1.2 Redigere utdanningsplan

Når du skal redigere en utdanningsplan, tar du utgangspunkt i oversikten til venstre i bildet Utdanningsplan.

Dette bildet viser alt innhold i studentens utdanningsplan; alle emnekombinasjoner som ligger i planen samt alle emner og andre resultater. Emnekombinasjonene er markert med lys grønn farge. For å redifere et element i planen, klikker du på det for at det skal vises i arbeidsområdet.

 

 

Øverst i bildet er det fire avhakingsvalg:

Vis kode: 
Viser emnekombinasjonskodene i tillegg til emnekombinasjonsnavnet. Valget huskes til neste gang bildet åpnes.

Vis alle:
Har mest betydning på studieprogrammer med stor valgfrihet og mange valgbare emnekombinasjoner. I utgangspunktet vises kun de emnekombinasjonene studenten har valgt/er tatt opp til. Ved på hake av for Vis alle, synes også alle emnekombinasjoner studenten kan velge innenfor studieprogrammet.

Grupper etter termin:
Dette valget grupperer planen etter terminene emnene/resultatene ligger på i utdanningsplanen i stedet for etter emnekombinasjonstilhørighet. Utdanningsplanen som studenten ser i Studentweb er gruppert etter termin.

Sletting: 
Denne haken aktiverer avkrysningsbokser for sletting ved siden av elementene i planen. Du kan hake av for de elementene som du ønsker å slette og trykke på knappen Slett. Merk at denne funksjonen må brukes med stor varsomhet. Sletting av emner som er obligatoriske i et studieprogram vil føre til at kontrollene i gradsfangsten ikke vil godkjenne utdanningsplanen.

Emner studenten har fått erstattet av andre emner/resultater skal markeres som erstattet av annet emne, ikke slettes.

 

 

Overskriftene i planen

Visningen i planen er gruppert under overskriftene Emnekombinasjon, Krav, Plan og Bestått.

Tallene under Krav henspiller på studiepoengskravene som ligger i emnekombinasjonene på studieprogrammet (Emnekombinasjon samlebilde i modul Studieelementer).

Under Plan ligger tall på antall studiepoeng emnene som ligger i studentens utdanningsplan tilsvarer.

Tallene under Bestått angir hvor mange studiepoeng reelt er avlagt og bestått i planen.

 

 

Resultat

Ved å trykke på knappen øverst til høyre merket Resultat, utvider visningen av elementene i utdanningsplanen seg ut til høyre side. Visningen legger seg da over arbeidsområdet.

Ved å trykke på knappen Resultat igjen, forsvinner den utvidede visningen. Resultatvisningen gir flere detaljer om elementene som ligger i planen. Aktive undervisnings- og vurderingsmeldinger vises. Avlagte resultater på vises også, både gyldige og ugyldige. Mer informasjon om status for søknader om opptak til veivalg og emneprioritering vises også i resultatvisningen.

 

Redigering av emner

Når det gjelder interne emner i utdanningsplanen er det noen flere registreringer som kan gjøres i utdanningsplanen ved å legge det over i arbeidsområdet.

Flytt et emne i studentens utdanningsplan ved å sette nye verdier i feltene Und. termin og Vurd. termin. Det er mulig å forhindre studenten fra å slette emnet eller endre termin på emnet i utdanningsplanen i Studentweb ved å sette J i feltene Sperr mot sletting og Sperr mot endring.

I feltet Vekting kvalifikasjon kan du  angi en lavere sum studiepoeng enn vektingen som er lagt i vurderingsprotokollen. Summen som angis i feltet vil være den som er synlig i utdanningsplanen og på studentens vitnemål. Men vektingen i vurderingsprotokollen blir ikke endret.

Dersom studenten ikke skal avlegge et emne som ligger i utdanningsplanen fordi et annet internt eller eksternt emne er godkjent som erstatning, må du sette J i feltet Erstattet av annet emne. Når du gjør slike registreringer, bør du også legge til en forklarende tekst i merknadsfeltet samt en henvisning til eventuell godkjenningssak som danner grunnlaget for emneerstatningen. Det siste gjør du ved å sette inn løpenummeret til godkjenningssaken i feltet Behandlet som del av godkjenningssak. Utenom de sistnevnte registreringene er det ingen sammenheng mellom resultater som legges inn i en utdanningsplan og emner som erstattes.

Det gis varsel ved oppdatering av "Erstattet av annet emne" for et emne som inngår som forkunnskapskrav for et annet emne i utdanningsplan. Det gis da også et forslag om at det bør vurderes registert en "Godkjenning av forkunnskapskrav" i Godkjenningssak samlebilde.

For at kontrollene for godkjenning av utdanningsplanen/gradsfangstrutinene skal fungere, er det viktig at emner som tas ut av planen markeres som erstattet av annet emne i stedet for å slettes. Spesielt viktig er dette for obligatoriske emner som erstattes.

Ved oppdatering av Erstattet av annet emne for et emne som inngår som forkunnskapskrav for et annet emne i utdanningsplan så gis det et varsel om dette. Du får også et forslag om å registrere en "Godkjenning av forkunnskapskrav" i Godkjenningssak samlebilde.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Interne emner
Und.termin Termin studenten starter undervisningen på emnet. Er også terminen emnet vil legge seg  i utdanningsplanen.
Emnekombinasjon Nedtrekkslisten viser alle emnekombinasjoner som tilhører studentens kull på studieprogrammet. Her må det angis i hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen emnet skal inngå i. Feltet obligatorisk.
Trinn Trinn i studiet emnet gjelder for. Benyttes kun dersom en organiserer emnekombinasjonene etter 'klassetrinn', dvs en emnekombinasjon for første år, en for andre osv.
Emne Påkrevd felt emnekode. Tredelt felt: Institusjonsnummer, emneid, versjonskode.
Vurd.termin Termin for vurdering på emnet. Når man henter inn emner på denne måten er studenten allerede meldt/avlagt, slik at denne informasjonen vil normalt sett allerede være angitt på emnet
Studiepoeng Emnets vekting. Hentes fra det som er oppgitt i Emne samlebilde
Emnekategori Emnekategori brukes for å sortere resultater under overskrifter på vitnemålet. Dersom emnekategori er i bruk på studieprogrammet, må det angis hvilken emnekategori resultatet skal sorteres under. Emnekategori er et kodebilde under modulen Studieelementer (ligger i kodemodulen)
Emnevalgstatus Emnevalgstatus er regler som gjelder for emnene i utdanningsplanen; om de er obligatoriske, valgfrie osv. Det bør angis på resultatet hvilken regel som skal gjelde for det i utdanningsplanen, det vil si samme regel som gjelder for emner det erstatter i planen. Emnevalgstatus er et kodebilde under modulen Studieelementer (ligger i kodemodulen)
Prioritet (opptak) Dersom emnet har vært del av emneprioritering som studenten har utført i StudentWeb, er nummeret på prioriteten oppgitt i dette feltet.
Opptatt Om studenten har opptak til emnet. For emner studenten er meldt til/resultat i, vil verdien her alltid være J.
Ind. vekting Dersom studenten har fått en individuell vekting av emnet (færre antall studiepoeng), grunnet overlapp med andre emner eller liknende, som er lavere enn den vektingen som er registrert på emnet i Emne samlebilde (modul Studieelementer), ligger den nye vektingen i dette feltet.
Vekting kval Dersom emnet skal inngå i planen med lavere vekting (færre antall studiepoeng) enn det som er registrert i vurderingsprotokollen, legges det antall studiepoeng som skal inngå i planen og på vitnemålet i dette feltet. Når denne registreringen lagres vil resultatet legge seg inn i planen på venstre side.
Sperr mot sletting Dersom studenten ikke skal kunne slette emnet fra utdanningsplanen sin i StudentWeb, settes det J i dette feltet.
Sperr mot endring Dersom studenten ikke skal kunne endre termin på dette emnet i utdanningsplanen sin i StudentWeb, settes det J i dette feltet.
Erstattet av annet emne Feltet brukes til å fjerne emner fra studentens utdanningsplan når det er lagt til interne emner/eksterne resultater som skal erstatte emner som lå i utdanningsplanen eller er obligatoriske å avlegge i studieprogrammet
Ansvarlig fagperson Fødselsnummer til eventuell ansvarlig fagperson på emnet (dersom dette er registrert i FS)
Behandlet som del av godkjenningssak

Løpenummeret til godkjenningssak som eventuelt ligger til grunn for at et emne er innpasset i en utdanningsplan.
Dersom saksbehandler har gått inn i utdanningsplanbildet fra en sak i Godkjenningssak samlebilde og deretter innpasset emnet i utdanningsplanen, vil løpenummeret til godkjenningssaken man kom fra, være angitt i dette feltet. 
Har man har gått inn i bildet fra Student samlebilde eller modulen Programstudent, og en innpassing gjøres på bakgrunn av en konklusjon i en godkjenningssak, bør løpenummeret til godkjenningssaken registreres manuelt i feltet.

Oppgavetittel Original Benyttes på oppgaveemner. Original oppgavetittel.
Oppgavetittel Engelsk Benyttes på oppgaveemner. Engelsk oppgavetittel.
Spes. pensumtittel Original Benyttes på emner med spesialpensum. Originaltittel.
Spes. pensumtittel Engelsk Benyttes på emner med spesialpensum.  Engelsk tittel.
Merknad Merknadsfeltet bør brukes for å sikre sporbarhet i saken, både til egen informasjon og til andre saksbehandlere
Rollekode (NTNU) Feltet benyttes ikke lenger
Grense bestått Feltet benyttes ikke lenger

 

Redigering av emnekombinasjoner

Emnekombinasjonene i utdanningsplanen kan også redigeres ved å legge dem over i arbeidsområdet.

Dersom det settes J i feltet Sperr mot sletting, vil emnekombinasjonen ikke kunne slettes av studenten i Studentweb. Normalt har ikke studentene mulighet for å redigere på emnekombinasjoner selv i Studentweb, men det kan være åpnet for at de selv kan bytte veivalg. Verdien J i dette feltet vil frata studenten denne muligheten. Emnekombinasjonen vil heller ikke  plukkes opp av endringsrutiner i Programstudentmodulen dersom det er satt J i nevnte felt.

Verdien J i feltet Godkjent plan innebærer at kontrollene i utdanningsplanen og gradsfangsten helt overser reglene i denne emnekombinasjonen både mht til hvilke emner som skal inngå og vektingskravene. Du må derfor bruke dette feltet varsomt, og kun i de tilfellene alle andre muligheter for individuell tilpasning av planen er uttømt for å få godkjenningskontrollene til å godta registreringene.

Feltet Godkj. sak(nr.) får automatisk verdi dersom du gikk over i bildet Utdanningsplan fra Godkjennningssak samlebilde. Gjorde du ikke det, men det er en godkjenningssak som er grunnlag for registreringer som gjøres, bør løpenummeret til godkjenningssaken registreres i dette feltet.

Det anbefales også å legge informasjon i merknadsfeltet dersom det gjøres registreringer i feltene nevnt i dette avsnittet.

 

Emneord: utdanningsplan
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 13. juli 2018 09:18