Dimensjoner i FS-marten

Innholdsfortegnelse

 

Dimensjoner i FS-marten. 1

Innholdsfortegnelse. 1

Dimensjoner og fakta: Hva er det?. 1

Forholdet mellom FS og DV.. 1

Dimensjoner med tillegg i forhold til FS. 2

DIM_ALDER.. 2

DIM_AR_MANED.. 2

DIM_EMNE.. 2

DIM_INSTITUSJON.. 3

DIM_KOMMISJON.. 3

DIM_KVOTERUNDE_SO.. 3

DIM_NUSKODER.. 3

DIM_OPPTAK.. 4

DIM_PERSON.. 4

DIM_SEMESTER.. 5

DIM_SPORREUND.. 5

DIM_SPPROGRESJONSREGELTERMIN.. 5

DIM_STUDIENIVA.. 5

DIM_STUDIEPROGRAM... 5

DIM_TALLKARAKTER.. 6

Liste over dimensjoner 6

Dimensjoner og fakta: Hva er det?

Det er vanlig i datavarehussammenheng å dele inn tabellene i to kategorier: Dimensjoner og fakta (eller dimensjonstabeller og faktatabeller). Hensikten er å klargjøre hva tabellene inneholder og hva de kan brukes til.

 

Dimensjoner inneholder varige objekter, som endrer seg langsomt, f.eks. person, organisasjon, tid, produkt (emne, studieprogram). De har gjerne begrenset volum. Dimensjoner brukes til å gruppere, filtrere og sortere data. De brukes også til å berike faktaene med beskrivende navn. F.eks. har faktatabellene ofte bare koder (emnekoder, studieprogramkoder), mens dimensjonene har fulle navn og beskrivelser knyttet til kodene.

 

Fakta (kalles også måltall) inneholder flyktige objekter, som endrer seg ofte. Eksempler på fakta er hendelser og aktiviteter, f.eks. opptak, vurderinger, semesterregistrering, permisjon, utveksling. Faktaene utgjøres av antall og beløp, og egner seg til summering og beregning.

 

Forholdet mellom FS og DV

FS-marten inneholder ca 60 dimensjoner. De aller fleste av disse er basert på en FS-tabell. F.eks. bygger DIM_EMNE på EMNE-tabellen i FS. Noen henter også elementer fra andre FS-tabeller. Her beskrives tilleggsfelter, dvs. felter fra andre tabeller enn primærtabellen og nye, beregnede felter i DV (datavarehuset). Nederst i dokumentet er en samlet liste over dimensjonene.

 

De fleste dimensjonene har et konkatinert felt som kombinerer kode og navn. Dette feltet heter det samme som FS-tabellen. F.eks. er feltet EMNE = EMNEKODE + EMNENAVN.

 

Alle dimensjoner har et ID-felt, f.eks. har DIM_EMNE feltet EMN_ID. Dette er en unik nøkkel som opprettes i DV, og som ikke har noen forretningsmessig betydning. Den skjules i datakildene i Tableau.

 

Alle dimensjoner har også feltet DATO_LASTET. Dette inneholder for hver rad i tabellene tidspunktet for lasting fra FS-databasen til DV-databasen. Dette kan være nyttig for å vite hvor ferske data man jobber med.

 

I den enkelte datakilden vil bare relevante felter fra dimensjonene vært synlige for brukerne. Derfor vil noen av feltene nedenfor mangle i noen av kildene.

Dimensjoner med tillegg i forhold til FS

DIM_ALDER

Dette er en lokal DV-dimensjon. Den kan brukes for å gruppe studenter etter alder.

·         ALDER: Selve alderen

·         ALDER5NAVN: Deler studentene i 5 aldersgrupper

·         ALDER8NAVN: Deler studentene i 8 aldersgrupper

·         ALDER6NAVN: Deler studentene i 6 aldersgrupper

·         SSBALDER: Deler studentene i 10 aldersgrupper etter mønster av SSB

 

Dimensjonen brukes på to måter i datakildene:

·         Den ene alderen er studentens alder ved førstegangsregistrering, altså første forekomst i REGISTERKORT. Denne alderen er merket _FREG.

·         Den andre alderen er studentens alder når hendelsen skjer: Ved opptak, eksamen, oppnådd kvalifikasjon eller lignende.

DIM_AR_MANED

Dette er en lokal DV-dimensjon. Det er en tidsdimensjon med år og måned. Er lite brukt, siden nesten all studentaktivitet er semesterrelatert.

·         ARM_ID: Lokal ID

·         ARSTALL: Årstall

·         MANED: Månedsnummer

·         MANED_NAVN: Månedsnavn

·         MND: Månedsnummer + månedsnavn

 

DIM_EMNE

Dette er en av de mest sentrale dimensjonene. I tillegg til felter fra EMNE-tabellen inneholder den også noen felter fra andre tabeller:

·         FREMMEDSPRAK: Henter første fremmedspråk fra EMNE_SPRAKVALG.

·         INSTITUSJONSNAVN_SAMARBEID: Ved hjelp av INSTITUSJONSNR_SAMARBEID hentes navnet fra INSTITUSJON-tabellen.

·         OBLIG: Har emnet en eller flere emnekombinasjoner med type OBLIG? (J/N). Kilde er VURDERINGSKOMBINASJON.

·         VURDKOMB: En liste med mulige vurderingsformer (f.eks. L; M; S; X). Kilde er VURDERINGSKOMBINASJON, felt VURDERINGSFORMKODE. Følgende koder med beskrivelse er felles (i tillegg kan institusjonene ha lokale koder):

o   B         Muntlig gruppeoppgave

o   C         Semesteroppgave

o   D         Deltagelse

o   F         Individuell muntlig presentasjon

o   G         Skriftlig gruppeoppgave

o   H         Hjemmeeksamen

o   I           Muntlig gruppepresentasjon

o   K         Klinisk eksamen

o   L         Mappeeksamen

o   M        Individuell muntlig prøve

o   O         Individuell skriftlig oppgave

o   P         Praksis

o   Q         Masteroppgave

o   R         Rapport

o   S         Individuell skriftlig prøve

o   T         Praktisk eksamen

o   X         Ikke oppgitt

o   Ø         Øving

DIM_INSTITUSJON

·         INSTITUSJONSGRUPPE: Gruppering av institusjonene, se dokumentet Source-target-mapping for dimensjoner, fane Grupperingsvariable.

·         LANDNAVN_NORSK: Norske navn på land, hentet fra LAND.

·         STATUS_EOS: EØS-status, hentet fra LAND (J hvis EØS).

·         VERDENSDEL: Navn på verdensdel. Dette legges på i DV.

DIM_KOMMISJON

Følgende felter er hentet fra tabellen SENSOROPPDRAG:

·         ANTALL_EKSTERNE_SENSORER: Antall sensorer der SENSORROLLEKODE = 'EKSTERN'

·         ANTALL_INTERNE_SENSORER: Antall sensorer der SENSORROLLEKODE = 'INTERN'

·         ANTALL_KVINNELIGE_SENSORER: Antall sensorer med kjønn K

·         ANTALL_MANNLIGE_SENSORER: Antall sensorer med kjønn M

·         ANTALL_SENSORER: Antall sensorer pr kommisjon

DIM_KVOTERUNDE_SO

Denne dimensjonen er basert på tabellen KVOTERUNDE i SO (Samordna Opptak). Vi har valgt å hente disse dataene fra SO fordi SO har historikk på disse dataene, noe FS ikke har. Dimensjonen brukes i datakilden SOA, og følgende felter er tatt med:

·         POENG_GRENSE_IAAR

·         POENG_GRENSE_IFJOR

DIM_KVOTE

Følgende felter er hentet fra KVOTERUNDE, feltet POENGTALL_GRENSE_IAR:

·         POENGTALL_GRENSE_IAR_HOVED

·         POENGTALL_GRENSE_IAR_VARA

·         POENGTALL_GRENSE_IAR_SLUTT

De tre tallene er tatt ut ved hjelp av OPPTAKSRUNDEKODE, med verdier henholdsvis: HOVED, VARA og SLUTT. Vær oppmerksom på at dimensjonen bare har tall for inneværende år. Derimot finnes det historikk i dimensjonen DIM_KVOTERUNDE_SO, som har data hentet fra SO.

DIM_LAND

Følgende felter er hentet fra LAND-tabellen ved hjelp av LANDNR_STATSBORGER_I:

·         LANDNAVN_NORSK_STATSBORGER_I

·         LANDNAVN_ENGELSK_STATSBORGER_I

·         LANDKODE_NORSK_STATSBORGER_I

·         LAND_NORSK_STATSBORGER_I

I tillegg er disse feltene lagt til:

·         VERDENSDEL: Se dokumentet Source-target-mapping for dimensjoner, fane Grupperingsvariable

·         VESTLIG: Settes til J hivs STATUS_EOS = J eller LANDNR er 612,684,805, 820, mao Canada, USA, Australia eller New Zealand.

DIM_NUSKODER

Denne dimensjonen er satt sammen av felter fra disse FS-tabellene:

·         NUS_ENKELTUTDANNING

·         NUS_FAGFELT

·         NUS_FAGGRUPPE

·         NUS_STUDIENIVA

·         NUS_UTDGRUPPE

Feltene danner et naturlig hierarki.

DIM_OPPTAK

Følgende felter er hentet fra OPPTAKSTYPE:

·         OPPTAKSTYPENAVN

·         STUDIERETTSTATKODE

DIM_OPPTAKSTUDIEPROGRAM

Disse feltene er hentet fra STUDIETYPE ved hjelp av STUDIETYPENR:

·         STUDIETYPEKODE

·         STUDIETYPENAVN

·         UTDTYPEKODE

·         STATUS_NOM

I tillegg er følgende felter hentet fra andre tabeller:

·         UTDTYPENAVN fra UTDANNINGSTYPE

·         STUDIUMKATEGORINAVN fra STUDIUMKATEGORI

·         UTDOMRADENAVN fra UTDOMRADE

DIM_OPPTAKSTUDIEPROGRAMTERMIN

Feltet STUDIERETNINGNAVN_BOKMAL er hentet fra STUDIERETNING.

DIM_PERSON

En helt sentral dimensjon med mange opplysninger om studentene (den inneholder også ansatte som har en rolle innen studieområdet, men det er primært studentene som er interessante i denne sammenheng). PERSON-tabellen har opplysninger om kommunenr/fylkesnr knyttet til hjemsted og førstegangsregistrering. Dessuten landnummer for hjemland. Ved hjelp av disse nr-feltene har vi hentet beskrivende felter fra tabellene KOMMUNE, FYLKE og LAND (samt kommunegruppering fra SSB).

·         ADRESSELAND_HJEMSTED

·         ALD_FREG_ID: Alder ved førstegangs registrering

·         FODSELSAR: Årstall fra DATO_FODT

·         FYLKESNAVN_FORSTEGANG_REG

·         FYLKESNAVN_HJEMSTED

·         FYLKESNR_FORSTEGANG_REG

·         FYLKESNR_HJEMSTED

·         FYLKOMNR_FREG

·         FYLKOMNR_HJEMSTED

·         GSKTYPE: Gruppering basert på KVALGRUNNLAGKODE_GENSTUDKOMP. Se nærmere beskrivelse i Source-target-mapping for dimensjoner

·         KOMMUNEGRUPPEKORTNAVN_FREG

·         KOMMUNEGRUPPEKORTNAVN_HJEMSTED

·         KOMMUNEGRUPPENAVN_FREG

·         KOMMUNEGRUPPENAVN_HJEMSTED

·         KOMMUNEGRUPPENR_FREG

·         KOMMUNEGRUPPENR_HJEMSTED

·         KOMMUNENAVN_FORSTEGANG_REG

·         KOMMUNENAVN_HJEMSTED

·         KOMMUNENR_FORSTEGANG_REG

·         KOMMUNENR_HJEMSTED

·         LANDKODE_HJEMLAND

·         LANDNAVN_NORSK_HJEMLAND

·         LANDNR_HJEMLAND

·         PERSON_LOPENR_DV: Unikt personløpenummer opprettet i DV. Dette er et felles løpenummer på tvers av institusjoner og på tvers av systemene SO, NVB og FS. Det baserer seg på fødselsnummeret i de tre systemene.

·         REGIONNAVN_FREG

·         REGIONNAVN_HJEMSTED

·         REGIONNR_FREG

·         REGIONNR_HJEMSTED

·         SNITTKARAKTER_FS: Beregnet snittkarakter i FS. Karakterene A til E mappes til tallene 5 til 1, multipliseres med studiepoeng, dette summeres og divideres på totalt antall studiepoeng. Se nærmere beskrivelse i Source-target-mapping-dokumentene.

·         SNITTKARAKTER_NVB: Alle karakterene fra vitnemålet (både standpunkt og eksamen) summeres opp og divideres med antall karakterer.

DIM_SEMESTER

Dette er en lokal DV-dimensjon som er i utstrakt brukt. Nesten all studentaktivitet er basert på kombinasjonen av år og termin/semester. Semesterdimensjonen har en rad pr kombinasjon av år/semester.

·         ARSTALL: Årstall (4 siffer)

·         ARTERMIN: År + termin (2009 HØST)

·         ARTERMIN_INKR: År + enten 0 (VÅR) eller 0,5 (HØST). Kan brukes for sortering.

·         STUDIEARNAVN: Studieår, på formen 2014h-15v

·         TERMINKODE: Terminkode på samme form som i FS: VÅR/HØST

·         TERMIN_FRA_DATO: Startdato for semesteret, f.eks. 01.01.2015

·         TERMIN_TIL_DATO: Sluttdato for semesteret, f.eks. 30.06.2015

DIM_SPORREUND

·         SPORRESKJEMANAVN_BOKMAL: Hentet fra SPORRESKJEMA

·         SPORREUNDTYPENAVN: Hentet fra SPORREUNDTYPE

DIM_SPPROGRESJONSREGELTERMIN

·         SPPROGRESJONSREGELNAVN: Hentet fra SPPROGRESJONSREGEL

DIM_STED

Følgende felter er lagt til STED-tabellen:

·         FAK_AKRONYM

·         FAK_NAVN

·         FAK_KORTNAVN

·         INT_AKRONYM

·         INT_NAVN

·         INT_KORTNAVN

Disse er også hentet fra STED-tabellen (stedakronym, navn og kortnavn), men med oppslag på overliggende fakultet eller institutt. I tillegg er disse feltene lagt til:

·         STEDKODE: Konkatinert institusjonsnr, fakultetsnr, instituttnr og gruppenr.

·         STED: Konkatinert stedkode og navn.

·         FAKULTET: Konkatinert fakultetsnr og navn.

·         INSTITUTT: Konkatinert instituttnr og navn.

·         LANDNAVN_ENGELSK: Hentet fra LAND ved hjelp av LANDNR.

·         STED_KATEGORI:

o   Intern hvis institusjonsnr = institusjonsnr_eier

o   Ekstern-nasjonal hvis landnr = 0

o   Ekstern-internasjonal hvis landnr > 0

DIM_STUDIENIVA

Følgende felter er manuelt lagt inn fra DBH:

·         NSDNIVA

·         NSD_GRUPPE_BSK

·         NSD_KODE_BSK

DIM_STUDIEPROGRAM

Dette er en sentral dimensjon, der det meste er hentet fra tilhørende FS-tabell. Men med noen unntak:

·         DELTID: Er J hvis PROSENTTALL_HELTIDANDEL < 100, ellers N

·         FINANSIERING: Baserer seg på verdien av PROSENTTAL_EGENFINANS slik:

o   0 gir ‘1 Ekstern’

o   Mellom 0 og 100 gir ‘2 Blandet’

o   100 gir ‘3 Egen’

·         FREMMEDSPRAK: Henter første fremmedspråk (SPRAKKODE fra SPRAK_I_STUDIEPROG)

·         SEMESTER_NORMERT: Beregnet antall semester normert: Hvis PROSENTTALL_HELTIDANDEL er 100 settes den til VEKTINGSTALL/30, ellers tas det hensyn til heltidsandelen (50% gir f.eks. doblet normert tid)

·         SP_GRUPPE: Gruppering av studieprogram basert på antall studiepoeng. Verdier er 0 sp, 1-29, 30-59 osv.

·         STUDIUMNAVN: Er hentet fra STUDIUM

·         UNDORGANISERING: Kombinasjon av kode og navn

·         UNDORGANISERINGNAVN: Hentes fra FS-tabell UNDORGANISERING

 

DIM_TALLKARAKTER

·         KARAKTERTALL_DV: DECODE(KARAKTERNAVN,'A',5,'B',4,'C',3,'D',2,'E',1), mao A gis verdi 5, B gis verdi 4 osv.

 

Liste over dimensjoner

Følgende tabell viser alle dimensjoner med tilhørende kildetabell i FS. Felles-dimensjoner deles av samtlige institusjoner.

DV-tabell

FS-tabell

Felles-dimensjon

DIM_ALDER

Lokal DV-dimensjon

Ja

DIM_AR_MANED

Lokal DV-dimensjon

Ja

DIM_ATOMISKPOENG

ATOMISKPOENG

Nei

DIM_CAMPUS

CAMPUS

Nei

DIM_DOKUMENTASJONSTATUS

DOKUMENTASJONSTATUS

Ja

DIM_EKSAMENSSTED

EKSAMENSSTED

Nei

DIM_EMNE

EMNE

Nei

DIM_FAG

FAG

Nei

DIM_FORSLAGVEDTAK

FORSLAGVEDTAK

Ja

DIM_GRAD

GRAD

Nei

DIM_GRADKODELISTE

GRADKODELISTE

Ja

DIM_INSTITUSJON

INSTITUSJON

Ja

DIM_INSTITUSJONSSTATUS_DV

Lokal DV-dimensjon

Ja

DIM_KOMMISJON

KOMMISJON

Nei

DIM_KVALGRUNNLAG

KVALGRUNNLAG

Nei

DIM_KVOTE

KVOTE

Nei

DIM_LAND

LAND

Ja

DIM_LOVLIGSVARVERDI

LOVLIGSVARVERDI

Nei

DIM_MOTTSTATUS

MOTTSTATUS

Ja

DIM_NUSKODER

NUS_ENKELTUTDANNING

Ja

DIM_OPPTAK

OPPTAK

Nei

DIM_OPPTAKSORGAN

OPPTAKSORGAN

Ja

DIM_OPPTAKSTUDIEPROGRAM

OPPTAKSTUDIEPROGRAM

Nei

DIM_OPPTAKSTUDIEPROGRAMTERMIN

OPPTAKSTUDIEPROGRAMTERMIN

Nei

DIM_PERSON

PERSON

Nei

DIM_PERSONPOENG

PERSONPOENG

Nei

DIM_SKOLEBAKGRUNN

SKOLEBAKGRUNN

Nei

DIM_SOKNADSTATUS

SOKNADSTATUS

Ja

DIM_SPESIELTGRUNNLAGSTATUS

SPESIELTGRUNNLAGSTATUS

Ja

DIM_SPORREUND

SPORREUND

Nei

DIM_SPORSMAL

SPORSMAL

Nei

DIM_SPPROGREGELTERMIN

SPPROGRESJONSREGELTERMIN

Nei

DIM_SPRAK

SPRAK

Ja

DIM_STED

STED

Nei

DIM_STUDENTGRUNNLAG

STUDENTGRUNNLAG

Nei

DIM_STUDIENIVA

STUDIENIVA

Ja

DIM_STUDIEPROGRAM

STUDIEPROGRAM

Nei

DIM_STUDIEPROGRAM_RAPPORTERING

STUDIEPROGRAM_RAPPORTERING

Nei

DIM_STUDIERETNING

STUDIERETNING

Nei

DIM_STUDIERETTSTATUS

STUDIERETTSTATUS

Nei

DIM_TALLKARAKTER

TALLKARAKTER

Ja

DIM_TIDLIGOPPTAKSTATUS

TIDLIGOPPTAKSTATUS

Ja

DIM_TILBUDSGARANTI_B

TILBUDSGARANTI_B

Ja

DIM_TILBUDSGARANTI_S

TILBUDSGARANTI_S

Ja

DIM_TILBUDSGARANTI_T

TILBUDSGARANTI_T

Nei

DIM_TILBUDSSTATUS

TILBUDSSTATUS

Nei

DIM_TILBUDSTATTYPE

TILBUDSTATTYPE

Ja

DIM_TILBUDSVARSTATUS

TILBUDSVARSTATUS

Ja

DIM_UTVEKSLINGSPROGRAM

UTVEKSLINGSPROGRAM

Nei

DIM_UTVEKSLINGSTATUS

UTVEKSLINGSTATUS

Ja

DIM_VILKARSTATUS

VILKARSTATUS

Nei

DIM_VURDERINGSFORM

VURDERINGSFORM

Nei

DIM_VURDERINGSKOMBINASJON

VURDERINGSKOMBINASJON

Nei

DIM_VURDERINGSORDNING

VURDERINGSORDNING

Nei

DIM_VURDERINGSTID

VURDERINGSTID

Nei

DIM_VURDKOMBENHET

VURDKOMBENHET

Nei

DIM_VURDRESSTATUS

VURDRESSTATUS

Nei

DIM_XSTATUS

XSTATUS

Ja