GSP5 Oppnådd kvalifikasjon med utveksling

Formål

Rapporten skal gi oversikt over andel og antall kvalifikasjoner hvor det inngår et utvekslingsopphold på 3 måneder eller mer.

Hva inneholder rapporten

Rapporten viser hvor stor andel av studentene som har fullført som har hatt et utvekslingsopphold av minst 3 måneders varighet i løpet av studiet. Rapporten gjør det enkelt å se institusjonens fakulteter og studier oppfyller det nasjonale, politiske målet om at minimum 20 % av de uteksaminerte kandidatene skal ha utveksling som del av graden.

Du kan velge om du vil se tidsbruken bare for studier som har grader, det vil si bachelor, master og ph.d. Eller du kan velge om du vil inkludere kvalifikasjoner som ikke er grader; årsenheter, videreutdanninger med kvalifikasjoner eller lignende.

Verdt å vite

  • Denne rapporten krever ikke at studentene har semesterregistrert seg. Studenter på programmer som ikke har semesterregistrering, for eksempel ph.d.-programmer, men har kvalifikasjon, vil dermed komme med i denne rapporten.
  • Enkelte programmer utsteder ikke grader, men allikevel kvalifikasjoner i en annen form, for eksempel årsenheter. PPU er et studieprogram som gir en kvalifikasjon, som ikke er en grad. Programmer som ikke utsteder noen form for kvalifikasjon, vil ikke bli med i denne rapporten.
  • Enkelte programmer eller studienivåer legger kanskje ikke opp til utvekslingsopphold. For at rapporten overordnet skal gi et best mulig bilde av institusjonen, bør det vurderes om disse programmene eller studienivåene skal ekskluderes fra datagrunnlaget.
  • Vært oppmerksom på at dersom du bare velger ett semester for oppnådd kvalifikasjon, vil antagelig mange av kvalifikasjonene ikke komme med i beregningsgrunnlaget.

Datakilde/Data Source:

GSP_Gjennomstromming_studieprogram_kvalifikasjoner_aggregert

Populasjon: De studenter som oppnår en kvalifikasjon i et gitt år og semester.

Ark

A Utveksling: Et Dashboard bestående av ark B og C.

B Utveksling andel: Arket viser oppnådde kvalifikasjoner per år og de kvalifikasjonene som er oppnådd hvor studenten har hatt utveksling. Studenter må ha vært på utveksling i minst 3 måneder for at de skal bli inkludert i oversikten over antall grader med utveksling.  

C Utvikling utveksling andel: Arket viser en grafisk framstillingen av tabellen i ark B.

 

Publisert 11. des. 2017 09:30 - Sist endret 16. juni 2022 15:54