01 Rapport FS660.001 Oppnådd kvalifikasjon

Oppnådde kvalifikasjoner kan listes ut når de er registrert, både fra Oppnådd kvalifikasjon og fra Oppnådd kvalifikasjon protokoll. Dette gjøres bl.a. ved hjelp av rapporten FS660.001 Oppnådde kvalifikasjoner.

Utplukk

Utplukk: Rapporten kan bestilles på flere måter. Du kan oppgi hvilken kvalifikasjon det gjelder, eventuelt supplert av studieprogram eller studieretning. Da markerer du i Utplukk-rammen for henholdsvis Kvalifikasjon, Studieretning eller Studieprogram. Den kan også bestilles for et sted og et studienivå når man markerer for enten Sted-kvalifikasjon, Sted-studieprogram eller Sted-student i Utplukk-rammen.

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rapporten - beskrivelser
Kvalifikasjon Utplukk basert på kvalifikasjonen som er oppnådd avgrenset mot en periode for oppnåelsesdato.
Sted - kvalifikasjon Utplukk basert på sted fagansvarlig for kvalifikasjonen avgrenset mot en periode for oppnåelsesdato og et intervall for kvalifikasjonens studienivå.
Sted - studieprogram Utplukk basert på studieansvarlig sted for studieprogrammet avgrenset mot en periode for oppnåelsesdato og et intervall for kvalifikasjonens studienivå.
Sted - student Utplukk basert på sted studenten er tilknyttet på studieprogrammet (Student samlebilde, felt "Sted") avgrenset mot en periode for oppnåelsesdato og et intervall for kvalifikasjonens studienivå.
Studieretning Samme som utplukket Kvalifikasjon, men avgrenset mot en studieretning.
Studieprogram Samme som utplukket Kvalifikasjon, men avgrenset mot et studieprogram.

Bestillingsparametre

Bestillingsparametre Beskrivelser
Bestillingsparametre - beskrivelser
Periode Periode angir datointervall for når kvalifikasjonene er oppnådd. Datoer skrives inn eller velges ved hjelp av kalenderoppslag.
Datotest mot vitnemålsdato Markering betyr at den oppgitte perioden vil gjelde for vitnemålenes utstedelsesdato, ikke for kvalifikasjonens oppnådd-dato.
Kull/Klasse (avkrysning med hake), Start-termin (avkrysning medfylt boks) Avkrysning med hake betyr at utplukket avgrenses til bare de studentene som tilhører en oppgitt kull/klasse. Avkrsyning med fylt boks betyr at utplukket avgrenses til bare de studentene som har en oppgitt starttermin på oppgitt studieprogram.
Datagrunnlag Datagrunnlag velges enten fra kandidatområdet (Oppnådd kvalifikasjon) eller fra protokollområdet (Oppnådd kvalifikasjon protokoll).

Vis-valg

Visvalg kan endres etter at rapporten er kjørt. Ved å merke av og på i Vis-feltene kan man velge om fødselsnummer/-dato, adresse, studentnr, grunnlag, sum vekt, snittkarakter og veileder skal vises på rapporten. Hvis man merker av for å vise adresse, så gjelder at rapporten må kjøres på nytt dersom man først har kjørt rapporten uten å merke av for adresse.

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Fødselsnr. Ved avkrysning med hake vises studentens fødselsnummer. Ved avkrsyning med fylt boks vises studentens fødselsdato.
Adresse Studentens adresse. Ulike adresser (semesteradresse, hjemsstedsadresse etc.) velges i egen dialog for adressevalg (kan åpnes vha knapp med konvoluttikon).
Studentnr Viser studentens studentnummer.
Grunnlag Viser emner, emnesamlinger og eksterne resultater i kvalifikasjonsoppnåelsen.
Sum vekt Summen av vektingen til emner, emnesamlinger og eksterne resultater i kvalifikasjonsoppnåelsen.
Snittkar. Gjennomsnittskarakter for emner i kvalifikasjonsoppnåelsen
Veileder Studentens veileder(e) på studieprogrammet angitt i kvalifikasjonsoppnåelsen.

 

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Rapporten skriver ut fnr, studentnr, navn, studieprogram, eventuelt studieretning og fag tilordnet studieretningen, eventuell resultatkarakter (eventuelt også for skriftlig og muntlig), oppnådd dato, eventuelt levert dato, målform og antall vitnemål levert på norsk og engelsk. Videre presenteres emner, emnesamlinger og eksterne resultater som inngår i kvalifikasjonen, snittkarakter, sum vekt og eventuelt sum fritak. Til slutt vises studentens adresse og eventuell veileder. Adressetype velges ved hjelp av standard adressedialog som åpnes automatisk når man kjører rapporten med markering for at adresse skal vises.

For fremvisning av snittkarakter gjelder følgende: Dersom minst én av karakterene i grunnlaget er bokstavkarakter, så vises snittet av bokstavkarakterene. Det betyr at eventuelle tallkarakterer da ikke vil tas med i beregningen av snittkarakter. Dersom alle karakterene i grunnlaget er tallkarakterer, så vises snittkarakter innenfor karakterskalaen 1-4. Snittkarakter for emneinnholdet er byttet ut med karakter for kvalifikasjon (dvs. Resultat samlet) dersom en slik finnes.

Data hentes fra

Data som vises i rapporten hentes i hovedsak fra kvalifikasjonsmodulen.

Publisert 18. nov. 2014 15:41 - Sist endret 9. jan. 2015 14:13