01 Emnekombinasjon samlebilde

Emnekombinasjoner definerer rammene for hva et studieprogram skal inneholde. De styrer blant annet hva studenter med utdanningsplaner skal kunne velge blant på StudentWeb, og danner de generelle kravene for å gjennomføre et program - og gjennom det oppnå en kvalifikasjon. Emnekombinasjonene bygges opp i et hierarki som kan inneholde helt enkle strukturer med felles obligatoriske emner for alle som følger et studieprogram, til svært kompliserte strukturer med mye valg helt ned til enkeltemnenivå.

 

Generelle felter

Feltnavn Beskrivelse
Kode

Emnekombinasjonen identifiseres ved en unik kode (maks 20 tegn).

Navn

Det finnes navnefelt for bokmål, nynorsk og engelsk. Kun bokmål er påkrevd. Navn på emnekombinasjonen blir vist på Studentweb.

Beskrivelse

Beskrivelse av emnekombinasjonen. Vises i utdanningsplanene på Studentweb. Maks 4000 tegn.

URL med beskrivelse

URL med beskrivelse av emnekombinasjonen og hva som kreves. URL på øverste nivå vises i utdanningsplaner i Studentweb.

Sted ansvarlig Stedkode for det stedet som er ansvarlig for emnekombinasjonen.
Studieretning

Hvis emnekombinasjonen som helhet tilsvarer en studieretning som studenten kan velge, angir du denne i dette feltet.

Default emnekategori

Brukes til å velge default emnekomkategori for emner som velges inn i utdanningsplanen fra denne emnekombinasjonen. Benyttes dersom ikke annen emnekategori er lagt inn på det enkelte emne innenfor kombinasjonen.

Kulltrinn

Feltet angir hvilket trinn i studiet denne emnekombinasjonen gjelder for. Kulltrinn benyttes kun dersom du organiserer emnekombinasjonene etter klassetrinn, dvs. med én emnekombinasjon for første år, én for andre år osv.

Frie emnevalg

Velg med J eller N om det er frie emnevalg i denne emnekombinasjonen. Hvis du setter verdien til J og det ikke er lagt inn begrensninger i underbildet Frie emnevalg, så vil studenten kunne velge fritt blant alle institusjonens emner, med evt. forkunnskapskrav til emnet som eneste begrensning.

Beregn emnekombinasjon ved valg av frie emner

Dersom denne har verdi N, så vil emnekombinasjonen for det frie emnevalget benyttes. Med verdi J i dette feltet vil FS forsøke å finne en annen emnekombinasjon hvor emnet inngår. Feltet er kun relevant dersom det er satt J i feltet Frie emnevalg.

Vektingskrav

Krav til vekting i antall og type (studiepoeng) for de som følger emnekombinasjonen. Må oppgis for emnekombinasjoner som er en del av utdanningsplanen, da kontrollene i StudentWeb sjekker om studentene har nok studiepoeng.

Maksimal vekting

Dette feltet kan brukes dersom du ikke ønsker at studentene skal velge inn for mange studiepoeng i tilknytning til en emnekombinasjon.

Default varighet

Inneholdet av feltet benyttes ved eksport av studieinformasjon.

Kategori Veivalg

Feltnavn Beskrivelse
Veilvalg

Statusfelt hvor du med verdiene J eller N angir om kombinasjonene som ligger på underliggende nivå (definert i underbildet Emnekombinasjon) utgjør alternativer som studenten må velge mellom. Hvis verdien er J kan studenten normalt velge én og bare én av disse. Er verdien N så betyr det at alle underliggende kombinasjoner er obligatoriske.

For å få til et veivalg må du ha minst tre nivåer av emnekombinasjoner; først studieprogrammets hovedkombinasjon, så en underliggende kombinasjon som sier at det skal være et veivalg, og på det tredje nivået legger du inn de emnekombinasjonene som studentene skal kunne velge mellom. Det er på dette laveste nivået at du legger inn emnene som inngår i det enkelte veivalg

Antall valg

Det normale er at studenten kun velger ett av veilvalgene innenfor emnekombinasjonen. Dersom du likevel ønsker at studenten skal kunne gjøre flere valg innenfor kombinasjonen, kan du i dette feltet angi antall mulige valg.

Antall prioriteringer

For veivalg med opptak, vil studenten kunne prioritere mellom de ulike veivalgene i Studentweb. Her oppgir du hvor mange alternativer studenten skal prioritere for hvert valg.

Endre veivalg selv

Verdi J angir at studenten selv kan foreta veivalg og omgjøre veivalget på StudentWeb.

Krever opptak

Hvis denne er J, må studenten gjennom et opptak for å kunne velge denne emnekombinasjonen. Studenten vil da på StudentWeb kunne ønske seg én eller eventuelt flere emnekombinasjoner i prioritert rekkefølge. Feltet er kun relevant dersom det er satt J i feltet Veivalg.

Kategori Emneprioritering

Feltnavn Beskrivelse
Emneprioritering

I feltet kan du med verdi J/N angi om studentene må prioritere mellom emner som de ønsker skal inngå i utdanningsplanen innenfor emnekombinasjonen. Det er kun mulig å prioritere blant emner som ligger i samme emnekombinasjon

Antall emner opptak Dersom du har satt J i feltet Emnepriortiering, må du også angi hvor mange emner studenten skal ha opptak til innenfor denne emnekombinasjonen. Studenten prioriterer da dette antallet emner på Studentweb.
Antall emner prior

Selv om studenten bare skal ha opptak til fem emner innenfor emnekombinasjonen, kan det være lurt å be studenten om å prioritere noen ekstra emner på Studentweb. Dette fordi det noen ganger kan være knyttet betingelser til opptak på emner, som forkunnskap eller kapasitet. I dette feltet angir du hvor mange emner studenten faktisk skal prioritere.

Periode Den aktuelle perioden, fra-til dato, hvor studenten skal velge/prioritere emnene.
Emneord: emnekombinasjon
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 11. feb. 2020 14:09