01 Bilde Emnesamling

Emnesamling er helheter, "overbygninger" av emner. Begrepet emnesamling er opprettet i FS for å kunne gruppere emner som utgjør en vurderings- og resultatmessig helhet hvor det kan settes en samlet karakter. Resultatet lagres i emnesamlingsprotokollen. Emnesamlinger registreres i bildet Emnesamling.

Vanligvis gjøres dette administrativt og automatisert ved rutiner uten noe ekstra sensur. Studentene kan ikke se samlet resultat på en emnesamling på Studentweb, og de har heller ingen klagerett. Det anbefales derfor minst mulig bruk emnesamlinger.

Emnesamling
Emnesamlling

Feltbeskrivelser

Feltnavn Beskrivelse
Kode Emnesamlingene må identifiseres ved en unik kode
Navn Emnesamlingen skal ha et navn. Det er fire navnefelt; bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Bokmål er påkrevd, og dersom det ikke er fylt inn navn i de andre feltene så vil denne bli brukt.
Sted fagansv Fyll ut stedkode for ansvarlig sted.
Studienivå

Emnesamlingens studienivå. Kan tilordnes de samme verdiene som kan tilordnes for emner (ref. kodetabell Studienivå). Verdien bør tilsvare nivået på de tilhørende emnene så langt det lar seg gjøre.

Godkjent vekting

Hvis emnesamlingen er tilordnet vekting, så vil dette fungere som et krav som må oppfylles for at studenten skal oppnå emnesamlingen. Rutinen FS574.001 Oppretting av oppnådd emnesamling (vurderingsmodulen) vil kontrollere dette.

Karakterregel

Emnesamlingens karakterregel. Kan være ulik den regelen som brukes for de tilhørerende emnene. F.eks. kan emnene være gradert med bokstavkarakter, mens emnesamlingen er ugradert. Omvendt vil derimot være vanskeligere ved beregning av samlet karakter for emnesamlingen.

Sjugangsregel

Sjugangsregelen er, i likhet med tregangsregelen, en restriksjon på hvor mange ganger studenter har anledning til å gå opp til eksamen på nytt. Sjugangsegelen gjelder bare for emnesamlinger, og betyr at tallet på gjentaksforsøk for emner som inngår i emnesamlingen, totalt ikke får overstige syv. Verdien J i dette feltet betyr at regelen gjelder. Denne regelen er lite i bruk.

NUSkode (SSB) NUSkode for emnesamlingen.
Vekt på vitnemål

Angir om emnesamlingens vekting skal skrives ut på vitnemål og på karakterutskrift. Dersom dette feltet markeres så vises emnesamlingens vekt (spesifisert i feltet Godkjent vekting), mens vekting for emnene som inngår i emnesamlingen ikke vises, uavhengig av hva som er krysset av i feltet 'Vekt. på vitnemål' i for emnet i Emne samlebilde. Vi anbefaler å la vekting vises for emnene som inngår i emnesamlingen, og ikke for selve emnesamlingen.

Tilbudt periode

Fra år-termin og Til år-termin som emnesamlingen tilbys. Emnesamlinger som blir påført verdi i Til år-termin-feltene vil ikke telles som aktiv etter det oppgitte tidspunktet.

Beregn oppnådd emnesamling

Angir om det skal kunne beregnes automatisk hvilke studenter som oppnår emnesamlingen (ved rutine FS574.001 Oppretting av oppnådd emnesamling).

Beregn innhold og karakter automatisk

Angir om innhold og samlet karakter skal kunne beregnes automatisk (ved rutine FS574.001 Oppretting av oppnådd emnesamling).

Benytt emnets vekting ved karakterberegning

Angir om emnets vekting skal tjene som karaktervekt i stedet for eksplisitte angitte karaktervekter. Dersom det er angitt karaktervekter for emnene i underbildet Emne inngår, så vil disse ikke bli benyttet dersom det er krysset av i dette feltet. Det vil i så fall gis et varsel med rød tekst i bildet om dette.

Inkluder vurderingsmelding ved beregning Angir om beregningen skal inkludere data i vurderingsmeldinger i tillegg til i protokollområdet.
Protokollfør automatisk ved beregning

Angir om emnesamlingsprotokollen skal oppdateres direkte med resultatet av beregningene. Når du kjører rutinen FS574.001 Oppretting av oppnådd emnesamling, vil resultatene da automatisk bli lagt i emnesamlingsprotokollen. Da slipper du senere å protokollføre resultatene manuelt.

Minimum antall grupper Henviser til emner eller emnesamlinger i underbildene Emne inngår og Emnesamling inngår, som har felles emnevalgstatus av typen "minst x emner y vekting". Feltet angir hvor mange av disse gruppene studenten minimum må oppfylle for å oppnå emnesamlingen. Verdien i feltet kan være f.o.m. én (1) t.o.m. det antall grupper som er definert i underbildene.
Opprettet Dato og saksbehandler for opprettelse av emnesamlingen
Sist endret Dato og saksbehandler for siste endring av emnesamlingen
Emneord: emnesaml
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 28. jan. 2017 22:51