01 Rapport FS670.001 Vitnemålsdokumenter

Rapporten Vitnemålsdokumenter er den som det tas utgangspunkt i for å lage vitnemål, vitnemålstillegg (Diploma Supplement) eller restekarakterutskrift. En restekarakterutskrift er en karakterutskrift for alle resultater som ikke inngår i en kvalifikasjon. Noen institusjoner legger ved en slik karakterutskrift sammen med vitnemålet.

Utplukket av kvalifikasjonsoppnåelser som det skal produseres vitnemål, DS og eventuelt restekarakterutskrift for defineres i denne rapporten. I tillegg kan språk for vitnemål (automatisk eller engelsk) samt dato for utskrift angis, mens produksjon av selve vitnemålet, DS og restekarakterutskrift gjøres i egne rapporter via overgangsknapper.

Utplukk

Rapporten har tre ulike utplukk: Enkeltstudent, Periode og Vitnemålsutsettelser. Disse kan velges i rammen "Datagrunnlag". Uavhengig av utplukk må kvalifikasjon identifiseres. Dette innebærer angivelse av institusjonsnr og kvalifikasjonskode for kvalifikasjonen og studieprogramkode. I tillegg kan utplukket begrenses til en bestemt studieretning. Da markerer du i Utplukk-rammen for henholdsvis Kvalifikasjon, Studieretning eller Studieprogram. Den kan også bestilles for et sted og et studienivå når man markerer for enten Sted-kvalifikasjon, Sted-studieprogram eller Sted-student i Utplukk-rammen.

Øverst til høyre velges medium, papir eller digitalt.

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rapporten - beskrivelser
Enkeltstudent Her får man kvalifikasjonsoppnåelser for en enkeltstudent ved å oppgi studentnummer eller fødselsnummer.
Periode Her får man kvalifikasjonsoppnåelser som er oppnådd innenfor oppgitt periode. I tillegg kan det velges om kun nye oppnåelser skal med eller om også kvalifikasjoner vitnemål allerede er produsert for skal med (valget "Kun nye"). Her er kan utplukket gjøres på campus.
Vitnemålsutsettelser Her hentes kvalifikasjonsoppnåelser fra alle studenter som er registrert med utsatt utskrift av vitnemål. Denne tar kun med kvalifikasjonsoppnåelser det ikke er produsert vitnemål for tidligere.

 

Bestillingsparametre

Bestillingsparametre Beskrivelser
Bestillingsparametre - beskrivelser
Kode Institusjonsnummer og kvalifikasjonskode for kvalifikasjonsoppnåelsene som det skal produseres vitnemålsdokumenter for
Studieprogram Studieprogram for kvalifikasjonsoppnåelsene som det skal produseres vitnemålsdokumenter for
Studieretning Studieretning for kvalifikasjonsoppnåelsene som det skal produseres vitnemålsdokumenter for
Språk Språk for vitnemål. Standardverdi er "Automatisk", men kan endres til "Engelsk".
Dato for utskrift av vitnemål og DS Dato for utskrift som angis på vitnemål og DS. Datoen angis også i kvalifikasjonsprotokollen i de respektive datofeltene for utskrift av vitnemål og DS etter produksjon ved bruk av knappen "Oppdatér vitnemål og DS produsert". Standardverdi er dagens dato.
Medium Angir om man ønsker papirvitnemål eller digitalt vitnemål. Papir: fungerer som tidligere. Digitalt: rapporten benytter avsnitt for vitnemål side 1 - digitalt i bildet kvalifikasjon, fane vitnemål. Alle signeringsfelt blir tatt bort både fra vitnemålet og Diploma Supplement. Merk at modulegenskap DIGVITN under modul VITNEMÅL må oppdateres med J for aktiv for å få fram dette valget.

Kull: Dersom utplukket gir studenter fra ulike kull, er det mulig å begrense utskrift til et enkelt kull vha. nedrekkslisten "Kull". Standardverdien er "Alle kull".

Det gis varsel dersom vitnemål eller DS overstiger en maxgrense på størrelse. Foreløpig er denne satt til 1MB.

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Rapporten skriver ut studentens fnr og navn, kvalifikasjonsoppnåelsens kvalifikasjonskode, oppnåelsesdato, studieprogram, kull og eventuell studieretning. Til sist vises hvilke oppnåelser som er blitt oppdatert med "vitnemål og DS produsert" (grønn hake) etter at man har trykket på knappen "Oppdatér vitnemål og DS produsert", se under.

Når rapporten kjøres hentes alle kvalifikasjonsoppnåelser frem som tilfredsstiller utplukkskriteriene (se "Utplukk" over). I noen tilfeller vil det komme frem et hengelåssymbol på enkeltoppnåelser. Dette vil være kvalifikasjonsoppnåelser der studenten har bedt om utsatt utskrift av vitnemål, eller tilfeller av manglende data på kvalifikasjonen slik at vitnemål ikke kan lages. Det gis en melding om årsaken til at denne er låst.

I avkrysningsboksen helt til venstre i resultatdelen angis hvilke kvalifikasjonsoppnåelser det skal produseres vitnemålsdokumenter for. I utgangspunktet vil alle oppnåelser som er klare for produksjon være krysset av. Kvalifikasjonsoppnåelser med utsettelse av vitnemålsutskrift vil ikke være krysset av, men dette kan overstyres ved manuelt å sette kryss i boksen.

Ved kjøring av FS670.001 vil rapporten forsøke å finne eventuelle emner som er forbedret etter at kvalifikasjonen er oppnådd. Oversikt over disse vil bli presentert i rapporten, og bruker får valg om å automatisk oppdatere alle disse med J for forbedret resultat. Alternativt kan noen av disse oppdateres manuelt i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll.

Dersom det eksisterer aktiv klagesak av type SENSUR for et av emnene som inngå i grad, vil det komme varsel om dette ved kjøring av rapporten. Pr default vil det for en slik kvalifikasjonsoppnåelse ikke bli generert vitnemål, men det er mulig å krysse av for at det likevel skal lages vitnemål.

Overgangsknapper

Etter at rapporten er kjørt, og eventuelt valg av kull er gjort, kan en ved hjelp av de respektive overgangsknappene, velge å lage

  • Vitnemål: Får opp rapporten FS670.002 Vitnemål, med det valgte kvalifikasjonsoppnåelsene.
  • Diploma Supplement: Får opp rapporten FS670.003 Diploma Supplement, med de valgte kvalifikasjonsoppnåelsene.
  • Reste-karakterutskrift: Får opp rapporten FS600.001 Karakterutskrift (modul Vurdering), med de valgte kvalifikasjonsoppnåelsene og med uttrekket "Resultater som ikke inngår i kvalifikasjon".

Når de ønskede dokumentene er produsert, kan en til sist oppdatere at vitnemålsdokumenter er produsert for dette utplukket. Trykk da på knappen "Oppdatér vitnemål og DS produsert".

 

Data hentes fra

Data som vises i rapporten hentes i hovedsak fra kvalifikasjonsmodulen.

Publisert 18. nov. 2014 16:39 - Sist endret 16. juni 2021 13:49