Ny utviklingsfase for Arbeidslivsportalen

Digitaliseringsstyret bevilget i sitt møte 19. november 12,4 millioner kroner til videreutvikling av Arbeidslivsportalen. Utviklingsfase 2 på Arbeidslivsportalen vil derfor starte opp rett over nyttår.

Utviklingen fortsetter

Første fase med utvikling av Arbeidslivsportalen ble avsluttet 1. juni, og Unit har nå overtatt eierskapet og ansvaret for å sette den første versjonen av applikasjonen i produksjon. Samtidig med at tjenesten tas i bruk er UH-institusjonene tydelige på at det er mange behov som ikke dekkes med dagens tjeneste. Det er derfor ønskelig å ta opp igjen utviklingen i applikasjonen.

Utredninger knyttet til utdanninger som ikke har tradisjonell rammeplanstyrt praksis og arbeidslivstilpasning

I tiden fra de første utredningene ble gjort, i forkant av det første utviklingsprosjektet, og til nå har flere parter kommet på banen når det gjelder arbeidslivsrelevans og behov som ønskes dekket. En KVU gjennomført av Kompetanse Norge på oppdrag fra KD trekker også frem flere av de samme behovene og skisserer noen løsningsforslag som må inn i en helhetlig vurdering. Ønskene om videreutvikling er derfor mange, og ulike interessenter understreker ulike behov. Særlig har utdanninger som ikke har tradisjonell rammeplanstyrt praksis, vært på banen. Unit ser derfor at det er behov for å utrede hva som må utvikles for at Arbeidslivsportalen skal kunne bli en samhandlingsplattform mellom arbeidsliv, studiested og student, for alle typer utdanning, slik intensjonen hele tiden har vært. Utredningene starter opp nå i desember.

Flere behov er allerede identifisert og følgende vil bli utviklet

For at videreutviklingen ikke skal stoppe opp mens det gjøres utredninger kommer prosjektet til å gå videre med flere av behovene/områdene som ble identifisert i innsiktsfasen til fase 1 av utviklingen. Følgende arbeid vil bli utført:

Avtalehåndtering

Innlemme avtalehåndtering i selve løsningen (inkl. arkivintegrasjon). Dette vil bidra til at både praksissted og lærested trenger å bruke mindre tid og ressurser på å inngå praksisavtaler. En digitalisert løsning, med både signeringsløsning og arkivintegrasjon vil kunne benyttes også for andre avtaletyper mellom studenter, læresteder og bedrifter, som f.eks. doktorgradsavtaler, mastergradsavtaler, master/bacheloroppgaver etc.

Vurdering

Utvikle funksjonalitet slik at praksisstedene kan registrere sin vurdering av studentene. Dette vil bidra til å forenkle kommunikasjonen mellom veiledere og studenter og være sikrere for å ivareta personvernet.

Evaluering

Utvikle funksjonalitet slik at studentene kan registrere sin egenevaluering og evaluering av praksisstedet. Dette vil forenkle registreringen, bedre kvaliteten og sikre personvern.

Dersom det ikke blir tid til å gjennomføre alle oppgavene innenfor prosjektets rammer, vil dette området bli nedprioritert.

Arbeidslivstilpasning

Gjøre nødvendige tilpasninger/endringer slik at Arbeidslivsportalen lettere kan benyttes til alle former for arbeidslivstilpasning, også for de mindre praksistunge utdanningene. Dette vil kreve at det gjøres en innledende utredning av behovet. Utredningen vil sannsynligvis vise både behov for noe tilleggsfunksjonalitet og forenklet brukergrensesnitt. Samordning av arbeidsprosesser mot arbeidslivet, vil kunne gi gevinster i form av redusert arbeidsinnsats og bedret informasjon for studenter, praksissteder og læresteder.

Samhandlingsplattform og formidling av oppgaveskriving

Implementere funksjonalitet slik at arbeidsgivere og studenter kan benytte Arbeidslivsportalen til å formidle muligheter for og ønsker om samarbeid knyttet til skriving av bachelor-og masteroppgaver og arbeidslivspraksis i utdanninger hvor innholdet i praksis ikke er forhåndsbestemt. Denne funksjonaliteten vil bidra til å gjøre Arbeidslivsportalen til den samhandlingsplattformen de ulike interessentene ønsker den skal være, og utviklingen bør derfor ikke starte før etter at utredningene knyttet til arbeidslivstilpasning er gjennomført.

Publisert 26. nov. 2020 14:50 - Sist endret 26. nov. 2020 14:55