1.4 Ekstern utdanning, legge til emner og planelementer

I høyre del av utdanningsplanbildet, er det en rekke faner med underbilder som inneholder elementer som kan legges inn i studentens utdanningsplan. Det gjelder:

  • Ekstern utdanning
  • Interne emner utenom plan
  • Legg til emner
  • Legg til planelementer
  • Realkompetanse

 

På samme måte som i andre bilder i FS, er blå skrift i fanen lik at underbildet inneholder data. Grønn tekst betyr at underbildet inneholder data som ikke er behandlet.

Merk at det som vises i underbildene kan variere dersom en student har flere aktive studieretter og dermed flere aktive utdanningsplaner. Det som vises angår kun den planen/studieretten som er aktiv i bildet til enhver tid.

 

Ekstern utdanning

Underbildet Ekstern utdanning viser alle eksterne resultater som er registrert på studenten i bildet Person eksternstudium (modul Godkjenning). Både registrerte avlagte eksterne resultater og emner som er planlagt avlagt på utveksling finnes her, og kan legges inn i studentens utdanningsplan. I tillegg til emner, kan det også ligge hele grader, praksis og flere resultater satt sammen i en bolk under kategorien DELSTUDIER i dette bildet. Ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av det eksterne resultatet du ønsker å legge inn i planen, vil resultatet legge seg over i arbeidsområdet. Når du har lagt inn de nødvendige data i arbeidsområdet, og lagret, blir både høyre og venstre side av bildet oppdatert uten at du behøver å gjøre et nytt søk.

Det er tre overskrifter i bildet markert med gult. Under Ikke med i plan ligger resultater som ikke er lagt inn i utdanningsplanen. Under Delvis med i plan ligger resultater som er lagt inn i planen med redusert antall studiepoeng. Det er i den forbindelse viktig å merke seg at de resterende antall studiepoeng kan legges inn i planen under en annen emnekombinasjon (et resultat kan fordeles på flere emnekombinasjoner). Under Med i plan vises resultater som er lagt inn i den aktuelle utdanningsplanen med hele sin vekting. Dersom det skal redigeres ytterligere på disse resultatene må de velges inn i arbeidsområdet fra utdanningsplanen på venstre side.

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Ekstern utdanning
Ekstern studium Institusjonskoden til det eksterne lærestedet det eksterne resultatet er avlagt
Nr Den eksterne institusjonens løpenummer blant studentens forekomster i Person eksternstudium. Det kan være registrert resultater fra flere eksterne institusjoner på samme student.
Grå ramme Inne i rammen vises i informasjon om resultatet hentet fra Person eksternsstudium: kode og navn, terminen resultatet er avlagt og resultat (karakter), kategori (Emne, Kvalifikasjon, Praksis, Delstudier) og vekting (normalt angitt i studiepoeng)
Emnekombinasjon Nedtrekkslisten viser alle emnekombinasjoner knyttet til studentens kull på studieprogrammet. Her må det angis i hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen det eksterne resultatet skal inngå i. Feltet er gult (obligatorisk), men om ingenting oppgis før lagring, vil resultatet legges inn i utdanningsplanen på venstre side under overskriften NULL Uten emnekombinasjon merket med rødt. Det eksterne resultatet må legges inn under en emnekombinasjon for at kontrollene i utdanningsplanen skal fange det opp.
Emnekategori Emnekategori brukes for å sortere resultater under overskrifter på vitnemålet. Dersom emnekategori er i bruk på studieprogrammet, må det angis hvilken emnekategori resultatet skal sorteres under. Emnekategori er et kodebilde under modulen Studieelementer (ligger i kodemodulen)
Emnevalgstatus Emnevalgstatus er regler som gjelder for emnene i utdanningsplanen; om de er obligatoriske, valgfrie osv. Det bør angis på resultatet hvilken regel som skal gjelde for det i utdanningsplanen, det vil si samme regel som gjelder for emner det erstatter i planen. Emnevalgstatus er et kodebilde under modulen Studieelementer (ligger i kodemodulen)
Vekting kvalifikasjon Dersom resultatet skal inngå i planen med lavere vekting (færre antall studiepoeng) enn det som er registrert i Person eksternstudium, legges det antall studiepoeng som skal inngå i planen og på vitnemålet i dette feltet. Når denne registreringen lagres, vil resultatet legge seg inn i planen på venstre side. I tillegg vil resultatet fortsatt være valgbart fra høyre side under overskriften Delvis med i plan. De resterende antall studiepoeng kan legges inn i planen under en annen emnekombinasjon ved å velge emnet inn igjen i arbeidsområdet, legge emnet til under en annen emnekombinasjon  og legge inn det resterende antall studiepoeng eller færre inn i feltet Vekting kvalifikasjon. Husk at resultatet kun kan inngå under en overskrift (Emnekategori) på vitnemålet.
Innpasset på grunnlag av godkjenningssak

Løpenummeret til godkjenningssak som eventuelt er grunnen til at innpassingen av eksternt resultat i utdanningsplanen gjøres.
Dersom saksbehandler har gått inn i utdanningsplanbildet fra en sak i Godkjenningssak samlebilde, vil løpenummeret til godkjenningssaken du kom fra, være angitt i dette feltet. 
Har du har gått inn i bildet fra Student samlebilde eller via modulen Programstudent, og innpassingen som gjøres skjer på bakgrunn av en konklusjon i en godkjenningssak, bør løpenummeret til godkjenningssaken registreres manuelt i feltet.

-og/eller innpassingsregel

Feltet inneholder en nedtrekksliste med innpassingsregler knyttet til det eksterne lærestedet det eksterne resultatet er avlagt ved. Dersom det ikke er opprettet noen innpassingsregler for det aktuelle eksterne lærestedet, vil feltet være tomt.
Bildet Innpassingsregel finnes i modulen Godkjenning. Alle koder som skal benyttes må opprettes i bildet som lokale koder.
Denne funksjonen er laget for å støtte innpassing av eksterne emner i utdanningsplan uten at det er nødvendig å opprette en godkjenningssak. Der innpassing ikke krever saksbehandling, på grunn av at det er gjort et tidligere vedtak som kan benyttes, kan innpassingsregel benyttes. Innpassing av ex.phil og ex.fac. er ett eksempel. Disse to emnene godkjent som tilsvarende andre ex.phil. og ex.fac-emner på alle læresteder som har dem i sine studieprogrammer/kvalifikasjoner.

Resultat "Innpasset" på vitnemål Påkrevd felt hvor verdien settes automatisk til J. Innebærer at eventuell bokstavkarakter eller annet resultat som kan være registrert i Person eksternstudium overskrives til Innpasset. Dersom det for eksempel er emne i et samarbeidsstudium (joint degree) mellom to læresteder, hvor originalresultat skal stå på vitnemålet, må verdien settes til N manuelt.
Se dokumentasjon Påkrevd felt hvor verdien settes automatisk til N. Er kun til informasjon til saksbehandler om at ytterligere dokumentasjon om vedtaket finnes (og bør sees på).

 

Interne emner utenom plan

I dette underbildet vises alle interne emner studenten har avlagt eller er meldt til, som ikke allerede inngår i studentens utdanningsplan. Ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av det eksterne resultatet du ønsker å legge inn i planen, vil resultatet legge seg over i arbeidsområdet. Når du har lagt inn de nødvendige data i arbeidsområdet og lagret, oppdateres både høyre og venstre side av bildet uten at du behøver å gjøre et nytt søk.

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser for aktuelle felt - Interne emner utenom plan
Und.termin Termin studenten starter undervisningen på emnet. Er også terminen emnet vil legge seg  i utdanningsplanen (evt første semester det vil legge seg på, om det strekker seg over flere terminer). Når du henter inn emner på denne måten er studenten allerede meldt/avlagt, slik at denne informasjonen vil normalt sett allerede være angitt på emnet.
Emnekombinasjon Nedtrekkslisten viser alle emnekombinasjoner som tilhører studentens kull på studieprogrammet. Her må det angis i hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen emnet skal inngå i. Feltet er gult (obligatorisk), men om ingenting oppgis før lagring, vil resultatet legges inn i utdanningsplanen på venstre side under overskriften NULL Uten emnekombinasjon merket med rødt. Det eksterne resultatet må legges inn under en emnekombinasjon for at kontrollene i utdanningsplanen skal fange det opp.
Trinn Trinn i studiet emnet gjelder for. Benyttes kun dersom en organiserer emnekombinasjonene etter 'klassetrinn', dvs en emnekombinasjon for første år, en for andre osv.
Emne Påkrevd felt emnekode. Tredelt felt: Institusjonsnummer, emneid, versjonskode.
Vurd.termin Termin for vurdering på emnet. Når du henter inn emner på denne måten er studenten allerede meldt/avlagt, slik at denne informasjonen vil normalt sett allerede være angitt på emnet
Studiepoeng Emnets vekting. Hentes fra det som er oppgitt i Emne samlebilde (modul Studieelementer)
Emnekategori Emnekategori brukes for å sortere resultater under overskrifter på vitnemålet. Dersom emnekategori er i bruk på studieprogrammet, må det angis hvilken emnekategori resultatet skal sorteres under. Emnekategori er et kodebilde under modulen Studieelementer (ligger i kodemodulen)
Emnevalgstatus Emnevalgstatus er regler som gjelder for emnene i utdanningsplanen; om de er obligatoriske, valgfrie osv. Det bør angis på resultatet hvilken regel som skal gjelde for det i utdanningsplanen, det vil si samme regel som gjelder for emner det erstatter i planen. Emnevalgstatus er et kodebilde under modulen Studieelementer (ligger i kodemodulen)
Prioritet (opptak) Dersom emnet har vært del av emneprioritering som studenten har utført i StudentWeb, er nummeret på prioriteten oppgitt i dette feltet.
Opptatt Om studenten har opptak til emnet. For emner studenten er meldt til/resultat i, vil verdien her alltid være J.
Vekting kval Dersom emnet skal inngå i planen med lavere vekting (færre antall studiepoeng) enn det som er registrert i vurderingsprotokollen, legges det antall studiepoeng som skal inngå i planen og på vitnemålet i dette feltet. Når denne registreringen lagres er dette vektingen som er synlig i utdanningsplanen på venstre side.
Sperr mot sletting Dersom studenten ikke skal kunne slette emnet fra utdanningsplanen sin i StudentWeb, settes det J i dette feltet.
Sperr mot endring Dersom studenten ikke skal kunne endre termin på dette emnet i utdanningsplanen sin i StudentWeb, settes det J i dette feltet.
Erstattet av annet emne Feltet brukes til å fjerne emner fra studentens utdanningsplan når det er lagt til interne emner/eksterne resultater som skal erstatte dem. Når det er satt J i dette feltet, vil emnet få en grå farge i planen på venstre side. Emnet vil da ikke lenger være synlig for studenten i StudentWeb.
Behandlet som del av godkjenningssak

Løpenummeret til godkjenningssak som eventuelt er grunnen til at innpassingen av emnet i utdanningsplanen gjøres.
Dersom saksbehandler har gått inn i utdanningsplanbildet fra en sak i Godkjenningssak samlebilde, vil løpenummeret til godkjenningssaken du kom fra, være angitt i dette feltet. 
Har du har gått inn i bildet fra Student samlebilde eller modulen Programstudent, og innpassingen som gjøres skjer på bakgrunn av en konklusjon i en godkjenningssak, bør løpenummeret til godkjenningssaken registreres manuelt i feltet.

Merknad Merknadsfeltet bør brukes for å sikre sporbarhet i saken, både til egen informasjon og til andre saksbehandlere.

 

Legg til emner

I dette underbildet er det mulig å legge til interne emner fra institusjonens emnetabell som ikke ligger i studentens utdanningsplan. Saksbehandler kan søke opp og legge til alle emner som ligger i institusjonens emnetabell, også emner som studenten via sin studieprogramstilhørighet ikke har studierett til. Emnet du ønsker å legge inn, søkes opp i søkefeltet. Du kan søke både på emnenavn og emnekode. % brukes som trunkering, som ellers i FS.

Ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av det eksterne resultatet du ønsker å legge inn i planen, vil resultatet legge seg over i arbeidsområdet. Når du har lagt inn de nødvendige data i arbeidsområdet og lagret, oppdateres både høyre og venstre side av bildet uten at du behøver å gjøre et nytt søk. Dersom saksbehandler forsøker å registrere undervisningstermin og vurderingstermin som ikke er i samsvar med det som er oppgitt på emnet i Emne samlebilde, vil det komme et varsel om at terminene ikke er i samsvar med grunnlagsdata på emnet.

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser for aktuelle felt - Legg til emner
Und.termin Påkrevd felt. Termin studenten starter undervisningen på emnet. Er også terminen emnet vil legge seg  i utdanningsplanen (første termin det vil legge seg, om emnet går over flere semestre. Terminen som registreres må være i samsvar med det som er oppgitt som undervisningsterminer for emnet i Emne samlebilde
Emnekombinasjon Nedtrekkslisten viser alle emnekombinasjoner som tilhører studentens kull på studieprogrammet. Her må det angis i hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen emnet skal inngå i. Feltet er gult (påkrevd), men om ingenting oppgis før lagring, vil resultatet legges inn i utdanningsplanen på venstre side under overskriften NULL Uten emnekombinasjon merket med rødt. Det eksterne resultatet må legges inn under en emnekombinasjon for at kontrollene i utdanningsplanen skal fange det opp.
Trinn Trinn i studiet emnet gjelder for. Benyttes kun dersom en organiserer emnekombinasjonene etter 'klassetrinn', dvs en emnekombinasjon for første år, en for andre osv.
Emne Påkrevd felt. Emnekode. Tredelt felt: Institusjonsnummer, emneid, versjonskode.
Vurd.termin Påkrevd felt.Termin for vurdering på emnet. Når du henter inn emner på denne måten er studenten allerede meldt/avlagt, slik at denne informasjonen vil normalt sett allerede være angitt på emnet. Terminen som registreres må være i samsvar med det som er oppgitt som vurderingstid for emnet i Emne samlebilde.
Studiepoeng Emnets vekting. Hentes fra det som er oppgitt i Emne samlebilde.
Emnekategori Emnekategori brukes for å sortere resultater under overskrifter på vitnemålet. Dersom emnekategori er i bruk på studieprogrammet, må det angis hvilken emnekategori resultatet skal sorteres under. Emnekategori er et kodebilde under modulen Studieelementer (ligger i kodemodulen)
Emnevalgstatus Emnevalgstatus er regler som gjelder for emnene i utdanningsplanen; om de er obligatoriske, valgfrie osv. Det bør angis på resultatet hvilken regel som skal gjelde for det i utdanningsplanen, det vil si samme regel som gjelder for emner det erstatter i planen. Emnevalgstatus er et kodebilde under modulen Studieelementer (ligger i kodemodulen)
Opptatt Om studenten har opptak til emnet. Dette må settes manuelt til J.
Vekting kval Dersom emnet skal inngå i planen med lavere vekting (færre antall studiepoeng) enn det som vil bli registrert i vurderingsprotokollen, legges det antall studiepoeng som skal inngå i planen og på vitnemålet i dette feltet.
Sperr mot sletting Dersom studenten ikke skal kunne slette emnet fra utdanningsplanen sin i StudentWeb, settes det J i dette feltet.
Sperr mot endring Dersom studenten ikke skal kunne endre termin på dette emnet i utdanningsplanen sin i StudentWeb, settes det J i dette feltet.
Erstattet av annet emne Feltet brukes til å fjerne emner fra studentens utdanningsplan når det er lagt til interne emner/eksterne resultater som skal erstatte dem
Behandlet som del av godkjenningssak

Løpenummeret til godkjenningssak som eventuelt er grunnen til at innpassingen av emnet i utdanningsplanen gjøres.
Dersom saksbehandler har gått inn i utdanningsplanbildet fra en sak i Godkjenningssak samlebilde, vil løpenummeret til godkjenningssaken du kom fra, være angitt i dette feltet. 
Har du har gått inn i bildet fra Student samlebilde eller modulen Programstudent, og innpassingen som gjøres skjer på bakgrunn av en konklusjon i en godkjenningssak, bør løpenummeret til godkjenningssaken registreres manuelt i feltet.

Merknad Merknadsfeltet bør brukes for å sikre sporbarhet i saken, både til egen informasjon og til andre saksbehandlere.

 

Legg til planelementer

I dette underbildet er det mulig å legge til planelementer i studentens utdanningsplan. Saksbehandler kan søke opp og legge til alle planelementer som ligger i institusjonens FS-base. Planelementet man ønsker å legge inn, søkes opp i søkefeltet. Man kan søke både på navn og kode til planelementet. % brukes som trunkering, som ellers i FS.

Ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av planelementet man ønsker å legge inn i planen, vil resultatet legge seg over i arbeidsområdet. Når man har lagt inn de nødvendige data i arbeidsområdet og lagret, oppdateres både høyre og venstre side av bildet uten at man behøver å gjøre et nytt søk.

Felt Feltbeskrivelser
Feltbeskrivelser - Legg til planelementer
Utd.planelement

Koden til utdanningsplanelementet. Utdanningsplanelementene registreres lokalt i kodebildet Utdanningsplanelement i kodemodulen under Studieelementer. I kodebildet registreres en kode og et navn på utdanningsplanelementet. Dessuten må det angis hva slags utdanningsplanelementtype det er snakk om. UTVEKSLING er det vanligste. Vektingen planelementet skal tilsvare, bør også legges inn. Det er mulig å angi at studiepoengene skal fordeles på terminer, dersom det er slik at perioden for utdanningsplanelementet fordeler seg over flere semestre i utdanningsplanen. Eksempelvis om man har angitt at planelementet er 60 sp, vil det fordele seg som 30 sp over to terminer i utdanningsplanen dersom varigheten for utdanningsplanelementet er angitt til to semestre.

Periode (til og fra) Perioden fra-til utdanningsplanelementet skal legges på i utdanningsplanen (angitt i semestre, årstall og terminnavn)
Emnekombinasjon Nedtrekkslisten viser alle emnekombinasjoner som er knyttet til studentens kull på studieprogrammet. Her må det angis i hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen planelementet skal inngå i.
Emnevalgstatus Emnevalgstatus er regler som gjelder for emnene i utdanningsplanen; om de er obligatoriske, valgfrie osv. Det bør angis på planelemtet hvilken regel som skal gjelde for det i utdanningsplanen, det vil si samme regel som gjelder for emner det eventuelt erstatter i planen. Emnevalgstatus er et kodebilde under modulen Studieelementer (ligger i kodemodulen)
Kulltrinn Trinn i studiet planelementet gjelder for. Benyttes kun dersom en organiserer emnekombinasjonene etter 'klassetrinn', dvs en emnekombinasjon for første år, en for andre osv.
Ind. vekting Dersom utdanningsplanelementet skal inngå i planen med lavere vekting (færre antall studiepoeng) enn det som vil bli registrert i bildet Utdanningsplanelement, legges det antall studiepoeng som skal inngå i studentens utdanningsplan i dette feltet.
Godkjent Settes til J når studenten har fått godkjent at utdanningsplanelementet er gjennomført.
Sperr mot sletting Settes automatisk til J, og medfører da at studenten ikke selv kan slette planelementet fra sin utdanningsplan på StudentWeb.
Sperr mot endring Settes automatisk til J, og medfører da at studenten ikke selv kan flytte/endre på planelementet i sin utdanningsplan på StudentWeb.
Erstattet av emner/godkjenning Settes automatisk til N. Skal settes til J når planelementet er erstattet av de faktiske resultatene som eksempelvis er avlagt under et utvekslingsopphold. Når det er satt J i dette feltet, vil planelementet få en grå farge planen på venstre side. Planelementet vil da ikke lenger være synlig for studenten i StudentWeb.
Godkj.sak(nr):

Løpenummeret til godkjenningssak som eventuelt er grunnen til at planelementet er satt som erstattet av emner/godkjenning.
Dersom saksbehandler har gått inn i utdanningsplanbildet fra en sak i Godkjenningssak samlebilde, vil løpenummeret til godkjenningssaken man kom fra, være angitt i dette feltet. 
Har man har gått inn i bildet fra Student samlebilde eller modulen Programstudent, og registreringen i planelementet gjøres på bakgrunn av en konklusjon i en godkjenningssak, bør løpenummeret til godkjenningssaken registreres manuelt i feltet.

Merknad Merknadsfeltet bør brukes for å sikre sporbarhet i saken, både til egen informasjon og til andre saksbehandlere.

 

Realkompetanse

Underbildet Realkompetanse viser all realkompetanse som er registrert på studenten i bildet Godkjenningssak samlebilde (modul Godkjenning). Realkompetansen kan legges inn i studentens utdanningsplan allerede i Godkjenningssak samlebilde. I så tilfelle vil realkompetansen kun vises i dette bildet, og ikke være mulig å velge inn i arbeidsområdet fra dette underbildet.

Ubehandlet realkompetanse kan velges inn i arbeidsområdet ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av realkompetansen. Når man har lagt inn de nødvendige data i arbeidsområdet og lagret, oppdateres både høyre og venstre side av bildet uten at man behøver å gjøre et nytt søk i bildet.

Fanen til underbildet har svart tekst dersom det ikke ligger data i underbildet, blå dersom all realkompetanse er lagt inn i utdanningsplanen og grønn dersom det er registrert realkompetanse som ikke er innpasset i utdanningsplanen.

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Realkompetanse
Sak (løpenummer) Første nummer er løpenummeret på godkjenningssaken hvor realkompetansen er registrert (Godkjenningssak samlebilde). Det andre løpenummeret angir løpenummeret til selve realkompetansen i godkjenningssaken. Det kan være registrert flere forekomster av realkompetanse under samme godkjenningssak.
Navn - original Tekst som angir realkompetansen. Teksten vises i studentens utdanningsplan og som angivelse av realkompetansen på vitnemålet. I UHRs vitnemålsmal er det anbefalinger rundt hvordan realkompetanse skal registreres på et vitnemål.
Navn - engelsk Engelsk tekst som angir realkompetansen. Teksten vises i studentens utdanningsplan og som angivelse av realkompetansen på Diploma supplement.
Beskrivelse Tekstlig beskrivelse av innholdet i realkompetansen og eventuelle merknader til saksbehandlingen. Ikke synlig på utdanningsplan/vitnemål.
Periode Perioden fra og til som realkompetansen er utført, angitt i datoer (dag, måned, år).
Vekting Realkompetansens godkjente vekting i utdanningsplan og på vitnemål. Normalt angitt i studiepoeng.
Emnekomb Nedtrekkslisten viser alle emnekombinasjoner som er knyttet til studentens kull på studieprogrammet. Her må det angis i hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen realkompetansen skal inngå i.
Emnekategori Emnekategori brukes for å sortere resultater under overskrifter på vitnemålet. Dersom emnekategori er i bruk på studieprogrammet, må det angis hvilken emnekategori realkompetansen skal sorteres under. Emnekategori er et kodebilde under modulen Studieelementer (ligger i kodemodulen).

 

Emneord: utdanningsplan
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 13. juli 2018 09:19