Vitnemålstillegg - Diploma supplement (DS)

Alle norske institusjoner er etter loven pålagt å utstede Diploma Supplement. Tillegget skal følge vitnemålet og er kun gyldig sammen med dette.

Historikk

Norge var et av de første landene som i 1997 underskrev Lisboakonvensjonen om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen og senere i 1999 ratifiserte den som det første nordiske land. I konvensjonen forplikter partene seg til å “fremme bruken av UNESCO/Europarådets vitnemålstillegg (“diploma supplement”) eller et hvert annet tilsvarende dokument ved konvensjonspartenes institusjoner for høyere utdanning”.

I juni 2001 fikk UH-institusjonene et brev fra Departementet med pålegg om å implementere Diploma Supplement innen utgangen av 2001. Flere læresteder utarbeidet utfyllende maler. Et av de mest omfattende arbeidene var modelltekstene som ble utarbeidet i 2003 ved Høgskulen i Sogn- og Fjordane.

Den europeiske malen

Den europeiske malen består av åtte seksjoner. Seksjonene 1-7 fylles ut av lærestedet, mens NOKUT utarbeider og oppdaterer seksjon 8 om det norske utdanningssystemet.

Som del av Diploma Supplement inngår et "Transcript of Records", en engelsk oversettelse av grunnlaget for vitnemål. 

Det er viktig at Diploma Supplement inneholder tilstrekkelig med informasjon for at en leser skal få et helhetlig bilde av kandidatens studier og resultater.

Håndboken (pdf):  Vi gjør oppmerksom på at en oppdatert håndbok vil bli publisert i 2014.

Internasjonale retningslinjer

Mal med tekstanbefalinger

Publisert 20. mai 2014 13:46 - Sist endret 26. aug. 2016 10:55