02 Rapporteringsdata

Resultatrapportering FS031.001

Eksamensresultatrapporteringen består av en forsendelse som inneholder både emner og eksamensresultater.  I tillegg til emne- og eksamensresultat-transaksjoner, inneholder filen header- og footertransaksjoner. Eksporten tar også med spesifikke godkjenningssaker.

Når rapporteringen kjøres via databasejobb vil databasejobben selv finne (fra-)termin ut fra dagens dato. Før 1. juli vil rapporten kjøres fra og med forrige vår-semester. Fra og med 1. juli vil rapporten kjøres fra og med forrige høst-semester.

Emne-transaksjon

Institusjonsnr

9 siffer. Benytter standard FS-institusjonsnummerering

Emnekode

 

Versjonskode

 

 

00

Emnenavn

Bokmål-utgave av emnenavn

Vekting_type

Emnets vektingstype (2 tegn)

Vekting_ant

Emnets vektingstall

Varighet_vekting_ant

Dersom vektingstype har verdi PR, og varighet er angitt med type SEMESTRE, vil verdi i antall-feltet for varighet rapporteres.

Dersom vektingstype har verdi PR og varighet ikke er angitt, eller ikke har verdi SEMESTRE for type, vil verdi 1 rapporteres.

For andre vektingstyper vil 0 rapporteres.

Godkjent_For_Stotte

Rapporteres alltid med verdi 1.

Studienivå

Emnets studienivå - NSD kode

Reg_Dato

Dagens dato

Reg_Sign

’FS’

Eksamensresultat-transaksjon

Fødselsnr

11 siffer

Institusjonsnr

9 siffer. Benytter standard FS-institusjonsnummerering

Emnekode

 

Versjonskode

 

 

9 blanke

Årstall_Rapportering

Hentes fra termin tilknyttet reell tid for vurderingsenheten som gjelder for resultater.

Terminkode_Rapp.

Hentes fra termin tilknyttet reell tid for vurderingsenheten som gjelder for resultater.

 

10 blanke

ÅrstallMåned

6 blanke

Duplikatnr

Duplikat resultat innen samme år-termin. Gis verdi 0 dersom ikke duplikate resultater

Resultat

1-tegns kode for resultat:

B = Bestått

I = Ikke bestått

A = Ikke sensurert

Karakter

Karakter dersom bestått – kortes ned til maksimalt seks tegn.

 

28 blanke

Vekting_type

Resultatets vektingstype (2 tegn) (redusert vekting)

Vekting_ant

Resultatets vektingstall (redusert vekting)

Varighet_vekting_ant

Dersom vektingstype har verdi PR, og varighet er angitt med type SEMESTRE, vil verdi i antall-feltet for varighet rapporteres.

Dersom vektingstype har verdi PR og varighet ikke er angitt, eller ikke har verdi SEMESTRE for type, vil verdi 1 rapporteres.

For andre vektingstyper vil 0 rapporteres.

NUSkode

Emnets NUSkode

Reg_Dato

Dagens dato

Reg_Sign

’FS’

 

Rapporteres daglig

Utplukk av emner

Henter alle emner for eierinstitusjonen, utenom emner med emnetype 'ADMIN'.

Utplukk av eksamensresultater

Henter alle resultater for eierinstitusjonen som er oppnådd fra og med angitt termin for vurdering, samt alle resultater endret etter gitt dato.

Følgende grupper med resultater tas ikke med i rapporteringen:

 • Kun studenter med ordentlig fødselsnummer og D-nummer blir rapportert, dvs SO-nr osv vil ikke tas med i denne rapporteringen.
 • Kun resultater som er oppnådd høsten 2002 eller senere vil bli overført.
 • For å unngå dobbeltrapportering av resultater i forbindelse med konvertering av data fra andre systemer, er transaksjon nr 1 tatt i bruk for å angi at resultater som finnes i denne transaksjonen aldri skal rapporteres på nytt.
 • Dersom kunngjøringsdato for vurderingsenhet er angitt, og dagens dato er tidligere enn denne dato, vil resultatene for enheten ikke bli rapportert.
 • Ikke-gyldige resultater blir kun rapportert dersom de er bestått. Dersom resultatet ikke er gyldig, vil vekting hentes fra det gyldige resultatet.

Det foretas i utgangspunktet kun endringsrapportering. Dersom det er behov for full rapportering av resultater, må rapporten kjøres manuelt – se under.

Merk at lånekassa avviser ”fremtidige” resultater. Resultater for vår-semester kan ikke rapporteres før 16. januar, og for høstsemesteret er grensen 16. august.

Utplukk av godkjenningssaker

Også enkelte godkjenningssaker rapporteres som eksamensresultater, og disse inngår både som emne- og eksamensresultattransaksjoner.

Følgende krav stilles for at en godkjenningssak skal rapporteres:

 • Saktype må ha verdi INNPASS (Innpassing)
 • Sakstatus må ha verdi BEHANDLET
 • Dato ferdigbehandlet må ha verdi
 • Avtaleid for utvekslingsperson må ha verdi
 • Studenten må ha norsk fødselsnummer
 • Under kartotekkort Omfang: Må ha verdi for Omfang Lånekassen og Terminangivelse Lånekassen.
 • Godkjenningssaken må være tilknyttet et eksternstudium, der denne er tilknyttet en utenlandsk institusjon.
 • Kun godkjenninger som gjelder f o m 2002 blir rapportert.

For disse godkjenningene vil det bli generert fiktive emnekoder XGOD_<studiepoeng>SP, da dette kreves ved rapportering av emner/eksamensresultater.

Manuell kjøring av rapport

Oppgi fra-termin rapporten skal kjøres for.

Oppgi dato for siste rapportering (kommer automatisk frem dersom rapportering er utført tidligere). La krysset stå for ’Kun endringer’.

Sett kryss for ’Automatisk overføring av fil’. Da vil transaksjonene bli overført automatisk til Lånekassa. Dersom dette krysset ikke settes, gis det en advarsel om at de resultatene som er med i kjøringen ikke senere vil bli rapportert (uten at denne kjøringen først slettes, eller kjøres på nytt – med kryss for ’Automatisk overføring av fil).

Når parametrene er angitt, utfør følgende;

 1. Lag datagrunnlag. Da vil datauttrekket foretas og lagres i basen.

Dersom det nå var kryss for ’Automatisk overføring av fil’, så er transaksjonene oversendt Lånekassa.

Dersom en ønsker å lagre filen lokalt, kan følgende gjøres:

 1. Hent data. Datagrunnlaget hentes da fra databasen og vises i Transaksjonsvinduet.
 2. Lagre datafil. Transaksjonene lagres på fil. Behold foreslått filnavn (som er det på den form som ønskes av Lånekassa)

Alle kjøringer blir lagret i basen, og under kartotekkort ’Forsendelser’ vil alle forsendelsene til Lånekassa vises. Enhver tidligere transaksjon vil kunne sendes på nytt ved å krysse av for ’Omkjøring av forsendelse’ før rapporten kjøres. Må da oppgi den forsendelsen som skal overføres på nytt. Pr default vises siste forsendelsesnr i dette feltet. Ved omkjøring må det også krysses av for Automatisk overføring av fil for at fil skal sendes.

Bestillingsbilde for rapporten FS031.001

Andre valg i bestillingsbildet;

Omkjøring av forsendelse: Dersom en filoverføring til Lånekassa skulle gå feil, og må sendes på nytt, så kan den enkelte forsendelse kjøres på nytt. Kryss da av for ’Omkjøring av forsendelse’. Oppgi forsendelsesnr. Pr default kommer siste nr for siste forsendelse frem. Ved omkjøring må det også krysses av for Automatisk overføring av fil for at fil skal sendes.

Slette siste forsendelse: Ved hjelp av funksjonen ’Slett siste forsendelse’, kan siste kjøring slettes. Normalt bør ikke dette gjøres dersom informasjonen er oversendt Lånekassa, men kan altså kjøres dersom en ønsker at resultatene i gitt forsendelse skal overføres på nytt til Lånekassa.

Databasejobb: Funksjon for å sette i gang jevnlig automatisk overføring av fil til Lånekassa. En får da opp dialogen under.

Ved igangsetting av ny jobb, gis følgende parametere:

 • Dato første jobb (dersom ingen endring vil dagens dato gjelde)
 • Klokkeslett for jobb: Lånekassen ønsker disse oversendt mellom kl 18:00 og 20:00
 • Antall døgn mellom hver jobb: Lånekassen ønsker fil oversendt daglig (nytt fra 2015), så sett tallet 1.
 • Første termin for resultater som skal med i uttrekket.

Databasejobben genererer kun endringssendinger, og vil da i tillegg til resultater oppnådd etter gitt termin, ta med resultater som er endret siden sist gang jobben ble kjørt.

Bestillingsbilde for databasejobb  FS031.001

Studentstatus  via Webservice                                                 

Rapportering av studentstatus innebærer rapportering av om student er aktiv.  I tillegg til studentstatus-transaksjoner, inneholder filen header- og footertransaksjoner.

Studentstatus-transaksjon

Institusjonsnr

9 siffer

Fødselsnr

11 siffer

Årstall

4 siffer

Terminkode

1: HØST, 2: VÅR

Studentstatus

J eller N

 

Rapporteres hver halve time

Utplukk av studenter

Det avgis status og endring av status for hvert semester. Beregning av semester utføres på grunnlag av dagens dato. Før  01.10 hentes alle semestre fra og med høst foregående år. Etter 01.10 hentes alle semestre fra og med høst inneværende år.

Lånekassen innhenter selv informasjon om registrerte  studenter som er kunder hos Lånekassa.  Aktiv studentstatus krever J for feltene Betaling OK og Registrering OK  i bildet Registerkort. Dersom feltet Ugyldig har verdi J, vil studenten ikke ha status aktiv i gitt termin. I tillegg kreves det at studenten har minst en aktiv studierett innenfor terminen. For VÅR testes studieretter i perioden 01.01-30.06, mens for HØST sjekkes perioden 01.08-31.12.

Det er altså en abbonementsordning: Lånekassa oppdaterer fortløpende en liste i FS liste over sine kunder (ikke synlig i FS-)klienten, og FS returnerer studentstatus for disse personene når LK ber om det.

Studierett kontrolleres som følger, ref Student samlebilde:

 • Feltet Privatist må ha verdi N
 • Studentstatus må ha en verdi som angir aktiv student
 • Studieretten må være gyldig mellom dagens dato og 01.06 for vår-semester og 01.12. for høstsemester.
 • Studentstatus PERMISJON vil ikke regnes som aktiv student
 • Studenten kan ikke være registrert med et studentgrunnlag med verdi N for feltet ”Skal rapporteres til lånekassa”.
 • Dersom studenten ikke har studierett, men innenfor semesteret er meldt til undervisning, med tilbudstatus I eller S og ikke har verdi N for hverken svart eller møtt, vil det regnes som om studenten har studierett.

Kun personer med reelt norsk fødselsnummer eller D-nummer blir rapportert.                                      

Normalt leveres kun positive studentstatus (verdi J), men dersom J er levert tidligere for en student, og registrering/studierett ikke lengre gir studentstatus J, så vil studentstatus N leveres.

Ved endring av fødselsnummer på studenter som allerede er rapportert et semester, vil personen rapporteres med begge fødselsnummer.

Studieprogram FS031.003

Rapportering av studieprograminformasjon utføres for alle aktive studieprogram, og baseres på et xml-format. XML-transaksjonene følger følgende skjema: http://www.fs.usit.uio.no/XSD/FS_Lanekassa_Studieprogram_1_1.xsl

Da studieprograminformasjonen inkluderer en del kodet informasjon om steder, studienivåer, studium og utdanningsområder, er også disse informasjonselementene inkludert i denne rapporteringen.

Skjemaet for rapporteringen har følgende overordnede struktur:

Rapporten kjøres for et studieår (HØST-VÅR), som beregnes ut fra dagens dato. Startåret for studieåret er inneværende årstall. Dvs rapporteringen skifter til nytt studieår pr 01.01. Eksempelvis vil det i perioden 01.01.2010-31.12.2010 bli rapportert for studieåret 2010-HØST – 2011-VÅR.

Beskrivelse

Beskrivelse angir overordet innhold av forsendelsen.

 

Kilde

Institusjonsnr for avsenderinstitusjon

Dato

Dato for overføringen – YYYY-MM-DD

Studiear

Startår for studieåret

Mottager

”Lånekassa”

Sted

Alle steder med verdi J for aktiv blir overført.

 

Institusjonsnr

Institusjonsnr for sted

Avdnr

Fakultets-/avdelingsnr for sted

UndAvdnr

Institutt-/underavdelingsnr for sted

Gruppenr

Gruppenr for sted

Stednavn

Stedsnavn

Adresse

Adresse av type besøk og type post blir overført. Inneholder de fire adresselinjene.

Telefonnr

Telefonnr for sted

Faksnr

Faksnr for sted

Epostadresse

E-postadresse for sted

Url

Url for sted

Studienivå

Alle studienivå blir overført.

 

Studienivakode

Kode for studienivå

Studienivanavn

Navn for studienivå

Studium

Alle studiumkoder ved verdi F for kodeverditype blir overført.

 

Studiumkode

Kode for studium

Studiumnavn

Navn for studium

Utdanningsområde

Alle utdanningsområdekoder blir overført.

Utdomradekode

Kode for utdanningsområde

Utdomradenavn

Navn for utdanningsområde

Studieprogram

Alle aktive studieprogram, med unntak av drgradsprogrammer, blir overført. Dvs studieprogram som har nivåkode lavere enn 900, verdi N for utgåttstatus og der termin for siste tilbud er innenfor gitt studieår eller senere (dersom det er gitt verdi for termin for siste tilbud).

 

Studieprogramkode

Kode for studieprogram

Studieprogramnavn

Navn for studieprogram

Stedid

Stedid med elementene institusjonsnr, fakultets-/avdelingsnr, institutt-/underavdelingsnr og gruppenr

Studiumkode

Kode for studium

Utdomradekode

Kode for utdanningsområde

Nuskode

NUSkode (SSB)

Studiepoeng

Studiepoeng for studieprogram

Fagskolepoeng

Fagpoeng for studieprogram

Studienivakode

Studienivå

Heltidprosent

Heltidsprosent

Url

Url for studieprogram

Programjustering

Studieprogramjustering (DBH)

Videreutdanning

Status om studiet er videreutdanningstilbud

Termin-forste-tilbud

Termin studieprogram første gang ble tilbudt, på formatet YYYYT, der T er første tegn i terminkode.

Termin-siste-tilbud

Termin studieprogram siste gang blir tilbudt, på formatet YYYYT, der T er første tegn i terminkode.

Varighet

Varighet for studieprogram, tall og tidsenhet

Undervisningstimer

Undervisningstimer (uketimer) for studieprogram

Terminordning

Terminordning for studieprogrammet

Undorganisering

Undervisningsorganisering for studieprogrammet

Praksiskandidat

Praksiskandidat (J/N) (fagskole)

Godkjenningsinstans

Kode for godkjenningsinstans

Godkjenningsdato

Dato for godkjenning

Lovgodkjenning

Kode for lovgodkjenning (fagskole)

Semesterinfo

De fire feltene for semesterinformasjon hentes primært fra kartotekkort Rapportering i Studieprogram samlebilde. Det rapporteres for begge terminer HØST og VÅR innenfor studieåret. Dato-perioden vil bli hentet fra bildet Semesterregistrering dersom den ikke er angitt på det enkelte studieprogram. Det er derfor viktig at ”default” periode registreres i bildet Semesterregistrering for denne rapporteringen.

Dato-start-semester

Startdato for semesteret for dette studieprogrammet

Dato-slutt-semester

Sluttdato for semesteret for dette studieprogrammet

Skolepenger

Skolepenger for semesteret for dette studieprogrammet

Merknad

Merknad for dette studieprogrammet

 

Rapporteres en gang pr uke

All informasjon rapporteres hver gang, denne inneholder ingen endringssendinger.

Utplukk av studieprogram

Utplukkene for rapporteringen er beskrevet ovenfor. For det enkelte studieprogram er det viktig å få registrert informasjon i de feltene som rapporteres.

Manuell kjøring av rapport

Sett kryss for ’Automatisk overføring av fil’. Da vil transaksjonene bli overført automatisk til Lånekassa.

Når parametrene er angitt, utfør følgende:

 1. Lag datagrunnlag. Da vil datauttrekket foretas og lagres i basen.

Dersom det nå var kryss for ’Automatisk overføring av fil’, så er transaksjonene oversendt Lånekassa.

Dersom en ønsker å lagre filen lokalt, kan følgende gjøres:

 1. Hent data. Datagrunnlaget hentes da fra databasen og vises i Transaksjonsvinduet.
 2. Lagre datafil. Transaksjonene lagres på fil. Behold foreslått filnavn (som er det på den form som ønskes av Lånekassa)

Da resultatfilen er en XML-fil, kan det være noe uoversiktlig å lese denne. Det er derfor laget et såkalt stylesheet som medfører at datainnholdet vises som en webside med en rekke tabeller. Dette får en frem ved å åpne den lagrede xml-filen i en browser. Se eksempel under for hvordan denne da vises.

Eksempel på datainnhold

Siste kjøring blir lagret i basen, og under kartotekkort ’Forsendelser’ vil denne vises.

Bestillingsbilde for rapporten FS031.003

Andre valg i bestillingsbildet:

Databasejobb: Funksjon for å sette i gang jevnlig automatisk overføring av fil til Lånekassa. En får da opp dialogen under.

Ved igangsetting av ny jobb, gis følgende parametere:

 • Klokkeslett for jobb: Lånekassen ønsker disse oversendt mellom kl 18:00 og 20:00
 • Antall døgn mellom hver jobb: Default verdi for denne er 7, dvs at jobben kjøres en gang pr uke.

Databasejobben genererer komplett datasett hver gang den kjøres.

Bestillingsbilde for databasejobb FS031.003

Emneord: fs031.003, fs031.001, fs031.002
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 9. okt. 2017 16:12