04 Emnekombinasjon samlebilde - Utdanningsplanelement

Utdanningsplanelementer er opprettet for å representere deler av et studieløp som lærestedet skal administrere, men som ikke kan defineres som emner, emnekombinasjoner eller emnesamlinger. I praksis vil dette være bestemte studieopphold ved utenlandske læresteder hvor det faglige innholdet er forhåndsgodkjent til å passe inn i det studium studenten skal gjennomføre. I mange bachelor- og masterprogrammer vil bestemte planelementer/utenlandsstudier bli lagt opp som tilbud som studentene oppfordres til å velge. Avtaler med aktuelle læresteder vil være inngått (for eksempel som gjensidig utveksling), og de praktiske forholdene vil i noen grad være lagt til rette.

Eksterne studier som studenten gjennomfører helt på eget initiativ regnes ikke som et planelement i denne forstand, dvs som noe som lærestedet tilbyr og administrerer. Slike vil behandles som godkjenningssaker og evt innpasses i studiet på vanlig måte.

Underbilde Utdplanelement
Underbilde Utdplanelement

Feltbeskrivelser

Feltnavn Beskrivelse
Kode

Utdanningsplanelementets kode. Disse må være definert på forhånd i kodebildet Utdanningsplanelement. Les mer om det lenger ned på siden.

Termin-fra Tidligste terminnr for innvalg i utdanningsplan (i forhold til starttermin for kullet studenten følger).
Termin-til Seneste terminnr for innvalg i utdanningsplan (i forhold til starttermin for kullet studenten følger).
Maks antall terminer Maks antall terminer utdanningsplanelementet kan strekkes over. Default verdi er 1.
Valgstatus Angir om utdanningsplanelementet er obligatorisk eller valgbart. Benyttes ved kontroll av utdanningsplanen og ved beregning av oppnådd kvalifikasjon.
Sorteringsrekkefølge

Sett verdi her hvis du ønsker å presentere utdanningsplanelementene i en gitt rekkefølge. Lavest nummer kommer først, og alle med lik verdi sorteres innbyrdes alfabetisk. Hvis det ikke legges verdier i dette feltet så presenteres alt alfabetisk.

Kodebilde Utdaningsplanelement

Lovlige verdier for utdanningsplanelementer må være definert på forhånd i kodebildet Utdanningsplanelement:


Utdanningsplanelement - modul Koder

For mange læresteder kan det være nok å definere to utdanningsplanelementer, et på 30 studiepoeng (ett semester ved utenlandsk institusjon) og et annet på 60 studiepoeng (ett år ved utenlandsk institusjon).

Fordel studiepoeng på termin (utd.plan): Om studiepoeng skal fordeles på alle terminer som utdanningsplanelementet strekker seg over i en utdanningsplan. Dersom denne ikke er satt, så vil studiepoeng vises på siste termin.

Kodebilde Utdelementtype

Utdplanelementtype: Lovlige kodeverdier for utdanningsplanelementtype må være definert på forhånd i kodebildet Utdelementtype. Dette innholder bare kode og navn.


Kodemodulen - Stud - Utdanningselementtype
Emneord: emnekombinasjon
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 7. feb. 2017 09:56