3.1 Kull samlebilde

Om kulltilhørighet

Studentene vil som regel få sin kulltilhørighet bestemt ved opptak eller studiestart, og alle som følger en normal studieprogresjon vil tilhøre det samme eller et felles kull gjennom hele studiet. Det vil selvsagt forekomme at enkeltstudenter skifter kulltilhørighet av ulike grunner, f.eks på grunn av permisjon fra studiet, forsinkelser på grunn av ikke-beståtte eksamener osv.

For studier som strekker seg over flere år eller terminer er det to måter å administrere studieprogresjonen for studiekull.

  1. Den ene er å tilordne studentene som tas opp på samme tid en fast kullkodeverdi som de beholder gjennom hele studier (forutsatt normal progresjon). Studiekullet vil da løpe gjennom en rekke terminer, med vekslende innhold av undervisning og eksamener. 
     
  2. Den andre måten er å definere et kulltrinn for hvert år i studiet, og så la studentene (forutsatt normal progresjon) rykke opp fra et kull til det neste. Hvert studiekull kan da tilordnes en fast mengde av undervisning og eksamener. Denne måten, som kan kalles kull med opprykksordning, praktiseres ved sivilingeniør- og arkitektstudiene ved NTNU, hvor studentene gjennomgår de 4 eller 5 årskurs (dvs. kull) som studiet er delt opp i.

I bildet Kull samlebilde definerer du lovlige kull med eventuelt tilhørende studieretninger og klasser. Bildet har tre underbilder:

  • Klasse
  • Personrolle
  • Fakturadetaljtype

 

Kull samlebilde - klasse

Kullene vises og oppdateres i øverste vindu, mens klasser spesifiseres for hvert enkelt kull i det nederste vinduet. Både kullkoden og klassekoden må tilordnes egne navn. En klasse kan også være knyttet til en studieretning og du kan knytte klassen til et studiested eller en campus.

 

 

Studieprogram   Studieprogrammet kullet tilhører. Hentes fra studieprogramtabellen. 
År-termin Årstall og termin for kullet. 
Kullnavn Navn på kullet. Fylles ut på norsk og eventuelt engelsk.
Aktivt J/N om kullet er aktivt. Påvirker hvilke bilder eller rapporter studiekullet er tilgjengelig. 
Generer
e-postadr
J/N om det skal genereres epostadresser til studenter tilknyttet dette studiekull (ved generering av adresser internt i FS)
Trinn - start Starttrinn for kullet iht rapporteringsreglene til SSB. Studiekull for grunnstudier (som starter etter videregående) skal gis trinn 1. For studier som krever annen høyere utdanning som grunnlag, skal gis trinn avhengig av normert antall år det kreves for å gjennomføre den utdanningen som kreves. Eksempelvis skal kull som gjelder masterprogrammer som bygger på fullført bachelor plasseres på starttrinn 4.
BIBSYS Bestillingssted BIBSYS-bestillingssted som skal knyttes til studenter innenfor kullet.
LMS - eksport J/N om kullet og dets medlemmer skal overføres til LMS.
Rom-mal Brukes for å angi mal for oppretting av rom i LMS-system.
WS-tjenestenr Løpenr for WS-tjeneste for LMS. Verdiene for feltene vil gjelder alle koblinger til LMS for et gitt kull, inklusive tilhørende klasser. Feltet brukes for å kunne koble kull til ulike LMSer på samme institusjon.
Klasse  
Studieretning Studieretning klassen er tilknyttet. Kan benyttes for å angi at studentene som skal plasseres i en klasse må være tilknyttet en gitt studieretning.
Klassekode Klassekodenfor klassen / gruppen. Merk at klassekoder først må registreres i klassekodetabllen.
Klassenavn Navn på klassen / gruppen.
Aktivt J/N om klassen er aktiv.
Studiested Stedkode til eventuelt studiested som klassen tilhører.
Campus Kode på eventuell campus som klassen tilhører. Vil bl.a. brukes til å beregnes campustilhørighet for studenter i klassen / gruppen,
LMS Samme funksjoner som LMS-feltene i hovedbildet, men for klassenivå.

 

Kull samlebilde - fakturadetaljtype

Hvis enkelte kull skal ha egne fakturadetaljtyper så kan du oppgi fakturadetaljtyper i underbildet Fakturadetaljtype. Når du oppretter fakturaer via rutinen FS207.001 Oppretting av fakturaer og markerer for "Hent fakturadetaljtype fra kull" så hentes fakturadetaljtype herfra.

Fakturadetaljtype kan enten gjelde for alle klasser eller kun den oppgitte.

 

Kull samlebilde - personrolle

I undervinduet Kull samlebilde - personrolle kan du opprette ulike personroller knyttet til kullet og eventuelt til en klasse. Funksjonen er helt lik øvrige bilder og nivåer hvor det kan være personroller. 

 

Emneord: kull
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 11. juli 2018 10:02