02 Rapport FS670.002 Vitnemål

Rapporten produserer vitnemål for kvalifikasjonsoppnåelsene angitt i rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter ved bruk av overgangsknappen "Lag vitnemål" i FS670.001.

Utplukk

Rapporten tar med de kvalifikasjonsoppnåelsene som er angitt i resultatdelen i FS670.001 Vitnemålsdokumenter. For at utplukket skal hentes inn, må rapporten åpnes via overgangsknappen "Lag vitnemål" i FS670.001. Kvalifikasjonsoppnåelsene som er tatt med vises i vinduet til venstre i rapporten. Det er mulig å klikke i denne listen for å vise frem vitnemålssidene for den enkelte student.

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Rapporten har tre faner som viser frem vitnemålets tre deler:

  • Side 1: Vitnemålets tittelside (forside)
  • Side 2: Vitnemålets informasjonsdel (informasjon om graden, studieprogrammet og læringsutbytte)
  • Grunnlag: Grunnlag for vitnemål (side 3)

Data hentes fra

Side 1 og 2 henter sitt innhold fra brevavsnittene som er angitt på aktuell kvalifikasjon i bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål. I tillegg til tekst og eventuelt bilder, tabeller etc., kan brevavsnittene inneholde flettefelter som henter sitt innhold fra ulike steder i FS basert på data i den enkelte kvalifikasjonsoppnåelse. Se mer infomasjon om innholdet i disse brevavsnittene i kapittel Grunnlagsdata, Brevtype for vitnemål og vitnemålstillegg (DS).

Grunnlaget har en mer fast struktur enn de øvrige delene, og er ikke basert på brevavsnitt. Det har noe fast tekst og en rekke felter som henter inn data basert på den enkelte kvalifikasjonsoppnåelse. Det finnes to varianter av vitnemålsgrunnlaget, som har betydning for grunnlagets utseende og innhold: en vanlig variant og en ph.d.-variant. Her følger en oversikt over vitnemålsgrunnlagets oppbygning og hvor det henter sitt innhold fra:

Vitnemålsgrunnlaget, vanlig variant

Felter som fletter inn informasjon er angitt med <>.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - flettefelter i vitnemålsgrunnlaget
Topptekst

Aktivering/deaktivering og justering av posisjon gjøres i FS-system, menyvalg Spesielt, bilde Spesifikasjon for topptekst for karakterutskrift og vitnemålsgrunnlag, fane Vitnemålsgrunnlag (FS670.002). I bilde Kvalifikasjon, felt "Vitnemålsgivende" vil verdien "J" medføre at toppteksten viser "Grunnlag for vitnemål", men verdien "N" gir "Karakterutskrift". Fonten er Arial str. 14 Bold.

Logo

Aktivering/deaktivering og justering av posisjon gjøres i FS-system, menyvalg Spesielt, bilde Spesifikasjon for topptekst for karakterutskrift og vitnemålsgrunnlag, fane Vitnemålsgrunnlag (FS670.002). Logo lastes opp og lagres i bilde Logo (modul Koder, menyvalg Felles - Institusjon/Fak/Sted), og knyttes til vitnemål/karakterutskrift ved registrering av koden KARUT under Logobruk.

Institusjonsnavn

Aktivering/deaktivering og justering av posisjon gjøres i FS-system, menyvalg Spesielt, bilde Spesifikasjon for topptekst for karakterutskrift og vitnemålsgrunnlag, fane Vitnemålsgrunnlag (FS670.002). Navnet defineres i FS-system, menyvalg Spesielt, bilde FS Systemverdier. Fonten er Arial str. 14 Bold.

Navn

Kandidatens navn (personmodulen). Fonten er Arial str. 11 Bold.

Grad

Teksten "Grad: " vises foran navnet på kvalifikasjonen dersom verdien er "J" i felt "Grad" i bilde Kvalifikasjon.

Kvalifikasjon

Fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Studieprogram – kvalifikasjon, felt "Navn – vitnemål" (hvis angitt) for aktuelt studieprogram, ellers fra felt "Navn" i øvre del av bildet.

Studieprogram Fra Studieprogram samlebilde (Hele), felt "Navn – vitnemål" (hvis angitt), ellers fra felt "Navn".
Studieretning Dersom den oppnådde kvalifikasjonen har verdi for studieretning, så vises dennes betegnelse og navn her, hentet fra bilde Studieretning.
Født Kandidatens fødselsdato
Vurderingsresultater

Hentes fra forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll som følger:

  • Alle resultater som er krysset av/markert med "J" i feltet "Vtm/Vitnemål" i underbildene Emne, Emnesamling, Ekstern resultat, Andre resultat, Studieprogram og Kvalifikasjon vises.
  • Eventuell oppgavetittel som er lagt inn i Student vurdering samlebilde, underbilde Protokoll, felt "Oppgavetittel" vises på linjen under emnenavnet. (Før overføring av aktuell vurderingsmelding til vurderingsprotokoll kan oppgavetittel oppdateres i underbilde SOppg i Student samlebilde.)
  • Vurderingsresultatene grupperes under overskrifter dersom det i respektive underbilder i Oppnådd kvalifikasjon protokoll ligger verdi i feltet "Emnekategori". Gruppenes rekkefølge i rapporten styres av emnekategoriens prioritering ved sortering, definert i kodebildet Emnekategori.

Skrifttypen til resultatene er av font Arial str. 10. Kolonneheadingene er Arial str. 10 Bold. Fotnoten(e) (nederst til venstre på siden) er Arial str. 8.

Merknad for studieprogram/studieretning Fra Studieprogram samlebilde, underbilde Tekst – DS / Vtm, felt "Merknad grunnlag" (Bomål/Nynorsk/Engelsk) eller fra bilde Studieprogram – studieretning, felt "Merknad grunnlag" (Bomål/Nynorsk/Engelsk).
Merknad for kandidat Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Merknad, Type merknad VTM-MRK-SIDE3.
Sted Fra FS-system, menyvalg Spesielt, bilde Systemverdier, Institusjon, felt "Stedsnavn".
Dato Dato angitt i feltet "Dato for utskrift av vitnemål og DS" i FS670.001 Vitnemålsdokumenter.
Funksjon Fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål, felt "Funksjon for signatur vitnemålsgrunnlag" (Bokmål/Nynorsk/Engelsk).

 

Vitnemålsgrunnlaget, ph.d.-variant

Felter som fletter inn informasjon er angitt med <>.

 

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - flettefelter/avsnitt i ph.d.-variant
Avhandling

Avsnittet vises kun dersom det i bilde Innlevering (modul Doktorgrad) er registrert forekomst i underbilde Disputas med verdi KREERING i feltet "Resultat styrets vurdering".

Avhandlingstittel

Tittelen hentes fra felt "Avhandl.tittel" (eller "Engelsk tittel") i bilde Innlevering (modul Doktorgrad).

dato beh.

Dato hentes fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Avhandlingsvurdering, felt "Institusjonsbehandling dato/kode". Dato vises kun dersom institusjonsbehandlingen har kode "VERDIG".

Doktorgradsprøve

Avsnittet vises kun dersom det i bilde Innlevering (modul Doktorgrad) er registrert forekomst i underbilde Disputas med verdi KREERING i feltet "Resultat styrets vurdering".

Forelesningstype

Verdien hentes fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Prøveforelesning, felt "Forelesningstype".

Forelesningsdato

Verdien hentes fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Prøveforelesning, felt "Forelesning dato".

Tittel på forelesningen Verdien hentes fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Prøveforelesning, felt "Tittel på forelesning" (eller "Engelsk tittel på forelesning").
Disputasdato Verdien hentes fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Disputas, felt "Dato".
Veileder(e) Avsnittet vises kun dersom det i bilde Kvalifikasjon er registrert verdien "J" i felt "Visning av veiledere".
<veileder 1>, <veileder 2>, …

Veiledere hentes fra Student samlebilde, underbilde Veiledn. Informasjon som vises frem er: Navn, stillingstittel, sted ansatt (Institusjon) og land (hvis ikke Norge). Informasjonen hentes fra fagperson (personmodulen) eller fra Student samlebilde, underbilde Veiledn.

Bedømmelseskomité Avsnittet vises kun dersom det i bilde Kvalifikasjon er registrert verdien "J" i felt "Visning av bedømmelsekomite".

<Kommisjonsmedlem 1>, <Kommisjonsmedlem 2>, …

Kommisjonsmedlemmer hentes fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Kommisjonsmedlem. Informasjon som vises frem er: Navn, stillingstittel, sted ansatt (Institusjon) og land (hvis ikke Norge). Informasjonen hentes fra fagperson (personmodulen) eller fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Kommisjonsmedlem. Kommisjonsmedlemmer hentes fra siste innlevering dersom det eksisterer flere innleveringer.

 

Beskrivelse av studiepoeng- og karaktersystem og karakterfordeling (side 4)

Etter innholdet beskrevet over følger en beskrivelse av studiepoeng- og karaktersystem, samt beskrivelse av karakterfordelingen, på ny side. Denne siden vises kun dersom grunnlaget inneholder minst ett A-F- eller «Bestått»-resultat. Avsnittet om karakterfordeling vises kun dersom minst ett emne på grunnlaget har karakterfordeling. Det samme gjelder toppteksten «Karakterfordeling» til høyre i resultattabellen. Karakterfordeling vises kun for A-F-resultater, og det må eksistere minst 10 godkjente resultater til sammen de siste fem år for at fordelingen for emnet skal vises.

 

Utskrift og arkivering av vitnemål

Etter at rapporten FS670.002 Vitnemål er kjørt, kan vitnemålet skrives ut og arkiveres ved bruk av dialogen "Generering/arkivering av vitnemål". Denne åpnes ved å trykke Ctrl-P på tastaturet eller "Skriv ut" i menyen.

 

 

Bestillingsparametrer Beskrivelse
Alle vitnemål Alle vitnemålene som er produsert av rapporten (FS670.002) vil bli skrevet ut.
Valgt vitnemål Kun det vitnemålet som er markert i rapporten (FS670.002) vil bli skrevet ut.
Arkiver vitnemål Hvis krysset av, blir vitnemålet arkivert i studentens dokumentarkiv. Dette forutsetter JA-svar på spørsmålet "Kan arkivering foretas nå" som dukker opp i egen dialog etter pdf-generering.
Slett evt tidligere vitnemål Hvis vitnemålet arkiveres i dokumentarkivet kan eventuelt tidligere vitnemål slettes fra dokumentarkivet.
Publiser på Studentweb Mulighet for å publisere vitnemålet i pdf-format på Studentweb.
Sidenummerer vitnemål Legger på sidetall i pdf-dokumentet.
Booklet rekkefølge på sidene Markering betyr at vitnemålet skrives ut 4-sidig på A3-ark. Denne forutsetter at skriveren tar A3-ark og skriver på en eller begge sider om gangen. På hver side plasseres 2 A4-sider stående, ved siden av hverandre. FS sender sidene i rekkefølgen 4, 1, 2 og 3, slik at s.4 og s.1 plasseres ved siden av hverandre på den ene siden av A3-arket, og s.2 og s.3 på den andre. Funksjonen forutsetter at serverbasert pdf-generering er aktivert (modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon - Modulvalg, Modul VITNEMÅL, Egenskap PDFSERVGEN, Aktiv = "J").

Knappen "Generer pdf" genererer et pdf-dokument av vitnemålet/vitnemålene ut ifra bestillingsparametrene i dialogen. Ved generering av flere vitnemål samtidig lages et samledokument med alle vitnemålene. Samledokumentet lages med bokmerke for side 1 av hvert vitnemål hvis serverbasert pdf-generering er aktivert (modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon - Modulvalg, Modul VITNEMÅL, Egenskap PDFSERVGEN, Aktiv = "J"). Ved arkivering vil i alle tilfelle individuelle vitnemål lagres i den enkelte students dokumentarkiv.

 

Publisert 18. nov. 2014 16:39 - Sist endret 31. mars 2020 12:23