3.3 Siling - spørreundersøkelse for utenlandske søkere

Det er ofte mange utenlandske søkere som ikke oppfyller de krav som kreves for opptak. For at det ikke skal bli så mange ufullstendige søknader kan en la søkerne gå gjennom en silingsprosess, slik at det er kun de søkerne som kommer gjennom silingen som får anledning til å registrere seg og søke.

For at silingsprosessen skal komme i SøknadsWeb så må modulvalg UTLSIL være aktivert.

Det må opprettes to nye typer for spørreundersøkelse: SILING og UTFALL.


Spørreundersøkelsestype

 

Silingen er bygd opp som en spørreundersøkelse. Koden for spørreundersøkelsen må være SILING. Dersom modulvalg for siling er aktivert, må søkere uten norsk fnr gå gjennom silingen uavhengig av start og fristdato på spørreundersøkelsen. SøknadsWeb tar ikke hensyn til datoer og frister i spørreundersøkelsen.


Spørreundersøkelse

I tilknyttning til spørreundersøkelsen så må det opprettes et spørreskjema av type SILING. I dette spørreskjemaet så legger en inn alle spørsmål som søkerne må gå gjennom. Det opprettes en webside for hvert spørsmål og de presenteres i den rekkefølgen en har angitt.


Spørreskjema - Spørsmål

En kan også legge inn tekster som da vil vises over spørsmålene. Det er viktig å angi riktig rekkefølge på spørsmål og tekster. Det bør stå J i feltet Krev svar, for da må søkeren svare på spørsmålet for å få lov til å gå videre i prosessen.


Spørreskjema - Tekst

Hvis tekst og spørsmål har samme rekkefølgenr så vises teksten over spørsmålet. Det er kun mulig med en tekst og ett spørsmål pr side.

I bildet Spørsmål, så må en opprette alle spørsmål. I undervindu Lovlige svar legger en alle aktuelle svaralternativer.

Første spørsmål bør være om søker har norsk fødselsnummer eller ikke. Det er kun søkere uten norsk fødselsnummer som skal gå gjennom silingen og bli opprettet som personer med mulighet til epostinnlogging


Spørreskjema med utfall vanlig søker

Hvis søker sier at vedkommende ikke har norsk fnr så skal søkeren gå videre i silingen. Dersom søkeren har norsk fnr, så skal søkeren bli bedt om å logge inn på vanlig måte.

Det må være opprettet et spørrekjema som heter UTFALL_VANLIG_SOKER som har type UTFALL. I feltene for beskrivelse kan en legge inn tekst og link til den vanlige innloggingen.


Spørreskjema - utfall vanlig søker

For alle spørsmål må en angi om svaret skal medføre at søkeren går videre eller ikke er kvalifisert og dermed ikke få anledning til å søke.


Spørsmål- Lovlige svar

For de svarene som gjør at søkeren ikke tilfredstiller kravene for å kunne søke, så må en feltet "Svaret skal medføre presentasjon av skjema:" oppgi til UTFALL_IKKE_KRAV.

Det må altså være opprettet et spørreskjema , en som har kode UTFALL_IKKE_KRAV. Type undersøkelseskal være UTFALL


Spørreskjema- Utfall_ikke_krav

Hvis søkeren skal få lov til å gå videre i silingen så lar en feltet "Svaret skal medføre presentasjon av skjema:" være blankt..

På det siste spørsmålet i spørreskjema, så må de aktuelle lovlige svarverdiene settes til at spørreskjema UTFALL_KAN_SOKE skal komme.


Spørsmål

 

Det må altså være opprettet et spørreskjema med kode UTFALL_KAN_SOKE og type undersøkelse må være UTFALL.


Spørreskjema- utfall_kan_soke

 

Under kommer en kort oppsummering av hva som må finnes for å sette opp en silingsprosess.

Det må finnes 3 spørreskjemaer av typen utfall:
UTFALL_VANLIG_SOKER

Benyttes for svaralternativ hvor svaret medfører at søker skal bli bedt om å logge inn på vanlig måte enten ved fnr og pin eller vedhjelp av Feide. En vil vanligvis spørre om søker har norsk fnr eller ikke i første spørsmål, så denne verdien brukes dersom søkeren svarer at hun har norsk fnr

UTFALL_KAN_SOKE

Benyttes for svaralternativ hvor svaret fører til at søker har gått gjennom silingsprosessen og skal få lov til å registrere seg. Dette utfallet skal dermed kun brukes på svaralternativer på det siste spørsmålet.

UTFALL_IKKE_KRAV

Benyttes for svaralternativer hvor svaret fører til at søkeren blir silt ut, og ikke skal få lov til å gå videre i prosessen eller registrere seg

I tillegg må det finnes et spørreskjema med type DELSKJEMA som heter VIDERE.


Spørreskjema VIDERE

I Spørsmål samlebilde så skal alle lovlige svarverdier ha verdi i feltetSvaret skal medføre presentasjon av spørsmål i skjema Verdien skal være en av disse fire verdiene: UTFALL_VANLIG_SOKER, UTFALL_IKKE_KRAV, VIDERE eller UTFALL_KAN_SOKE

Silingsprosessen består dermed av en spørreundersøkelse, som er knyttet til et spørreskjema med ett eller flere spørsmål. På spørsmålene må en legge inn lovlige svaralternativer, og avhengig av hva søkeren svarer så skal søker enten få gå videre og til slutt få registrere seg, eller søker skal stoppes og ikke få lov til å søke.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 3. juli 2017 12:39