03 Emnekombinasjon samlebilde - Emne

I underbildet Emne skal du legge inn emnene som studentene skal velge blant innenfor en gitt emnekombinasjon.

Underbilde Emne
Emnekombinasjon samlebilde - Emne

I underbildet er det en avkrysningsboks merket Detaljer. Hvis du haker av i denne boksen, vil det vises flere felter for hvert emne.

Underbilde Emne – Detaljer
Emnekombinasjon samlebilde - Emne - Detaljer

Feltbeskrivelser 

Feltnavn Beskrivelse
Terminnr-fra og Terminnr-til

Angir i hvilken termin innenfor utdanningsplanen studentene kan starte med dette emnet. Hvis studentene må velge dette emnet i første termin, så vil Termin nr-fra og Terminnr-til begge være 1. Dersom studentene kan velge dette kurset i termin 1 eller i termin 3, så vil Termin nr-fra være 1 og Terminnr-til være 3. Dersom et emne har undervisning over flere terminer, så er det alltid startterminen som spesifiseres i disse feltene.

Terminnr default

Feltet brukes til å angi i hvilken termin undervisningen i et emne normalt starter, og er aktuelt dersom et emne har mulig undervisningsstart over flere teminer, f.eks. i enten termin 1 eller 3. Rutinen FS718.002 Generer emner i utdanningsplanen, som oppretter emner i utdanningsplanen, vil da benytte default terminnr dersom dette feltet har en verdi. Rutinen vil derimot ikke opprette emner dersom det er fleksibel terminstart og det ikke er definert et default terminnr. På den annen side vil ikke feltet ha noen funksjon dersom Terminr-fra og Terminnr-til har samme verdi, dvs at undervisningen uansett starter i en gitt termin.

Emne Emnets fulle kode.
Valgstatus Angir om emnet er obligatorisk (O), valgbart (V) eller evt. hører til en gruppe med spesifikke minstekrav (M1-5, M2-10 osv). Valgstatus kan defineres i kodebildet Emnevalgstatus.
Emnekategori En beskrivende kategori for emnet. Emner innenfor en gitt kategori vil bl.a. bli sortert under denne overskriften på vitnemålet. Kategorier defineres i kodebildet Emnekategori.
Gjelder kun studenter med startperiode kull

Angir hvilke kull studenter dette emnet gjelder for. En emnekombinasjon kan være gyldig for alle studenter, mens enkeltemner innen denne emnekombinasjonen kun gjelder for studenter som tilhører et bestemt kull.

Sortering Angir rekkefølgen emnene i denne emnekombinasjonen skal listes ut.
Siste semester År-termin for siste gang studenten kan velge emnet inn i sin utdanningsplan. Dette gjelder termin for semesterregistrering, og ikke termin som knyttes til emnet i planen. Benyttes for å angi at emnet ikke lenger kan velges inn i planen.
Siste und.termin Dersom til-termin er angitt under Periode underv. for emnet i Emne samlebilde, vises det et varsel om dette i rødt her.
Emnekombinasjon for anbefaling

Dette feltet er relevant kun dersom denne emnekombinasjon benyttes som et planforslag for et studieprogram (se Studieprogram samlebilde - Planforslag), og dersom emnet inngår i flere emnekombinasjoner i utdanningsplanen. Når en student velger dette planforslaget, så kan emnet som inngår i planforslaget knyttes til én av emnekombinasjonene i utdanningsplanen ved å legge inn denne emnekombinasjonskoden i dette feltet. Dersom det ikke er lagt inn noe i dette feltet, så vil en algoritme lete gjennom emnekombinasjonene i utdanningsplanen og knytte emnet til den første emnekombinasjonen den finner som inneholder dette emnet.

Terminkode Terminkode som studenter skal meldes opp i emnet. Denne brukes ikke av utdanningsplaner.
Årsinkr. Årsinkrement for eksamensoppmelding (i forhold til startår). Benyttes ikke av utdanningsplan.
Karvekt Angir vekter med teller-nevner for beregning av eventuelt samlet karakter til en kvalifikasjon.
Med på vitnemål

Angir om emnet skal med på vitnemål eller ikke, dvs om det skal settes J eller N i feltet Vtm i bildet Oppnådd kvalfikasjon - Emne. Emnet vil uansettt inngå i kvalifikasjonen, da det er krav for å oppnå kvalfikasjonen.

Midl. utgått Angir om emnet er midlertidig utgått fra emnekombinasjonen. Brukes ikke av utdanningsplan.
Generer timeplan J/N Til bruk for integrasjon med TP, mer info kommer senere
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for når emnet ble lagt til.
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring
Emneord: emnekombinasjon
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 3. sep. 2018 09:29