Ønsker dere å ta i bruk FS?

Det er i dag 34 utdanningsinstitusjoner som benytter FS.

Kort om Felles Studentsystem (FS)

Felles studentsystem (FS) er et økosystem som består av en rekke institusjonsdatabaser og integrasjoner, applikasjoner og en klient. I tillegg tilbyr Unit et datavarehus (STAR) for studentdata, og da i hovedsak eksamensdata og gjennomstrømning. Databasene inneholder institusjonens egne student-og studiedata. Dataene i databasene administreres i FS-klienten og i en rekke webapplikasjoner. Mye av grunnlagsdataene for FS deles av alle institusjoner og vedlikeholdes av Unit.

FS-klienten er et ekspertsystem som benyttes av studieadministrativt ansatte. FS-klienten har en relativt høy brukerterskel, men gir gevinster i form av støtte til studieadministrative tjenester og innsparing av tid til administrasjonsoppgaver.

Kostnader ved bruk av FS

Brukeravgiften for FS er todelt;

  1. årlig grunnbeløp per institusjon (Kr 237.600 eks. mva​ i 2020)
  2. brukeravgift som baseres på det årlige gjennomsnittlige antall studenter ved institusjonen (Kr. 187,25 eks. mva per student i 2020)

I tillegg kommer driftskostnader. Unit kjøper driftstjenester fra USIT ved Universitetet i Oslo og disse utgiftene avregnes i slutten av hvert år og fordeles mellom alle deltakende institusjoner. Når Unit har mottatt årsregnskap fra USIT avstemmes fakturert beløp (som baseres på budsjett fra USIT) med virkelige regnskapstall og fordeler differansen på hver institusjon (for lite fakturert eller for mye fakturert).

​Ved oppstart av FS vil opplæring og bistand til implimentering bli fakturer pr time (Timeprisen i 2020 er på kr. 1100,- eks. mva)​

Hvem kan bruke FS?

Alle institusjoner som kommer inn under Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr 15 med endringer av 01.12.2006 og senere endringer, har i utgangspunktet rett til å slutte seg til avtalen og ta i bruk FS, men tilgangen kan likevel begrenses i en periode dersom rene kapasitetsgrunner tilsier dette. Private høgskoler som får statstilskudd over kap. 0282 kan søke om å ta i bruk FS.

FS er et komplekst system som består av en database og mange tilknyttede applikasjoner. Institusjoner som tar i bruk FS må derfor påregne å sette av dedikerte ressurser for å forstå sammenhenger i systemet, legge inn og vedlikeholde data. Systemet vil være virksomhetskritisk for institusjonen, og av sårbarhetshensyn, bør flere enn en person ha denne kompetansen. Dersom institusjonen ikke kan sette av slike ressurser, bør en vurdere andre alternativer, med mindre kompleksitet.

Kriterier for å ta i bruk FS

For å kunne søke om å bli en FS-institusjon må først noen kriterier oppfylles. Institusjonen må:

  • ha akkrediterte studietilbud
  • drifte FS gjennom Unit
  • sette av nok tid for ansatte med kompetanse innen studieadministrasjon til å lære FS og arbeide med prosjektet
  • inngå samarbeid om fadderordning ved annen institusjon dersom Unit krever dette

Ved ønske om å ta i bruk FS

  • Ta kontakt med Unit for en første drøfting av deres behov og om FS er rette løsning for dere. Merk at tidspunkt for en ev. ingangsetting ved en ny institusjon må sees i sammenheng med ressurssituasjonen i Unit.
Publisert 27. okt. 2016 11:52 - Sist endret 28. mars 2022 10:54