Innspill ifm testing av Vitnemålsportalen

Innhold

1) Feil som er meldt inn

2) Ønsker som er meldt inn

 

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

Feil som er meldt inn

Nr. Registrert/Sist oppdatert Tema Beskrivelse CERES/KDTO/Unit sin vurdering Status  
1   Lenke med varighet 1 dag Lenken settes umiddelbart som ugyldig Dette er en feil Rettet  
2   Det blir ikke sendt noen e-post Når man skriver inn e-postadresse til mottaker og trykker på "Generer lenke" sendes det ingen e-post Dette bildet er for lite intuitivt. Hele bildet er nå skrevet om. Rettet  
3   Gjøre oppnådd kvalifikasjon ugyldig I oppnådd kvalifikasjon protokoll har det kommet et felt for å gjøre en oppnådd kvalifikasjon ugyldig.
Vitnemålsportalen ser ikke ut til å ta hensyn til dette feltet
Dette er en feil Rettet  
4   Emnesamlinger i PDF Det er vanskelig å se hva som er helheten og hva som er delene som inngår i emnesamlingen Dette vil bli rettet Rettet  
5   Måned i dato for oppnådd grad (i PDF) Måneden angis alltid som "00" Dette er en feil Rettet  
6   Feilmelding ved utlogging fra vitnemålsportal

Ved et par tilfeller opplevde vi å få følgende feilmelding når vi prøvde å logge oss av fra vitnemålsportalen:

"Feilmelding 403: Tilgang forbudt"

Ceres har ikke klart å gjenskape feilen. -  
7   Ikke-reell kode Linjer fra underbildet «Andre resultat» (realkompetanse o.l.) i kvalifikasjonsprotokollen får en ikke-reell kode (kode for «kvalifikasjon»+«_M») i Vitnemålsportalen og PDF. Disse har ingen kode knyttet til seg i kvalifikasjonsprotokollen, og får det heller ikke på vitnemålets side 3. Årsaken til dette er at dataformatet krever at det leveres en emnekode. Hvis det ikke finnes en emnekode leveres emne-ID-en i stedet. Ceres jobber for å undersøke om det mulig å gjøre noe slik at denne koden skjules i xml-en. Rettet  
8   Emnesamling som kvalifikasjon

Emnesamling som ikke inngår i grad framstår på samme måte som en oppnådd kvalifikasjon, noe som er litt misvisende.

Emnesamlinger som ikke er koblet til grad bør vises under “Andre resultater” slik som resten av resultatene.
Dette vil bli rettet, dog ikke til versjon 1.0 da det er en omfattende jobb. Rettet  
9   Emner i emnesamling, vise studiepoeng og karakter eller ikke

I Vitnemålsportalen (og digitalt signert PDF) vises emner i emnesamling alltid med studiepoeng og karakter.

På «Grunnlag for vitnemål/karakterutskrift» (vitnemålets side 3) derimot er det parameteren STATUS_VITNEMAL fra tabellen EMNE_I_GRADPROT som styrer om et emne vises på denne sida av vitnemålet. Vi bruker også da å sette emner som inngår i emnesamling til «N» for denne parameteren, slik at kun selve emnesamlinga med vekt og samlet resultat vises.

Det er uheldig at det kan oppstå en slik ulikhet med hva som framgår av selve vitnemålet og det som dokumenteres gjennom Vitnemålsportalen, og parameteren i FS burde fungere likt både for vitnemålsproduksjon og for hva som vises i Vitnemålsportalen. Spesielt med tanke på at selve studiepoengvekta til emner som inngår i ei emnesamling ikke nødvendigvis svarer til hvordan karakterene vektes mot hverandre i det samlede resultatet, jf. også at emner som inngår i emnesamling vises UTEN vekt i sp på vanlig karakterutskrift fra FS.
 

Dette vil bli endret slik at det tas høyde for om emne har status_vitnemal = N. Disse skal ikke tas med. Rettet  
10   Måned i dato for generert pdf Nederst på pdf-en står det
Dokument generert 28.27.2016, kl. 16:27.
Jeg genererte pdf-en nytt nå, og da ble det
Dokument generert 28.42.2016, kl. 16:42.
Det ser ut feltet for måned viser minutter i stedet.
Dette er en feil Rettet  
11   Mottakers e-post med resultater (på engelsk) Burde ikke mailens subject/emne («Resultater fra Ole Petter Fosen») også være oversatt til engelsk (som jeg valgte som språk)? Dette er en feil Rettet  
12   Realkompetanse som en del av en emnesamling vises som "Innpasset" Realkompetanse som inngår i en emnekombinasjon fremkommer som innpasset emne. Det skal det ikke gjøre. Det må enten vises som et underemne i emnesamlingen, eller ikke vises i det hele tatt. Dette skulle ikke vært med, og vil bli rettet i sammenheng med at det skal tas høyde for om emne har status_vitnemal=N. Rettet  
13   Datoformat i oppnådd grad Når grad er oppnådd i perioden januar til september, vises måneden uten ledende 0. Eks: «02.6.2016» Dette er en feil Rettet  
14 14.06.2017 Tallkarakterer med 0 som desimal

Tallkarakterer med 0 som desimal vises uten null (eksempelvis karakteren "4,0" som vises som "4").

Vitnemålsportalen trenger informasjon for å kunne skille mellom tallkarakterer som kun heter 1,2,3,4 osv og tallkarakterer med desimaler. Per i dag er ikke denne informasjonen med i uttrekket fra FS Rettet  
15 20.03.2017 Språk i PDF ved deling

Jeg valgte å dele resultater med visning i engelsk språk., men når jeg åpner PDF-dokumentet, vises dette på norsk.

Dette vil bli rettet Rettet  
16   Kunngjøringsdato/publiseringsdato Vitnemålsportalen ser ikke ut til å ta hensyn til kunngjøringsdato Dette vil bli rettet Rettet  
17 11.05.2017 Innpassing og opplysninger som mangler

Opplysninger som mangler:

  • Merknader av kategori VTM-MRK-SIDE3 – Merknad for vitnemålsgrunnlag (under resultatoppstilling). Her ligger det for gamle kvalifikasjoner ofte opplysning om innpassinger.
  • Fritak registrert på ‘gammelmåten’, tabell FRITAKEMNE der dette inngår i kvalifikasjonen.

Når det gjelder merknader til vitnemålet må dette vurderes samlet med alle innspill rundt hvilke tekster i vitnemålet som skal fremvises.

Angående fritak registrert på gamlemåte: Fritak skal ikke vises i Vitnemålsportalen

Hørings sendt ut 25.04.17. Resultat: Merknader skal fremvises.

 

 

 

-

 
18   Ordet "Innpasset"

"Innpasset" blir ikke oversatt til engelsk dersom det er satt J for Innpasset.

Ceres er allerede på saken Rettet  
19   Emnesamling i emnesamling Når det finnes en emnesamling i en emnesamling blir visningen feil Det er en feil i FSWS-en Rettet  
20 20.03.2017 PDF og språk Jeg logger meg på VP, og valgt språk er Norsk bokmål.
 
Men når jeg forhåndsviser PDF-en av valgte resultater, blir institusjonsnavn, samt emnenavn og termin oversatt til engelsk.
Dette vil bli rettet Rettet  
21 31.03.2017 Resultater som vises to ganger En student får opp emnene i emnesamlingen sin to ganger. Årsaken var at der hvor det fantes to like emnesamlinger, men der den ene var ugyldig og ikke skulle vises, så ble emnene i den ugyldige emnesamlingen tatt med i den gyldige, fordi de er knyttet til samme emnesamlingskode. Det var en bug i at vi ikke også sjekket årstall og terminkode på emnesamlingen. Det er nå gjort. Rettet. Lagt til test 31.03.17  
22 31.03.2017 Kvalifikasjoner som ikke vises Det er flere eldre kvalifikasjoner som ikke vises i VP. hva er årsaken til dette?

Graden som mangler studiepoeng eller vektingstall (i Studieprogram_Grad) har til nå ikke blitt vist i VP. Særlig en del grader av eldre årgang mangler vekting. Dette kommer til å bli endret slik at det ikke er krav om studiepoeng eller vektingstall på grader for at de skal vises i VP (og deles ved resultatutveksling).

Rettet. Lagt til test 27.03.17  
23 18.04.2017 Beskrivelse av kvalifikasjon Tegnene æøåÆØÅ blir feil i avsnittet "Generell informasjon om graden" når man laster ned tekstfil om graden. Vil bli rettet Rettet i test pr 18.04.2017  
24 18.04.2017 Beskrivelse av kvalifikasjon

Graden kommer ikke fram i avsnittet "Generell informasjon om graden". I første setning kommer det kvalifikasjonens kode og ikke navn.

I setningen om hvilken syklus kvalifikasjonen inngår i står det "N/A".

Vil bli rettet

 

Skyldes trolig feil i institusjonenes base (at det ikke er lagt inn noe tekst)

Rettet i test pr 18.04.2017

 

-

 
25 18.04.2017 Beskrivelse av kvalifikasjon Omfang av graden i avsnittet "Generell informasjon om graden" uttrykkes med et overflødig desimaltall og feil desimaltegn: "...har et omfang av 120.0 studiepoeng." Vil bli rettet Rettet i test pr 18.04.2017  
26 18.04.2017 Beskrivelse av kvalifikasjon Normert studietid er feil, både for bachelor og master. Det står at normert er 6 år for bachelor og 4 år for master, så jeg mistenker at det er semester og ikke år som hentes her. Men feilen kan vel ligge i institusjonens demobase her også.

Vil bli rettet

Rettet i test pr 18.04.2017  
27 18.04.2017 Beskrivelse av kvalifikasjon I tekstfil fra bachelorgraden kommer bare avsnittet "Generell informasjon om graden" og ikke noe annet. Men det skyldes sikkert innholdet i institusjonens demobase. Skyldes trolig feil i institusjonenes base -  
28 18.04.2017 Beskrivelse av kvalifikasjon

Tabeller og punktlister vises ikke helt slik de formatert og lagret i FS. Ikke noe veldig alvorlig, men en liten skjønnhetsfeil.

Dessuten burde kanskje fonten i tekstdokumentet som lastes ned være det samme som er lagret i FS?

 

Når institusjonene kopierer tekst og limer inn i FS kan dette skje. For at dette skal bli riktig må institusjonene ikke kopiere tekst med formatering som FS ikke kan håndtere.

Fonten følger Vitnemålsportalen og vil ikke bli endret.

CERES kommer ikke til å gjøre noe med dette. Dette må håndteres av institusjonene.  
29 05.04.2017 Beskrivelse av kvalifikasjon

Det er kanskje litt misvisende hvis man har språk stilt inn på engelsk i Vitnemålsportalen, da gir lenka "Description of <KVALIFIKASJON>" inntrykk av at den kan inneholde engelskspråklig informasjon, men det er jo fortsatt bare norsk der. Men det er jo ikke lagt opp til at disse tekstene skal kunne oversettes noe sted i FS, så...

Noen kvalifikasjonsbeskrivelser finnes kun på engelsk (særlig vanlig for studieprogram som kun tilbys på engelsk). Avvises  
30 11.05.2017 Tydeliggjøring av grader Det er ikke luft etter "Grad:" og gradsnavnet. Kan dere legge inn et mellomrom etter kolon? Dette er allerede på arbeidslisten. Rettet i 1.13  
31 20.04.2017 Beskrivelse av kvalifikasjon

Det står "Beskrivelse av null" og "Diploma supplement for null", det er kanskje ikke ment å være slik?

Det bør kanskje være slik:

* "Beskrivelse av graden" (ev. "Beskrivelse av kvalifikasjonen")

* "Diploma supplement for graden"? (ev. "Diploma supplement for kvalifikasjonen", ev. bare "Diploma supplement")
Det er ikke ment å være slik. Det skal være "Beskrivelse av <Bachelor i sosialt arbeid>" og "Diploma supplement for <Bachelor i sosialt arbeid>". Rettet i test pr 20.04.2017  
32 18.04.2017 Beskrivelse av kvalifikasjon

Vi stusser over at vitnemålsteksten blir et Word-dokument, og ikke en pdf. Må det være slik?

Den har uansett et litt uelegant navn, pluss at innholdet ser rotete ut.

Tekstene som beskriver grader (vitnemålstekstene) ligger som riktekst i FS. Det vil derfor være ganske utfordrende for oss å få omgjort disse til PDF. (Det at Dipploma supplement vises som PDF er fordi de ligger som PDF i FS). For den lille utviklingstiden som er igjen har vi valgt å ikke prioritere å endre dette.

Navnet vil bli endret.

 

Vi skal også se nærmere på hvorfor innholdet blir rotete.

Avvises

 

 

 

 

 

 

 

Rettet.

 

Innholdet er forbedret pr 18.04.17 i test.

 
33 20.04.2017 Beskrivelse av kvalifikasjon

I teksten under overskriften "Generell informasjon om graden":

-Det må være et linjeskift før tekstene i NORMERTTID

Vil bli rettet Rettet i test pr 20.04.2017  
34 11.05.2017 Mangler fremvisning av nåværende institusjon - fusjon Personens enkeltemner er oppnådd ved ny institusjon og skal således ikke stå under gammel institusjon, slik de nå gjør. Dette var en bug i WS-en Rettet i WS i test pr 18.05.17  
35 11.05.2017 Gradnavn vises ikke I noen tilfeller vises ikke navnet på graden. Dette var en bug i WS-en relatert til nynorsk som språk Rettet i WS i test pr 18.05.17  
36 12.05.2017 Navnehistorikk for grad og program

Studenten har oppnådd grad som har forekomster i navnehistorikk både for grad og program. VP test viser ikke korrekt gradsnavn.

Vi gjør også oppmerksom på at generering av vitnemål heller ikke fungerer korrekt.

Dette kan ved første øyekast se ut til å være en bug i FS. Skal være rettet i FS8.0.3  
37 16.05.2017

VP test henter ikke fra alle institusjoner

I flere tilfeller nå klarer ikke VP test å hente resultater. VP har lagret at personene har resultater, men når man trykker for å hente inn resultater kommer det kun fra noen institusjoner. Ved institusjon X får de ikke opp noen resultater på sin testperson, men andre personer ved samme institusjon får opp sine resultater. Dette var en bug i WS-en i VP test. Rettet i WS i test pr 18.05.17  
38 23.06.2017 Studentgrunnlag som ikke gir karakterutskrift (RT-222326) Jeg testet om feltet «Skal ha karakterutskrift» hadde noen funksjon opp mot vitnemålsportalen og jeg kan ikke se at det har noen effekt. Jeg ga meg selv studentgrunnlaget UNG. UNG skal ifølge bakgrunnstabellen ikke få karakterutskrift eller grad.

Men jeg for altså fortsatt logget inn og sett resultatene mine.

Også VMP bør vel ta hensyn til dette feltet?

CERES er enige, VP bør ta hensyn til disse feltene. Skal være rettet i WS pr 22.06.17.  
39 18.05.2017 Spesialpensumtittel (RT-222349)

Har det vært diskutert behovet å få med spesialpensumtittel i resultatoverføringen og i VMP?

Så vidt jeg kan se er det kun oppgavetittel som kommer med i dag.

I VMP vil bare teksten «Spesialpensum» vises, og det er vel litt uheldig?

CERES mener at spesialpensumtittel skal tas med. Rettet i WS test pr 09.06  
40 29.05.2017 Filnavn på beskrivele og DS Filformat "(RTF)" og "(PDF)" står nå dobbelt opp Vil bli rettet Rettet i WS pr 29.05  
41 12.05.2017 Resultater ved fusjonert institusjon vises to ganger Personer som har studert ved KHiB får opp både KHiB og UiB i portalen. Resultatene vises altså dobbelt opp. Det viste seg å kun være en feil i utviklingsbasen. -  
42 30.05.2017 Underemner og eksamensdeler Det er nå mulig å velge bort underemner og eksamensdeler som ikke inngår i en grad. DETTE MÅ ENDRES! Vil bli rettet Rettet i 1.16  
43 04.10.2017 Grader uten emner Spørsmålstegn mangler for grader oppnådd før høsten 2003 og som ikke har emner knyttet til seg Bør rettes Rettet i 1.25  
44 04.10.2017 Emnekategori og innpassede emner Innpassede emner vises uten emnekategori Bør rettes Rettet i 1.25  
45 23.06.2017 Tallkarakterer og desimaler Tallkarakterer som har to desimaler vises kun med én. Vil bli rettet Rettet i WS pr ca 17.06  
46 23.06.2017 Eksamensdeler Kun en av to eksamensdeler vises Vil bli rettet Rettet i WS pr 20.06  
47 04.10.2017 RTF-dokument og Internet Explorer Det er ikke mulig å åpne RTF-dokumentet med programinformasjon i Word med Internet Explorer Bør rettes Rettet i 1.25  
48 28.06.2017 RTF-dokument med programinformasjon i noen tilfeller vises kun informasjon om kvalifikasjon, mens informasjon om studieprogram mangler Vil bli rettet Rettet i WS pr 26.06  
49 04.10.2017 Emneinformasjon Emneinformasjon vises ikke   Implementert igjen i 1.25  
50 23.06.2017 Mangler resultater/Protokoll uten starttermin for kull En person med PhD får ikke opp noen resultater i VP

Årsaken her vises seg å være følgende:

I kvalifikasjonsprotokollen er det lagt inn et studieprogram, men personen har ikke noen starttermin for kull.

Rettet  
51 29.06.2017 PDF blir feil for PhD-personer (VP 1.20) Personer med PhD-informasjon får kun opp "Not implementet yet" i PDF-en Må rettes Rettet i 1.21  
52 04.10.2017 Navn med bindestrek Navn (både fornavn og etternavn) som kommer rett etter en bindestrek vises med liten forbokstav Bør rettes Rettet i 1.25 (ikke mulig å teste i test da test ikke er koblet mot Folkeregisteret)  
53 15.07.2017 PDF-generering krasjer i noen tilfeller Hvis en bruker kun deler en grad uten noen emner (grad fra før Kvalitetsreformen) kræsjer visning/generering av PDF Må rettes Rettet i 1.22  
54 19.07.2017 WS-en håndterer ikke 'ikke-lovlige' tegn   Må rettes Rettet i WS prod pr 19.07.2017  
55 31.07.2017 Noen kvalifikasjoner vises ikke Kvalifikasjoner oppnådd på et studieprogram vedkommende ikke er studieprogramstudent på vises ikke Må rettes Rettet i WS prod pr 31.07.2017  
56 30.08.2017 Sortering av emner etter emnekategori er delvis rotete og fremstår delvis feil

Personer som har oppnådd kvalifikasjon på to ulike grader får en rekke feil i sorteringen av emner_

-Det ser delvis ut som VP ikke henter sorteringen fra bildet Emnekategori, feltet Prioritet ved sortering (prioritetsnummer).

-Jeg stusser også over at de fire emner med emnekategorien "Emnegruppe av minst 40 studiepoengs omfang" har fått overskriften to ganger.

-Delvis ser det ut som VP ikke fanger opp at samme emne kan ligge under ulike emnekategorier i ulike kvalifikasjoner.

-Noen emner havner under feil emnekategori

Vil bli sett på Rettet i WS test pr 25.08.2017. I prod 13.11.2017  
57 04.10.2017 PDF med resultater dekkes av forklarende setning I noen tilfeller kommer den forklarende teksten om karakterfordeling oppå nederste del av tabellen med resultater. Må rettes Rettet i 1.25  
58 04.10.2017 PDF av DS Det er ikke mulig å åpne PDF av Diploma Supplement i andre nettlesere enn Firefox. Vil bli sett på Rettet i 1.25  
59 04.10.2017 Summering av eksamensdeler på emner i emnesamlinger Summeringen av studiepoeng for frittstående emner summerer ikke poeng på eksamensdeler og emner i emnesamlinger Må rettes Rettet i 1.25  
60 04.10.2017 Oversettelse av "Studieretning" "Studieretning" på engelsk bør vises som "Programme option" Vil bli endret Rettet i 1.25  
60 04.10.2017/30.04.2018 Emneinformasjon Vis/Skjul alle detaljer Knappene vises en gang per tabel, men det er kun den øverste som viser hva som er valgt Må rettes Rettet i 1.39  
61 10.10.2017 Emneinformasjon Vitnemålsportalen håndterer ikke formatering som kursiv, kulepunkter, uthevet, innrykk m.m Bør rettes Rettet i test pr 26.03.18  
62 10.10.2017 Emneinformasjon (RT-237561) Selv om flere infotyper er merket for deling vises kun en av dem i Vitnemålsportalen Må rettes Rettet i test pr 26.03.18  
63 14.11.2017 Emner med studienivå 0

Emner med studienivå 0 skal ikke tas med.

Må rettes Rettet i WS prod pr 13.11.2017  
64 14.11.2017 Programinformasjon

Programinformasjon hentes ikke i følge kulltilhørighet

Må rettes Rettet i WS prod pr 13.11.2017  
65 27.04.2018 Summering av andre resultater er feil (RT-242269) 7,5 stp vises som 7 stp Bør rettes Rettet i 1.34  
66 11.01.2018 Vektingsreduksjon og kommentar FLYTTET TIL ØNSKELISTEN NEDENFOR      
67 04.05.2018/12.11.2018 Navnehistorikk for kvalifikasjon (FSWS-1776) Vitnemålsportalen tar ikke hensyn til navnehistorikk på kvalifikasjon Bør rettes. Rettet sept 2018  
68 12.12.2018/08.08.2019 Emnesamlinger sorteres ikke etter emnekategori (RT 328811) (Jira FSWS-2014) Ved sortering av emner i fremvisning tas det i dag hensyn til emnekategori. For emnesamlinger derimot tas det ikke hensyn til emnekategori. Bør rettes I prod mai 2019  
69 21.01.2019/19.09.2019 PDF med resultater dekkes av forklarende setning I noen tilfeller kommer den forklarende teksten om karakterfordeling oppå nederste del av tabellen med resultater. Rettet i 1.49 Rettet i 1.49  
70 19.02.2019/08.08.2019 Eksamensdeler vises ikke med riktig navn (RT 261487) (FSWS-1836) (VIB-750)

Når eksamensdeler i dag vises i VP kommer de opp med samme navn som på selve emnet. Dette er feil. Det er navnet på eksamensdelen som må vises. Navnet må altså hentes fra

VURDERINGSKOMBINASJON
 VURDKOMBNAVN_(BOKMAL/NYNORSK/ENGELSK)

Bør rettes Påbegynt i juli 2019  
71 08.08.2019/19.12.2019 Emneinfo og overskrift som mangler (RT 343350) (RT-361362) (FSWS-2381) (VIB-723) Ved flere infotekster vises ikke overskriften på den som vises øverst Bør rettes Rettet i WS-en som ble lagt til test 19.09.19 

fsws-resultatutveksling-1.4.29

I prod 18.12.19

 
72 10.01.2019/08.08.2019 Summering av studiepoeng ved NTNU (RT 330934)
Bør rettes Løst i 1.46  
73 12.04.2018/08.08.2019 Diploma supplement (RT 250648) Personer som har oppnådd en og samme kvalifikasjon flere ganger får opp samme DS på begge oppnåelsene. Må rettes Løst. I prod mai 2019.  
73 19.01.2019/17.12.2019 Navn på grad vises ikke (RT-332371) (RT-336208) (FSWS-2144) (RT-370668) (FSWS-2352) Registreringspraksis ved UiB hvor gradsoppnåelser er registrert uten studieprogramkode (kun gradkode) blir ikke vist fram i Vitnemålsportalen. Det ble tatt en vurdering på om VP skulle endres eller om UiB måtte endre sine data. Unit sin vurdering konkluderte med at Unit burde endre i WS-en til VP. Løst i WS (fsws-resultatutveksling-1.4.29) som ble lagt i prod 18.12.19  
74 28.05.2019/17.12.2019 Emnekategori for emnesamling blir av og til feil (RT-343968) (FSWS-2351) Det er mulig å legge inn emnekategori for samme emne flere steder i FS og med ulik verdi. Det viser seg at Vitnemålsportalen for emnekombinasjoner henter emnekategori fra Emnekombinasjonen, og ikke fra kvalifikasjonsprotokollen slik det gjøres for emner som ikke inngår i en emnekombinasjon. Emnekategori for emnesamlinger må endres slik at det hentes fra kvalifikasjonsprotokollen og ikke fra emnekombinasjonen Til test pr nov 2019. Test ved OK ved Unit og NMBU.  
75 29.06.2018/17.12.2019 Kvalifikasjon vises av og til med feil navn (RT-259378) (FSWS-2459) Ikke alle studenter er registrert med kull på kvalifikasjonen. På kvalifikasjoner med navnehistorikk blir da feil navn på kvalifikasjon hentet ut. Bør endres til følgende: Hvis en student ikke har kull registrert på sin oppnådde kvalifikasjon (i tabell OPPNADD_GRAD_PROT Kolonne ARSTALL_KULL) bør kull trigges av kullet registrert på Student samlebilde (tabell STUDIEPROGRAMSTUDENT Kolonne ARSTALL_KULL og tabell STUDIEPROGRAMSTUDENT Kolonne TERMINKODE_KULL) Til test pr nov 2019. Test ved Unit OK. Venter på testing ved NTNU.  
76 22.06.2018/17.12.2019 Ikke alt med emneinfo fungerer som ønskelig (RT-258023) (FSWS-2701) - Sortering av emneinfo virker ikke enda. Vi har sortert de på samme måte som under, men det ser ut for å vises alfabetisk på navn.   Rettet i ny versjon av WS-en mai 2020  
77 22.06.2018/17.12.2019

Ikke alt med emneinfo fungerer som ønskelig (RT-258023) (RT-259167) (RT 343350) (FSWS-2664)

 

- Formatering: Punktmarkering virker ikke. I vedlagte eksempel så vises hvordan læringsutbytte-tekst er lagt inn i FS mens vises uten punktmarkering i portalen. Uthevet tekst/kursiv/understreket tekst vises heller ikke, men det er kanskje lurt at dette ikke vises (kan bli litt forstyrrende i teksten da).
- Linjeavstanden er i vedlagte eksempel lik, men vi har sett på noen andre emner at den varierer noe. Det er kanskje også ønskelig med litt luft mellom overskriftene i teksten.

 
Formateringsfeilen er knyttet til WS-en.  Rettet i ny versjon av WS-en mai 2020 (Uthevet tekst fungerer fortsatt ikke)  
78 22.06.2018/19.02.2020

Engelsk emneinfotekst vises ikke ved deling av resultater: (RT-371236) (RT-257143) (FSWS-2568)

Engelsk tekst vises ikke når språk endres. Bl.a. så er emnet i vedlegget (STA100) også med engelsk tekst men den vises ikke når språk endres. Rettet i v 1.68 Rettet i v1.66 (lagt til test feb 2020)  

Ønsker som er meldt inn

Nr. Sist endret Tema Beskrivelse CERES/KDTO/Unit sin vurdering Status
1   Ordlyd Endre «Fornavn mellomnavn har valgt å dele følgende resultater:» Støttes Rettet
2   Ordlyd Endre «Poeng» til «Omfang» Må sees i sammenheng med ordlyden "Sum delte poeng" Foreløpig avvist
3   Ordlyd Endre "stp" til "stp." Støttes ikke -
4   Institusjonens logo Ønsker institusjonens logo sammen med institusjonsnavnet i vitnemålsportalen. Støttes ikke -
5 17.08.2017 Tittel på oppgave

Vise tittel på BA oppgave, MA oppgave og Avhandling og prøveforelesning (både i portal og i PDF).

(Oppgavetittel på BA og MA-oppgaver ligger i vurderingsprotokollen, feltet Oppgavetittel/Oppgavetittel engelsk).

PhD. Vi tenker at det i Vitnemålsportalen bør vises på samme måte som i vitnemålene, altså

- Tittel på ph.d.-avhandlingen
- Tittel på prøveforelesning, forelesningstype og dato
- Disputasdato

Opplysningene ligger i Doktorgrad/ bildet Innlevering.

Støttes

Tittel på BA- og MA-oppgave kom i versjon 1.9.

 

PhD-informasjon kom i versjon 1.18

6   Ordlyd Endre teksten «Hvis du har oppnådd eksamensresultater som ikke vises i Vitnemålsportalen, ber vi deg ta kontakt med aktuell utdanningsinstitusjon.» til «Hvis du har resultater som ikke vises i Vitnemålsportalen, ber vi deg ta kontakt med aktuell utdanningsinstitusjon.» Støttes Rettet
7 29.03.2017 Sortering av innpassede emner Innpassede emner sorteres for seg selv, og ikke kronologisk sammen med andre emner i graden (både på nettside og PDF).

I en av de neste versjonene av Vitnemålsportalen vil emnekategorier bli tatt i bruk (Obligatoriske emner, 80-grupper, innpassede emner m.m) slik at det er likt som på vitnemålene.

Emner som ikke er merket med emnekategori sorteres fra og med versjon 1.17 FØR alle andre emner i en kvalifikasjon.
8 17.08.2017 Sideskift i PDF midt i en kvalifikasjon Minst ett emne, eller kanskje egentlig to emner bør vises rett under tittelen. Videre tenker jeg at det ikke bør ligge ett emne alene på siste side, men minimum to eller hele kvalifikasjonen. Støttes Ble ikke prioritert i denne omgang. Må komme tilbake til dette senere.
9 17.08.2017 Merknadsfelt i kvalifikasjonsprotokoll Merknad lagt inn i oppnådd kvalifikasjon i underfane Merknad, fremkommer ikke i VM-portalen. Her kan det ligge mye info som er viktig: praksisopplæring i utlandet, fritak nynorsk, forklaring på reduserte sp ift fritak osv Støttes Kom i versjon 1.14
10   Digital signering Informasjon om signaturen er ikke med på side 2 av pdf’en i de tilfeller den strekker seg over to eller flere sider. Burde den ikke det? Det er ikke teknisk mulig. Det er heller ikke nødvendig, da den digitale signaturen ugyldiggjøres hvis man fjerner en hvilken som helst side fra dokumentet. -
11 17.08.2017 Fra MSTAS til FS og emner i grad

-Når institusjonene gikk fra MSTAS til FS ble oppnådd kvalifikasjon konvertert uten kobling til tilhørende emner. I Vitnemålsportalen vil derfor visningen bli på samme måte som for grader oppnådd før kvalitetsreformen.

-Kvalifikasjonene står heller ikke med antall Studiepoeng (krav vekting mangler)

CERES mener det bør legges inn en infotekst når en person har en grad som vises uten tilhørende emner, slik som MSTAS og grader fra før kval.ref., om hva som kan være årsaken til at graden mangler emner.

I tillegg bør presentasjonen av studiepoeng sløyfes dersom graden har fått 0 stp i overføringen. Da burde det kun stå «grad oppnådd dd.mm.åååå» (sistnevnte kommer til lansering).

Planlagt i 1.25 (trolig til test i oktober 2017)

 

Rettet

12 31.03.2017 Visning av grad i portal Når jeg går inn som resultatmottaker på lenken en er sendt meg, så synes jeg graden til vedkommende kommer dårlig frem. Den forsvinner mellom overskriften (institusjonsnavn) og listen over emner, burde kanskje hatt litt mer luft rundt seg, eller overskrift? Her vil det blir gjort noen endringer ila våren 2017 som forhåpentligvis også vil bedre dette (slik som programbeskrivelse og DS) Det vil ikke bli gjort gjort noen endringer her etter 1.18
13   Datoformat i digital signatur

Er det mulig å endre formatet på dato for digital signatur fra åååå.mm.dd til dd.mm.åååå, så denne datoen har samme format som de andre datoene i PDF-fila? (og få med CET på samme linje som datoen?)

Støttes ikke, da dagens signaturløsning kun er midlertidig inntil vi har fått ny signatur på plass (som da blir et bilde). -
14   Sortering av grader oppnådd ved samme institusjon Hvis en person har flere grader fra samme institusjon bør disse sorteres etter nivå på grad, med høyeste nivå først Støttes Rettet
15 17.08.2017 Ordinært navn på fusjonert institusjon I tilfeller hvor resultater er oppnådd ved en ikke lenger eksisterende institusjon (eks ved fusjon) er det ønskelig at det fremkommer ved hvilken (tidligere) institusjon resultatene er oppnådd ved. Dette vil ikke være mulig for data langt tilbake i tid, men for nyere fusjoner vil det være mulig, men det vil kreve en del jobb og vil derfor ta tid. Kom i versjon 1.13
16 17.08.2017 Sortering av emner etter emnekategori

Portalen bør sortere emner på emnekategori som er standard nå.

Støttes Kom i versjon 1.14
17 17.08.2017 Navn på grad sier lite om kvalifikasjonen.

Opplysninger om kvalifikasjoner bør ta med følgende:

  • Navn på studieprogram, der dette er registrert.
  • Navn på studieretning, der dette er registrert. (Merk at studieretning kan ha ulike betegnelser.)
  • Gjennomsnittskarakter der dette er registrert.
  • Merknad for vitnemål s. 1 framkommer ikke (MERKNADTEKST_TEKSTS1).
  • Støttes.
  • Støttes
  • Gjennomsnittskarakter gjelder kun 1 institusjon). Kost/nytte må vurderes
  • Når det gjelder merknader til vitnemålet må dette vurderes samlet med alle innspill rundt hvilke tekster i vitnemålet som skal fremvises.

Navn på studieprogram/
studieretning kom i versjon 1.14

Merknader kom i versjon 1.14

18 17.08.2017 Ph.d: Merknad for vitnemål s.1 og VTM-MRK-SIDE3

Merknad for vitnemål s. 1 framkommer ikke (MERKNADTEKST_TEKSTS1). Denne, sammen med VTM-MRK-SIDE3 brukes spesielt på Cotutelle. Uten dette vil det ikke kunne framkomme at det er en cotutelle.

Det må tas en vurdering på om merknad på side 1 skal vises Merknader kom i versjon 1.14
19 18.05.2017 Navn på institusjon som emnekategori

Det finnes en funksjon ved utskrift av vitnemålene som gjør at dersom emnekode = stedkode så vises ikke sted på innpassede emner bak emnet (dvs. at det fjernes), men dette navnet kommer da som en overskrift.

Det samme gjelder dersom en student har innpass fra andre institusjoner, så står institusjon som overskrift og emner under.

Vi håper samme funksjonalitet også blir i Vitnemålsportalen når emnekategori blir innført her.

Prioriteres ikke i denne omgang. -
20 18.05.2017 Et fritekstfelt i e-posten som sendes ut

Vi tror at mottakere av lenker fra Vitnemålsportalen vil trenge noe mer enn avsender noreply@vitnemalsportalen.no og avsenders navn for å forstå i hvilken sammenheng de har mottatt e-posten. Vi foreslår å sette inn et fritekstfelt i e-posten slik at resultateier kan skrive inn saksnummer, referansekode, søkernummer eller liknende.

Prioriteres ikke i denne omgang. -
21   Ordlyd

På siden Del resultat syns vi lenketeksten over knappen 'Send e-post med lenke' bør rettes/omformuleres fra «Vis standard e-posttekst» Forslag: «Vis e-posten» eller «Forhåndsvis e-postteksten» eller «Se e-posten som blir sendt ut» eller noe slikt. (Tilsvarende på nynorsk og engelsk). Poenget er å få bort ordet «standard».

Prioriteres ikke i denne omgang. -
22   Nynorsk oversettelse På siden "Mine resultat":
Nåværende tekst: "Viss du har resultat som ikkje visast i Vitnemålsportalen, ber vi deg ta kontakt med aktuell utdanningsinstitusjon."
Forslag til tekst: "Dersom du har resultat som ikkje blir vist i Vitnemålsportalen, ber vi deg kontakte den aktuelle utdanningsinstitusjonen."

I pdf'en:
Nåværende tekst: "NN har vald å dele fyljande resultat:"
Forslag til tekst: "NN har valt å dele følgjande resultat:"

Siden Del resultat:
Nåværende tekst: Innstillingar for lenken
Forslag til tekst: Innstillingar for lenka
[da harmonerer formen bedre med samme ord rett under: Lenka skal gå ut om]

Visningsmodus av e-posten som går ut:
Nåværende tekst: Forhåndsvisning (Ikke delbar lenke)
Forslag til tekst: Førehandsvising (lenka kan ikkje delast)
[-"visning" på nynorsk skjer med blomster og denslags]

Nåværende tekst: Du mottek denne e-posten fordi NN ynsker å dele sine resultat frå høgare utdanning med deg.
Forslag til tekst: Du får denne e-posten fordi NN ønskjer å dele resultata sine frå høgare utdanning med deg.
Støttes Rettet
23 18.05.2017 Resultat som ikke er tilgjengelige i Vitnemålsportalen

I "startmeldinga" står det " Viss du har resultat som ikkje visast i Vitnemålsportalen, ber vi deg ta kontakt med aktuell utdanningsinstitusjon". Her fryktar eg at vi får mange telefonar frå tidlegare studentar som ikkje oppfattar at "gamal" utdanning ikkje er digitalisert. Er det mogleg å legge inn ei melding om dette som forklarar dette litt betre?

T.d. " Dersom du har resultat frå nyare tid som ikkje vises i Vitnemålsportalen, ber vi deg ta kontakt med aktuell utdanningsinstitusjon. Merk at eldre utdanning i dei fleste tilfelle ikkje er digitalisert og vil dermed ikkje vise i Vitnemålsportalen".

Vil bli vurdert først når det viser seg å være et problem Setningen blir noe justert i versjon 1.13
24 11.05.2017 Tydeliggjøre hva som er grader (RT-saken)

Vi ser at det i Vitnemålsportalen kan være vanskelig for leseren å se forskjell på emner og kvalifikasjoner. Emner får en overskrift som forklarer: "Emne", mens ingen kvalifikasjoner får en betegnelse som gjør at leseren kan forstå at det dreier seg om en grad eller ev. ikke. Vi har mange kvalifikasjoner og oppnådde grader fra før 2003 med latinske navn, og vi tenker det ville hjelpe leseren å forstå litt mer hva det dreier seg om.

Vi foreslår at det foran kvalifikasjonsnavnet står "Grad:" dersom kvalifikasjonen er en grad. Det vil si at vi foreslår samme løsning som på vitnemålenes side 3 med den nye vitnemålsløsningen.

Støttes Rettet i versjon 1.11
25   URL til lenker

Det burde gå klarere frem at det er mulig å dele en http:// -lenke som du kan kopiere inn i søknad til arbeidsgiver (f.eks). Slik Vitnemålsportalen fremstår nå, kan det virke som om du må sende lenken via e-post til en mottaker. Den delbare lenken burde vises i "Mine delte lenker" - og da aller helst i en forkortet versjon.

Hovedårsaken til at lenken ikke tilgjengeliggjøres for brukeren i dag er fordi vi ønsker at mottakere skal stole på tjenesten. Vi ønsker derfor ikke at de skal klippe ut lenkene og selv sende dem på e-post, men at lenkene skal sendes ut sammen med standardteksten i e-posten som genereres i Vitnemålsportalen. 

I dag må man altså sende en lenke til seg selv hvis man ønsker å få en lenke man kan dele uten å sende den via e-post.

Endres ikke på nåværende tidspunkt
26 18.05.2017/19.02.2019 Vektingsreduksjon for emner som inngår i kvalifikasjon (RT-242269) (VIB-685)

Det viser seg at dersom det inntreffer en vektreduksjon som påvirker et gammelt emne så skjer det ingen reduksjon i kvalifikasjonsprotokollen i FS, men i portalen blir emnet redusert. Jeg testet ut fra et emne på 12,5sp som var en del av graden og la inn et nytt emne på 7,5sp som da hadde full vektreduksjon mot det gamle emnet og i portalen ble da det tidligere 12,5 sp emnet i graden redusert til 5sp. I overskriften står det fortsatt at graden er 180 sp (heldigvis), men om en summerer opp så mangler det egentlig 7,5sp.

Her bør en vel kanskje gjøre et eller annet?
Bør løses Ikke påbegynt
27 18.06.2017 Vise frem eksamensdeler

I dag viser Vitnemålsportalen bare resultat på emnets helhet.

Det er ønskelig at også eksamensdeler vises frem når det på vurderingskombinasjon samlebilde står Med på kar.utskrift= J og Med på vitnemål=J. (Dette er i dag mulig å ta med på karakterutskriftene).

Må vurderes Sendt på høring til FS-Planleggingsgruppe med svarfrist torsdag 27.4. Resultat: FS-Planleggingsgruppe  støtter UiO sitt forslag. Ble implementert i juni 2017.
28 18.05.2017 Oversettelse av ordet "Grad" til engelsk "Grade: xxx" bør endres til "Degree" Støttes Rettet i versjon 1.16
29 20.06.2017 Ordlyden "Studieretning" (RT-223665) Studieretning er navnet på et felt i FS som også inneholder opplysninger om betegnelser på fremvisning som brukes både i bilder og på vitnemål.  Betegnelser kan være ‘Hovedprofil’, ‘Fordypning’, ‘Studieretning’ o.s.v. Det er ønskelig at VP ikke kaller alt for «Studieretning».

Dette krever en større jobb.

Prioriteres ikke i denne omgang.
30 28.06.2017 Ulike karakterskalaer Det er ønskelig at VP viser frem, eller viser lenke til, informasjonen som på en karakterutskrift ligger på siste side under overskriften "Studiepoeng og karaktersystem", inkl. muligheten lokale tekster og lenker til nettsider som beskriver andre karakterskalaer. Støttes, men usikkert når det kan gjennomføres. Prioriteres ikke i denne omgang.
31 19.09.2017/19.02.2019 Vise studieprogram selv om kvalifikasjon ikke er oppnådd Det ville vært fint om navnet på studieprogrammet fagene er tatt ved kan vises, selv om kvalifikasjon ikke er oppnådd (slik som på karakterutskrifter). Ikke vurdert pr dags dato (19.02.2019)  
32 14.11.2017 Prøveforelesning over selvvalgt emne bør vises

Doktorgradsprøven for dr.philos.-graden består av tre elementer: 1) Prøveforelesning over oppgitt emne 2) prøveforelesning over selvvalgt emne 3) disputas.

I vitnemålsportalen vises ikke prøveforelesning over selvvalgt emne (pkt 2 over). Vi ber om at prøveforelesning over selvvalgt emne inkluderes i Vitnemålsportalen.

Vil bli vurdert høsten 2017 Rettet i versjon 1.26
33 02.12.2017/19.02.2019 Karakter som er forbedret etter at grad er oppnåd (RT-240907) (RT 328811) (VIB-684)

I malen for norske vitnemål og vitnemålstillegg fra UHR er det spesifisert at det skal oppgis i grunnlag for vitnemål dersom en karakter er forbedret etter at graden ble oppnådd. 

Dette styres av et felt for hvert emne i Oppnådd
 kvalifikasjon protokoll (Dersom man setter J i dette feltet kommer det en merknad
 i grunnlag for vitnemål med følgende tekst: Karakteren er forbedret etter at graden ble oppnådd).

Denne merknaden vises ikke i Vitnemålsportalen.

Støttes.
 
Ikke påbegynt
34 15.02.2018/19.02.2019 Beskyttet tittel (RT 245255 og 248280) (FSWS-1970) Opplysninger om beskyttet tittel bør overføres til Vitnemålsportalen (Det er behov for å skille mellom en lovbeskyttet akademisk tittel og en lovbeskyttet yrkestittel). Støttes. Leveres ikke i WS-en før tidligst fra og med sept 2019. Er derfor ikke implementert i VP.
35 11.01.2018/19.02.2019 Vektingsreduksjon og kommentar (RT-242269) (FSWS-1761) Vektingsreduksjon grunnet overlapp vises, men uten noen merknad. Det er ønskelig at det skal fremkomme en merknad. Støttes. Ikke påbegynt
36 09.04.2018 Emnesamlinger (RT-250147) Visning av emnesamlinger blir noen ganger feil i vitnemålsportalen, siden studiepoeng kun knyttes til emne og ikke til emnesamling

Ønsket avvises.

Begrunnelsen for avslag: KDTO mener at emnesamlinger aldri bør vises med vekting. Dette da studenter som har innpassede emner i en emnesamling i verste fall kan få dobbel føring for studiepoeng, da Vitnemålsportalen er en felles visning for resultater fra alle FS-institusjonene.

    -
37 30.04.2018/14.08.2018 Forhåndsvisning

Vi ser at det er flere brukere (avsendere) som tror at forhåndsvisningen kan lastes ned og benyttes som dokumentasjon.

Unit har besluttet å sette inn et vannmerke i forhåndsvisningene av PDF.

Implementert i versjon 1.42 (juli 2018)
38 22.06.2018 PhD og fremvisning av avhandling (RT-246274)

Nå vises avhandlingen uten studiepoeng under emner tilhørende graden. Samtidig står samme avhandling under "Andre emner" med 150 sp.

Ble vurdert i ekspertgruppe for doktorgrad høsten 2018. Det er ikke tatt stilling til om det skal gjøres noen endringer i VP i denne forbindelse eller om registreringspraksisen ved institusjonene bør endres.  
39 04.12.2018/11.09.2019 Når det finnes mer en én merknad av typen VTM-MRK-SIDE3 (RT 328811) Det er ønskelig å fremvise alle kommentarer under VTM-MRK-SIDE3, ikke kun den første. Bør endres.
Dette viste seg å være en bug i FS.
Rettet pr 11. sept 2019
40 21.01.2019/08.08.2019 Summering av studiepoeng viser frem med alt for mange desimaler SE NUMMER 72 I LISTEN OVER FEIL OVER   Løst i 1.46
41 08.08.2019 Emneinfo (RT 362171) Det at en emneinfo som er merket for deling vises frem for alle kommende semestre (frem til ny opprettelse av infotekst på samme kode) er uheldig. Må vurderes på et senere tidspunkt  
           
Publisert 4. jan. 2017 01:43 - Sist endret 12. nov. 2020 15:24