01 Emne samlebilde

Formålet med Emne samlebilde er at du skal kunne registere alle grunnleggende og viktige opplysninger om et emnes oppbygging og tilhørighet, samt legge føringer for planlegging av bl.a. undervisning og vurdering.

Beskrivelser av feltene

Feltnavn Beskrivelse

Kode

Emnet identifiseres ved institusjonskode, emnekode og versjonsnr. Dersom institusjonsnr er forskjellig fra egen institusjon, vil emnet ikke bli rapportert. Du an endre versjonskoden når et emne revideres samtidig som at du ønsker å beholde emnekoden. Emnekoden kan ikke starte og slutte med blankt tegn.

Navn

En kortversjon av emnenavnet kan være nyttig for interne administrative formål, f.eks. når plassen i et skjermbilde eller på en rapport er begrenset. Fullstendig emnenavn må registreres på bokmål, og kan i tillegg oppgis på nynorsk og engelsk. Emnenavn benyttes på Studentweb, Fagpersonweb, karakterutskrifter, vitnemål og i enkelte rapporter, samt i noen bilder. Dersom nynorsk og/eller engelsk emnenavn ikke er definert, så benyttes Emnenavn-Bokmål på Studentweb, Fagpersonweb karakterutskrifter og vitnemål når språk er hhv nynorsk eller engelsk.

URL

Lenke til emnepresentasjon/emnets hjemmeside. Når emnet vises i Studentweb og Fagpersonweb vil studenten eller fagpersonen kunne klikke seg til denne lenken.

Periode vurdering

Emnets levetid mht vurdering. Termin vurdering gis første gang og Termin vurdering gis siste gang. Relevant for utplukket av emner som skal rapporteres (se brukerdokumentasjon for Rapportering). Vurderingsenheter vil opprettes automatisk innenfor perioden angitt i feltet Periode vurdering. Så lenge vurdering tilbys kan feltene som angir 'periode til' stå blanke, eventuelt kan det gis en framtidig defaultverdi som betyr at eksamen stadig tilbys (f.eks. 2099). Oppdateringer i dette feltet blir loggført i emneloggen.

Periode underv.

Emnets levetid mht undervisning. Termin undervisning tilbys første gang for emnet. Relevant for utplukket av emner som skal rapporteres (Se brukerdokumentasjon for Rapportering). Undervisningsenheter vil opprettes automatisk innenfor perioden angitt i feltet Periode underv. Dersom et emne har undervisning over flere terminer, så må 'periode til' angi den siste av emnets undervisningsterminer. Så lenge undervisning tilbys kan feltene som angir 'periode til' stå blanke, eventuelt kan de gis en framtidig defaultverdi som betyr at undervisning stadig tilbys (f.eks. 2099). Oppdateringer i dette feltet blir loggført i emneloggen.

Studieprog rapp Studieprogrammet som emnet skal knyttes til i forbindelse med rapportering NSD. Det er da det studieprogrammet som angir hvilken finansieringskategori emnet skal falle inn under. I visse tilfeller kan dette studieprogrammet bli benyttet for å utlede en students studieprogramtilhørighet ved rapportering (se avsnitt "Beregning av studieprogramtilhørighet" i brukerdokumentasjon for Rapportering) Det er videre mulig å knytte emnet til flere studieprogram, se Emne samlebilde, underbilde Studieprogram.
Fag sortering Fagkode for "viktigste" fag emnet omfatter. Denne opplysningen er ikke påkrevd men vi anbefaler at den oppdateres, da den bl.a. blir rapportert til SSB. Du kan knytte et emne til flere fag, men i de sammenhenger hvor emne må presenteres under et bestemt fag, så benyttes dette faget (for eksempel ved faggruppering på karakterutskrifter og rapportering til SSB). Hvis emnet er tverrfaglig og skal tilordnes flere fag, gjør du dette i Emne samlebilde, underbilde Fag (se nedenfor). Alle aktuelle fagkoder må være definert i bildet Fag.
NUSkode (SSB) NUSkode for emnet (SSBs kode Norsk utdanningsstandard) Benyttes ved rapportering. Ved å trykke på den grå knappen til høyre for feltet kan en NUSkodegenerator brukes for å lettere finne riktig kode.
Uri samling vitenarkiv En relativ URI som brukes i de tilfeller hvor man ønsker at oppgaveinnlevering for et gitt emne skal skje til en bestemt samling i vitenarkivet. Om en slik URI ikke er angitt på emnet, vil det være (absolutt) URI angitt på emnets fakultet (og til dels institutt) som begrenser hvilke samlinger i vitenarkivet som studenten kan velge.
Adm ansv (kontr) Administrativt ansvarlig sted for emnet (som utfører kontroll) Utplukk av emner i rapporter og rutiner i FS gjøres på grunnlag av denne stedkoden. Som regel vil Adm ansv og Studieansv være identiske.
Studieansv (regl) Studieansvarlig sted for emnet (som angir reglement) - institusjonsnr. Benyttes ved rapportering. Som regel vil Adm ansv og Studieansv være identiske.
Tidligere tilknyttet Tidligere administrativt ansvarlig sted for emnet (som utfører kontroll). Benyttes dersom et emne skifter stedtilknytning (f.eks. ved omorganiseringer av institusjonen).
Samarbeidsinst Benyttes dersom emnet tilbys i samarbeid med andre institusjoner, f.eks. med hensyn til undervisning, praktisk eksamensavvikling.
Studienivå

Alle emner må tilordnes et studienivå. Verdiene må være definert i kodebildet Studienivå, der NSD-koden for dette studienivået er angitt, og der det angis om dette studienivået kan benyttes for henholdsvis emne, studieprogram og kvalifikasjon. Benyttes ved rapportering og i StudentWeb ved Frie emnevalg i utdanningsplanen. Endring i studienivå blir logget i bilde Emnelogg.

Vekting Emnets vekting. Endring i Vekting blir logget i bilde Emnelogg. Hvis et emne endrer vekting må nytt emne opprettes.

Varighet und

Angir undervisningens varighet i antall og tidsenhet, f.eks. 8 uker eller 1 semester.
Emnetype Om emnet er et vurderingsemne, et praksisemne eller emne av annen type. Lovlige emnetyper er definert i kodebildet Emnetype. ADMIN: Emner av emnetype ADMIN rapporteres ikke. VURDERING: Emner som normalt avsluttes med en evaluering. (Ingen funksjoner i FS benytter denne verdien vil være som om emnetype ikke hadde verdi.) FORDYPNING: Angir at emnet er en faglig fordypning. Verdien har ingen funksjonell betydning, dvs. at et emne kan opptre som et fordypningsemne selv om det ikke er av emnetype fordypning. Det er i Emne samlebilde, underbilde Fordyp. at et emne knyttes som fordypningsemne til et annet emne. PRAKSIS: Emner som i sin helhet omfatter praksisgjennomføring. Noen rapporter i FS som er spesifikke i forhold til praksisgjennomføring, søker frem emner med denne emnetype. UNDERVISN: Studentene vil kunne melde seg til undervisning via studentweb uten å måtte melde seg til vurdering i emnet. Emnets påmeldingsfrist kontrolleres ikke. Ved bekreftelse av utdanningsplanen, vil det opprettes en undervisningsmelding for et emne som er av emnetype undervisning. Oppmelding til undervisning godkjennes kun dersom studenten i tillegg er oppmeldt til minst én vurdering denne terminen.
Praksistype Dersom praksis inngår i emnet registreres praksistype i feltet. Her vil det på sikt komme felleskoder som skal dekke de vanligst brukte praksistypene.
Studierettkrav

Om det er krav om studierett for å melde seg til undervisning i emnet. Dersom feltet har verdien N, så vil alle studenter implisitt få studierett på emnet ved påmelding, og de vil dermed også rapporteres i studentkategori Student (uavhengig av studierett). Kun et fåtall emner bør defineres uten krav til studierett, f.eks. exphil-emner, der alle skal ha adgang og en ikke ønsker å vedlikeholde studieretter. Dersom feltet har verdien J, så vil kun studenter som har studierett på emnet, få melde seg til vurdering. Merk imidlertid at dersom et studieprogram har frie emnevalg der det ikke kreves studierett på emner som skal velges inn, så vil en student på dette programmet kunne velge inn et emne som han ikke har studierett på, og videre bli meldt opp til vurdering via bekreftelse av utdanningsplanen. Merk også at dersom en saksbehandler legger et emne som har markering for Studierettkrav, inn i utdanningsplanen til en student som ikke har studierett på emnet, så vil studenten bli oppmeldt til vurdering i emnet ved bekreftelse av utdanningsplanen.

Hvis feltet Privatistmelding har verdi J, vil studenter uten studierett på emnet også kunne melde seg via Studentweb.

Hovedinstrument Verdien 'J' betyr at hovedinstrument kopieres over til vurderingsmeldingen dersom hovedinstrument er registrert i studentens instrumentoversikt. Den blir også inkludert på karakterutskrift.
Tellende i grad Benyttes ved beregning av "køstudiepoeng" ved undervisningsopptak, der kun emner som teller i grad gir uttelling for studiepoeng. (Benyttet ved enkelte fakultet ved UiO.)
Antall forsøk lovlig - vurdering

Antall maksimalt forsøk lovlig for student i emnet. (Se kodebildet Vurderingsresultatstatus for angivelse av hva som er gyldig vurderingsforsøk.) Kontrollen tar hensyn til eventuelle vurderingsmeldinger i tidligere terminer. Det er også mulig å angi hvilken termin kontrollen skal gjelde fra. En student som har fått godkjent et ekstra forsøk, vil få melde seg til vurdering selv om feltet antall forsøk lovlig er oversteget. Dersom en antall forsøk skal gjelde for summen av vurderingsforsøk for et antall ekvivalente emner, må disse emnene være definert i bildet Emnekjede med kjedebruk 'Tregangersregel'.

Gjelder fra Årstall og terminkode for når første vurderingsoppmelding skal telles fra.
Antall forsøk lovlig undervisning Antall maksimale forsøk til undervisning. Selve testen går på antall meldinger som eksisterer med verdi J for opptatt for gitt emne. Det er også mulig å angi hvilken termin kontrollen skal gjelde fra.

Undervisning

Feltnavn Beskrivelse

Påmelding

Her spesifiseres hvordan undervisningsmelding skal foregå. Gjelder inntil påmeldingsfrist for undervisningsenhet. DIREKTE: Direkte påmelding via studentweb der det er ledig plass (først til mølla) SØKNAD: Melding via studentweb med etterfølgende undervisningsopptak. MANUELL: Student må melde seg på ved fremmøte på institutt/avdeling. Dersom det ikke ligger noen verdi i feltet så betyr det det samme som om verdien SØKNAD var lagt inn.

Etteranmelding

Type etteranmelding til undervisning. Etteranmeldingsfase kan angis på undervisningsenhet for å la studenter melde seg opp etter at et hovedopptak er kjørt. Samme valg som påmelding til undervisning, men styrer etteranmeldingsfasen. DIREKTE: Direkte påmelding via studentweb der det er ledig plass (først til mølla). SØKNAD: Melding via studentweb med etterfølgende undervisningsopptak. MANUELL: Student må melde seg på ved fremmøte på institutt/avdeling. Dersom det ikke ligger noen verdi i feltet så betyr det det samme som om verdien SØKNAD var lagt inn.

Fjernundstatus Verdien Ja angir at emnet gis bare som fjernundervisning. Verdien Nei angir at emnet ikke gis som fjernundervisning. Verdien Både angir at emnet også (i tillegg) gis som fjernundervisning.
Aut.undmelding Angir om studenter ved melding til vurdering automatisk skal meldes til undervisning. Merk at emner som inngår i utdanningsplan skal ha verdi 'N' i dette feltet, da det innenfor utdanningsplanen er egen funksjonalitet for oppdatering av undervisnings- og vurderingsmeldinger.
Beregn kval.UM Om kvalifisertstatus skal beregnes automatisk (ved rutine i undervisningsmodulen). Dersom feltet har verdien 'N', så må registrering av kvalifisertstatus utføres manuelt på hver enkelt undervisningsmelding.
Påkrevd Ja-svar Om det kreves ja-svar på undervisningsplass for å beholde plassen. Dersom feltet har verdien J, vil studentene som får tilbud om undervisning, kunne takke J/N til plassen på StudentWeb (kun dersom det er definert undervisningsaktiviteter for emnet). Alternativt kan J/N registreres manuelt i feltet Status-svar på undervisningsmeldingen. For å slette meldinger for de som har takket nei, benyttes rutinen FS515.002 Sletting av undervisnings-/vurderingsmeldinger med N for Jasvar eller møtt. Dersom feltet Påkrevd Ja-svar har verdien N, vil det ikke bli satt noen verdi i feltet Status-svar på undervisningsmeldingen.
Påkrevd fremmøte Om fremmøte er påkrevd for å beholde undervisningsplass på emnet. Dersom feltet har verdien J, må det i feltet Status-fremmøte på undervisningsmeldingen manuelt registreres J/N om den enkelte student møtte frem. For å slette meldinger for de som ikke har møtt (dvs. de som har verdi N i feltet Status-fremmøte), benyttes rutinen FS515.002 Sletting av undervisnings-/vurderingsmeldinger med N for Jasvar eller møtt. Dersom feltet Påkrevd fremmøte har verdien N, så vil det ikke bli satt noen verdi i feltet Status-fremmøte på undervisningsmeldingen.
Enkeltemneoppt.

Angir om alle studenter med GSK skal kunne melde seg til undervisning i emnet, uavhengig av deres studierett. For å kunne melde seg til vurdering, må disse studentene som ikke har studierett, først ha fått tilbud om undervisning på emnet.

Påkrevd akt.ønske: Om det kreves aktivitetsønske for at opptaksrutinen skal tildele undervisningsplass på emnet for student. Dersom feltet har verdien N, så vil alle påmeldte være med i opptaksprosessen. Studenter som ikke har ønsket undervisningsaktivitet, vil ikke automatisk bli plassert på noen aktivitet.

Venteliste Verdien 'J' betyr at studentene skal plasseres på venteliste når de er kvalifisert men ikke får tilbud om undervisning. Dersom venteliste benyttes, vil rutine FS462.001 Undervisningsopptak gi disse undervisningsmeldingene tilbudstatus V og evt. et ventelistenr (avhengig av om ventelistenr skal tildeles). Dersom venteliste ikke benyttes, vil FS462.001 gi tilbudstatus IT (ikke tilbud). Studenten vil imidlertid kunne få tilbud ved senere opptakskjøring. Hvis feltet har verdien 'N' og en student ikke gis tilbud, vil vedkommende få tilbudsstatus IT (ikke tilbud) av rutinen FS462.001.
Ventelistenr Om ventelistenr skal tildeles studenter som er plassert på venteliste for opptak til undervisning. Dersom feltet har verdien N, så får studenten kun beskjed om at han er på venteliste. Merk at en ny opptakskjøring ikke tar hensyn til ventelistenr, det har derfor ingen betydning for resultatet av dette opptaket om ventelistenr tildeles eller ikke.
Oblig.aktivitet. Viser om det er noen obligatoriske aktiviteter knyttet til emnet. Feltet benyttes kun for fremvisning.

Vurdering

Feltnavn Beskrivelse

Oppgave/avhandling

Verdien 'J' betyr at emnets innhold er en oppgave/avhandling. Emnet skal da behandles særskilt mht oppgavetitler, innleveringsinformasjon etc. Noen rapporter krever en J her for å vise oppgavetittelen som er registrert på studenten. Det kreves også en J her for at studenten skal få lov til å oppdatere oppgavetittelen sin selv på Studentweb.

Krev und.oppt. første

Angir om studentene for å kunne melde seg til vurdering, først må ha blitt opptatt til undervisning i emnet. Dette gjelder kun første gang studenten melder seg opp i emnet.

Krev und. oppt. alltid Angir om studentene for å kunne melde seg til vurdering, først må ha blitt opptatt til undervisning i emnet. Dette gjelder hver gang studenten melder seg opp i emnet.
Vekt på kar.utskrift Om vekting for dette emnet skal fremstilles på vitnemål og karakterutskrifter. Dersom emnet inngår i en emnesamling hvor det er spesifisert at emnesamlingens vekt skal vises på vitnemålet, så vil emnets vekt ikke vises selv om feltet Vekt på vitnemål for emnet har verdien J.
Kar. på kar.utskrift Om karakterer skal med på vitnemål / karakterutskrift.
Tellende i grad Benyttes ved beregning av "køstudiepoeng" ved undervisningsopptak, der kun emner som teller i grad gir uttelling for studiepoeng. (Benyttet ved enkelte fakultet ved UiO.)

Studentweb

Feltnavn Beskrivelse
Oppmelding

 

Om studenter selv, via Studentweb, kan melde seg til vurdering og undervisning for dette emnet, samt gjøre oppdateringer av vurderings- og undervisningsmeldingene i emnet. Dersom feltet har verdien N, vil ikke studentene få melde seg til emnet på StudentWeb. En eventuell eksisterende vurderingsmelding i emnet vil bli vist fram for studenten. Dersom studenten har emnet i sin utdanningsplan, vil studenten automatisk bli vurderingsmeldt når studenten godkjenner utdanningsplanen, selv om det står N i feltet.

Kontroll FKrav

Om forkunnskapskrav skal kontrolleres ved påmelding via studentweb. Dersom feltet har verdien J, vil ikke studenten få anledning til å melde seg til vurdering dersom forkunnskapskravene ikke er oppfylt. Dersom studenten har vurderingsmelding fra forrige termin for emnet som kreves bestått, og sensur ennå ikke er registrert i emnet, så vil studenten få melde seg opp. Dersom feltet har verdien N, vil studenten få varsel om evt. manglende forkunnskaper, men får likevel lov til å melde seg til eksamen/undervisning. Rapporten FS526.001 "Kontroll av forkunnskapskrav" finner alle vurderingspåmeldte som ikke har oppfylt forkunnskapskravene i et emne.

Privatistmelding Om privatister kan melde seg til vurdering i emnet. J i dette feltet åpner for at studenter som ikke har studierett på emnet, men som har GSK, kan melde seg via Studentweb. Verdien J vil overstyre eventuelt studierettkrav.
Vurd.meld språk

Om språk på vurdering skal oppgis ved melding til vurdering via Studentweb. Dersom feltet har verdien J, vil studentene få velge språk på vurdering. Alternativene vil være bokmål og nynorsk samt språk som er lagt inn i Emne samlebilde, underbilde Språk, og merket som aktivt. Merk at ved oppmelding til vurdering via utdanningsplanen, så vil studentene få gjøre et valg kun dersom det i bildet Studieprogram er krysset av i feltet "Om studenter kan endre vurd.meld". Dersom feltet "Vurd.meld språk" har verdien N, vil den målform som er lagret i feltet "Skal tilskrives på" i bildet Person, være det språket som blir lagret i vurderingsmeldingen. Merk at dette gjelder kun dersom "Skal tilskrives på" angir enten bokmål eller nynorsk. Dersom det der er angitt engelsk, så vil det ikke bli lagret noe språk på vurderingsmeldingen.

Merknad StudentWeb Merknad som vises for student ved melding til vurdering/undervisning Studentweb. Merknaden vises kun når oppmelding skjer via meldinger (dvs. ikke ved oppmelding via utdanningsplanen). Kan angis på Bokmål, Nynorsk og Engelsk.

LMS

Feltnavn Beskrivelse
WS-tjenestenr

Løpenr for WS-tjeneste for LMS. Verdiene for feltene vil gjelder alle koblinger til LMS for et gitt emne (for vurderingsenhet, undervisningsenhet etc). Feltet brukes for å kunne koble emner til ulike LMSer på samme institusjon.

Øvrige felter

Feltnavn Beskrivelse
Kommentar Generelt kommentarfelt
Ressurskategori Indikator for å angi hvor ressurskrevende undervisningen i emne er. Benyttes kun av NTNU.
Betegnelse fordypningsemne Betegnelse, f.eks. valgfag, studieretning, for fordypningsemner som er tilknyttet emnet i Emne samlebilde, underbilde Fordypn. Benyttes på StudentWeb ved oppmelding til vurdering. Dersom dette feltet er blankt vil betegnelsen 'Fordypning' benyttes dersom emnet har fordypningsemner.
Emne oppmeldingskrav Dersom oppmeldingskrav-emne angis for et gitt emne, så må studenten ved oppmelding til dette emnet via meldinger, være oppmeldt også til oppmeldingskrav-emnet. Ved oppmelding til emnet via utdanningsplanen, tas det ikke hensyn til eventuell verdi i dette feltet, dvs. feltet har da ingen funksjon.
Behandles i EpN J/N for om det skal være mulig å importere emnet i EpN.

Knapper og bokser

Knapp/boks Beskrivelse
Kun aktive emner Markering av denne gjør at kun aktive emner vises. I denne sammenheng vil kun emner som er utgått (både termin for undervisning og vurdering er oppgitt og utgått) regnes som ikke aktiv. Dersom emne ikke er påbegynt enda, vil emnet likevel regnes som aktivt.

Effektuer vekt.reduksjon

Denne funksjonsknappen skal benyttes dersom du har endret vekting for emnet (ref. beskrivelse av feltet 'Vekting'). Denne funksjonen vil gå gjennom alle forekomster for emnet i vurderingsprotokollen og endre emnets reduserte vekting. Eventuelle vektingsreduksjoner vil beregnes på nytt ut fra emnets nye vekting. Merk at en eventuell individuell vekting for dette emnet ikke vil bli berørt. MERK! Denne skal kun brukes hvis studentene ligger med feil vekting i vurderingsprotokollen. Hvis emnet endrer vekting, må et nytt emne opprettes.
Und.aktivitet Overgangsknapp til undervisningsaktivitet samlebilde.
Und.enhet Overgangsknapp til undervisningsenhet samlebilde.
Vurderingskombinasjon Overgangsknapp til vurderingskombinasjon samlebilde.
Blank knapp (Knapp med rullegardin) Her kan man velge overgang til bildene Vektingsreduksjonsregel, Emnekjede, Forkunnskapskrav og Emnelogg.
Hele/Saml Benyttes for å veksle mellom presentasjon av hele Emne-samlebilde som inneholder grunnlagsdata for emne og Emne-samlebilde med underbildene til emnet.

Forekomsttabell (Hvit boks)

Inneholder alle emner som oppfyller søkekriteriet man la inn for søket.
Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 11. feb. 2020 14:05