01 Bilde Vektingsreduksjonsregel

I FS kan du definere vektingsreduksjoner mellom emner som har faglig overlapp. De aller fleste vektingsreduksjonsregler har to emner som innhold og uttrykker de parvise overlapp som finnes mellom emnene. Dersom antall emner som omfattes av en vektingsreduksjonsregel er tre eller flere, så vil denne regelen kun tre i kraft når studenten har avlagt eksamen i alle disse emnene. Hvis det også skal være vektingsreduksjon mellom to og to av emnene i en slik regel, så må det i tillegg opprettes vektingsreduksjonsregler for hvert av disse emneparene som skal ha vektingsreduksjon.

 

Krav/Regler - Vektingsreduksjonsregler

Når bildet er i søkemodus kan du søke på et emne (feltet Emne - søk) for å finne alle reduksjonsregler hvor dette emnet inngår. (Dette søkefeltet vises ikke på figuren da bildet her er i registreringsmodus).

Regel nr: Forekomstene identifiseres ved en regelkode (et 5-sifret løpenr) i det øvre vinduet i bildet.

Vektingsreduksjon: For hver regel angis hvor stor den totale vektingsreduksjonen skal være for emnene som omfattes av denne reduksjonsregelen. Dette angis normalt i antall studiepoeng. FS håndterer likevel at vektingsreduksjon for reduksjonsregelen og emnenes vekting er angitt med ulik vektingstype (f.eks. studiepoeng og vekttall).

Regeltype: Bare regeltypen ORD (ordinær) er definert.

Gjelder i periode: Angir regelens gyldighetsperiode. Hvis to regler har samme emneinnhold (nedre vindu), forutsettes det at terminperiodene ikke er overlappende.

Opprettet: Viser saksbehandler og dato for oppretting av regelen.

Endret: Viser saksbehandler og dato for siste endring av regelen.

Effektuer regelendring: Knapp øverst til høyre - se eget avsnitt om effektuering av vektingsreduksjonsregel.

Nedre vindu i bildet Vektingsreduksjonsregel:

Emne som omfattes av reduksjonsregel: Angir hvilke emner som har faglig overlapp. To eller flere emner kan legges inn for én regel.

Prioritet: Angir hvordan vektingen skal reduseres for de ulike emnene som inngår. Reduksjonen foretas på følgende måte iht verdier i feltet prioritet:

 

  • Hvis emnene har ulike prioriteter reduseres de(t) med høyest prioritet (lavest prioritetstall) først, inntil all reduksjon er foretatt.

  • Hvis emnene har lik prioritet reduseres de i henhold til oppnådd resultat, slik at emner med dårligere resultat reduseres først.

  • Hvis emnene både har lik prioritet og likt resultat reduseres de(t) nyeste av eksamensemnene først.

  • Hvis de samme emnene omfattes av flere reduksjonsregler som har forskjellige (ikke-overlappende) gyldighetsperioder , og studentens eksamener i disse emnene avlegges i flere av disse periodene, anvendes den nyeste av reglene. Hvis siste avlagte emne faller utenfor gyldighetsperioden til reduksjonsreglen(e) anvendes ingen av reglene, dvs ingen reduksjon foretas

  • Hvis en student har et antall emner som omfattes av én og samme reduksjonsregel, og det også finnes regler for reduksjon av undermengder av dette antallet emner, anvendes ikke de sistnevnte reglene, kun den regelen som omfatter alle emnene trer i kraft.

Et eksempel på det siste punktet ovenfor er når tre emner overlapper på en slik måte at noe pensum er felles for alle tre. Da defineres tre parvise reduksjonsregler for å håndtere de tre mulige tilfellene hvor studenter tar eksamen i to av emnene. I tillegg defineres en tre-veis reduksjonsregel med alle de tre emner som innhold, hvor reduksjonen settes lik summen av de samlede studiepoeng som skal reduseres. Tre-veis reduksjonsregelen er definert for tilfeller der en student tar eksamen i alle disse tre emnene - de tre parvise reglene alene ville til sammen redusert for mye. (Feilen ville vært lik vektingen til den pensumdelen som er felles for alle tre emner).

Resultatet av vektingsreduksjoner akkumuleres i vurderingsprotokollen. Et eget felt oppdateres med emnets vekting etter reduksjonen. (Se f.eks. Student vurdering samlebilde, underbilde Protokoll og feltet Red.vekt.). For alle resultater som ikke får redusert vekt pga overlapp, vil Red.vekt-feltets verdi være lik emnets ikke-reduserte vekting.

I Student samlebilde, underbilde Vurd.prot vil det stå en knapp 'VektRed' ved siden av et emne med redusert vekting. Trykker du på den får du informasjon om hvilken vektingsreduksjon som er utført.

Sletting av vektingsreduksjonsregel:

Hvis du ønsker å slette en vektingsreduksjonsregel, så må først radene under Emne omfattes... slettes. Når du forsøker å slette et emne som inngår i en vektingsreduksjonsregel, så vil du få et varsel som beskriver hvordan dette skal gjøres. Varselet kommer opp idet du gir kommandoen slett rad for det aktuelle emnet i underbildet i vektingsreduksjonsregelen.

Emneord: vektred
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 11. feb. 2020 14:49