Arbeidsoppgaver våren 2021

Tjenesteråd for studieadministrasjon har jobbet frem et veikart som legger føringer for hva det skal jobbes med i årene som kommer. Særlig spennende i år er våre to nye store prosjekter.

Forvaltningsoppgaver

Generelle oppgaver

Unit har tidligere gjort juridiske vurderinger av hvilke personopplysninger institusjonene har hjemmel til å lagre over tid. For å gjøre det enklere å slette større mengder personopplysninger vil det bli utviklet egne rutiner i FS-klienten.

I 2020 ble det jobbet mye med universell utforming. Denne våren vil vil bruke til å gjøre ferdig de siste oppgavene med å oppfylle gjeldende regelverk. Vi vil også følge opp noen tiltak som ble fastsatt ifm høstens risikovurderinger.

Videre kommer vi til å jobbe en del med forbedringer knyttet til det å legge ut nye versjoner og testing av tjenestene. Vi håper dette vil føre til mindre feil og hyppigere releaser.

Arrangementer og kurs

Brukerforumet som var planlagt i mars 2020 ble avlyst grunnet Korona. Vi kommer derfor i år til å arrangere et digitalt brukerforum 23. og 24. mars. Programmet finner du på arrangementssiden til brukerforumet.

Som tidligere vil vi også ha 3-4 webinarer basert på ønsker fra institusjonene. I år er følgende tema fastsatt: Nytt fra FS (22. mars), Arbeidslivsportalen (når piloten er avsluttet, anslagsvis  februar/mars), Oppsett av brev (trolig i mai) og EVUweb. Tidspunkt og informasjon blir publisert fortløpende på webinarsidene våre.

Prosjekter og større utviklingsoppgaver

Arbeidslivsportalen utviklingsfase 2

Første fase med utvikling av Arbeidslivsportalen ble avsluttet 1. juni, og Unit har siden da jobbet med å sette denne første versjonen av applikasjonen i produksjon. Samtidig med at tjenesten tas i bruk er UH-institusjonene tydelige på at det er mange behov som ikke dekkes med dagens tjeneste. Digitaliseringsstyret har derfor bevilget midler til en ny utviklingsfase hvor det skal jobbet med avtalehåndtering, vurdering, evaluering, arbeidslivstilpasning og formidlling av oppgaveskriving.

Forprosjekt modernisering av studieadministrative fellessystemer

Våren 2020 ble Felles Studentsystem (FS) evaluert. Sluttrapporten konkluderer med at FS i stor grad dekker primærbehovene til brukerne, men at deler av systemet har behov for fornyelse. Denne våren gjennomfører vi derfor et forprosjekt for å kostnadsberegne og utarbeide anbefalinger for et hoveprosjekt som har som mål å modernisere de studieadministrative fellessystemene.

EpN

Omskrivingsarbeidet med ny arkitektur og teknologi på EpN startet opp i 2020 og vil fortsette også i 2021.

FS-APIet

Ønsker om utvidelser av FS-APIet er fremdeles mange og arbeidet med å fortsette å utvide FS-APIet med flere mikrotjenester vil fortsette også denne våren. Det kommer også til å bli jobbet med å bedre ytelsen på APIet.

Veikart og oversikt over tjenestene og oppgaver

Veikart for de ulike tjenesteområdene skal behandles i Digitaliseringsstyret denne våren. Her er forslaget til veikart på det studieadministrative området (Excel).

Vi har satt opp en oversikt over tjenester og planlagte oppgaver som viser oppgavene noe mer detaljert.

Publisert 18. feb. 2021 11:51 - Sist endret 14. juli 2022 02:16