GSP3 Gjennomføringstid for studenter med oppnådd kvalifikasjon samme semester

Formål

Rapporten skal gi oversikt over hvor lang tid studenter som fullførte samtidig har brukt på å fullføre studiet.

Hva inneholder rapporten

Rapporten viser hvor stor andel av studentene som fullførte i et gitt tidsrom har brukt hvor lang tid på å fullføre et studium. Du kan velge å se tallene for ett eller flere startår og terminer. Tidsbruken regnes både i brutto tidsbruk, kalt kalendertid, og i nettotid. Nettotiden gjør fratrekk for registrerte permisjoner og deltid.

GSP2 viser hvor lang tid studenter som begynte samtidig har brukt på å fullføre studiene.

Tidsbruken vises pr studienivå, og du kan filtrere ned på både fakultet, institutt, studieprogram og studieretning.

Du kan velge om du vil se tidsbruken bare for studier som har grader, det vil si bachelor, master og ph.d. Eller du kan velge om du vil inkludere kvalifikasjoner som ikke er grader; årsenheter, videreutdanninger med kvalifikasjoner eller lignende.

Verdt å vite

  • Denne rapporten krever ikke at studentene har semesterregistrert seg. Studenter på programmer som ikke har semesterregistrering, for eksempel ph.d.-programmer, men har kvalifikasjon, vil dermed komme med i denne rapporten.
  • Enkelte programmer utsteder ikke grader, men allikevel kvalifikasjoner i en annen form, for eksempel årsenheter. PPU er et studieprogram som gir en kvalifikasjon, som ikke er en grad. Programmer som ikke utsteder noen form for kvalifikasjon, vil ikke bli med i denne rapporten.
  • Ph.d.-studier har normert studietid til 3 år, 6 semestre, men en del ph.d.-kandidater har integrert arbeidsplikt i løpet av studietiden. Disse kandidatene har egentlig 4 år, 8 semestre, på å fullføre studiet, men vi har foreløpig ingen måte å skille ut disse kandidatene på. Dette gir utslag på andelen som fullfører til normert tid på ph.d. i denne rapporten.
  • Vært oppmerksom på at dersom du bare velger ett semester for oppnådd kvalifikasjon, vil antagelig mange av studentene som har fullført på studiet ikke komme med i tidsberegningen.

Datakilde/Data Source:

GSPKA_Gjennomstromming_studieprogram_kvalifikasjoner_aggregert

Populasjon: Studenter som oppnår en kvalifikasjon i samme år og semester.

Ark

A Gjennomføringstid: Dashboard med ark C, D, F og G

B Kalendertid: Tabell som viser hvor lang kalendertid en student med oppnådd kvalifikasjon har brukt. Studenten er gruppert i henhold til NSD gruppe og kode i tillegg til en tidsgruppering. 

C Kalendertid i %: Viser en prosentvis fordelingen av når studenten oppnår kvalifikasjonen fordelt innenfor en tidsgruppering.

D Kalendertid sammenligning: Som i ark C. Men satt opp slik at en kan sammenligne de ulike tidsperiodene lettere. 

E Nettotid: Tabell som viser hvor lang nettotid en student med oppnådd kvalifikasjon har brukt. Studenten er gruppert i henhold til NSD gruppe og kode i tillegg til en tidsgruppering. 

F Nettotid i %: Viser en prosentvis fordelingen av når studenten oppnår kvalifikasjonen fordelt innenfor en tidsgruppering.

G Nettotid sammenligning: Som i ark F. Men satt opp slik at en kan sammenligne de ulike tidsperiodene lettere. 

Kalkulasjoner og beregninger i rapporten

For alle ark deles studentene inn i 4 grupper. De som fullfører på normert tid, normert pluss 1 semester, normert pluss 2 semester, normert pluss 3 eller flere semester.

Normert gruppe netto: IF [Semnr netto] <= [Semester normert] THEN 'Normert' ELSEIF [Semnr netto] <= [Semester normert] +1 THEN 'Pluss 1 sem' ELSEIF [Semnr netto] <= [Semester normert] +2  THEN 'Pluss 2 sem' ELSE 'Pluss 3 eller mer' END

Normert gruppekalender: IF [Semnr kalender] <= [Semester normert] THEN 'Normert' ELSEIF [Semnr kalender] <= [Semester normert] +1 THEN 'Pluss 1 sem' ELSEIF [Semnr kalender] <= [Semester normert] +2  THEN 'Pluss 2 sem' ELSE 'Pluss 3 eller mer' END

 

Publisert 11. des. 2017 08:59 - Sist endret 16. juni 2022 14:53