01 FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

Når kvalifikasjonsresultatene er ferdig registrert og kontrollert skal de overføres til kvalifikasjonsprotokollen. Det forutsettes at dataene i bildet Oppnådd kvalifikasjon er ferdig kontrollert og oppdatert med verdien J i feltet Ferdig behandlet. Her får de status som gyldige, og utgjør datagrunnlaget for utskrift av vitnemål m.v.

Rutinen FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll benyttes til denne overføringen. I bildet Oppnådd kvalifikasjon kan du trykke på overgangsknappen Protokoll for å åpne rutinen. Da vil rutinen også fylle ut bestillingsparametrene for den kvalifikasjonen du hadde framme i bildet.

Rutinen vil lese data i bildet Oppnådd kvalifikasjon med alle underbilder. Dersom det er merket av i feltet 'Inngår' så vil den flytte dataene over til bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll, som har de samme underbildene.

Utplukk

Rutinen bestilles ved å oppgi kvalifikasjonen (institusjons- og gradkoden), periode for oppnådd kvalifikasjon og eventuelt studieprogram.

Bestillingsparametre

Rutiner skal alltid kjøres med avkrysning for Nei i Oppdater database første gang. Først når dataene som rutinen henter fram er gjennomgått og vurdert til å være korrekte kan rutinen kjøres med Oppdater database er lik Ja. Da endres dataene i databasen. Merk at det ikke er angreknapp for rutinekjøringer. Dersom rutinen gjør endringer som blir feil må dette ryddes opp i manuelt av saksbehandler.

Bestillingsparametre Beskrivelser
Bestillingsparametre - beskrivelser
Kvalifikasjon Se beskrivelse for hvert av feltene i rammen (Kode, Periode, Studieprogram)
Kode Institusjonsnummer og kvalifikasjonskode til oppnådde kvalifikasjoner i utplukket
Periode Periode for oppnådde kvalifikasjoner i utplukket
Studieprogram Studieprogram for oppnådde kvalifikasjoner i utplukket
Campus Campus for  oppnådde kvalifikasjoner i utplukket
Overfør kun for en enkeltstudent Rutinen kan kjøres for kun en enkelt student
Terminér studierett og klassetilhørlighet Markering i dette feltet innebærer at feltet Studentstatus, i Student samlebilde oppdateres med verdien FULLFØRT, og datoen for oppnådd kvalifikasjon vil settes som sluttdato for studieretten. I tillegg vil en eventuell klassetilhørighet termineres ved at det settes N i feltet Aktiv for klassetilhørigheten i bildet Kullklassestudent. Hvis studenten fra før av hadde Studentstatus UTGÅTT, så vil denne bli endret til FULLFØRT.
Manuell setting av gyldig-til dato for studierett Dersom feltet er krysset av og oppgitt dato er mer enn en uke etter dagens dato, så vil ikke studentstatus endres. Men studentens studierettperiode gyldig-til vil endres til datoen som settes i her. Feltet har kun funksjon dersom feltet 'Terminer studierett og klassetilhørighet' også er krysset av. Dersom datoen i feltet er satt til under en uke etter dagens dato, så vil studentstatus endre seg til fullført og studenten få studierettperiode gyldig-til med datoen som settes i feltet.
Oppdater database Rutinen bør først kjøres uten oppdatering. Rutinen gir melding om studenter som ikke blir overført til kvalifikasjonsprotokollen, og da du mulighet til å rette opp evt. mangler. Når feltet Oppdater database er markert på Ja ved kjøring, vil rutinen lagre alle oppnådde kvalifikasjoner i Oppnådd kvalifikasjon protokoll.

Overgangsknapper

Knappen FS601.020 Vitnemålsvedlegg gir overgang til rapporten FS601.020 Krarakterutskrift - vitnemålsvedlegg (gammel vitnemålsløsning)

Knappen FS610.001 Vitnemål gir overgang til rapporten FS610.001 Vitnemål - grad (gammel vitnemålsløsning)

Knappen FS670.001 Vitnemålsdokumenter gir overgang til rapporten FS670.001 Vitnemålsløsning (ny vitnemålsløsning)

 

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Vis fødselsnummer Om fødselsnummer/fødselsdato skal vises i resultatdelen i rutinen.

Hva gjør rutinen

Rutinen oppretter forekomster i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll, og i alle de underbildene hvor det fantes data om kvalifikasjonskandidatene. De respektive forekomstene i Oppnådd kvalifikasjon slettes.

Framvisning av data i rutinen

Rutinen viser med symboler hvilke forekomster av oppnådd kvalifikasjon, emner og emnesamlinger som ble slettet fra arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon, og hvilke som ble opprettet i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll.

Dato for oppnådd kvalifikasjon, eventuell karakter for kvalifikasjonen, og språk for vitnemål, vises. Dersom studenten er meldt til vurdering så vil det fremkomme i rapporten med en stjerne (*) under kolonnen 'Eksmeld finnes'. Merknadsteksten vil da vise enten 'Vurdmelding eksisterer' eller 'Vurdmelding eksisterer for studieprogram', avhengig av om studenten har vurderingsmelding i et emne innenfor studieprogrammet eller ikke. Denne informasjonen kan benyttes av saksbehandler f.eks. for å avgjøre om studierett skal termineres eller utvides i tid.

Data som overføres til kvalifikasjonsprotokollen vises i Student samlebilde, underbildet KvProt.

Tips før kjøring av rutinen

Kjør først rutinen uten oppdatering, og kontroller resultatet i rutinens resultatdel, før du kjører med oppdatering.

 

Publisert 13. nov. 2014 15:52 - Sist endret 31. mars 2020 14:05