GSP1 – Studenter med oppnådd kvalifikasjon, nivå, kjønn, år

Formål

Rapporten skal gi oversikt over antall uteksaminerte studenter som har oppnådd grad, eller kvalifikasjon som ikke er grad på sitt studieprogram.

Hva inneholder rapporten

Rapporten inneholder studenter som oppnår en kvalifikasjon et gitt år og semester. Rapporten viser utviklingen i antall grader over en tidsperiode. Utviklingen vises pr studienivå, kjønn og fakultet, og du kan filtrere ned på både institutt, studieprogram og studieretning.

Du kan velge om du vil se utvikling bare for grader som er grader, det vil si bachelor, master og ph.d. – som gir uttelling fra KD. Eller du kan velge om du vil inkludere kvalifikasjoner som ikke er grader; årsenheter, videreutdanninger med kvalifikasjoner eller lignende.

Verdt å vite

  • Det er bare studenter med registrert oppnådd kvalifikasjon i FS som kommer med i denne rapporten.
  • Enkelte programmer utsteder ikke grader, men allikevel kvalifikasjoner i en annen form, for eksempel årsenheter. PPU er et studieprogram som gir en kvalifikasjon, som ikke er en grad. Programmer som ikke utsteder noen form for kvalifikasjon, vil ikke bli med i denne rapporten.
  • Denne rapporten krever ikke at studentene har semesterregistrert seg. Studenter på programmer som ikke har semesterregistrering, for eksempel ph.d.-programmer, men har kvalifikasjon, vil dermed komme med i denne rapporten.

Datakilde/Data Source: GSPKA_Gjennomstromming_studieprogram_kvalifikasjoner_aggregert

Populasjon: De studenter som oppnår en kvalifikasjon i et gitt år og semester.

Ark:

A Kjønn og Fakultet: Dashboard med ark C og F

B Kjønn og år: Tabell som viser Antall kvalifikasjoner over år, kjønn og NSD gruppe

C Utvikling kjønn: Grafisk framstilling av tabell i B.

D Kjønnsfordeling: Prosentvis kjønnsfordeling av antall kvalifikasjoner  

E Fakultet: Tabell som viser Antall kvalifikasjoner over år, fakultet/avdeling og NSD gruppe

F Fakultet utvikling: Grafisk framstilling av tabell i E.

Publisert 7. des. 2017 14:21 - Sist endret 16. juni 2022 14:21