01 Bilde Karakterregel

Den vanligste graderte karakterskalaen i Norge er bokstavkarakterene A - F, hvor A er beste og F er stryk. For å kunne beregne snitt blir disse representert som tallkarakterer internt i FS (f.eks. 65 for A, 64 for B osv., 60 for F (stryk)). I tillegg til disse kvantitative skalaene finnes det kvalitative skalaer som benyttes for å gi karakterene Bestått/Ikke-Bestått eller Godkjent/Ikke-Godkjent.

De ulike karakterskalaene og deres egenskaper defineres i bildet Karakterregel (Bilder - Krav/regler) og i kodebildet Tallkarakter.


Karakterregel - øvre del

Kode: Hver forekomst identifiseres ved en karakterregelkode, som er et 2-sifret løpenr.

Tallkarakter: For hver regel tilordnes tre tallkarakter-verdier: Beste mulige karakter, dårligste bestått-karakter, og dårligst mulige karakter. Ved dobbelklikk på feltene vises kodebildet Tallkarakter, som blant annet viser eventuell bokstavkarakter verdien tilsvarer. For karakterreglene 28-31 vil karakterverdiene ha tilordnet bokstavkarakterene A-F, og reglene 29 og 31 vil i tillegg ha tilordnet bokstavkarakteren Bestått.

Finhet: Angir skalaens finhet. Verdien 1,0 betyr at det bare skal gis hele karakter. Verdien 0,1 betyr at det kan gis karakterer med én desimal (hvilken som helst), 0,01 at de kan gis med to desimaler (hvilke som helst), 0,05 at det kan gis to desimaler, men bare med "halve tideler" (dvs. at andre desimal bare kan være 0 eller 5), osv.

Laudgrense: Angir hvilken karakter som kreves for å oppnå laud.

Aktiv: Om karakterregelen er i bruk ved institusjonen. Dersom verdien er N, så vil ikke karakterregelen komme med i nedtrekkslister.

En karakterregel kan ha en gruppering av karakterene i bestått-intervallet av karakterskalaen i deler. Slike deler defineres i nedre vindu i bildet.

Det finnes en rekke karakterskalaer som tidligere har vært i bruk. Noen er å regne som varianter av den mer tradisjonelle 1-4-skalaen, men som kan ha en annen strykgrense, som karakteren 2.5 ("støttefag" med laud-krav) eller 3.15 (jus). Andre gir bare heltallskarakterer (tidligere teologi, exphil), eller eventuelt med to desimaler (visse grader). De medisinske og odontologiske fakultetene benyttet tradisjonelt en helt annen skala, med verdier i området 12-6, med 12 som beste karakter og 6 som dårligste.

For en del av disse tidligere anvendte karakterskalaene ble karakterene gruppert i bestått-intervallet. Nedenfor vises karakterregel med kode 5 som et eksempel på en slik karakterregel:


Karakterregel - nedre del

Hver karakterdel gis en øvre og en nedre grense samt karakternavn.

Karakterregeldelen vil kunne benyttes av programmene for karakterutskrift og vitnemål hvor det er ønskelig at karakterbetydninger, så som LAUD, HAUD og lignende beskrivelser, skrives ut.

Emneord: karreg
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 5. des. 2014 14:38