Endringer i Studentweb versjon 3.3.9

3.3.9 inneholder bl.a. ny modul for begrunnelse og klage i forbindelse med eksamen.

Hotfixer til versjon 3.3.9

 

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for Studentweb3. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres.

 

NYHET: MODUL FOR BEGRUNNELSE OG KLAGE

Modulen for begrunnelse og klager i forbindelse med eksamen slippes med versjon 3.3.9.

Modulvalget KLAGE må være aktivert for å ta i bruk modulen. Fyldig dokumentasjon kommer før 3.3.9 settes i produksjon.

Egen side for modulen finnes på hovedmenyen under "Begrunnelse og klager". Siden inneholder vurderinger hvor det er mulig å be om begrunnelse eller opprette klagesak, mulighet for å se vurderinger hvor det IKKE er mulig å be om begrunnelse/klage og status for pågående eller tidligere klagesaker.

Det vil være knapp for "Begrunnelse/klage" på Resultat-siden for de vurderingsenhetene hvor det er mulig å opprette sak.

Merk at frister for begrunnelser og klager beregnes automatisk etter datoer for kunngjøring, sensurfrist og eksamens-/innleveringsdato (avhengig av klagetype og hva som er registrert av datoer). Det anbefales å IKKE bruke feltet "Klagefrist", da denne blir absolutt og ikke vil ta hensyn til individuelle datoer for en kandidat. Studenten får beskjed om de til enhver tid gjeldende frister.

I bildet "Begrunnelse og klage" i FS, finnes feltet "Sperr mot visning på karakterutskrift". Denne blir automatisk satt til J når student oppretter klagesak på Studentweb av type klage på sensur eller formelle feil. NB! Dette er i etterkant endret etter uttalelse fra jurister. Se under Hotfixer/endringer til 3.3.9 for detaljer.

Link til KLAGEURL, som finnes på resultatsiden, er også lagt til den nye klagesiden.

Presentasjon av selve begrunnelsene i Studentweb er neste utviklingstrinn i modulen, og vil komme i løpet av vårsemestret 2017.

 

Min profil

Norsk og internasjonalt adresseformat er slått sammen til ett (STWJS-1872).

Studenter kan nå registrere kontonummer på Studentweb. Egenskapen KONTONR må være aktivert for at student skal kunne se og endre kontonummer. Når det gjelder endring, krever det at studenten er logget på med minimum Feide. Hvis studenten ikke kan oppdatere kontonummer, f.eks. hvis hun er logget på med fnr + PIN, kommer det melding om hvorfor (STWJS-1915 og 1916).

Varselet om digital postkasse (DIGPOST) vises ikke lenger for studenter som ikke har gyldig norsk fødselsnummer eller D-nummer (STWJS-1934).

 

Aktive emner

På vurderingsmeldinger så vises de nye feltene for eksamensperioode, når eksamen går over flere dager (STWJS-1822).

Informasjon om når studenten skal møte opp til eksamen vises på vurderingsmeldingen, i henhold til nytt felt fra FS 8.0 (STWJS-1954).

Rettet feil som gjorde at fritt emnesøk krasjet for noen studenter ( STWJS-1797)

Informasjon om at undervisningsmelding ikke kan trekkes før eksamensmelding er trukket, vises nå også som det skal på Aktive emner. I utdanningsplanen har dette blitt vist riktig hele tiden (STWJS-1939).

 

Søknader

Det er gjort en god del rettelser og forbedringer knyttet til søknadsmodulen, i henhold til tilbakemelding fra testere. Det er bl.a. gjort en opprydding i dialogen for dokumentopplasting, slik at den er enklere enn i Søknadsweb. I FS har bildet Godkjenningssaktype fått et eget felt for "Aktiv på Studentweb", som skan styre om den enkelte sakstype skal være tilgjengelig på Studentweb.

Modulen vil bli satt i produksjon i neste versjon, 3.3.10.

 

Oppgaveinnlevering

Ordnet resultatoverføring der det er ulik termin på oppgaven og emnets helhet (STWJS-1914).

Rettet feil som krevde at default tilgjengelighetstype var satt (STWJS-1892).

Hvis ingen URI er satt, så får du feilmelding i steg 1 i stegprosessen og kan ikke gå videre til neste steg. Neste-knappen er i de tilfellene også inaktiv (STWJS-1894)

 

Oppmøte

Rettet feil som gjorde at klokkeslett på oppmøte ikke ble vist på oppmøtesiden (STWJS-1964)

 

Bestillinger

Beskrivelse av bestillingstyper kan legges til i FS gjennom kolonnene BESKRIVELSE_BOKMAL/-NYNORSK/-ENGELSK. Disse blir vist på Studentweb (STWJS-1674).

Det jobbes fremdeles med klargjøring av bestilling av digitalt signert karakterutskrift.

 

Hotfixer/endringer etter versjon 3.3.9

Versjon 3.3.9.5 er siste versjon.

 

Begrunnelse/klage

Rutinen som automatisk setter "J" i feltet "Sperr mot visning på karakterutskrift" ved klage på sensur, er fjernet. Etter vurdering fra CERES' jusrister, er det ingen "automatikk i at en klage på sensur skal føre til at karakteren blir sperret. Når sensur faller, er dette et enkeltvedtak, og rent formelt er dette vedtaket gyldig inntil det evt. blir omgjort ved ny sensur (etter en klage)." Det er opp til institusjonene å vurdere om det foreligger tilstrekkelig grunnlag/hjemmel for å sperre karakteren eller ikke.

To tillegg i beregningsrutinen for frister er lagt til:

Hvis studenten klager på formelle feil, blir også fristen for å klage på sensur utvidet. Ny frist beregnes da til 21 dager etter at klagen på formelle feil er ferdigbehandlet.

Hvis studenten ber om begrunnelse eller klager på sensur FØR fristen for å klage på formelle feil utløper, utvides fristen for å klage på formelle feil med det antall dager det har tatt å behandle begrunnelsen eller sensurklagen.

 

Aktive emner

Individuell uttaksdato på vurderingsmeldinger vises på melding og under Kommende hendelser.

Individuelle klokkesletter på innleveringer vises på melding og under Kommende hendelser.

"Eksamensperiode" vises nå også under Kommende hendelser.

 

Spørreskjema

Rettet feil i sorteringen av svaralternativer når disse var over 10 (STWJS-1995)

Rettet feil ved lagring av skjema når STATUS_KREV_SVAR = J (STWJS-1997).

 

 

Publisert 23. feb. 2017 13:21 - Sist endret 6. apr. 2017 11:03