GST1 Gjennomstrømming hovedprogram – fullføring og frafall

Formål

Rapporten kan brukes til å rapportere andel bachelor- og masterstudenter som fullfører på normert tid (KDs styringsparameter). Rapporten viser fullføring og frafall for ulike studienivå på institusjonen, og for det enkelte studieprogram. Rapporten gir muligheter til analyse av hvor og når frafall skjer og muligheter til å sammenligne ulike startkull for å sammenholde dette med annen bakgrunnsinformasjon.

Hva inneholder rapporten?

Rapporten gir statistikk for gjennomstrømming for studenter på ulike startkull. Gjennomstrømming omfatter antall studenter i startkull, antall studenter som er aktive, antall med oppnådd kvalifikasjon og antall frafall. Gjennomstrømming måles i forhold til hvilket studieprogram man er registrert på. Rapporten gir tallene pr startkull pr semester. Ulike lengde på studieprogram gjør rapporten mest meningsfull ved å sammenligne studieprogram på samme studienivå.

MERK

 • Dersom en student har opptak til flere studieprogram, så er det programmet vedkommende har som hovedprogram i registerkortet i FS som er tellende
 • Hvis en student har falt fra studiene og har fått opptak på nytt, vil gjennomføringstiden beregnes fra første gang vedkommende fikk opptak til studiet i FS.
 • Studenter med permisjon og studenter på utveksling regnes ikke som aktive hvis de ikke er semesterregistrert. De kan følgelig være frafalt et semester og aktive igjen neste semester.
 • Studenter som ikke semesterregistrerer seg første semester de har fått opptak, men påfølgende semester, vil dukke opp som frafall første semester, men aktive andre semester.
 • Studenter telles i startkull på et studieprogram en gang uavhengig om de flyttes bakover i kull pga lav progresjon.
 • Enkelte programmer utsteder ikke grader, men allikevel kvalifikasjoner i en annen form, for eksempel årsenheter. PPU er et studieprogram som gir en kvalifikasjon, som ikke er en grad. Programmer som ikke utsteder noen form for kvalifikasjon, vil kun få startende, aktive og frafall i denne rapporten.
 • Studenter som bytter studieprogram og får godkjent deler av utdanningsløpet i det nye programmet, vil bli beregnet som startende det semesteret hvor den tidligste delen av utdanningsløpet i det nye programmet godkjennes (Dette kan typisk være aktuelt ved bytte mellom parallelle løp ved overgang fra 3-årig bachelor til 5-årig integrert master).

Datakilde/Data Source: GSTHK_Gjennomstromming_student_hovedprogram_og_kvalifikasjoner

Populasjon: Studenter med felles opptakssemester/studierett. Kun hovedprogram fra REGISTERKORT vises.

Ark:

A Ett startår: Fullføring og frafall (dashbord som kombinerer ark B og C)

B Ett startår: Tallene

C Ett startår: Frafall (viser tallene grafisk)

D Flere startår: Tallene

E Flere startår: Kvalifikasjoner

F Flere startår: Frafall

G Flere startår: Aktive

H Flere startår: Fullføring og frafall (dashbord som kombinerer ark D,E, F og G)

 

Elementer i rapporten

Kjønn; År termin; År termin start; Fakultet, Institutt; NSD gruppe bsk; NSD nivå; Studienivå; Prosenttall heltidandel; Studieprogram; Studieretning; Snittkarakter FS; Snittkarakter NVB; SSB alder; Spesielle opptakskrav realfag.

Måltall (beregnet i datakilden):

 • Aktive
 • Kvalifikasjoner
 • Frafall
 • Andel_aktive
 • Andel_kvalifikasjoner
 • Andel_frafall
 • Antall_startende: Antall startende tar utgangspunkt i studenter med samme studierett/startår (status TRUKKET regnes ikke med), og som har det aktuelle studieprogrammet som hovedprogram (dvs. det ligger på REGISTERKORT) minst en gang etter studieretten ble tildelt. Det er feltet START som benyttes, ikke KULL.

Det er satt et filter år/termin: Bare semestre fra og med opptakssemesteret tas med.

 

Publisert 7. des. 2017 10:27 - Sist endret 16. juni 2022 19:30