01 Bilde Studieprogram

I FS bruker vi begrepet studieprogram om en helhet av fag og emner som studenter blir tatt opp og får studierett til. Et studieprogram kan omfatte ett helt studium, dvs. alle fag og emner som kan inngå i en grad eller en avsluttende eksamen, eller det kan omfatte bare en undergruppe av disse.

Studieprogram - Hele

Beskrivelser av feltene

Kode

Studieprogram identifiseres ved en unik kode.

Navn

Programmets navn, på bokmål, nynorsk og engelsk. Dersom nynorsk/engelsk navnefelt ikke er utfylt, benyttes bokmålsnavnet. Søk i bokmål navnefelt vil også inkludere søk fra navnehistorikk.

Navn - vitnemål

Navn på studieprogram som vises på karakterutskrift, vitnemål og Diploma Supplement. Dersom navn nynorsk/engelsk ikke er utfylt, benyttes bokmålsnavnet.

URL

Du kan legge inn en url som vil sende brukere til studieprogrammets hjemmesider fra StudentWeb. Benyttes også ved eksport til Utdanning.no.

Fører til kvalifikasjon

Angir hvilken kvalifikasjon som studenten oppnår når han fullfører programmet. Dersom et program kan føre til ulike kvalifikasjoner, angis du den normale utgangen i dette feltet. Andre kvalifikasjoner angis i underbildet Kvalifiikasjon.

Studium rapportering

Studieprogrammet må knyttes til ett bestemt studium ved rapportering til NSD. Alle studieprogram som knyttes til samme studium, utgjør helheten av dette studiet.

Utdanningsområde

Kategoriserer studieprogrammet innenfor utdanningsområde. Den samme knytningen finnes for opptaksstudieprogram i opptaksmodulen.

Studieklassifikasjon

Er tatt med for å forberede FS for oppkobling mot RUST (Register for utestengte studenter).

SPnr- regnskap

Studieprogrammets nummerering i regnskapssystem. Benyttes kun for informasjon.

Benytt studierett ved plassering - NSD

Angir om studierett på dette studieprogrammet skal benyttes ved plassering av student på studieprogram ved rapportering til NSD. Dersom feltet har verdien N, så vil studenten bli plassert på evt annet program med slikt kryss, eller bli plassert på grunnlag av studieprogramtilknytningen til emner som studenten er oppmeldt til/har resultat innenfor. Se 'Beregning av studieprogramtilhørighet' i brukerdokumentasjon for Rapportering.

Krever studierett ved plassering - NSD

Angir om studenter som skal plasseres på programmet i NSD-sammenheng, må ha studierett på programmet. Se 'Beregning av studieprogramtilhørighet' i brukerdokumentasjon for Rapportering.

Om studenter kan endre vurd.meld

Angir om studenter kan gjøre endring i vurderingsmelding eller melde seg av vurdering, for vurderingsmeldinger som er knyttet til dette studieprogrammet. Merk dessuten at dersom feltet har verdien N, så vil vurderingsmeldinger som foretas via utdanningsplanen bli lagret med default-verdier av vurderingordning, målform osv. Studenten vil da ikke få lov til å velge.

Gruppering på trinn i stedet for emnekomb

Benyttes for utdanningsplan på StudentWeb og karakterutskrift for programmer som benytter trinn.

Vis emnekomb opplysninger i Studentweb

Benyttes for utdanningsplan på StudentWeb og karakterutskrift for programmer som benytter trinn.

NUS- kode (SSB)

Inneholder det enkelte studieprograms kodetilknytning til NUS-systemet for klassifisering av utdanning. Det er laget en generator for lettere å kunne finne riktig kode, denne åpnes ved å trykke på den grå knappen til høyre for feltet.

Vis emnekomb.opplysninger i StudentWeb

J/N om emnekombinasjonsopplysninger skal vises på StudentWeb for programmet. Dette gjelder hele tabelloversikten nederst i StudentWeb der emnekombinasjon med krav til studiepoeng og studentens studiepoeng er oppgitt. Normalt vil denne verdien være J for de studieprogrammer der utdanningsplanen har en ryddig emnekombinasjonsstruktur, f.eks. der den enkelte emnekombinasjon styrer hvert sitt studieår.

Oppg./avh.-emne

Angir emneid for oppgaveemner for doktorgradsskandidater.

Pensumemne

Angir emneid for pensumemner for doktorgradsskandidater.

LMS Eksport

Angir om informasjon om programmet, dvs kull, klasser og medlemmer av disse, skal eksporteres til LMS. Verdien er satt J pr default.

LMS Rom-mal

Angir mal for oppretting av rom. Funksjonen er per i dag begrenset til Fronter, men skal utvides.

Eksportér til timeplansystem

J/N-felt for om programmet skal tas med i eksportuttrekk til timeplansystem.

Kommentar

Generelt kommentarfelt (500 tegn).

Studieansvarlig sted

Studieansvarlig enhet for programmet.

Praksisansvarlig sted

Praksisansvarlig enhet for programmet. Benyttes kun for informasjon.

Studienivå

Programmets studienivå. Studienivåkodene hentes fra kodetabellen Studienivå. Den inneholder ett sett av verdier til bruk for studieprogrammer, og andre sett av verdier for emner og kvalifikasjoner.

Grunnstudium

Angir om dette er et grunnstudium. Som grunnstudier regnes de studieprogram som studentene kan begynne på etter å ha fullført videregående skole.

Utgått

Verdien J betyr at studieprogrammet ikke lengre er aktivt (ingen studenter igjen innenfor programmet). Utgåtte studieprogrammer vises ikke i nedtrekkslister.

Personlig veiledning

Om studentene er knyttet til personlig veileder innenfor programmet.

Utdanningsplan

Angir om studenter innenfor studieprogrammet skal ha utdanningsplan. Dersom feltet har verdien J, så vil emner genereres i studentenes utdanningsplaner ved opptak.

Krever GSK

Om programmet har krav om generell studiekompetanse for opptak.

Kun vis utd.plan

J/N om utdanningsplanen for studenter på dette studieprogrammet kun skal fremvises i studentweb. Dersom du setter J i dette feltet, så vil ikke studentene kunne oppdatere sin utdanningsplan, kun ha innsyn i denne.

Flere klasser

Benyttes for å angi om studentene innenfor dette programmet skal kunne plasseres i flere klasser samtidig. Benyttes av rutinen FS159.001, der det kan gis flere opptak til samme program - men til ulike klasser.

Semesterrapp

Angir om det foretas skriftlig semesterrapportering av studenter/veiledere innenfor programmet.

Tverrfakultært

Angir om studieprogrammet er tverrfakultært. Benyttes kun til informasjon.

Publiser

Om informasjon om studieprogram skal publiseres på web. Kun program med verdien J i dette feltet vil eksporteres i XML-eksporter, som bl.a. benyttes ved overføring til Utdanning.no

Fritak semesteravgift

J/N om studenter innenfor programmet er gitt fritak for semesteravgift. Vanligvis får studenter registerkort som følge av innbetaling av avgift. Med rutinen FS359.001 har du mulighet til å generere registerkort for studenter på studieprogram med fritak for semesteravgift. I registerkortet får disse tilfellene J for betalt, FRITAK under Form og N i feltet registrering.

Praksiskandidat

Verdi J/N om studentene på programmet er praksiskandidater. Benyttes ved eksport av studieprograminformasjon for fagskoler til Lånekassa.

Und.organisering

Organisering av programmets undervisning med følgende verdier: 1 Undervisning ved institusjonen, 2 Desentralisert undervisning eller 3 Fjernundervisning. Dette brukes til rapportering NSD. Viktigste form for organisering skal angis her.

Heltid

Angir andel av heltid i forhold til normert fulltidsstudium

Finansieringtype

Det skilles mellom følgende finansieringer (NSD-koder): 1 Intern; 2 Oppdrag ;3 Kursavgift. Du kan opprette egne koder og knytte disse til NSD-kodene. Feltet brukes kun for fagskole-studier.

Finansierings%

Angir prosentandelen som er finansiert av institusjonens eget budsjett for det enkelte studieprogram.

Vekting

Vekting som kreves for å fullføre studieprogrammet. Angis som regel i antall studiepoeng.

Varighet

Studieprogrammets normerte varighet (i antall år eller semestre).

Und.timer pr uke

Antall undervisningstimer per uke. Benyttes ved eksport av studieprograminformasjon for fagskoler til Lånekassa.

Andel praksis

Andel praksis som inngår i programmet. Benyttes for rapportering NSD.

Videreutdanning

Angir om studieprogrammet er en videreutdanning. Hvis Ja, må du oppgi om det er en videreutdanning med eller uten utdanningskrav. Benyttes ved rapportering til NSD.

Kategori

Intern kategorisering av studieprogram. På den enkelte kategori er det mulig å angi at studenter skal semesterregistreres automatisk på grunnlag av betaling.

Terminordning

Programmets terminordning (f eks tosemesterordning HØST-VÅR). Lovlige verdier må være definert i kodebildet Terminordning.

Progresjonsregel

Progresjonsregel for studieprogrammet. Angir regler for hvor mange studiepoeng studenten forutsettes bestått etter hver termin i studiet. Dette kan være grunnlag for inndragning av studierett. Reglene defineres i kodebildet Studiepoeng - progresjonsregel.

Tilbys i periode fra-til

Angir årstall og termin for første og siste termin studieprogrammet vil tilbys (f.eks. siste termin for siste kull som tas opp på programmet).

Siste opptakstermin

År-termin for siste opptak som foretas til dette studieprogrammet.

Justering

Når du registrerer et nytt studieprogram skal det her påføres om studieprogrtammet er et reelt nytt studietilbud eller bare en videreføring/justering av allerede eksisterende studietilbud. Feltet benyttes ved rapportering til NSD, og må fylles ut for alle studieprogram som opprettes.

Godkjenningsinstans

Instans som har godkjent studieprogrammet. Feltet benyttes ved rapportering til NSD, og må fylles ut for alle studieprogram som opprettes.

Godkjent dato

Dato for når studieprogrammet ble godkjent. Feltet benyttes ved rapportering til NSD, og må fylles ut for alle studieprogram som opprettes.

Lovgodkjenning

Etter hvilken opplæringslov programmet er godkjent. Velges fra nedtrekksmeny dersom dette er aktuelt. Benyttes ved eksport av studieprograminformasjon for fagskoler til Lånekassa.

SubjectArea

Studieprorammets 'Subjectarea' benyttes for kategorisering innenfor Erasmus-programmet. Benyttes ved rapportering av Erasmus-studenter tilknyttet programmet. Lovlige verdier er definert som felleskoder i kodebildet Subjectarea (se eget avsnitt).

Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 15. okt. 2020 11:14