03 Rapport FS670.003 Diploma Supplement

Rapporten produserer vitnemålstillegg (Diploma Supplement) for kvalifikasjonsoppnåelsene angitt i rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter ved bruk av overgangsknappen "Lag Diploma Supplement" i FS670.001.

Utplukk

Rapporten tar med de kvalifikasjonsoppnåelsene som er angitt i resultatdelen i FS670.001 Vitnemålsdokumenter. For at utplukket skal hentes inn, må rapporten åpnes via overgangsknappen "Lag Diploma Supplement" i FS670.001. Kvalifikasjonsoppnåelsene som er tatt med vises i vinduet til venstre i rapporten. Det er mulig å klikke i denne listen for å vise frem vitnemålstillegget for den enkelte student.

Bestillingsparametre

Bestillingsparameter Beskrivelse
Bestillingsparametrer - beskrivelser
Underskrift - DS Navn på den som signerer vitnemålstillegget. Navnet skrives ut i pkt. 7.2.
Capacity - DS Funksjon for den som signerer vitnemålstillegget. Funksjonen skrives ut i pkt. 7.3.

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Rapporten har tre faner som viser frem ulike deler av vitnemålstillegget:

  • Punkt 1 - 4.2
  • Punkt 4.3
  • Punkt 4.4 - 7

I tillegg til punktene 1 - 7, inneholder vitnemålstillegget et punkt med informasjon om høyere utdanning i Norge, punkt 8. Dette punktet vises ikke i rapporten, men legges til ved generering av pdf (utskrift).

Data hentes fra

Punkt 1 - 4.2 og 4.4 - 7 baserer seg på brevavsnittene til brevtypen for DS som er angitt på aktuell kvalifikasjon i bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål. Disse inneholder tekst (og eventuelt logo) og en rekke flettefelter som henter sitt innhold fra ulike steder i FS basert på data i den enkelte kvalifikasjonsoppnåelse. Se mer informasjon om brevtype for DS i kapittel Grunnlagsdata, Brevtype for vitnemål og vitnemålstillegg (DS).

Punkt 4.3 ("Programme details") har en mer fast struktur enn de øvrige delene, og er ikke basert på brevavsnitt. Den inneholder studentens navn og kvalifikasjonsoppnåelsens innhold av resultater og eventuelle merknader tilsvarende vitnemålsgrunnlaget på engelsk (se Rapport FS670.002 Vitnemål).

På samme måte som for vitnemålsgrunnlaget finnes det en vanlig variant og en ph.d.-variant av punkt 4.3, se beskrivelse i Rapport FS670.002 Vitnemål.

 

Her vises en samlet oversikt over hvor de ulike punktene i FS670.003 Diploma Supplement henter sitt innhold fra:

Institusjonens navn (i overskriften) og logo hentes fra valgt brevtype i bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål.

1 INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1 Family name(s): Fra personmodulen

1.2 Given name(s): Fra personmodulen

1.3 Date of birth (day/month/year): Fra personmodulen

1.4 Student identification number or code (if available): Fra personmodulen

 

2 INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language): Navnet hentes fra bilde Kvalifikasjon, felt Navn Hankjønn/Hunkjønn eller fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Studieprogram – kvalifikasjon, felt Navn – vitnemål bokmål/nynorsk hvis angitt. Hvis det i bilde Kvalifikasjon, felt Tittel er valgt en lovbeskyttet tittel (fra det bakenforliggende bildet Gradtittel), vises merknad om at tittelen er lovbeskyttet.

2.2 Main field(s) of study for the qualification: Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, felt Studieretning (Navn) og fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Fag eller fra Studieprogram samlebilde, underbilde Fag – DS.

2.3 Name and status of awarding institution (in original language): Tekst tilhørende institusjonen hentes fra kodebildene Institusjon og Institusjonstype (Årstall for NOKUT-godkjenning settes i FS-System).

2.4 Name and status of institution administering studies (in original language): Fast tekst:’ See section 2.3’.

2.5 Language(s) of instruction/examination: Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Språk, hvis oppgitt. Ellers fra Studieprogram samlebilde, underbilde Språk - DS.

 

3 INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1 Level of qualification: Fra bilde Kvalifikasjon, felt Studienivå (Studienivået knyttes til en syklus (NKR) i kodebildet Studienivå)

3.2 Official length of the programme: Fra Studieprogram samlebilde, underbilde Tekst – DS/Vtm eller fra bilde Studieprogram – studieretning, underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål (spesifikt for studieretning)

3.3 Access requirements: Fra Studieprogram samlebilde, underbilde Tekst – DS/Vtm eller fra bilde Studieprogram – studieretning, underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål (spesifikt for studieretning)

 

4 INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1 Mode of study: Fra Studieprogram samlebilde, underbilde Tekst – DS/Vtm eller fra bilde Studieprogram – studieretning, underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål (spesifikt for studieretning)

4.2 Programme requirements: Fra Studieprogram samlebilde, underbildet Tekst – DS/Vtm eller fra bilde Studieprogram – studieretning, underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål (spesifikt for studieretning). (Det bør legges på 1 cm marg på teksten for at den skal fremkomme greit på Diploma Supplement.)

4.3 Programme details: Egen side med karakterutskrift (ToR) som tilsvarer Grunnlag for vitnemål på engelsk. Merknad om at karakter er forbedret etter oppnådd grad fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Emne, felt Forbedret etter oppn. Merknad i fritekst fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Merknad, felt Engelsk tekst Type merknad VTM-MRK-SIDE3.

4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance: Fast tekst: ‘See section 4.3’ og tekst fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål

4.5 Overall classification of the qualification (in original language): Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Merknad, felt Engelsk tekst, Type merknad DS-ÆRESBEVIS hvis angitt. Ellers fast tekst: ‘Not applicable’.

 

5 INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1 Access to further study: Fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål

5.2 Professional status: Fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål

 

6 ADDITIONAL INFORMATION

6.1 Additional information: Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Merknad, felt Engelsk tekst, Type merknad DS-TILLEGG og fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål

6.2 Further information sources: Fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål

 

7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1 Date: Dato for utskrift av vitnemål og DS, angitt i FS670.001

      Date of original qualification: Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, felt Oppnådd

7.2 Signature: Fra felt Underskrift – DS i rapport FS670.003

7.3 Capacity: Fra felt Capacity - DS i rapport FS670.003

7.4 Official stamp:

 

8 INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

Fast tekst levert av NOKUT.

Utskrift og arkivering av vitnemålstillegg

Etter at rapporten FS670.003 Diploma Supplement er kjørt, kan vitnemålstillegget skrives ut og arkiveres ved bruk av dialogen "Generering/arkivering av Diploma Supplement". Denne åpnes ved å trykke Ctrl-P på tastaturet eller "Skriv ut" i menyen.

 

Bestillingsparametrer Beskrivelse
Alle Diploma supplement Alle vitnemålstillegg som er produsert av rapporten (FS670.003) vil bli skrevet ut.
Valgt Diploma supplement Kun det vitnemålstillegget som er markert i rapporten (FS670.003) vil bli skrevet ut.
Arkiver Diploma supplement Hvis krysset av, blir vitnemålstillegget arkivert i studentens dokumentarkiv. Dette forutsetter JA-svar på spørsmålet "Kan arkivering foretas nå" som dukker opp i egen dialog etter pdf-generering.
Slett evt tidligere Diploma supplement Hvis vitnemålstillegget arkiveres i dokumentarkivet kan eventuelt tidligere vitnemålstillegg slettes fra dokumentarkivet.
Publiser på Studentweb Mulighet for å publisere vitnemålstillegget i pdf-format på Studentweb.

Knappen "Generer pdf" genererer et pdf-dokument av vitnemålstillegget/vitnemålstilleggene ut ifra bestillingsparametrene i dialogen. Ved generering av flere vitnemålstillegg samtidig lages et samledokument med alle disse. Samledokumentet lages med bokmerke for side 1 av hvert vitnemålstillegg hvis serverbasert pdf-generering er aktivert (modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon - Modulvalg, Modul VITNEMÅL, Egenskap PDFSERVGEN, Aktiv = "J"). Ved arkivering vil i alle tilfelle individuelle vitnemålstillegg lagres i den enkelte students dokumentarkiv.

Rapporten følger valgt oppsett for generering av PDF (ghostscript eller powerbuilder). Hittil har rapporten kun støttet ghostscript, som er et utgående valg.

 

 

Publisert 6. jan. 2015 11:17 - Sist endret 14. jan. 2021 09:49