Klientendring FS8.0.7

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs80_7.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS8.0.3 (FLIS03)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder oppdateringer for campus-struktur og løsning på en del andre ønsker.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

BILDER

Generelt

 • Kan søke etter personer med ' som del av navnet. RT236913
 • Tab-rekkefølgen i søkebildet for institusjon var noe vilkårlig, dette er rettet. RT237001
 • Vurdering: Feltene for meldt termin på vurderingsmelding og vurderingsprotokoll er tatt vekk. Ref mini-høring om dette i oktober.
 • Innlogging: Ved visning av feilmeldinger er valget for å varsle feil tatt vekk, da dette valget forutsetter at vellykket innlogging er foretatt. RT238480

Student samlebilde

 • Nytt felt: Campus RT236654
 • Kartotekkort Vurd.prot: Ved klikk på resultat vises detaljinformasjonen for protokollforekomsten. Her er campus tatt inn som felt. RT236654
 • Kartotekkort Bilde: Funksjonen Eksporter bilde sluttet å fungere ved blaing mellom studieretter for samme person. Dette er rettet. RT237105
 • Ved dobbeltklikk på fnr-feltene så åpnes bildet Person/Student. Nytt er at personen nå søkes frem automatisk i bildet Person/Student. RT237927

Utenlandsk person

 • Kartotekkort Rapportering: Nytt felt: "Vil det nye studiet klart øke studentens muligheter for senere doktorgradstudier eller senere arbeid som forsker". Feltet var allerede tatt inn i rapporten FS201.014. RT237991 
 • Kartotekkort Helse/bolig: Endret ledeteksten for Levert TB-sjekk (tatt vekk J/N/U, da U ikke er aktuelt lengre) RT238228

Personrolle

 • Ved nyregistrering av personrolle feilet bildet etter angivelse av personnr. Dette er rettet. RT237114
 • Fnr og navn er nå først i tab-rekkefølgen i bildet (i stedet for til sist) RT240122

Søknad samlebilde NOM

Ved åpning av dokumenter (kartotekkort Dok) kommer det ikke lengre spørsmål om det skal lagres at dokumentet er sett på. Dette blir nå alltid registrert som åpnet. RT236982

Søknad samlebilde

Ved åpning av dokumenter (kartotekkort Dok) kommer det ikke lengre spørsmål om det skal lagres at dokumentet er sett på. Dette blir nå alltid registrert som åpnet. RT236982

Utvekslingsavtale samlebilde

I trestrukturen til høyre i bildet vil nå kun partnere som ikke er deaktivert pr dags dato tas med når en søker frem kun aktive avtaler. RT237730

Emne samlebilde

Kartotekkort Språk: Innsettingsvalget for språkkode var blitt borte, denne er gjeninnført. RT236360

Undervisningsaktivitet

Kartotekkort Timeplan: Menyvalget kopier rad skal nå fungere for å kopiere timeplanelementer. RT238899

Vurderingskombinasjon

Nytt kartotekkort: Campus RT236654

Vurderingsenhet samlebilde

 • Endret tab-rekkefølgen i spørremodus slik at feltene for admin-ansvarlig kommer senere i rekkefølgen (ikke etter versjonskode). RT236606
 • Nytt kartotekkort: Campus RT236654
 • Kartotekkortene Melding og Kandidat: Felt for campus er tatt inn. RT236654

Student vurdering samlebilde

 • Kartotekkort Melding, Kandidat, Protokoll: Felt for campus er tatt inn. RT236654
 • Kartotekkort Ekstilpasning: Feltet for ekstra tid (timer) er splittet i to felt for hhv timer og minutter. RT238306

Kommisjon med sensorer

Feltet Sensorrolle er nå påkrevd i bildet. RT237146

Klage og begrunnelse

 • Rettet visning av kommisjonsinformasjon for de tilfeller kommisjonsnavnet ikke er gitt verdi. RT236765
 • Feltet for vedtak er gjeninnført for type FORMELL. RT237124
 • Ved endring av klagetype fra SENSUR til noe annet, der Sperr for visning på karakterutskrift har verdi J, så vil denne endres til N. Det gis et varsel om at dette gjøres.
 • Feltene for opprinnelig resultat og kommisjon er gjort om til visningsfelter. Ved nyregistrering av klage på sensur vil disse feltene automatisk oppdateres ut fra innholdet i vurderingsprotokollen. Feltet for merknad for opprinnelig kommisjon er tatt vekk.

Fakturareskontro

Funksjonen Frafall

 • Dersom kravet skal inntektsføres vil det komme opp spm om kreditnota som opprettes skal oppdateres som sendt eller ikke. Default verdi er at den ikke skal angis som sendt. RT236767
 • Hele oppdateringen gjøres nå i databasen. Hittil har deler av oppdateringen blitt gjort i klienten, noe som kunne avbrytes. Dermed kunne en ende opp med en delvis registrert transaksjon. RT236767

Etter bruk av funksjonen frafall vil ikke knappen lengre ha fokus. RT236767

 

RAPPORTER

Generelt Campus

Alle rapporter og rutiner i vurderingsmodulen som har campus som parameter er skrevet om slik at de forholder seg til strukturendringene for campus. Dette inkluderer rutinene som fordeler enheter og studenter på rom.

FS101.001 Søkerliste

 • Nytt parameter: Campus
 • Nytt vis-valg: Intern vurdering
 • Campuskode inkludert i datagrunnlaget for filtering og eksport til fil (vises ikke i rapporten)

FS-584

FS101.006 Søkerliste - JaSvar/Møtt/Reservert

 • Nytt parameter: Campus
 • Campuskode inkludert i datagrunnlaget for filtering og eksport til fil (vises ikke i rapporten)

FS-584

FS141.001 Enkel opptaksstatistikk; søknadsalternativer krysset med prioritetstall

Campusnavn er inkludert i venstrekolonnen -lagt til etter studieprogramnavnet. FS-584

FS192.002 Fordeling - fylke, alder, kjønn

Nytt parameter: Campus FS-584

FS226.002 Emnekjeder

Ved eksport til fil er nå versjonskode for det enkelte emne inkludert. RT222562

FS280.001 Utvekslingsavtaler

Kun partnere som  er aktive i oppgitt avtaleperiode tas med i rapporten (ikke alle partnere). RT237730

FS357.001 Oppdatering av registerkortopplysninger

F1-knappen fungerer nå i denne rutinen. RT237554

FS474.007 Oppmøteoversikt - undervisning

Lagt til visning av klokkeslett i tillegg til dato. RT235667

FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering

Rutinen er endret slik at de ikke lengre melder opp til vurdering dem som allerede har brukt opp sine forsøk. I begge tilfeller kommer de frem i rapporten med info om at maks antall forsøk er benyttet. RT235457

FS511.001 Oppmelding av undervisningspåmeldte til vurdering

Rutinen er endret slik at de ikke lengre melder opp til vurdering dem som allerede har brukt opp sine forsøk. I begge tilfeller kommer de frem i rapporten med info om at maks antall forsøk er benyttet. RT235457

FS513.001 Kopiere meldinger fra en vurderingsenhet til en annen

Rutinen er laget på nytt, og gir en oversikt med informasjon om meldinger som kopieres

FS521.003 Arbeidsliste 3 - Vurderingsmelding

Datasystem hentes fra vurderingsenhet i stedet for fra vurderingskombinasjon. RT240335

FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato

Rettet slik at systemkode hentes fra vurderingsenhet i stedet for fra vurderingskombinasjon. RT236607

FS566.001 Vurderingsprotokoll

Ledetekst for parameter Tid er endret til Reell tid. RT236756

FS566.001 Vurderingsprotokoll

Rettet skrivefeil i vis-parameter kolonne. RT236947

FS568.001 Resultatliste vurdering

Ved kolonnevis presentasjon av deler ble deler med nr 5 og høyere plassert på samme sted i rapporten. Dette er rettet, det er plass til inntil 10 deler. FS-441

FS670.002 Vitnemål

Side 3 for ph.d.-vitnemål: Det er lagt inn noe mer luft mellom linjene for den delen som gjelder doktorgradsprøve. RT235157

FS800.003 Godkjenningssak - saksbehandling

Nytt dataelement er lagt til i grunnlaget for rapporten: dato_ferdigbehandlet. Kan benyttes for filtering etc. RT238215

FS803.001 Eksternstudium - Personrapport

For utplukket på person er fødselsnummer fjernet fra rapportering heading. RT239049

FS944.003 Data for frafall og gjennomstrømning

I datagrunnlaget for rapporten er det lagt til kolonner for detaljert stedinformasjon. RT235369

 

FS-system

Generelt

 • Fjernet "demo" fra velkomstbildet når en er innlogget i prod. RT236319
 • Rapporteringskalender: For høst-rapportering er det lagt til at DBH-emne skal rapporteres både for vår og høst samme år. RT237608

Helsedirektoratet - Student-transaksjoner

Det er nå mulig å angi søkeparametere i bildet. Videre sorteres informasjonen etter personens navn. RT236682

FSWS Overføring til Vitnemålsportalen

Endret navn fra Vitnemålsbanken til Vitnemålsportalen i denne dialogen. RT237437

Publisert 19. okt. 2017 15:34 - Sist endret 16. juni 2022 23:37