02 Emne samlebilde - Undervisningstermin

 

Generelt om bildet

I dette underbildet angis det hvilke terminer det skal gis undervisning i emnet. Undervisningen i et emne kan pågå i én eller flere terminer, og den kan starte hver termin, hver høsttermin, hver vårtermin, eller uregelmessig. Et emne kan også eventuelt være aktuell kun i en gitt periode, f.eks. tilbys kun ett semester. Undervisningsterminer benyttes blant annet av rutinen FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter og i forbindelse med utdanningsplaner. Det er derfor viktig at de er korrekt definert.

Merk at et emne som avholdes både som heltids- og deltidsemne med ulikt antall undervisningsterminer (f.eks. henholdsvis én termin og to terminer), må defineres som to emner i Emne samlebilde.

Hvis et emne endrer undervisningsterminer til flere semester, så kan und.termin endres på det eksisterende emnet. Men hvis et emne endrer undervisningterminer til færre terminer bør det opprettes nytt emne/ny versjon.

Forekomstene i Emne samlebilde - Und.term identifiseres ved kombinasjonen av emneidenten (i det øvre vinduet), terminnr. og termin start. Det defineres én forekomst for hver undervisningstermin for emnet.

Beskrivelser av feltene

Termin nr

Terminnr skal være en sammenhengende rekke fra 1 og oppover. Når emnets undervisning varer i flere terminer, så vil forekomsten som definerer første undervisningstermin ha Termin nr. 1, forekomsten for påfølgende undervisningstermin Termin nr. 2, osv. Hvis undervisningen varer i én termin og emnet undervises f.eks. i høstterminen, så vil det ligge én forekomst i underbildet med Termin nr. 1. Hvis undervisningen varer i én termin og undervises både vår-og høsttermin, så vil det ligge to forekomster i underbildet, begge forekomstene vil ha Termin nr.1.

Termin start

Angir hvilken termin undervisningen starter i. For et emne som kun går over en termin, vil Termin_start og Termin_gjelder alltid være det samme. For et emne som har undervisning i flere terminer, vil alle forekomstene ha samme Termin_start. F.eks hvis undervisningen starter om høsten og pågår i to terminer, så vil Termin start være Høst både for forekomsten med Termin nr. 1 og for forekomsten med Termin nr. 2. Hvis undervisningen starter både om høsten og om våren og pågår i én termin, så vil det finnes én forekomst med Termin nr. 1 og Termin start =høst, samt én forekomst med Termin nr. 1 og Termin start =vår.

Termin gjelder

Angir den terminen som denne forekomsten beskriver. Hvis undervisningen starter om høsten og pågår i to terminer, så vil Termin gjelder være Høst for forekomsten som beskriver Termin nr. 1, og Termin gjelder vil være Vår for forekomsten som beskriver Termin nr. 2. Hvis undervisningen pågår i kun ett semester så vil Termin gjelder alltid ha samme verdi som Termin start.

Med andre ord:

Emne samlebilde - Und.termin

 

Undervisning som går over ett semester og som avholdes hvert semester, vil representeres ved følgende to forekomster: Termin nr. 1 med Termin start HØST og Termin gjelder HØST, og Termin nr. 1 med Termin start VÅR og Termin gjelder VÅR. Som vist i bildet ovenfor.

Emne samlebilde - Und.termin

 

Undervisning som går over to semestre og som bare starter i høstsemestrene vil representeres av følgende to forekomster: Termin nr. 1 med Termin start HØST og Termin gjelder HØST, og Termin nr. 2 med Termin start HØST og Termin gjelder VÅR. Som vist i bildet ovenfor.

Årsinkrement

Årsinkrement i forhold til startår for undervisning. Når undervisning foregår over ett semester vil feltet ha verdien 0. For undervisning som går over flere terminer, så vil en forekomst ha Årsinkrement større enn 0 når Termin gjelder er i et senere kalenderår enn Termin start i denne forekomsten. Årsinkrementet settes til 1 for forekomster der 'Termin gjelder' er ett kalenderår etter 'Termin start' (som i eksemplet over), det settes til 2 for forekomster der 'Termin gjelder' er to kalenderår etter 'Termin start' (emnet går over fire terminer), osv.

Generere und.enheter

Verdien J betyr at undervisningsenheter vil bli generert automatisk ved kjøring av rutinen FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter. (Se del 8 Undervisning).

Forelesn timer, Øu timer, Øs timer og Fordypningstimer

Disse feltene har kun vært relevante ved noen enheter under NTNU med spesifisering av uketimetall for forelesninger - for øvinger basert på undervisning og/eller på selvstendig arbeid, og for fordypning - med utledning av emnets vekting (belastningstimer) fra dette.

Vekt. denne termin

Hvis et emne har undervisning over flere terminer, kan en her angi vektingen på de ulike terminene. Feltet benyttes eksempelvis ved presentasjon av undervisningstermin innenfor utdanningsplaner. Dersom det ikke er oppgitt noe vekting i feltet legges all vekting på siste termin.

Avholdes uregelmessig

For emner med uregelmessig undervisning settes her verdien J.Med regelmessig undervisning settes verdien N, det betyr at undervisning i emnet starter enten hver vår eller hver høst eller evt. både hver vår og hver høst. Dersom et emne f.eks. avholdes annenhver høst, så må det i dette feltet registreres J (dvs. at emnet avholdes uregelmessig). Dersom feltet gis verdi J, genereres det ikke undervisningsenheter automatisk ved rutinen FS408.001, hvis ikke en haker av i rutinen for 'Opprett enheter for mner med uregelmessig undervisning'. Undervisningsenheter må da opprettes manuelt i undervisningsenhet samlebilde (se del 8 Undervisning) eller underbildet Und.enhet for de terminer hvor det skal avholdes undervisning i emnet. Det er undervisningsenhetene som angir når det er undervisning. Studenter med utdanningsplan får bare velge undervisning i et emne i de terminer hvor det er opprettet en undervisningsenhet.

Like år

Verdi J eller N for om emnet avholdes i like år. Benyttes av rutinen FS408.001 ved oppretting av undervisningsenheter.

Odde år

Verdi J eller N for om emnet avholdes i odde år. Benyttes av rutinen FS408.001 ved oppretting av undervisningsenheter.

Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 11. feb. 2020 12:27