Klientendring FS8.0.9

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs80_9.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS8.0.4 (flis04)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder klargjøring av klienten for NOM 2018 og løsning på flere prioriterte ønsker spesielt innenfor opptak og vurdering.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Gruppering av eksamenskandidater

Denne versjonen kommer med nye felter for gruppe-id for vurderingsmelding og protokoll, for å gruppere kandidater som har felles sensur. Det er også lagt på status-felt på sted, vurderingskombinasjon og vurderingsenhet for å angi om alle kandidater må klage for at en klage på sensur skal behandles. Det er lagt opp til av grupperingen skal skje i eksamenssystemet, og det arbeides videre med å få importert gruppeid'er fra eksamenssystemene. For studentweb vurderes det nå hvordan dette skal fungere når studentene klager (f eks om de skal kunne se hvem andre i gruppen som også har klaget). Tilsvarende må fagperson videreutvikles for å kunne sensurere grupper av studenter samlet. I dette tilfelle må antakelig grupperingen gjøres i FS-klienten.

Varsel om begrunnelse (til sensor)

Det er satt opp en ny jobb - SENSORVARSELMAIL - for å sende e-post til sensor / til administrasjon når det er kommet inn nye saker som gjelder begrunnelse. For å teste innholdet i e-posten kan rapporten FS579.003 kjøres med kryss for 'E-post-tekster til sensor'. Denne viser e-postinnholdet med unntak av den innledende faste teksten. Test i demo kan gjøres ved å slå av e-postutsending, aktivere jobben i fs-system, og tvangskjøre den. Deretter kan genererte e-poster ses på i e-post kø.

Tekstene for e-posten finnes som app-tekst, med tekstkode SENSORBEGRUNN_%.

Det er en forutsetning av det på sted, vurderingskombinasjon eller vurderingsenhet er angitt hvem som skal ha e-post (intern sensor, ekstern sensur og/eller en fast adresse til administrasjon). 

Varsel om begrunnelse (til student)

Det er satt opp en ny jobb for varsel om begrunnelse til studentene. Denne kjøres samtidig som varsel om sensur, og utføres kun dersom modul KLAGE i studentweb er aktivert.  Tekstene for e-posten finnes som app-tekst, med tekstkode BEGRUNNVARSEL_%.

Prioritering av søknadsvalg

Det er lagt inn felter i FS for prioritering av søknadsvalg. Denne funksjonaliteten er ikke på plass i Søknadsweb enda (behov for videre prioriteringer).

Visning av ventelistenr i Søknadsweb

Det er lagt inn felter i FS for styring av om ventelistenr skal vises i Søknadsweb. Denne funksjonaliteten er ikke på plass i Søknadsweb enda (behov for videre prioriteringer).

ROMS

Integrasjonen mot ROMS som er lagt til vil i første omgang bli testet ved OsloMet.

BILDER

Generelt

 • Id for vitnemål fra videregående skole er utvidet fra 18 til 19 tegn
 • Lenken til Kjente feil (hjelp-menyen) er rettet. RT243091
 • Personinfo: Rettet tool-tip for mobiltelefon hentet fra kontakt- og reservasjonsregisteret (det stod e-postadresse) RT245505

Varsellogg

Følgende funksjonalitet lagt til: (FS-578 RT232388)

 • For varsellogg kan det styres om en i hovedmenyen skal se tall for hhv rød, orange, grønn og lilla varsler.
 • I varselloggen kan en styre om det enkelte type varsel skal vises. Det er lagt til et valg for å vise også varsler en har valgt å skjule.
 • I varselloggen er det mulig å abonnere pr email på type varsel.

Person/Student

Dialogen for generering av fødselsnr: OK-knappen blir først aktiv når et fnr er generert. Avbryt kan utføres med ESC-knappen. RT241994

Student samlebilde

Kartotekkort Vurd.prot.: I full-visningen av protokollforekomsten (som vises når en klikker på emneid) er felt for gruppeid tatt inn (gruppe student er medlem av på gruppeeksamen). Til høyre for feltet vises en knapp som gir visning av alle studentene som er medlem av gruppen. FS-574

Brevtype

Nytt felt: Aktiv. Brevtyper som ikke lengre skal brukes kan oppdateres med N i feltet. Da vil de ikke lengre være valgbare i ulike brev/meldingsrapporter. FS-550

Søknad samlebilde

 • Nytt valg i søkemodus: Kun 1. prioritets søkere. Dersom det angis en studietype og det krysses av for denne, så vil kun søkere med denne studietypen som førstevalg søkes frem FS-519
 • Nytt valg i søkemodus: Diagnose. Kan søke frem søkere med en gitt diagnose. Dette forutsetter at FS149.001 er kjørt. FS-519
 • Kartotekkort Valg: Nye felt: Prioritet og Innvilget (J/N). Ved oppretting av student vha FS159.001 vil kun valg med verdi J for innvilget bli opprettet på studenten. FS-583
 • Fullfør-funksjonen oppdaterer nå også Ubehandlet NVB-resultat til N (slik tilsvarende funksjon i NOM-bildet gjør). Dermed vil denne markeringen kunne tas i bruk av rapporten FS101.014 også for lokale opptak.
 • Det er lagt på status-visning for bestilling av NVB-vitnemål (nye tabeller med flis FS8.0.4)

Søknad samlebilde NOM

 • Nytt valg i søkemodus: Kun 1. prioritets søkere. Dersom det angis en studietype og det krysses av for denne, så vil kun søkere med denne studietypen som førstevalg søkes frem FS-519
 • Nytt valg i søkemodus: Diagnose. Kan søke frem søkere med en gitt diagnose. Dette forutsetter at FS149.001 er kjørt. FS-519

Søknad samlebilde Historikk

Funksjonen Lim inn nøkkel rettet, slik at den kopierer inn hele nøkkelen (måtte utføre funksjonen i hvert enkelt felt). FS-602

Resultatgrunnlag

 • Ved valg av kvalifikasjon får en spørsmål om all innhold i kvalifikasjonen skal tas inn i resultatgrunnlaget. Dette gjelder også for eksterne kvalifikasjoner (eksternresultater). FS-520
 • Ved endring av studiepoeng for emner som er inkludert i resultatgrunnlag vil dette nå tas hensyn til i snitt-beregningen. FS-520

Opptak samlebilde

Kartotekkort Opptakstudieprogram: Nye felt: Studierettperiode. Dersom det gis verdi for denne periode vil FS159.001 benytte den ved oppretting av student, såfremt det ikke er angitt annen periode på søknadsalternativet FS-565

Opptakstudieprogram samlebilde

 • Nytt felt: Vis ventelistenr. Dersom J angis for feltet vil ventelistenr vises i søknadsweb for søkere som står på venteliste. FS-569
 • Kartotekkort Opptakstermin: Nye felt: Studierettperiode. Dersom det gis verdi for denne periode vil FS159.001 benytte den ved oppretting av student, såfremt det ikke er angitt annen periode på søknadsalternativet FS-565

Utvekslingsperson

Lagt til funksjonalitet for å endre avtaleid. RT228032

Godkjenningssak

To nye funksjoner lagt til:

 • Send sak til ROMS (kun aktiv dersom ikke sak allerede er lagt i ROMS)
 • Vis sak i ROMS (overgang til ROMS med visning av gitt sak)

Funksjonene vises kun dersom modul ROMS i applikasjon FS er aktivert.

Initier overføring til ROMS

Ny dialog for å overføre systemverdier, stedhierarki, brukere og saker til ROMS.

Undervisningsaktivitet samlebilde

Kartotekkort Timeplan: Feltet som viser id fra TP-systemet er utvidet i bredden. RT242505

Vurderingsenhet samlebilde

 • Kartotekkort Sensorvarsling er omnavnet til Begrunnelse/klage. Nytt felt for samlet klage for gruppeeksamen. FS-574
 • Kartotekkort Melding: Felt for gruppeid er tatt inn (gruppe student er medlem av på gruppeeksamen). Til høyre for feltet vises en knapp som gir visning av alle studentene som er medlem av gruppen. FS-574

Student vurdering samlebilde

 • Kartotekkort Melding: Felt for gruppeid er tatt inn (gruppe student er medlem av på gruppeeksamen). Til høyre for feltet vises en knapp som gir visning av alle studentene som er medlem av gruppen. FS-574
 • Kartotekkort Vurd.prot.: Felt for gruppeid er tatt inn (gruppe student er medlem av på gruppeeksamen). Til høyre for feltet vises en knapp som gir visning av alle studentene som er medlem av gruppen. FS-574

Begrunnelse og klage

 • Det gis varsel dersom emne inngår i en kvalifikasjon (rød tekst nederst på siden). FS-577 RT228371
 • Dersom student er deltaker i studentgruppe for vurdering vil gruppeid for gruppen vises i bildet. Da vil det vises en liten knapp til høyre for feltet som gir oversikt over alle studentene som inngår i gruppen og om også disse har klaget på sensur. Det vil også vises en tekst for om det er krav om at alle studentene i gruppen må klage på vurdering før denne skal behandles. FS-574
 • To nye funksjoner lagt til:
  • Send sak til ROMS (kun aktiv dersom ikke sak allerede er lagt i ROMS.
  • Vis sak i ROMS (overgang til ROMS med visning av gitt sak)
  • Funksjonene vises kun dersom modul ROMS i applikasjon FS er aktivert.

Kommisjon med sensorer

Nye felt for adresse for sensor. FS-316

Vurderingskombinasjon samlebilde

Kartotekkort Sensorvarsling er omnavnet til Begrunnelse/klage. Nytt felt for samlet klage for gruppeeksamen. FS-574

Emneinfo

Det er lagt på en søke-dialog (Finn-knapp) for å søke i teksten. Dersom rader er søkt frem ut fra en tekst, så vil denne teksten komme frem som default i søkedialogen (pop-up) og en kan bare trykke på enter for å søke frem teksten. RT242993

Studieprograminfo

Det er lagt på en søke-dialog (Finn-knapp) for å søke i teksten. Dersom rader er søkt frem ut fra en tekst, så vil denne teksten komme frem som default i søkedialogen (pop-up) og en kan bare trykke på enter for å søke frem teksten. RT242993

Firma

For regnskapskontering OF: Nytt felt: Stednr - uplassert. Denne skal benyttes i rutinene FS206.001 og FS208.001 ved kontering er innbetalinger som ikke lar seg matche mot faktura. Merk at endringen i de to rutinene ikke er installert enda - feltet må for UiO gis verdi før endringen installeres. Når verdi ikke oppgis vil verdi 0 benyttes (som tidligere).

Sted

Nytt felt for samlet klage for gruppeeksamen. FS-574

Merknadtype

Nytt felt for om merknadstypen kan benyttes for søknader (opptaksmodulen).

Vurderingskombinasjonstype

Nye felter for nynorsk og engelsk navn. RT242097

 

RAPPORTER

Generelt

Brevtyper som er deaktivert kan ikke lengre velges i brev/meldingsrapporter. FS-550

FS141.001 Enkel opptaksstatistikk; søknadsalternativer krysset med prioritetstall

Studieprogrammets fulle navn vises i stedet for kortnavnet. FS-566 RT243005

FS159.001 Opprette søkere som student

 • Ved oppretting av student vil studierettperiode tildeles i følgende prioriterte rekkefølge FS-565
  1. Dersom studierettperiode er angitt på søknadsalternativet, benyttes dette
  2. Dersom studierettperiode er angitt på termin for opptakstudieprogram, benyttes dette
  3. Parametere for studierettperiode som er angitt ved kjøring av rutinen
 • Ved oppretting av student vil kun valg med verdi J for innvilget bli opprettet på studenten (instrument, emne, etc). FS-583

FS214.001 Send e-post

Nytt valg: Språk. Dette avgrenser utplukket av personer til dem som er registrert med valgt språk/målform. Dersom BOKMÅL velges vil dette utvalget også inkludere dem som mangler verdi for "Skal tilskrives på". Default verdi for parameteret er ALLE. FS-575 RT221728

FS250.001 Inndragning av studierett

Studieprogramkode og studieretningkode vises i rapporten. Studieretningnavn er også inkludert i datagrunnlaget for rapporter. FS-591 RT237817

FS280.001 Utvekslingsavtaler

Rettet programgruppert rapport, fikk feilmelding om "Nest arguments are incorrectly specified" RT243797

FS301.010 Studenter i studiekull

Vis-valgene er fordelt i to grupper med valg:
Vis kun studenter som:
- har betalt sem.avgift
- har semesterregistert seg
Vis ikke studenter som:
- har fullført studiet
- har sluttet
- er utestengt
- er på utveksling
- er i permisjon
De siste "ikke-valgene" er avkrysset ved åpning av rapporten. RT242616 RT243222

Når rapporten kjøres for en klasse vil det nå være mulig å få vist også dem som ikke har en aktiv klassetilhørighet lengre (avhengig av vis-valgene). RT242616

FS537.001 Arbeidsliste 1 - eksamensplan

Nytt vis-valg: Kandidatnr (i stedet for studentnr). FS-597 RT238375

FS510.003 Oppmelding av utdanningsplanemner til undervisning og vurdering

Ny rutine som melder opp studenters emner i utdanningsplan til undervisning og vurdering. Rutinen kan begrenses til emner som er prioritert. FS-489 RT210882

FS670.001 Vitnemål

 • Dersom det eksisterer aktiv klagesak av type SENSUR for et av emnene som inngå i grad, vil det komme varsel om dette ved kjøring av rapporten. Pr default vil det for en slik kvalifikasjonsoppnåelse ikke bli generert vitnemål, men det er mulig å krysse av for at det likevel skal lages vitnemål. FS-466 RT208100
 • Kvalifikasjonsnavn-feltet på side 3 av vitnemålet er utvidet noe i bredden. RT242577

 

  FS-system

  FS040.001 Studentopplysninger til BIBSYS

  Nye kolonner: Campus, Studentnr, Institusjonsnr, Personløpenr

  Rapportering - BIBSYS - Studenttransaksjoner

  Nye kolonner: Campus, Studentnr, Institusjonsnr, Personløpenr

  Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner

  Nye rutiner tatt inn:

  • SENSORVARSELMAIL - Automatisk varsling pr e-post til sensor av nyregistrert begrunnelse eller klage FS-499 FS-514
  • Varsel SENSURVARSELMAIL er utvidet med e-post om at begrunnelse er tilgjengelig i Studentweb FS-499
  Publisert 24. jan. 2018 09:23 - Sist endret 29. mars 2022 13:42