem som har oppnådd kvalifikasjon som også har vært på utvekslingsopphold. Fanen for Utreisende studenter gir informasjon om antall studenter med utveksling pr år. Tallene i denne fanen vil avvike fra forrige fane ved at her telles alle utvekslingsstudenter, men i forrige fane telles kun utvekslingsstudenter som har oppnådd kvalifikasjon. Det er også en tidsforskyvning ift forrige fane.
 • Bytte studieprogram gir informasjon om antall studenter som har begynt/sluttet på studieprogrammet for å begynne/slutte på et annet program. Informasjonen er ment å skulle supplere informasjon om frafall ved vise at noe frafall er intern mobilitet. Definisjonen på bytte av studieprogram, er studenter som har vært registrert som aktive på det aktuelle studieprogrammet, og som etter 2 semester er registrert som aktive på et annet studieprogram. Oversikten gir ingen informasjon om hvor i studieløpet bytte av program skjer. 
 • Fanene for Bytte studieprogram har et filter for behold studienivå.   TRUE viser mobilitet kun mellom program på sammen nivå (BACH – BACH) FALSE viser mobilitet mellom nivå (ÅR - BACH og BACH-MASTER) .

 

 

Publisert 7. des. 2017 10:53 - Sist endret 17. juni 2022 00:38