02 Emnekombinasjon samlebilde - Emnekombinasjon

Emnekombinasjoner er ofte en del av et hierarki som består av flere emnekombinasjoner på ulike nivåer. Derfor har Emnekombinasjon samlebilde et underbilde som også heter Emnekombinasjon. I dette underbildet skal du legge inn underordnete emnekombinasjoner. Disse må være opprettet på forhånd i samlebildet. Når du bygger opp en utdanningsplan, som består av en hierarkisk struktur av emnekombinasjoner, kan det da være lurt å starte med det nederste nivået - dvs med de emnekombinasjoner som ikke har underordnete kombinasjoner.

 

De emnekombinasjonene som du legger inn i underbildet må altså være opprettet på forhånd. Det er ikke mulig å registrere nye kombinasjoner i underbildet, men du velge blant eksisterende emnekombinasjoner fra en nedtrekksmeny. I tillegg skal du fylle ut noen felter som gir føringer for hvordan kombinasjonen skal oppføre seg i hierakiet.

For å opprette et flernivå-hierarki, legger du en emnekombinasjoner inn under en emnekombinasjon som selv er underordnet en annen. Et studieprogram hvor første del er en grunnblokk med obligatoriske emner, og hvor studenten i siste del velger en studieretning/fordypning blant flere alternativer (hvor hver retning/fordypning inneholder et antall emner), kan for eksempel ha følgende trenivå-hierarki:

1. En emnekombinasjon som er toppen av emnekombinasjonshierarkiet (utdanningsplanen) for en gitt kull-termin. Det er denne som skal registreres på studieprogramnivå i Studieprogram samlebilde. Denne emnekombinasjonen vil ha to underordnete emnekombinasjoner:

2. Én grunnblokk og én fordypningsblokk. I grunnblokk-kombinasjonen legges de faste obligatoriske emnene og eventuelle utdanningsplanelementer. Fordypningsblokk-emnekombinasjonen vil ikke inneholde emner, den vil ha et antall emnekombinasjoner som underordnede kombinasjoner, én for hver fordypning/studieretning.I fordypningsblokk-kombinasjonen markeres feltet veivalg, som indikerer at studenten skal velge én og bare én av de underordnede emnekombinasjonene.

3. I hver av disse underordnede fordypningskombinasjonene legges de respektive fordypningsemnene og eventuelle utdanningsplanelementer.

Feltbeskrivelser

Feltnavn Beskrivelse
Emnekombinasjon Kode for emnekombinasjon som inngår i emnekombinasjonen. Hentes fra meny (eller legges inn direkte dersom du husker koden eller har kopiert den).
Sorteringsrekkefølge Kan benyttes for å presentere emnekombinasjonen i en ønsket rekkefølge på StudentWeb. Hvis feltene ikke har verdier vil emnekombinasjonene presenteres alfabetisk.
Terminnr start

Relativ start for terminnummer for emner og planelementer som inngår i emnekombinasjonen. Normalt benyttes tallet 1. Da vil terminnr angitt på emner og planelementer være uforandret. Dersom høyere tall angis, så vil terminnr omregnes på følgende vis: terminnr + relativ termin - 1.

Terminnr valgbar fra Bruk dette feltet hvis du vil angi at studenter ikke kan velge emnekombinasjonen før en gitt termin.
Lukket (veivalg)

Hvis du skriver J i dette feltet, må studenten ha opptak til emnekombinasjonen for å kunne velge emner som inngår i denne. Feltet er kun relevant dersom emnekombinasjonen inngår i et veivalg.

Generer timeplan J/N Til bruk for integrasjon med TP, mer info kommer senere.
Studenter med startperiode kull Brukes for å begrense emnekombinasjonsvalget til kull innenfor en gitt periode, med verdier for fra-kull og til-kull.
Siste semester Siste semester underkombinasjonen gjelder i emnekombinasjonen. I senere semester vil ikke underkombinasjonen være tilgjengelig.  
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for når emnekombinasjonen ble lagt til
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring på emnekombinasjonen
Emneord: emnekombinasjon
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 31. mars 2020 11:13