Kvalifikasjoner, vitnemål og vitnemålstillegg

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner oppnås etter fullføring av studieprogram med beståtte vurderinger, og det er administrasjonens oppgave å tildele kvalifikasjonene. Det er oftest mulig å beregne oppnådde kvalifikasjoner ved hjelp av automatiske rutiner, slik at arbeidet med å finne kandidatene og kontrollere at de oppfyller kravene kan reduseres til et minimum. Når en student har oppnådd en kvalifikasjon, registreres kvalifikasjonen i kvalifikasjonsprotokollen.

 

Vitnemål

Vitnemål kan produseres for oppnådde vitnemålsgivende kvalifikasjoner som er overført til kvalifikasjonsprotokollen. Vitnemålet består av en tittelside (side 1), en eller flere informasjonssider med beskrivelse av graden og studieprogrammet (side 2), samt grunnlag for vitnemål (side 3) som lister opp resultatene som inngår i kvalifikasjonsoppnåelsen.

 

Vitnemålstillegg (Diploma Supplement - DS)

Vitnemålstillegg/Diploma Supplement (DS) er et vedlegg til det originale vitnemålet som alle kandidater skal få. I vedlegget beskrives studiets nivå og innhold og hvilke krav som må oppfylles for å oppnå kvalifikasjonen. I tillegg gis det en generell beskrivelse av hvordan høyere utdanning er organisert i vedkommende land, med opptakskrav, offentlig/private institusjoner, antall studieår for å oppnå ulike kvalifikasjoner osv.

Gammel brukerhåndbok (før ny felles mal) finnes her (pdf).

Diverse annen dokumentasjon av ny felles mal finnes her.

Grunnlagsdata

01 Bilde Kvalifikasjon - øvre del

Bildet brukes til å definere kvalifikasjoner som studenter kan oppnå etter fullført studieløp. Eksempler er gradgivende kvalifikasjoner på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå. Forekomstene identifiseres med kombinasjonen av institusjonskode og kvalifikasjonskode.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Kvalifikasjon, øvre del
Kvalifikasjon Institusjonsnummer og kode for kvalifikasjonen
Tildelende institusjon Dette feltet skal ikke gis noen verdi i de vanlige tilfellene hvor institusjonen alene har det fulle faglige ansvar for kvalifikasjonen. Det benyttes kun hvis institusjonen har en samarbeidsavtale med en annen institusjon om å tilby kvalifikasjonen, slik at studiet kan gjennomføres ved egen institusjon, mens en ekstern institusjon står faglig ansvarlig for kvalifikasjonen. Feltet Tildelende institusjon benyttes for informasjon og inkluderes ikke i rapporteringen av kvalifikasjoner. I den utgående versjonen av DS-rapporten (FS611.001) brukes feltet av punkt 2.3 hvis utfylt.
Utgått Angir om kvalifikasjonen er utgått. År/termin-til i feltet "Tilbudt i periode" bør da ha en verdi.
Navn De to alternativene Hankjønn og Hunkjønn må fylles ut. Forskjellige verdier her er bare aktuelle når man benytter latinske kvalifikasjonsnavn (eks. candidatus/candidata). Hvis man benytter ikke-latinske kvalifikasjonsnavn må man oppdatere bokmålnavnet i begge disse to feltene. Feltet "Forkortet" må fylles ut. Kvalifikasjonsnavn skrives ut på vitnemål og på DS punkt 2.1.
Grad-tittel og yrkestittel Kvalifikasjonen kan knyttes til en tittel fra det bakenforliggende bildet Beskyttet tittel. Dersom denne tittelen er lovbeskyttet vil det skrives ut en merknad på DS punkt 2.1 på formen «The title bachelor is protected by law in Norway.». Grad-tittel: Denne vises i punkt 2.1 av Diploma Supplement: Yrkestittel: Denne kan vises på side 1 av vitnemålet.
Grad Angir om kvalifikasjonen tilsvarer en grad i akademisk forstand. Årsenheter, halvårsenheter og påbyggingsstudier er eksempler på studier som kan føre til en kvalifikasjon, men som ikke gir en grad. Verdien "J" i feltet gir ledetekst «Grad» foran kvalifikasjonsnavnet på grunnlag for vitnemål (side 3).
Vitnemålsgivende Angir om kvalifikasjonen er vitnemålsgivende. Ved produksjon av vitnemål, vil en vitnemålsgivende kvalifikasjon på side 3 (resultatoversikten) ha overskriften «Grunnlag for vitnemål», mens en ikke-vitnemålsgivende kvalifikasjon vil ha overskriften «Karakterutskrift». I forbindelse med rapportering til NSD vil verdien "J" i feltet medføre at kvalifikasjonen rapporteres som gradgivende/vitnemålsgivende, mens verdien "N" medfører at kvalifikasjonen rapporteres som ikke-gradgivende/vitnemålsgivende.
Norsk vitnemål Angir om det skal tilrettelegges for norsk (bokmål og nynorsk) vitnemål for studenter som oppnår kvalifikasjonen.
Engelsk vitnemål Angir om det skal tilrettelegges for engelsk vitnemål for studenter som oppnår kvalifikasjonen.
DS skal utstedes Angir om Diploma Supplement skal utstedes for studenter som oppnår kvalifikasjonen. Verdien "N" medfører at knappen for produksjon av DS i rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter blir inaktiv.
Ph.d.variant for side 3 Angir om spesiell ph.d.variant av vitnemålsgrunnlag skal brukes. Feltet er kun åpent for redigering når kvalifikasjonens studienivå er 900 eller høyere.
Visning av veiledere Angir om veiledere skal vises på vitnemålsgrunnlag for ph.d.
Visning av bedømmelseskomite Angir om bedømmelsekomité skal vises på vitnemålsgrunnlag for ph.d.
Kun side 3 for vitnemål N = normalt vitnemål med alle side, J = kun siden med vitnemålsgrunnlag
Fellesgrad-variant for side 3 J/N. Gjelder også for ph.d.-varianten.
Sted fagansvarlig Angir hvilket sted som er fagansvarlig for kvalifikasjonen.
Studienivå Studienivå for kvalifikasjonen. Studienivået kan være knyttet til en NKR-syklus, og informasjon om syklusen flettes inn på vitnemålets informasjonsside (side 2) og på DS punkt 3.1.
Normert studietid Angis med antall og tidsenhet, for eksempel 4 år, 2 semestre osv.
Karakterregel Fylles ut dersom man ønsker en samlet karakter, med resultatstatus, for kvalifikasjonen. Hvis karakterregelen kun inneholder én karakter (f.eks. kar.regel 4, Bestått-Bestått), vil denne beregnes automatisk ved kjøring av rutine FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert.
Hvis karakterregelen inneholder flere karakterer (f.eks regel 30 eller 31), vil det ikke beregnes automatisk resultat, men rutine FS652.001 Beregning av samlet karakter grad – modell NTNU kan kjøres etter oppretting av kvalifikasjon (beregner en gjennomsnittskarakter).
Karaktergrense for bruk i kvalifikasjon Feltet benyttes hvis kvalifikasjonen krever at emnene som inngår skal være bestått med resultat lik eller bedre enn en viss grense, for eksempel magistergrad hvor det kreves laudabel karakter i alle emner som inngår.
Vekttallskrav - hovedkarakter Relevant kun for sivilingeniør/-arkitektstudiene ved NTNU. Angir at hovedkarakter for kvalifikasjonen bare skal beregnes hvis emnene som inngår summerer til et minimum antall vekttall. Dette betyr at kandidater som oppnår graden pga. et vesentlig antall eksterne emner, ikke får beregnet noen hovedkarakter. NB! Feltet har ikke lenger funksjonalitet i forbindelse med rutinen FS652.001, som ikke lenger beregner resultatstatus "H" (kun "G").
Tilbudt i periode År-terminer for hvilken periode kvalifikasjonen tilbys. År-termin for avslutning kan være blank for kvalifikasjoner som tilbys pr. i dag. Kvalifikasjoner som ikke lenger kan gis, oppdateres med siste År-termin for tildeling og markeres som utgått i feltet "Utgått".
Studium-rapportering Angir studium som benyttes ved rapportering av kvalifikasjon.
Kvalifikasjonsnormering Viser til den bakenforliggende tabellen Kvalifikasjonsnormering. Feltet må fylles ut for alle aktive kvalifikasjoner som skal rapporteres til Lånekassen (via DBH).
NUSkode(SSB) Angir kvalifikasjonens kodetilknytning til NUS-systemet (Statistisk sentralbyrås nasjonale utdanningsstatistikk) for klassifisering av utdanning. Det er laget en generator for lettere å kunne finne riktig kode. Denne åpnes ved å trykke på den grå knappen til høyre for feltet.
Gradlistekode Dette feltet har i dag ingen funksjon. Det ble tidligere benyttet for å foreta en kobling mot en nasjonal standard over offisielle kvalifikasjoner.
Doktorgradstype Feltet gjelder kun studenter på doktorgradsnivå. Aktuelle verdier er FRI og ORG, for henholdsvis frie og organiserte doktorgradsstudier. Merk at kun organiserte doktorgrader rapporteres NSD.


Norsk kvalifikasjonsrammeverk-syklus (NKR-syklus)

I feltet "Studienivå" i øvre del av bildet Kvalifikasjon knyttes kvalifikasjonen til et studienivå, som igjen kan være knyttet til en NKR-syklus (i bilde Studienivå, felt "Syklus (NKR)"). Bildet Studienivå ligger i kodemodulen, meny "Studelem". Det kan også åpnes ved dobbeltklikking i feltet "Studienivå" i bildet Kvalifikasjon.

De ulike kodene for NKR-syklus finnes i bilde Norsk kvalifikasjonsrammeverk-syklus som ligger i kodemodulen, meny Studelem, og som også kan åpnes ved dobbeltklikking i felt "Syklus (NKR)" i bildet Studienivå.

Tekstene i rammen "Navn – Vitnemål side 2" i bildet Norsk kvalifikasjonsrammeverk-syklus flettes inn i vitnemålets informasjonsside (side 2) under den generelle informasjonen om graden sammen med tekst fra bildet WebApplikasjon – Tekster (modul Semesterregistrering), tekstkode FS_VTM_S2_SYKLUS. Teksten i feltet "DS" brukes i DS punkt 3.1.

Publisert 5. nov. 2014 16:27 - Sist endret 15. okt. 2020 10:05

02 Bilde Kvalifikasjon - underbilder

Det er seks underbilder i bildet Kvalifikasjon: Navnehistorikk, Kvalifikasjon forutsettes, Studieprogram - kvalifikasjon, Studieprogram - fører til, Tekster DS / Vitnemål og Vitnemål. Funksjonaliteten i de ulike underbildene beskrives i rekkefølge fra venstre til høyre i dette kapittelet.

Navnehistorikk

Her kan navnehistorikk for kvalifikasjonen angis. Det tas hensyn til navnehistorikk ved generering av vitnemål.

Kvalifikasjon forutsettes

Noen kvalifikasjoner krever at studenten allerede har oppnådd en annen kvalifikasjon, f.eks. en lavere grad må være bestått før man kan tildeles en høyere grad. En slik lavere grad kan legges inn i underbildet Kvalifikasjon forutsettes. Dette anbefales ikke dersom flere ulike kvalifikasjoner oppfyller dette kravet, da det kan være vanskelig å lage en komplett liste over kvalifikasjoner som godkjennes som forutsetning for tildeling av denne kvalifikasjonen. Merk: Rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert tar ikke hensyn til informasjon som måtte være registrert i dette underbildet.

 

Studieprogram - kvalifikasjon

Underbildet brukes dersom navn på kvalifikasjon som skal vises på vitnemål og vitnemålstillegg (DS) er avhengig av studieprogrammet kvalifikasjonen er oppnådd innenfor. Da kan studieprogrammet med tilhørende navn på kvalifikasjon oppgis her. Underbildet tilsvarer for øvrig den øvre delen av bildet Studieprogram-kvalifikasjon, som brukes til å knytte kvalifikasjoner til studieprogram som ikke har utdanningsplan. For å kunne bruke et utplukk med kombinasjonen av en gitt kvalifikasjon og et gitt studieprogram i rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter, må en tilknytning mellom kvalifikasjonen og programmet gjøres her (eller i Studieprogram samlebilde, underbilde Kvalifikasjon), dersom kvalifikasjonen ikke er registrert i feltet "Fører til kvalifikasjon" på det aktuelle programmet i Studieprogram samlebilde. Dette er aktuelt f.eks. i tilfeller der en enkelt student på et studieprogram skal få beregnet en annen kvalifikasjon enn det som er vanlig (ved bruk av feltet "Grad" i Student samlebilde).

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Studieprogram - kvalifikasjon
Studieprogram Studieprogram som kvalifikasjonsoppnåelsen er basert på.
Vitnemålsgivende Angir om kombinasjonen studieprogram-kvalifikasjon er vitnemålsgivende. Selv om kvalifikasjonen (bilde Kvalifikasjon) er definert som vitnemålsgivende, kan man likevel definere kombinasjonen av denne kvalifikasjonen og et studieprogram som ikke-vitnemålsgivende. Ved produksjon av vitnemål, vil en vitnemålsgivende kvalifikasjon på side 3 (resultatoversikten) ha overskriften «Grunnlag for vitnemål», mens en ikke-vitnemålsgivende kvalifikasjon vil ha overskriften «Karakterutskrift».
Krav vekting Krav til vekting for oppnåelse av kvalifikasjonen basert på angitt studieprogram (brukes av FS651.001). Vektingen brukes også i beskrivelsen av utdanningens omfang på vitnemålets informasjonsside (side 2), via flettefeltet {NORMERTTID}. NB Verdien brukes ikke av rutinen FS651.002.
NUSkode NUSkode for oppnåelse av kvalifikasjon basert på angitt studieprogram. Brukes kun ved rapporteringen FS020.025 Gradresultater til SSB. Hvis ikke angitt, brukes NUSkoden i øvre del av bildet.
Navn – vitnemål Navn på kvalifikasjon når den er oppnådd på bakgrunn av angitt studieprogram. Dersom navnet på kvalifikasjonen som skal vises på vitnemål er avhengig av studieprogrammet kvalifikasjonen er oppnådd innenfor, kan dette navnet oppgis her.
Rapporter oppnådd kvalifikasjon til DBH/SSB Angi her om kvalifikasjoner oppnådd innenfor gitt studieprogram skal rapporteres til DBH/SSB
Inkludér alle valgbare emner ved aut. oppretting Verdien "J" betyr at kandidater som har bestått flere emner enn de som er nødvendige for å oppnå kvalifikasjonen, skal få med alle overskytende emner når kvalifikasjonen opprettes av kvalifikasjonsfangstrutinen FS651.001 Beregning av oppnådd kvalifikasjon.


Studieprogram - fører til

Underbildet lister opp de studieprogrammene som fører til oppnåelse av kvalifikasjonen ved kjøring av rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert. Det kan ikke registreres noe i dette underbildet. Registreringen gjøres på aktuelt studieprogram i modul Studieelementer, Studieprogram samlebilde, felt "Fører til kvalifikasjon".

 

Tekster - DS / Vitnemål

Underbildet brukes til å registrere tekster som flettes inn på vitnemålstillegget (DS)/vitnemålet for den aktuelle kvalifikasjonen.

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Tekster DS / Vitnemål
Gjelder kvalifikasjoner oppnådd fra kull Man kan legge inn generasjoner av tekster som skal virke for ulike perioder avhengig av kull-termin for studenten som har oppnådd kvalifikasjon. Kommandoen 'Ny rad' vil gi et nytt sett med tekster som skal gjelde for kvalifikasjonsoppnåelser med annen kull-termin.
Vis detaljer Standardinnstilling er med hake for vis detaljer. Tas haken bort, blir alle tekstfeltene borte og kun fra-kull-feltet vises. Da kan man lett se om det er flere fra-kull registrert i bildet.
Felter med tekst som kommer ut på angitte punkter i DS (kun engelsk):  
Nivåbeskrivelse (3.1) Denne brukes kun av den gamle DS-rapporten FS611.001.
Karakterbeskrivelse (4.4) Tekst som registreres her vil komme i tillegg til den faste teksten «See section 4.3.».
Studieadgang (5.1) Tekst som angir videre studier kvalifikasjonen gir adgang til (se UHRs Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg), f.eks. «The bachelor's degree is at an academic level that is sufficient for application to relevant second cycle studies.».
Yrkesmessig status (5.2)

Her angis primært adgang til regulerte yrker (se UHRs Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg).

Tilleggsopplysninger (6.1) Tekst som registreres her vil komme i tillegg til eventuell merknad fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Merknad, felt Engelsk tekst, Type merknad DS-TILLEGG.
Infokilde (6.2) Henvisning til ytterligere informasjon om kvalifikasjonen (se UHRs Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg).
Felter med tekst som kan flettes inn på vitnemålet (engelsk, bokmål og nynorsk):  
Tekst vitnemål – side 1 Tekst som angis blir flettet inn på vitnemålets side 1 via flettefeltet {MERKNAD}.

Vitnemål

Underbildet brukes til å knytte kvalifikasjonen til brevavsnitt for vitnemålets side 1 og 2 og til brevtype for DS. I tillegg kan man angi funksjonen til de som signerer vitnemålet for aktuell kvalifikasjon.

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Vitnemål
Gjelder kull fra og med termin Man kan legge inn generasjoner av tekster som skal virke for ulike perioder avhengig av kull-termin for studenten som har oppnådd kvalifikasjon. Kommandoen 'Ny rad' vil gi et nytt sett med felter som skal gjelde for kvalifikasjonsoppnåelser med annen kull-termin.
Avsnitt for vitnemål side 1 / Avsnitt for vitnemål side 1 -digitalt / side 2 Felter (Breveierkode + Avsnittkode) for avsnitt som skal brukes av vitnemålsrapporten for produksjon av vitnemålets side 1 / side 1 digitalt (den orange tekstfargen varsler at all funksjonalitet ikke ennå er på plass) / side 2. Dobbeltklikking i feltene åpner bildet Avsnitt (brevmodulen). Til høyre for feltene finnes overgangsknapper til vindu for redigering av hhv. bokmål-, nynorsk- og engelsk versjon av avsnittet.
Brevtype for DS Felter (Breveierkode + Brevtypekode + Versjonsnummer) for brevtype som skal brukes av DS-rapporten. Dobbeltklikking i feltene åpner bildet Brevtype (brevmodulen) der tilhørende avsnitt eventuelt kan redigeres. Kun den engelske versjonen av avsnittene for DS brukes.
Funksjon for signatur 1 (vitnemål side 1) Funksjon for første signatur på vitnemålets side 1 (bokmål/nynorsk/engelsk). Verdien flettes inn i feltet {SIGNATUR1}. Dersom det ikke angis verdi her, kan verdi hentes fra modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon - Tekster, felt "Tekst", Tekstkode FS_VTM_S1_SIGN1. Denne verdien vil i så fall vises i grått her.
Funksjon for signatur 2 (vitnemål side 1) Funksjon for andre signatur på vitnemålets side 1 (bokmål/nynorsk/engelsk). Verdien flettes inn i feltet {SIGNATUR2}. Dersom det ikke angis verdi her, kan verdi hentes fra modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon - Tekster, felt "Tekst", Tekstkode FS_VTM_S1_SIGN2. Denne verdien vil i så fall vises i grått her.
Funksjon for signatur vitnemålsgrunnlag

Funksjon for signatur på vitnemålsgrunnlaget/side 3 (bokmål/nynorsk/engelsk). Dersom det ikke angis verdi her, kan verdi hentes fra modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon - Tekster, felt "Tekst", Tekstkode FS_VTM_S3_SIGN. Denne verdien vil i så fall vises i grått her.

 

Feltene Avsnitt for vitnemål side 1 og Avsnitt for vitnemål side 2 refererer til brevavsnitt (brevmodulen) som brukes av vitnemålsrapporten FS670.002 Vitnemål for den aktuelle kvalifikasjonen. Flere ulike kvalifikasjoner kan referere til de samme avsnittene. Avsnittene finnes i bokmål-, nynorsk- og engelsk versjon. Knappene til høyre for nevnte felter gir direkte overgang til vindu for redigering av de enkelte avsnittene. Avsnittene genereres i bildet Brevtype (brevmodulen) ved bruk av brevmalen VITNEMÅL2. Det lages da et forslag til avsnitt som så kan redigeres.

 

Feltet Brevtype for DS refererer til brevtypen som brukes av DS-rapporten FS670.003 Diploma Supplement for den aktuelle kvalifikasjonen. Flere ulike kvalifikasjoner kan referere til den samme brevtypen. Dobbeltklikking i dette feltet åpner bildet Brevtype (brevmodulen). Der kan brevtypen genereres basert på brevmalen DIPLOMASUP. Det lages da to avsnitt (kun engelsk) som sammen brukes av DS-rapporten. I avsnittet nr. 1 finnes det en tabell øverst hvor institusjonen kan registrere navnet sitt og logo. Utover dette bør ikke disse avsnittene redigeres.

Publisert 6. nov. 2014 11:26 - Sist endret 19. nov. 2020 10:07

03 Bilde Beskyttet tittel

Bildet inneholder en tabell over lovbeskyttede titler (med unntak av titler som ikke lenger tildeles). Dersom kvalifikasjonen fører til en lovbeskyttet tittel (f.eks. bachelor, master, ph.d.), registreres tittelens kode i feltet "Tittel" i øvre del av bildet Kvalifikasjon. Dersom denne tittelen har "J" i feltet "Lovbeskyttet" i bildet Gradtittel, vil det skrives ut en merknad på DS punkt 2.1 på formen «The title bachelor is protected by law in Norway.».

Publisert 6. nov. 2014 11:26 - Sist endret 31. mars 2020 13:19

04 Knytting av studieprogram til kvalifikasjon - utdanningsplanbasert

Studieprogrammer med utdanningsplan knyttes til en kvalifikasjon i Studieprogram samlebilde (modul Studieelementer).

Man knytter et studieprogram (med utdanningsplan) til en gitt kvalifikasjon i bildet Studieprogram samlebilde, feltet "Fører til kvalifikasjon" (se brukerdokumentasjon om Studieelementer). Feltet benyttes blant annet av FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - Utdanningsplanbasert.

Dersom studieprogrammet kan føre til ulike kvalifikasjoner, kan øvrige kvalifikasjoner registreres i Studieprogram samlebilde, underbilde Kvalifikasjon. Rutinen FS651.002 benytter imidlertid kvalifikasjonen angitt i feltet "Fører til kvalifikasjon". Eventuelle øvrige kvalifikasjoner angitt i dette underbildet må derfor beregnes manuelt.

De generelle kravene som må oppfylles for å oppnå en kvalifikasjon er spesifisert i emnekombinasjonene som utgjør utdanningsplanen.

Dersom en enkelt student skal oppnå en annen kvalifikasjon etter fullført studieprogram, så kan denne kvalifikasjonen registreres i Student samlebilde, feltet "Grad". Rutinen 651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert, vil da benytte denne kvalifikasjonen.

Publisert 6. nov. 2014 13:53 - Sist endret 9. jan. 2015 17:21

05 Knytting av studieprogram til kvalifikasjon - ikke utdanningsplanbasert

Studieprogrammer uten utdanningsplan knyttes til en kvalifikasjon i bildet Studieprogram-kvalifikasjon.

Studieprogram-kvalifikasjon

Dersom et studieprogram uten utdanningsplan skal føre til en gitt kvalifikasjon, knytter man studieprogrammet til kvalifikasjonen i bildet Studieprogram-kvalifikasjon.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Studieprogram-kvalifikasjon (øvre del)
Kvalifikasjon Kvalifikasjon som kan oppnås når en student har fullført studieprogrammet angitt i felt "Studieprogram".
Studieprogram Studieprogram som kvalifikasjonsoppnåelsen er basert på.
Vitnemålsgivende Angir om kombinasjonen studieprogram-kvalifikasjon er vitnemålsgivende. Selv om kvalifikasjonen (bilde Kvalifikasjon) er definert som vitnemålsgivende, kan man likevel definere kombinasjonen av denne kvalifikasjonen og et studieprogram som ikke-vitnemålsgivende.
Krav vekting Krav til vekting for oppnåelse av kvalifikasjonen basert på angitt studieprogram (brukes av FS651.001). Vektingen brukes også i beskrivelsen av utdanningens omfang på vitnemålets informasjonsside (side 2), via flettefeltet {NORMERTTID}. NB Verdien brukes ikke av rutinen FS651.002.
NUSkode NUSkode for oppnåelse av kvalifikasjon basert på angitt studieprogram. Brukes kun ved rapporteringen FS020.025 Gradresultater til SSB. Det er laget en generator for lettere å kunne finne riktig kode, denne åpnes ved å trykke på den grå knappen til høyre for feltet. Hvis ikke angitt, brukes NUSkoden i øvre del av bildet Kvalifikasjon for aktuell kvalifikasjon.
Navn – vitnemål Navn på kvalifikasjon når den er oppnådd på bakgrunn av angitt studieprogram. Dersom navnet på kvalifikasjonen som skal vises på vitnemål er avhengig av studieprogrammet kvalifikasjonen er oppnådd innenfor, kan dette navnet oppgis her.
Rapporter oppnådd kvalifikasjon til DBH Angi her om kvalifikasjoner oppnådd innenfor gitt studieprogram skal rapporteres til DBH.
Inkludér alle valgbare emner ved aut. oppretting Verdien J betyr at kandidater som har bestått flere emner enn de som er nødvendige for å oppnå kvalifikasjonen, skal få med alle overskytende emner når kvalifikasjonen opprettes av kvalifikasjonsfangstrutinen FS651.001 Beregning av oppnådd kvalifikasjon.

Øvre del av bildet tilsvarer for øvrig underbildet Studieprogram – kvalifikasjon i bildet Kvalifikasjon.

 

Underbildene Emnesamling som inngår og Emnekombinasjon som inngår

Kravene som må oppfylles for å oppnå kvalifikasjonen, spesifiseres i disse underbildene. Kravene kan bygges opp som en eller flere emnekombinasjoner og /eller emnesamlinger. Emnesamlinger og Emnekombinasjoner er beskrevet i brukerhåndboken Studieelementer.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Studieprogram-kvalifikasjon (nedre del)
Emnekombinasjon som inngår Emnekombinasjonen(e) som inngår i dette bildet kan kun inneholde emner og ikke referere andre emnekombinasjoner, dvs. den (de) må ha en flat struktur (i motsetning til emnekombinasjonshierarkiet som definerer en utdanningsplan).
Emnesamling som inngår Emnesamling(er) som definerer krav for å oppnå kvalifikasjonen.
Studieretning Emnekombinasjoner kan knyttes til studieretning.
Gruppenr Når studieplanen består av flere emnesamlinger og/eller emnekombinasjoner, kan relasjonen mellom disse være "både-og" eller "og-eller". Dette styres av tallet i feltet "Gruppenr". Like gruppenr betyr "både-og", dvs. at studentene må oppfylle kravene til alle emnekombinasjoner og/eller emnesamlinger som har samme gruppenr. Ulike gruppenr betyr "og-eller", dvs. at studentene må oppfylle kravene til alle emnekombinasjoner og/eller emnesamlinger som enten har gruppenr 1, eller gruppenr 2 osv. Gruppenr-koblingen gjelder både innenfor emnesamlings- og emnekombinasjonsvinduene, og på tvers av disse. I eksemplet her er emnekombinasjonen og emnesamlingene som inngår alle definert med Gruppenr = 1. Det betyr at kravene i emnekombinasjonen og de fire emnesamlingene alle må være oppfylt.
Emnevalgstatus For emnesamlinger som inngår, angis det i feltet "Emnevalgstatus" om emnesamlingen er obligatorisk, om den er av typen "minst x emnesamlinger y vekting", eller om den er valgbar. (Ref. avsnitt om bildet Emnevalgstatus i brukerhåndboken Studieelementer.)
Emnekategori For emnesamlinger som inngår, kan det i feltet "Emnekategori" angis at emnesamlingen(e) skal grupperes under en gitt overskrift på side 3 (Grunnlag) på vitnemålet. Emnekategorien må være definert i kodebildet Emnekategori. (Se avsnitt om bilde Emnekategori i brukerhåndboken Studieelementer.) Kvalifikasjonsfangstrutinen vil overføre verdier i feltet "Emnekategori" til arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon, underbilde Emnesamling.

Overgangsknapper

FS226.001 Emnekombinasjon: Overgangsknapp til rapporten FS226.001 Emnekombinasjon (modul Studieelementer).

Publisert 6. nov. 2014 13:53 - Sist endret 9. jan. 2015 13:52

06 Brevtype for vitnemål og vitnemålstillegg (DS)

Deler av innholdet og utformingen av vitnemålet og vitnemålstillegget baserer seg på brevtyper og brevavsnitt som spesifiseres ved hjelp av bildene Brevtype og Avsnitt (modul Person, Brev). Bruken av disse bildene er generelt beskrevet i brukerhåndboken Personer, kapittel "Adresse- og brevløsninger".

I bilde Brevtype genereres brevtype for vitnemål og DS. Flere kvalifikasjoner kan knyttes til samme brevtype. Dermed trenger hver institusjon trolig bare én eller noen få ulike brevtyper for vitnemål, og antakelig kun én brevtype for DS. Dette innebærer at endringer i brevavsnittene vil gjenspeiles i vitnemålene/DS til alle tilknyttede kvalifikasjoner. Dersom man ønsker å gjøre endringer i brevavsnittene til en bestemt kvalifikasjon uten at det skal berøre de øvrige kvalifikasjonene som bruker samme brevtype/-avsnitt, må ny brevtype/-avsnitt genereres. Ny brevtype/-avsnitt må også genereres dersom man ønsker å bevare gammelt innholdet ved endring.

Brevavsnittene som blir beskrevet nedenfor forutsetter at vitnemål/DS produseres i FS ved hjelp av rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter. Avsnittene bestemmer strukturen til og innholdet av vitnemålets tittelside (side 1) og informasjonsside (side 2). Grunnlag for vitnemål (side 3) har en enda mer fastlagt oppbygning, og styres ikke av brevavsnitt.

 

Brevtype for vitnemål

Oppretting av brevtype og avsnitt

Brevtype for vitnemål genereres på bakgrunn av brevmalen VITNEMÅL2 ved bruk av dialogen "Generer brevtype" (se dokumentasjon av person-/brevmodulen for detaljer). Det lages da en brevtype med to avsnitt, nr. 1 og nr. 2 for side 1 og 2 av vitnemålet henholdsvis. Avsnittene finnes i tre versjoner (bokmål, nynorsk, engelsk) som brukes ut ifra hvilket språk vitnemålet skal skrives ut på. Disse kommer ferdig utfylt med forslag til innhold som så kan redigeres. Det er primært avsnitt nr. 1 som institusjonen vil ha behov for å redigere. Her finnes både tekst og flettefelter. Forslaget til avsnitt nr. 2 inneholder kun flettefelter, og det vil normalt ikke være behov for å gjøre endringer her (med unntak av å legge inn en overskrift for generell informasjon om graden), da all informasjonen flettes inn fra ulike bilder (Kvalifikasjon, Studieprogram samlebilde etc.).

 

Redigering av avsnitt

Man kan redigere avsnittene ved å trykke på knappene "Bokmål", "Nynorsk" eller "Engelsk" i kolonnen med overskrift "Redigér avsnitt". Det åpnes da et tekstredigeringsprogram i et eget vindu. Her får man tilgang til en rekke tekstbehandlingsfunksjoner. Ved å klikke på høyre mustast, får man opp en dialogboks hvor man via "Properties" kan sette en rekke parametrer for "Rich Text Object". Via "Insert File" kan man importere tekst f.eks. fra andre tekstbehandlingsverktøy.

Når man er ferdig med å redigere og lukker vinduet for rik tekst, blir det spurt om man ønsker å lagre avsnittet. Dette er den ordinære måten å lagre teksten på. Man svarer ja hvis man ønsker å lagre teksten.

Vitnemålsidene kan redigeres i en kraftigere tekstbehandler som for eksempel Word, lagre disse på riktekstformat og så importere sidene til vinduet i Avsnitt-bildet ved hjelp av "Insert File"-funksjonen.

Teksten til tittelsiden i et vitnemål (dvs. avsnitt nr. 1) forutsettes å inneholde flettefelter hvor personens navn, fødselsdato, kvalifikasjon, studieprogram, osv. refereres som feltnavn, omgitt av parenteser. Via disse flettefeltene vil kandidatenes navn, kvalifikasjon osv. flettes inn når vitnemålrapportene kjøres. Avsnittet blir ferdigutfylt med et forslag til innhold ved generering.

Feltnavn til vitnemålets side 1 legges inn på følgende måte: Markøren plasseres på riktig sted på siden og man klikker på knappen "Sett inn felt" i FS’ menyrad. Man velger så felt blant forhåndsdefinerte feltnavn eller skriver inn feltnavnet, for eksempel fnr., navn osv.

 

Følgende flettefelter kan benyttes i brevavsnitt nr. 1 (vitnemålets tittelside/side 1):

 • {DATO-FODT} studentens fødselsdato på formen d månedsnavn åååå
 • {DATO-OPPNADD} dato for oppnådd kvalifikasjon på formen d månedsnavn åååå, fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll
 • {DATO-UTSKRIFT} Dato for utskrift av vitnemål og DS, angitt i FS670.001
 • {FAKNAVN} fakultetsnavn til studieansvarlig sted for studieprogrammet
 • {KVALIFIKASJONSNAVN} hentes fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Studieprogram–kvalifikasjon hvis angitt, eller fra navnfelt i bildets øvre del
 • {MERKNAD} fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster - DS/Vitnemål, felt Tekst vitnemål -- side 1
 • {NAVN} studentens navn
 • {OPPGAVETITTEL} tittel på oppgave i Oppgave-/avhandl. i Oppnådd kvalifikasjon (prot.)
 • {SIGNATUR1} fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål, Funksjon sign. 1
 • {SIGNATUR2} fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål, Funksjon sign. 2
 • {STEDNAVN} fra FS-system, menyvalg Spesielt – Systemverdier – Institusjon – Stedsnavn
 • {STUDIEPROGRAMNAVN} fra Studieprogram samlebilde, felt Navn – vitnemål hvis angitt, ellers fra felt Navn
 • {STUDIERETNINGBETEGN} fra bilde Studieretning (Betegnelse)
 • {STUDIERETNINGNAVN} fra bilde Studieretning (Navn)
 • {KARAKTER} Karakter på formen <gradstatusnavn>: <karakter>. Gjelder kun for NTNU, og bare dersom gradstatus har verdi "G".

 

Informasjonssiden/side 2 (dvs. avsnitt nr. 2) vil etter generering inneholde fire synlige flettefelter (se under), men ingen tekst. Det er mulig å legge til tekst, men det skal normalt ikke være nødvendig (med unntak av å legge inn en overskrift for generell informasjon om graden), da innholdet flettes inn fra felter i ulike bilder i FS.

 

Flettefelter i avsnitt nr. 2 (vitnemålets informasjonsside/side 2)

 • {FORSKRIFT} hentes fra WebApplikasjon – Tekster, tekstkode: FS_VTM_S2_FORSKRIFT
  • Kvalifikasjonsnavn hentes fra bilde Kvalifikasjon (øverst i bildet/underbilde Studieprogram-kvalifikasjon)
 • {RAMMEPLAN} hentes fra Studieprogram samlebilde, underbilde Tekst-DS/Vtm eller bilde Studieprogram-studieretning
 • {NORMERTTID} hentes fra WebApplikasjon – Tekster, tekstkode: FS_VTM_S2_NORMERTTID
  • Normert tid hentes fra bilde Kvalifikasjon, felt "Normert studietid".
  • Omfang (sp) hentes fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Studieprogram-kvalifikasjon, felt Krav vekting, hvis angitt, ellers fra Studieprogram samlebilde, felt "Vekting".
 • {SYKLUS} hentes fra WebApplikasjon – Tekster, tekstkode: FS_VTM_S2_SYKLUS
  • Kvalifikasjonsnavn hentes fra bilde Kvalifikasjon (øverst i bildet/underbilde Studieprogram-kvalifikasjon)
  • Syklusnavn hentes fra studienivået angitt i bilde Kvalifikasjon

Disse flettefeltene utgjør til sammen informasjonsfeltet Generell informasjon om graden (jf. UHRs Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg). NB! Overskriften for dette informasjonsfeltet flettes ikke inn, men må skrives inn i brevavsnittet over flettefeltene. Under dette informasjonsfeltet flettes følgende to informasjonsfelt inn, selv om disse ikke er representert med noen synlige flettefelt i avsnittet: Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering og Kandidatens læringsutbytte. Disse henter sitt innhold fra underbilde Tekst – DS/Vtm i Studieprogram samlebilde, eller fra bilde Studieprogram - studieretning (hvis aktuelt). Bildene Studieprogram samlebilde og Studieprogram - studieretning ligger i modul Studieelementer.

 

Brevtype for vitnemålstillegg (DS)

Brevtype for vitnemålstillegg (DS) genereres på bakgrunn av brevmalen DIPLOMASUP ved bruk av dialogen "Generer brevtype" (se dokumentasjon av brevmodulen for detaljer). Det lages da en brevtype med to avsnitt, nr. 1 og nr. 2, henholdsvis for innholdet før og etter punkt 4.3 i DS. Avsnittene finnes kun i engelsk versjon. Disse kommer ferdig utfylt, der kun innholdet i tabellen øverst i avsnitt nr.1 bør redigeres. Her kan institusjonen legge inn navn på institusjonen og logo. En beskrivelse av hvor innholdet i DS hentes fra, finnes under Rapport FS670.003 Diploma Supplement.

 

Man kan redigere  i tabellen øverst i avsnitt nr.1 ved å trykke på knappen Engelsk i kolonnen med overskrift "Redigér avsnitt" i bildet Brevtype. Det åpnes da et tekstredigeringsprogram i et eget vindu. Her får man tilgang til en rekke tekstbehandlingsfunksjoner.

Logo kan legges til i den øvre tabellen ved å sette markøren på ønsket sted for logo og trykke på menyvalget "Sett inn" og "Bilde".

Publisert 6. nov. 2014 13:53 - Sist endret 12. jan. 2015 11:18

Beregning av oppnådd kvalifikasjon

01 FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon (utdanningsplanbasert)

Rutinen beregner oppnådd kvalifikasjon for studenter som har utdanningsplan.

Utplukk

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rutinen - beskrivelser
Sted Utplukk på et eller flere steder med mulig avgrensning til kull-termin
Studieprogram Utplukk av studenter basert på studieprogram, og eventuelt kull, studieretning og klasse
Person Utplukk av enkeltperson basert på studentnummer/fødselsnummer og studieprogram, og eventuelt kull

Bestillingsparametre

Rutiner skal alltid kjøres med avkrysning for Nei i Oppdater database første gang. Først når dataene som rutinen henter fram er gjennomgått og vurdert til å være korrekte kan rutinen kjøres med Oppdater database er lik Ja. Da endres dataene i databasen. Merk at det ikke er angreknapp for rutinekjøringer. Dersom rutinen gjør endringer som blir feil må dette ryddes opp i manuelt av saksbehandler.

Bestillingsparametre Beskrivelser
Bestillingsparametre - beskrivelser
Studieprogram Studieprogram som kvalifikasjon skal beregnes for. Det er feltet "Fører til kvalifikasjon" i Studieprogram samlebilde, som angir hvilken kvalifikasjon som skal oppnås ved fullføring av dette studieprogrammet.
Kull

Kull-termin kan angis. Utplukk Studieprogram kan også kjøres for en enkelt studieretning eller en klasse.

Campus Felt for å gjøre utplukk på campus.
Kun aktive studenter Hvis haket av, vil rutinen kun kjøres for studenter med aktiv studierett.
Nedtrekksliste for setting av dato for oppnådd kvalifikasjon Tre valg finnes i nedtrekksmenyen: "Beregn oppnådd dato etter UHR-modell", "Sett samme oppnådd dato på alle", "Beregn oppnådd dato etter gammel modell".  Se beskrivelse under det enkelte alternativ.

Oppnådd dato lagres i kvalifikasjonsprotokollen og skrives ut på vitnemålsgrunnlaget (vitnemål side 3), DS pkt. 7.1 og eventuelt på vitnemålets tittelside (side 1).

Beregn oppnådd dato etter UHR-modell

Denne setter dato for oppnådd kvalifikasjon for den enkelte student lik dato for overføring til vurderingsprotokollen (protokollført dato) av det resultatet som sist ble overført og som inngår i kvalifikasjonsoppnåelsen. Dersom eksterne resultater inngår, regnes protokollført dato for disse som 01.12 for resultater registrert med tidkode HØST, 01.08 for SOM og 01.06 for VÅR (samt for andre tidskoder).

Sett samme oppnådd dato på alle

Denne gir mulighet for manuelt å velge en dato som settes på alle oppnåelsene (et datofelt aktiveres til høyre for dette valget).

Beregn oppnådd dato etter gammel modell

Dette valget beregner dato for oppnådd kvalifikasjon til seneste dato av innleveringsdato for hovedoppgave og seneste beståtte vurdering innenfor kvalifikasjonsoppnåelsen (første dag i vurderingsmåned). NB! Det er tradisjonelt kun NTNU som eventuelt bruker denne metoden.

Beregn oppgave/avhandling for oppnåelse Markering betyr at rutinen overfører oppgaveemne (emne der feltet Oppgave/avhandl. = J) i studentens utdanningsplan til Oppnådd kvalifikasjon, felt Oppgave-/Avhandl. Oppgavetittel kan da skrives ut på vitnemålet side 1 via flettefeltet {OPPGAVETITTEL}. Tittelen hentes fra vurderingsprotokollen. (Før overføring av aktuell vurderingsmelding til vurderingsprotokoll kan oppgavetittel oppdateres i underbilde SOppg i Student samlebilde.)
Sett ferdigbehandlet Ved markering vil rutinen sette "Ferdigbeh." til "J" i arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon. Ferdigbeh. betyr at kvalifikasjonsdataene er ferdig kontrollerte og dermed klare for overføring til kvalifikasjonsprotokollen. Dette bør ikke gjøres uten at resultatet fra rutinen er kontroller ved f.eks. en testkjøring (uten oppdatering). Uten markering av feltet, må saksbehandler sette "J" for Ferdigbeh. i Oppnådd kvalifikasjon når forekomsten er sjekket, før overføring til kvalifikasjonsprotokollen.
Oppdatér database Rutinen bør kjøres først uten oppdatering. Rutinen gir melding om studenter som ikke har oppnådd kvalifikasjonen, og man har da mulighet til å rette opp evt. mangler som er mulige å rette opp. Når feltet "Oppdater database" er markert med "Ja" ved kjøring vil rutinen lagre alle oppnådde kvalifikasjoner i arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon. Det lagres ingen data for studenter som ikke får oppnådd kvalifikasjon.

Overgangsknapper

Knappen "Oppnådd kvalifikasjon" gir overgang til arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon.

Vis-valg

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Nedtrekksliste med ulike alternativer for hvilke studenter som skal vises Se under det enkelte alternativ.
Vis alle i utplukk Rutinen presenterer alle studenter i utplukket.
Vis alle oppnåelser

Viser kun de studentene som har fått oppnådd kvalifikasjon

Vis godkjente planer Viser studenter med godkjent utdanningsplan
Vis ikke-godkjente planer Viser studenter som ikke har godkjent utdanningsplan
Vis meldt i alle emner som ikke er bestått  
Vis nye oppnåelser uten annen grad på program Vil gjelde i tilfeller hvor det er flere grader/kvalifikasjoner knyttet til samme studieprogram
Vis nye oppnåelser Viser kun studenter som har fått oppnådd kvalifikasjon ved siste kjøring
Vis fødselsnr Om fødselsnummer/fødselsdato skal vises i resultatdelen i rutinen.
Vis detaljer Valg om detaljer skal vises i utskriften fra rutinen.
Vis Beståtte emner utenom plan Valg om beståtte emner utenom utdanningsplanen skal vises i utskriften fra rutinen.

Hva gjør rutinen

Rutinen beregner oppnådd kvalifikasjon for studenter som har utdanningsplan. For studenter som har godkjent og bestått utdanningsplanen oppretter den en forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon. Dit overføres resultater og merknader som skal inngå i kvalifikasjonsoppnåelsen.

Framvisning av data i rutinen

Etter kjøring skriver rutinen ut en rapport som inneholder pr. student:

- Fnr/F.dato (visning kan slås av og på), studentnr, navn, studieretning, oppnådd-dato, GP (informasjon om planen er godkjent), OK (informasjon om kvalifikasjonen er oppnådd), Resultat, Hovedoppgave, og en merknadstekst.

GP (Godkjent plan): Rutinen kjører først en kontroll av utdanningsplanen (den samme som utføres ved å trykke på knappen "Kontroller utdanningsplan" i bildet Utdanningsplan), og setter en grønn hake i denne kolonnen dersom kontrollen var ok. Hvis ikke ok, er det satt et rødt kryss her.

OK (Oppnådd kvalifikasjon): Hvis rutinen har funnet at planen er godkjent, så sjekker den at studenten har bestått alle elementer som er spesifisert i studentens individuelle utdanningsplan. Hvis rutinen finner at alle påkrevde emner og vurderinger i henhold til den individuelle utdanningsplanen er bestått, så er det satt en grønn hake i denne kolonnen. Hvis ikke alle er bestått, settes et rødt kryss her.

Res: Hvis det i bildet Kvalifikasjon og feltet Karakterregel har en karakterregel som inneholder kun én karakter (f.eks. Godkjent), så vil verdien "B" for bestått vises under "Res" på rapportutskriften og overføres til feltet "Res. status" i bildet Oppnådd kvalifikasjon. Hvis det er krysset av for "Vis Detaljer", vises også resultatet på de enkelte emnene som inngår i oppnåelsen.

Hovedoppgave: Dersom det var krysset av for "Beregn oppgave/avhandling for oppnåelse", og studenten har oppgave i Student samlebilde, underbilde SOppg, eventuelt i oppgaveprotokollen, så vil emnekoden for dette oppgaveemnet vises her.

Merknad:

- Hvis det ikke er satt grønn hake i begge kolonner GP og OK, så vil rutinen gi en forklaring på hva som mangler for å oppnå kvalifikasjon. Legg merke til at rutinen stopper ved første identifiserte mangel, slik at det kan være flere mangler enn denne ene som vises her.

- Dersom det i bilde Utdanningsplan, fane Vitnemål og DS, eller Student samlebilde, underbilde MrkR, er lagt inn merknad(er) som skal overføres til oppnåelsen, så vil denne/disse vises her.

- Merknad fra Student samlebilde, underbilde Grunnutd., felt "Kommentar" vises her.

Dersom alle emnene som inngår i en oppnådd emnesamling for studenten, også inngår i utdanningsplanen, så vil rutinen automatisk knytte emnesamlingen til oppnådd kvalifikasjon.

Rutinen skriver ut en tabell over alle emne- og emnesamlingsresultater som inngår i kvalifikasjonen. I tabellen oppgis følgende informasjon: Koden for emnekombinasjonen, indikator for emnekombinasjon (E), Emnesamling (S) eller eksternt resultat (X), koder for emner/emnesamlinger, karakter, vekting, statusinfo (rødt kryss gir merknadstekst), emnevalgstatus, og emnekategori. På nederste linjen for studenten skriver rutinen ut total vekting oppnådd innenfor kvalifikasjonen / kvalifikasjonskravene.

Rutinen tar hensyn til om emne som inngår i plan har gått karaktersperre ved klage. Da vil ikke studenten tildeles kvalifikasjonen. Merknad vil bli gitt om dette i rapporten.

Tips før kjøring av rutinen

Kjør først rutinen uten oppdatering, og kontroller resultatet i rutinens resultatdel, før du kjører med oppdatering.

Dersom studenten skal ha vitnemål på engelsk må det settes det ENGELSK i feltet Språk på vitnemål i nedre del av bildet Person/student før rutinen kjøres.

Publisert 6. nov. 2014 16:56 - Sist endret 31. mars 2020 14:00

02 FS651.001 Beregning av oppnådd kvalifikasjon (ikke-utdanningsplanbasert)

Rutinen beregner oppnådd kvalifikasjon for studenter som ikke har utdanningsplan.

Utplukk

Rutinens utplukk angis i rammen "Grunnlag".

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rutinen - beskrivelser
Student Utplukk av enkeltstudent ved angivelse av studentnummer eller fødselsnummer
Kull / klasse Utplukk av studenter basert på studieprogram og kull, og eventuelt studieretning og klasse
Vurderingsresultater Stedkode og År-måned oppgis. Rutinen beregner da kvalifikasjoner for studenter som har avlagt vurdering på dette stedet i det år og den måned som oppgis.

Bestillingsparametre

Rutiner skal alltid kjøres med avkrysning for Nei i Oppdater database første gang. Først når dataene som rutinen henter fram er gjennomgått og vurdert til å være korrekte kan rutinen kjøres med Oppdater database er lik Ja. Da endres dataene i databasen. Merk at det ikke er angreknapp for rutinekjøringer. Dersom rutinen gjør endringer som blir feil må dette ryddes opp i manuelt av saksbehandler.

Bestillingsparametre Beskrivelser
Bestillingsparametre - beskrivelser
Kvalifikasjon Kvalifikasjonskode og studieprogram må oppgis.
Oppnådd-dato

Dato for oppnådd kvalifikasjon må alltid oppgis. Oppnådd dato lagres i kvalifikasjonsprotokollen og skrives ut på vitnemålsgrunnlaget (vitnemål side 3), DS pkt. 7.1 og eventuelt på vitnemålets tittelside (side 1).

Inkluder hovedoppgave Markering betyr at rutinen legger oppgaven (evt. én av oppgavene) som er registrert for studenten i oppgaveprotokollen, inn i feltet Oppgave-/Avhandl. vurdering i bildet Oppnådd kvalifikasjon. Men denne vises ikke i rapporten fra rutinen, slik som for FS651.002.
Valgbare emner hentes fra Angi fra hvor rutinen skal hente valgbare emner (dvs. emner som ikke er obligatoriske).
Plan

Plan betyr at rutinen henter alle beståtte ikke-obligatoriske emner som er definert i Emnekombinasjonen(e) som inngår i bildet Studieprogram-kvalifikasjon

Studieprogram

Studieprogram betyr at rutinen henter alle beståtte ikke-obligatoriske emner som er knyttet til dette studieprogrammet i Emne samlebilde, underbilde Studieprogram.

Alle

Alle betyr at rutinen henter alle beståtte ikke-obligatoriske emner tilhørende institusjonen.

Oppdater database Rutinen bør kjøres først uten oppdatering. Rutinen gir melding om studenter som ikke har oppnådd kvalifikasjonen, og man har da mulighet til å rette opp evt. mangler som er mulige å rette opp. (Se nedenfor om hvordan man kan sjekke opp manglende oppnådde kvalifikasjoner.) Når feltet "Oppdater database" er markert ved kjøring, så vil rutinen lagre alle oppnådde kvalifikasjoner i arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon. Det lagres ingen data i databasen for studenter som ikke får oppnådd kvalifikasjon.
Kun emner som ikke inngår i annen grad En kan markere at kun emner som ikke inngår i annen kvalifikasjon, skal tas med.
Sett ferdigbehandlet Ved markering vil rutinen sette "Ferdigbeh." til "J" i arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon. Ferdigbeh. betyr at kvalifikasjonsdataene er ferdig kontrollerte og dermed klare for overføring til kvalifikasjonsprotokollen. Dette bør ikke gjøres uten at resultatet fra rutinen er kontroller ved f.eks. en testkjøring (uten oppdatering). Uten markering av feltet, må saksbehandler sette "J" for Ferdigbeh. i Oppnådd kvalifikasjon når forekomsten er sjekket, før overføring til kvalifikasjonsprotokollen.

Overgangsknapper

Knappen "Oppnådd kvalifikasjon" gir overgang til arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon.

Knappen "Stud.oppl FS201.001" gir overgang til rapporten FS201.001 Studentopplysninger.

 

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Nedtrekksliste med valgene Vis alle i utplukk, Vis alle oppnåelser, Vis nye oppnåelser Se under det enkelt alternativ.
Vis alle i utplukk Rutinen presenterer alle studenter i utplukket.
Vis alle oppnåelser  
Vis nye oppnåelser  
Vis fødselsnummer Om fødselsnummer/fødselsdato skal vises i resultatdelen i rutinen.
Vis detaljer Hvis feltet er markert, skriver den ut en tabell over alle emne- og emnesamlingsresultater som inngår i kvalifikasjonen. Det oppgis gruppenr fra bildet Studieprogram-kvalifikasjon, koden for emnekombinasjonen, indikator for emnekombinasjon (E) eller Emnesamling (S), koder for emner/emnesamlinger, karakter, vekting, valgstatus og emnekategori til emnene i kombinasjonen.

Hva gjør rutinen

For å beregne om kvalifikasjon er oppnådd, benytter rutinen verdiene i feltet emnevalgstatus (obligatorisk, valgbart, Minst-x-emner, Minst-y-vekting) i følgende bilder:

 • Emnekombinasjon samlebilde, underbilde Emne, for emnekombinasjonen(e) som er definert i bildet Studieprogram-kvalifikasjon. (Dersom det på emne i emnekombinasjon ikke er oppgitt emnevalgsstatus så tolker rutinen dette som at emnet er valgbart). Verdiene overføres til feltet Emnevalgstatus i bildet Oppnådd kvalifikasjon, underbilde Emne.
 • bilde Studieprogram-kvalifikasjon, Emnesamling som inngår. (Verdien lagres ikke for emnesamlinger i bildet Oppnådd kvalifikasjon.)

Emner som er hentet fra Emnesamling(er) som inngår i bildet Studieprogram-kvalifikasjon, får ikke med seg Emnevalgstatus som er definert i bildet Emnesamling for disse emnene.

Bestått vurdering i emner som er definert som ekvivalente med emner som er ført opp i studieplanen/emnekombinasjonen, vil gi uttelling i kvalifikasjonstildelingen. Det samme gjelder fulle fritak (fritaksstatus FULLT) i emner som inngår i studieplanen/emnekombinasjonen.

Karakterene BESTÅTT og GODKJENT legges ikke inn av rutinen. Den vil kun generere B (bestått) for gradsstatus.

Framvisning av data i rutinen

Etter kjøring skriver rutinen ut en rapport som inneholder fnr/F.dato, navn, studieretning, oppnådd-dato og en merknadstekst. Vekting på emnene gjengis i henhold til studentens vurderingsprotokoll (Red.vekt). Vekting på emnesamlingene blir tatt med hvis dette er spesifisert i bildet Emnesamling. Hvis vekting er definert til å skulle vises på vitnemål både for emnesamlingen og for emnene som inngår, vil karakterutskrift- og vitnemålrapportene slå av vektingen på emnenivå når emnesamlingen er oppnådd. Hvis emnesamlingen ikke er oppnådd vil vektingen tas med for emnene (som ennå ikke inngår i emnesamling).

Tips før kjøring av rutinen

Kjør først rutinen uten oppdatering, og kontroller resultatet i rutinens resultatdel, før du kjører med oppdatering.

 

Publisert 6. nov. 2014 16:07 - Sist endret 9. jan. 2015 13:55

Kontroll og redigering av oppnådd kvalifikasjon

01 Bilde Oppnådd kvalifikasjon - øvre del

Bildet brukes til å kontrollere og redigere oppnådde kvalifikasjoner før de overføres til protokoll. Bildet kan også brukes til å opprette oppnådde kvalifikasjoner manuelt. Øvre del av bildet inneholder overordnede parametre for den oppnådde kvalifikasjonen, mens fanene styrer den oppnådde kvalifikasjonens innhold av resultater, merknader m.m.

Kvalifikasjonsforekomster for studenter blir først opprettet i arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon, enten via kvalifikasjonsfangstrutine (FS651.002 eller FS651.001) eller ved manuell oppretting. Bildet er et arbeidsbilde for redigering og kontroll av kvalifikasjonsdata. Når dataene er ferdig kontrollert og kvalitetssikret, overføres de til kvalifikasjonsprotokollen hvor de er skjermet slik at bare et fåtall medarbeidere kan foreta endringer. Vitnemål kan bare skrives ut på grunnlag av data i kvalifikasjonsprotokollen.

Kvalifikasjonen identifiseres med kombinasjonen av fnr, kvalifikasjonskoden og datoen kvalifikasjonen ble oppnådd.

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Oppnådd kvalifikasjon, øvre del
Studentnr Studentens studentnummer
Fnr Studentens fødselsnummer
Navn Studentens navn
Kvalifikasjon Kvalifikasjonskoden til den oppnådde kvalifikasjonen
Oppnådd Datoen angir når kandidaten ble funnet å ha oppnådd kvalifikasjonen. Dato beregnes av/settes i kvalifikasjonsfangstrutinene.
Studieprogram

Studieprogrammet som studenten har fullført for å oppnå kvalifikasjonen. Studieprogrammet vises på grunnlag for vitnemål, og kan vises på vitnemålets tittelside.

Studieretning

Eventuell studieretning studenten har fulgt på studieprogrammet. Studieretning vises på grunnlag for vitnemål, DS pkt. 2.2, og kan vises på vitnemålets tittelside.

Kull Kulltermin for studenten. Feltet får automatisk verdi ved beregning av oppnådd kvalifikasjon. Verdien i feltet benyttes for uthenting av informasjon for vitnemål og Diploma Supplement. Dersom feltet ikke er gitt verdi utledes kull-termin fra studieprogramstudenten, evt fra oppnådd dato. De vitnemåls- og DS-tekstene som har kull-termin tidligere eller lik kull-terminen for kvalifikasjonsoppnåelsen, vil da benyttes.
Starttermin Studentens starttermin på studieprogrammet.
Ferdigbehandlet Dette feltet oppdateres med "J" når alle data er ferdig registrert og kontrollert. Verdien "J" er en forutsetning for at dataene skal kunne overføres til kvalifikasjonsprotokollen. Den tilsvarer "KO"-verdien som benyttes når vurderingsresultater er kontrollert og klargjort for overføring til protokoll. Som nevnt i avsnittene om kvalifikasjonsfangstrutinene, så kan det ved kjøring velges om rutinen skal sette status "J" i feltet ferdigbehandlet.
Resultat

Felter under resultat: Resultatopplysninger i form av samlet karakter, separate karakterer til skriftlig og muntlig og eventuell innstilling, kan registreres manuelt hvis ønskelig.

Det er bare et mindretall av institusjonene som oppdaterer samlet resultat for kvalifikasjoner de tildeler. Som resultatstatus for kvalifikasjonsresultater benyttes verdien B, ev H eller G for henholdsvis "hovedkarakter" eller "gjennomsnittskarakter" (NTNU).

Gjennomsnittskarakter (felt: "Karakter", Res.status: "G") kan beregnes med rutine FS652.001 og skrives ut på vitnemålets tittelside via flettefeltet {KARAKTER} samt i DS pkt. 4.5 (NTNU).

Vitnemål / karakterutskrift Se beskrivelse av hvert felt i rammen Vitnemål / karakterutskrift under.
Målform Målform hentes av kvalifikasjonsfangstrutinene fra bildet Student, felt "Språk på vitnemål", alternativt fra bildet Person/Student, felt "Skal tilskrives på". En annen målform enn denne kan om ønskelig registreres manuelt. Når vitnemålet bestilles i rapporten FS670.002 Vitnemål benyttes målformen som er registrert her (vanligvis bokmål eller nynorsk) med språkalternativet "Automatisk" i rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter. Vitnemål kan også bestilles på engelsk, da overstyres eventuell annen målform i dette feltet.
Produsert (tidl. Utskrevet) Dette feltet er ikke relevant for arbeidsbildet (Oppnådd kvalifikasjon), men i protokollbildet (Oppnådd kvalifikasjon protokoll) oppdateres det automatisk når kvalifikasjonen er overført til protokoll og man har trykket på knappen "Oppdatér vitnemål og DS produsert" i FS670.001 etter produksjon av vitnemålsdokumenter.
Sendt utskrift Dette feltet er ikke relevant for arbeidsbildet, men oppdateres automatisk når kvalifikasjonen er overført til protokoll og man har trykket på knappen "Oppdatér vitnemål og DS produsert" i FS670.001 etter produksjon av vitnemålsdokumenter.

Dersom det er registrert en merknad om utsettelse av vitnemålsproduksjon (merknad av type VTM-UTSETTELSE) i bilde Utdanningsplan, underbilde Vitnemål og DS (eller i Student samlebilde, underbilde MrkR) hvor datoen som produksjonen er utsatt til er lik eller senere enn dagens dato, så vises merknaden i rød skrift i øvre del av bildet Oppnådd kvalifikasjon.

Overgangsknapper

"FS801.001 Godkjenningsoppl": Knappen gir overgang til rapporten FS801.001 Godkjenningsopplysninger.

"Endre kvalifikasjon/dato": Knappen åpner en liten rutine for endring av kvalifikasjon og/eller dato for oppnådd kvalifikasjon, da disse ikke kan redigeres direkte:

 

"Inkluder alle resultater": Knappen gjør at dersom underbildet Emne eller Emnesamling er valgt i nedre del av bildet, vil alle emner/emnesamlinger i underbildet bli markert med "Inngår", slik at de vil inngå i kvalifikasjonsoppnåelsen. Oppdatering må gjøres for at endringen skal lagres. Knappen er kun aktiv dersom Vis-valget i øvre del av bildet er markert for "Alle resultater for student".

"->Protokoll": Knappen åpner rutinen FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll. Dersom søket i bildet Oppnådd kvalifikasjon omfatter flere studenter, settes perioden ut fra hele utvalget av oppnåelser ved overgang til rutinen (FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifkasjon til protokoll).

Vis-valg

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Vis alle resultater for student Viser alt innhold av emner og emnesamlinger for kandidaten i underbildene.
Kun markert som inngår Viser kun det innholdet av emner og emnesamlinger for kandidaten i underbildene, som er markert med "Inngår".
Nedtrekksliste med ulike alternativer for hvilke studenter som skal vises

Hvis du har gjort søk i bildet og hentet fram et sett kandidater, kan du avgrense utplukket til bare dem som hører til en og samme klasse, eller til bare dem som ikke har noen klassetilhørighet.

 

 

 

Publisert 10. nov. 2014 10:18 - Sist endret 7. juni 2021 14:39

02 Oppnådd kvalifikasjon - underbilder

Det er ni underbilder i bildet Oppnådd kvalifikasjon: Emne, Emnesamling, Ekstern resultat, Andre resultat, Studieprogram, Kvalifikasjon, Merknad, Fag og Språk. Underbildene styrer den oppnådde kvalifikasjonens innhold av resultater, merknader m.m. Funksjonaliteten i de ulike underbildene beskrives i rekkefølge fra venstre til høyre i dette kapittelet.

Emne

Innholdet i dette underbildet styres av valget som er gjort i Vis-feltet i øvre del av bildet ("Alle resultater for student" eller "Kun markert som inngår"). Alle emner som er markert som inngår vil bli overført til kvalifikasjonsprotokollen når man kjører rutine FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Emne
Emne i oppnådd kvalifikasjon Emnets institusjonsnummer, emnekode og versjonskode
Emnenavn Emnets emnenavn
Emnekategori

Emnekategori: Emnekategori benyttes på vitnemålsgrunnlaget (side 3) til å presentere vurderingsresultatene i sorterte grupper under en overskrift. Emnekategoriens navn vises som overskrift for alle emner med denne emnekategorien, og hver gruppe med innhold sorteres i forhold til andre grupper i henhold til kategoriens prioritetsnummer (se kodemodulen, meny Studelem, bilde Emnekategori). Dersom noen emner har verdi i feltet "Emnekategori", og andre emner ikke har det, så vil emnene uten emnekategori sorteres som om de hadde prioritetsnummer mellom 49 og 50. Avhengig av hvordan forekomsten av oppnådd kvalifikasjon er opprettet, får feltet verdi som følger:

 • Utdanningsplanbasert: Emnekategori oppdateres av fangstrutinen FS651.002 med verdiene som er registrert i emnekombinasjonen(e) i emnekombinasjonshierarkiet. Hvis det er registrert individuelle verdier for studenten i bilde Utdanningsplan, felt "Emnekategori", så er det disse verdiene som rutinen lagrer her.

 • Ikke-utdanningsplanbasert: Emnekategori oppdateres av fangstrutinen FS651.001 med verdiene som er ført opp i bildet Emnekombinasjon, underbilde Emne, for emnekombinasjonen(e) som inngår i bildet Studieprogram-kvalifikasjon. Valgbare emner som eventuelt hentes utenfor emnekombinasjoner som inngår, vil ikke bli tildelt noen verdi, de må oppdateres av brukeren dersom man ønsker disse emnene gruppert på vitnemålet.

 • Ved manuell oppretting av forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon: Emnekategori oppdateres med verdiene som er ført opp i bildet Emnekombinasjon, underbilde Emne, for emnekombinasjonen(e) som inngår i bildet Studieprogram-kvalifikasjon. Valgbare emner som eventuelt hentes utenfor emnekombinasjoner som inngår, vil ikke bli tildelt noen verdi, de må oppdateres av brukeren dersom man ønsker disse emnene gruppert på vitnemålet.

Emnevalg Kvalifikasjonsfangsrutinene vil lagre verdier i feltet, verdiene har ingen betydning for vitnemålene.
Inngår Emner som er markert som inngår vil inngå i den oppnådde kvalifikasjonen og overføres til kvalifikasjonsprotokollen. Avhengig av hvordan forekomsten av oppnådd kvalifikasjon er opprettet, får feltet verdi som følger:
 • Utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.002 vil sette kryss i feltet "Inngår" for alle emner som inngår i studentens utdanningsplan. Øvrige emner vil ikke ha markering for Inngår.

 • Ikke-utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.001 vil sette kryss i feltet "Inngår" for alle emner som inngår i emnekombinasjon(er) i bildet Studieprogram-kvalifikasjon.

 • Ved manuell oppretting av forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon: Ingen emner vil automatisk få markering i feltet "Inngår". Saksbehandler må knytte de aktuelle emnene til kvalifikasjonen ved å markere i feltet "Inngår". Alternativt kan man klikke på knappen Inkluder alle resultater som fører til at alle forekomstene i underbildene blir markert med inngår, og så fjerne markeringen for emner som ikke skal tas med i kvalifikasjonen.

Vtm Angir om emnet skal vises på vitnemålet. Avhengig av hvordan forekomsten av oppnådd kvalifikasjon er opprettet, får feltet verdi som følger:
 • Utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.002 vil sette kryss i feltet "Vtm" for alle emner som har "J" i feltet "Med på vitnemål" i bildet Emnekombinasjon, underbilde Emne.

 • Ikke-utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.001vil sette kryss i feltet "Vtm" for alle emner som har "J" i feltet "Med på vitnemål" i bildet Emnekombinasjon, underbilde Emne.

 • Ved manuell oppretting av forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon: Alle emner vil automatisk få markering i feltet "Vtm".

Vekt Dette feltet vil kun vises for emner med fritak. Markering i feltet innebærer at vektingen til emnet skal være med på vitnemålet.
Forbedret etter oppn. Verdien "J" i feltet i medfører at det vil vises en fotnote ved resultatet i det aktuelle emnet på Grunnlag for vitnemål og i DS pkt. 4.3 med merknad om at karakteren er forbedret etter at graden ble oppnådd.
Nivå Emnets studienivå
Vekting kvalifikasjon Del av resultatets vekting som skal inngå i kvalifikasjonen. Feltet har kun verdi dersom vektingen studenten skal ha for dette emnet innenfor kvalifikasjonen, ikke samsvarer med vektingen for studentens resultat i vurderingsprotokollen. Hvis studenten har vekting kvalifikasjon angitt i utdanningsplanen (bilde Utdanningsplan, felt "Vekting kval."), så overføres denne verdien til dette feltet av rutinen FS652.002. Ved oppretting av oppnådd kvalifikasjon manuelt eller ved rutine FS651.001, må en eventuell "Vekting kvalifikasjon" registreres manuelt. Hvis feltet har verdi er det denne vekting kvalifikasjon som vil bli skrevet ut på vitnemålet.
Vekting redusert Hvis det ligger en verdi i feltet "Vekting kval." i studentens utdanningsplan for dette emnet, så vil rutinen FS651.002 ta denne som verdi for "Vekting redusert". Hvis ikke vil rutinen lagre emnets vekting, eventuelt redusert etter vektingsreduksjonsregel. Ved oppretting av oppnådd kvalifikasjon manuelt eller ved rutine FS651.001, vil "Vekting redusert" vise aktuell verdi når emnet krysses av som inngår, og eventuelt en oppdatert verdi dersom man manuelt legger inn verdi i feltet "Vekting kvalifikasjon".
SP inngår Studiepoeng som inngår i den oppnådde kvalifikasjonen fra aktuelt emne
Resultat Kandidatens resultat i emnet
Sum studiepoeng Summen av antall studiepoeng i underbildet Emne som inngår i kvalifikasjonsoppnåelsen

 

Emnesamling

Oppnådde emnesamlinger i kvalifikasjonen lagres i underbildet Emnesamling:

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Emnesamling
Emnesamling i oppnådd kvalifikasjon

Emnesamlingskoden til emnesamling oppnådd av studenten. Avhengig av vis-valg i øvre del av bildet vises alle studentens oppnådde emnesamlinger, eller kun de som er markert med "Inngår".

Emnekategori Emnekategori styrer presentasjon på vitnemålsgrunnlaget (side 3) for emnesamlinger på samme måte som for emner. Kvalifikasjonsfangstrutine FS651.002 (utdanningsplanbasert) vil gi emnesamlingen samme emnekategori som det første emnet som inngår i emnesamlingen. Kvalifikasjonsfangstrutine FS651.001 (ikke-utdanningsplanbasert) vil gi emnesamlingen den emnekategori som emnesamlingen har i underbildet Emnesamling som inngår i bildet Studieprogram-kvalifikasjon. For at emnesamling og emnene som inngår skal presenteres samlet på vitnemålet, må emnesamling og emnene ha samme emnekategori, eventuelt ingen emnekategori. Da vil emnesamlingen presenteres med de tilhørende emner under seg med et lite innrykk.
Inngår

Emnesamlinger som er markert som inngår vil inngå i den oppnådde kvalifikasjonen og overføres til kvalifikasjonsprotokollen. Avhengig av hvordan forekomsten av oppnådd kvalifikasjon er opprettet, får feltet verdi som følger:

 • Utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.002 vil sette kryss i feltet "Inngår" dersom alle emnene som inngår i emnesamlingen også inngår i studentens utdanningsplan.

 • Ikke-utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.001 vil sette kryss i feltet "Inngår" for de emnesamlinger som inngår i bildet Studieprogram-kvalifikasjon.

 • Ved manuell oppretting av forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon: Ingen emnesamlinger vil automatisk få markering i feltet "Inngår".

Vtm Angir om emnesamlingen skal vises på vitnemålet. Verdien er i utgangspunktet "J" på alle studentens emnesamlinger, men kun resultater som inngår vil bli overført til protokoll, og vil dermed kunne vises på vitnemålet.
Nivå Emnesamlingens studienivå
Resultat Kandidatens resultat på emnesamlingen


Ekstern resultat

Underbildet henter frem eksterne resultater registrert på studenten i bildet Person eksternstudium (modul Godkjenningssaker).

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Ekstern resultat
Institusjon og Nr

Første del er institusjonsnummer fra bildet Person Eksternstudium, andre del er løpenummer for dette resultatet i underbildet Resultater. Eksternresultater som inngår i oppnåelsen har i tillegg en nummerangivelse med tegnet # foran. Dette brukes for å identifisere de enkelte delene av et resultat som er delt på ulike emnekategorier. Dette er mulig ved å registrere en verdi for 'Vekting kvalifikasjon' som er lavere enn eksternresultatets vekting. Da blir forekomsten duplisert slik at man kan bruke de resterende studiepoengene under en annen emnekategori.

Emnekategori

Emnekategori styrer presentasjon på vitnemålsgrunnlaget (side 3) for eksternresultater på samme måte som for emner. Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002 overfører emnekategori fra studentens utdanningsplan (bilde Utdanningsplan) dersom dette er registrert.

Inngår

Eksternresultater som er markert som inngår vil inngå i den oppnådde kvalifikasjonen og overføres til kvalifikasjonsprotokollen. Avhengig av hvordan forekomsten av oppnådd kvalifikasjon er opprettet, får feltet verdi som følger:

 • Utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.002 vil sette kryss i feltet "Inngår" på eksternresultater som er lagt inn i studentens utdanningsplan (bilde Utdanningsplan).

 • Ikke-utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.001 vil ikke sette kryss i feltet "Inngår" på noen eksternresultater.

 • Ved manuell oppretting av forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon: Ingen eksternresultater vil automatisk få markering i feltet "Inngår".

Vtm Angir om eksternresultatet skal vises på vitnemålet. Verdien er i utgangspunktet "J" på alle studentens eksternresultater, men kun resultater som inngår vil bli overført til protokoll, og vil dermed kunne vises på vitnemålet.
Innpass Angir om eksternresultatet skal angis med resultat 'Innpasset' i vitnemålet i stedet for resultatet som er registrert i bildet Person Eksternstudium, felt "Resultat". Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002  overfører verdien angitt i bildet Utdanningsplan, felt "Resultat ''Innpasset'' på vitnemål", for eksternresultater som er lagt inn i studentens utdanningsplan. Ellers er verdien i utgangspunktet "J".
Se dok  
Resultat Kandidatens resultat på eksternresultatet (Person Eksternstudium, felt "Resultat").
Vekting kvalifikasjon Del av resultatets vekting som skal inngå i kvalifikasjonen. Feltet har kun verdi dersom vektingen studenten skal ha for det eksterne resultatet innenfor kvalifikasjonen, ikke samsvarer med vektingen for studentens resultat i bildet Person Eksternstudium. Hvis studenten har Vekting kvalifikasjon angitt i utdanningsplanen (bilde Utdanningsplan, felt "Vekting kvalifikasjon"), så overføres denne verdien til dette feltet av rutinen FS651.002. Ved beregning av oppnådd kvalifikasjon manuelt eller ved rutine FS651.001, må en eventuell Vekting kvalifikasjon registreres manuelt. Hvis feltet har verdi er det denne vekting kvalifikasjon som vil bli skrevet ut på vitnemålet.

 

Andre resultat

Underbildet inneholder andre resultater som skal være med i den oppnådde kvalifikasjonen og vises i resultattabellen på vitnemålsgrunnlaget (side 3). Dette gjelder i hovedsak realkompetansevurderinger innpasset i studentens utdanningsplan. Disse vil hentes inn i kvalifikasjonsoppnåelsen fra bildet Utdanningsplan av rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Andre resultat
Nr Løpenummer som identifiserer forekomsten (for den aktuelle kvalfikasjonsoppnåelsen). Underbildets forekomster ligger i samme tabell som forekomster i underbildet Merknad. Løpenummerne må derfor være unike på tvers av disse to underbildene.
Emnekategori Emnekategori styrer presentasjon på vitnemålsgrunnlaget (side 3) for eksternresultater på samme måte som for emner. Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002 overfører emnekategori fra studentens utdanningsplan (bilde Utdanningsplan)/godkjenningssaken hvor realkompetansen er opprettet dersom dette er registrert.
Vekting Realkompetansens vekting i kvalifikasjonsoppnåelsen. Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002 overfører vekting fra godkjenningssaken hvor realkompetansen er opprettet.
Fritak Hvis feltet har verdien "J", vil det på vitnemålsgrunnlaget komme frem "Fritatt"/"Exempted" i resultatkolonnen. Verdien i feltet settes automatisk til "N" når en forekomst blir opprettet.
Innpass Hvis feltet har verdien "J", vil det på vitnemålsgrunnlaget komme frem "Innpasset"/"Recognized" i resultatkolonnen. Verdien i feltet settes automatisk til "J" når en forekomst blir opprettet.
Vitnemål Angir om resultatet skal vises på vitnemålet. Verdien i feltet settes automatisk til "J" når en forekomst blir opprettet.
Original tekst Navn på resultatet - original/norsk utgave. Skrives ut på vitnemål. Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002 overfører tekst fra studentens utdanningsplan (bilde Utdanningsplan)/godkjenningssaken hvor realkompetansen er opprettet.
Engelsk tekst Navn på resultatet - engelsk utgave. Skrives ut på engelsk vitnemål og DS. Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002 overfører tekst fra studentens utdanningsplan (bilde Utdanningsplan)/godkjenningssaken hvor realkompetansen er opprettet dersom dette er registrert.

 

Studieprogram

Et annet fullført studieprogram kan inngå i kvalifikasjonen. Dette studieprogrammet registreres da i Oppnådd kvalifikasjon, underbilde Studieprogram:

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Studieprogram
Studieprogram Det studieprogrammet som skal inngå i kvalifikasjonen. Hentes fra nedtrekksliste.
Emnekategori Emnekategori styrer presentasjonen på vitnemålsgrunnlaget på samme måte som for de andre typene av kvalifikasjonsinnhold.
Vtm Om studieprogrammet skal vises på vitnemålet.

 

Kvalifikasjon

En tidligere oppnådd kvalifikasjon kan inngå i kvalifikasjonen. Denne registreres i Oppnådd kvalifikasjon, underbilde Kvalifikasjon:


 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Kvalifikasjon
Grad Den kvalifikasjonen som skal inngå i kvalifikasjonen. Hentes fra nedtrekksliste.
Sted Sted for oppnåelse av kvalifikasjonen.
Emnekategori Emnekategori styrer presentasjonen på vitnemålet på samme måte som for de andre typene av kvalifikasjonsinnhold.
Vtm Angir om kvalifikasjonen skal vises på vitnemålet.

 

Merknad

Underbildet inneholder merknader som skal være med i den oppnådde kvalifikasjonen. Avhengig av type merknad kan en merknad skrives ut på vitnemål og/eller DS, eller kun ligge i kvalifikasjonsoppnåelsen uten å bli skrevet ut på vitnemålsdokumentene. Merknader hentes inn i underbildet fra utdanningsplanen (bilde Utdanningsplan, underbilde Vitnemål og DS) av rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Merknad
Nr Løpenummer som identifiserer forekomsten (for den aktuelle kvalfikasjonsoppnåelsen). Underbildets forekomster ligger i samme tabell som forekomster i underbildet Andre resultat. Løpenummerne må derfor være unike på tvers av disse to underbildene.
Type merknad

Verdien i feltet styrer hvor merknaden benyttes. Hentes fra nedtrekksliste:

DS-TILLEGG: Merknad som benyttes i DS punkt 6.1. Det er den engelske teksten som benyttes av DS.

DS-ÆRESBEVISNING: Merknad som benyttes i DS punkt 4.5. Det er den engelske teksten som benyttes av DS.

VTM-MRK-SIDE3: Merknad som benyttes på vitnemålsgrunnlaget under resultattabellen, og i DS punkt 4.3 under resultattabellen. Kun den engelske teksten benyttes av DS.

KVAL-MRK: Merknadstekst for kvalifikasjonsoppnåelsen som ikke benyttes på vitnemål/DS.

Original tekst Merknadstekst - norsk utgave
Engelsk tekst Merknadstekst - engelsk utgave

 

Fag

Underbildet kan benyttes til å registrere fag (og/eller studieretning) for den enkelte student, som vil overstyre det som er lagt inn i Studieprogram samlebilde, underbilde Fag - DS. Disse opplysningene skal ikke inn på vitnemålet, men benyttes på Diploma Supplement, punkt 2.2.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Fag
Lnr Løpenummer som identifiserer forekomsten (for den aktuelle kvalfikasjonsoppnåelsen).
Fag

Fagkoden til fag som skal benyttes på DS pkt. 2.2. Hentes fra nedtrekksliste (fra modul Studieelementer, bilde Fag).

Studieretning Studieretningskoden til studieretning som skal benyttes på DS pkt. 2.2. Hentes fra nedtrekksliste (fra modul Studieelementer, bilde Studieretning).
Merknad Merknadstekst som skal benyttes på DS pkt. 2.2.

 

Språk

Underbildet inneholder språk for den enkelte student, som vil overstyre det som er lagt inn i Studieprogram samlebilde, underbilde Språk - DS. Disse opplysningene skal ikke inn på vitnemålet, men benyttes på Diploma Supplement, punkt 2.5. Forekomster hentes inn i underbildet fra merknad i utdanningsplanen (bilde Utdanningsplan, underbilde Vitnemål og DS, Type merknad DS-SPRÅK) av rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Språk
Språk

Språkkoden til språk som skal benyttes på DS pkt. 2.5. Hentes fra nedtrekksliste (fra modul Koder, meny Felles, bilde Språk).

Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002 overfører koder fra studentens utdanningsplan (bilde Utdanningsplan, underbilde Vitnemål og DS, Type merknad DS-SPRÅK, felt "Språk").

Vurderingsspråk Angir om språket er eksamensspråk. Verdien "J" i feltet gir merknad om at språket gjelder eksamen, dersom verdien i "Undervisningsspråk" er lik "N".
Undervisningsspråk Angir om språket er undervisningsspråk. Verdien "J" i feltet gir merknad om at språket gjelder undervisning, dersom verdien i "Vurderingsspråk" er lik "N".
Prioritet Prioriteringstall som styrer rekkefølgen i presentasjonen på DS punkt 2.5.

 

 

 

Publisert 13. nov. 2014 15:51 - Sist endret 11. feb. 2020 15:29

03 FS652.001 Beregning av samlet karakter for grad - modell NTNU

Til noen kvalifikasjoner er det tradisjon for å beregne en samlet karakter, som en funksjon (veid snitt) av karakterene til de enkelte emnene som inngår. Dette kan benyttes for gradene sivilingeniør og -arkitekt ved NTNU. Ellers er dette lite vanlig. For NTNU er det laget en spesialrutine for slik beregning av samlet karakter, FS652.001.

 

Utplukk

Rutinen bestilles ved at man oppgir kvalifikasjonskoden, en periode for når kvalifikasjonen er oppnådd, og det tilhørende studieprogrammet. Det forutsettes at forekomstene av oppnådde kvalifikasjoner er opprettet på forhånd.

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rutinen - beskrivelser
Studieprogram Utplukk basert på studieprogramkode i tillegg til kvalifikasjon og periode for oppnåelsesdato.
Student Begrenser utplukket til en enkelt student ved angivelse av student- eller fødselsnummer.

Bestillingsparametre

Rutiner skal alltid kjøres med avkrysning for Nei i Oppdater database første gang. Først når dataene som rutinen henter fram er gjennomgått og vurdert til å være korrekte kan rutinen kjøres med Oppdater database er lik Ja. Da endres dataene i databasen. Merk at det ikke er angreknapp for rutinekjøringer. Dersom rutinen gjør endringer som blir feil må dette ryddes opp i manuelt av saksbehandler.

Bestillingsparameter Beskrivelse
Bestillingsparametre - beskrivelser
Studentnr/Fødselsnummer Studentnummeret eller fødslesnummeret til den enkelte studenten karakteren skal beregnes for. Valget gjelder kun ved utplukk "Student".
Kvalifikasjon

Kode: Institusjonsmummer og kvalifikasjonskode for kvalifikasjonsoppnåelsene det skal beregnes karakter for

Periode: Periode for oppnåelsesdato for kvalifikasjonsoppnåelsene det skal beregnes karakter for

Studieprogram

Studieprogramkode til kvalifikasjonsoppnåelsene det skal beregnes karakter for

Oppdatér database

Rutiner skal alltid kjøres med avkrysning for Nei i Oppdater database første gang. Først når dataene som rutinen henter fram er gjennomgått og vurdert til å være korrekte kan rutinen kjøres med Oppdater database er lik Ja. Da endres dataene i databasen. Merk at det ikke er angreknapp for rutinekjøringer. Dersom rutinen gjør endringer som blir feil må dette ryddes opp i manuelt av saksbehandler.

Hva gjør rutinen

Rutinen beregner en gjennomsnittskarakter basert på emnene (vektet ut ifra "Red.vekt") som inngår i kvalifikasjonsoppnåelsen. Karakteren registreres i bilde Oppnådd kvalifikasjon, ramme "Resultat", felt "Karakter". I feltet "Res.status" registreres koden "G" (Gjennomsnittskarakter).

Denne karakteren skrives ut på vitnemålets tittelside via flettefeltet {KARAKTER} samt i DS pkt. 4.5 (NTNU).

Framvisning av data i rutinen

Rutinen skriver ut fnr, navn, beregnet gjennomsnittskarakter (resultatstatus "G"), og oppnådd-datoen for hver enkelt kvalifikasjonsoppnåelse. I tillegg skriver den ut en liste over alle enkeltresultater som inngår i beregningen, med emnekode, kulltilhørighet (årstrinn), karakter, vekttall, eventuelt en lokal snittberegning og eventuelt en merknadstekst.

Tips før kjøring av rutinen

Kjør alltid med "Oppdater database" lik Nei ved første kjøring.

 

Publisert 8. jan. 2015 12:26 - Sist endret 9. jan. 2015 18:00

Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

01 FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

Når kvalifikasjonsresultatene er ferdig registrert og kontrollert skal de overføres til kvalifikasjonsprotokollen. Det forutsettes at dataene i bildet Oppnådd kvalifikasjon er ferdig kontrollert og oppdatert med verdien J i feltet Ferdig behandlet. Her får de status som gyldige, og utgjør datagrunnlaget for utskrift av vitnemål m.v.

Rutinen FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll benyttes til denne overføringen. I bildet Oppnådd kvalifikasjon kan du trykke på overgangsknappen Protokoll for å åpne rutinen. Da vil rutinen også fylle ut bestillingsparametrene for den kvalifikasjonen du hadde framme i bildet.

Rutinen vil lese data i bildet Oppnådd kvalifikasjon med alle underbilder. Dersom det er merket av i feltet 'Inngår' så vil den flytte dataene over til bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll, som har de samme underbildene.

Utplukk

Rutinen bestilles ved å oppgi kvalifikasjonen (institusjons- og gradkoden), periode for oppnådd kvalifikasjon og eventuelt studieprogram.

Bestillingsparametre

Rutiner skal alltid kjøres med avkrysning for Nei i Oppdater database første gang. Først når dataene som rutinen henter fram er gjennomgått og vurdert til å være korrekte kan rutinen kjøres med Oppdater database er lik Ja. Da endres dataene i databasen. Merk at det ikke er angreknapp for rutinekjøringer. Dersom rutinen gjør endringer som blir feil må dette ryddes opp i manuelt av saksbehandler.

Bestillingsparametre Beskrivelser
Bestillingsparametre - beskrivelser
Kvalifikasjon Se beskrivelse for hvert av feltene i rammen (Kode, Periode, Studieprogram)
Kode Institusjonsnummer og kvalifikasjonskode til oppnådde kvalifikasjoner i utplukket
Periode Periode for oppnådde kvalifikasjoner i utplukket
Studieprogram Studieprogram for oppnådde kvalifikasjoner i utplukket
Campus Campus for  oppnådde kvalifikasjoner i utplukket
Overfør kun for en enkeltstudent Rutinen kan kjøres for kun en enkelt student
Terminér studierett og klassetilhørlighet Markering i dette feltet innebærer at feltet Studentstatus, i Student samlebilde oppdateres med verdien FULLFØRT, og datoen for oppnådd kvalifikasjon vil settes som sluttdato for studieretten. I tillegg vil en eventuell klassetilhørighet termineres ved at det settes N i feltet Aktiv for klassetilhørigheten i bildet Kullklassestudent. Hvis studenten fra før av hadde Studentstatus UTGÅTT, så vil denne bli endret til FULLFØRT.
Manuell setting av gyldig-til dato for studierett Dersom feltet er krysset av og oppgitt dato er mer enn en uke etter dagens dato, så vil ikke studentstatus endres. Men studentens studierettperiode gyldig-til vil endres til datoen som settes i her. Feltet har kun funksjon dersom feltet 'Terminer studierett og klassetilhørighet' også er krysset av. Dersom datoen i feltet er satt til under en uke etter dagens dato, så vil studentstatus endre seg til fullført og studenten få studierettperiode gyldig-til med datoen som settes i feltet.
Oppdater database Rutinen bør først kjøres uten oppdatering. Rutinen gir melding om studenter som ikke blir overført til kvalifikasjonsprotokollen, og da du mulighet til å rette opp evt. mangler. Når feltet Oppdater database er markert på Ja ved kjøring, vil rutinen lagre alle oppnådde kvalifikasjoner i Oppnådd kvalifikasjon protokoll.

Overgangsknapper

Knappen FS601.020 Vitnemålsvedlegg gir overgang til rapporten FS601.020 Krarakterutskrift - vitnemålsvedlegg (gammel vitnemålsløsning)

Knappen FS610.001 Vitnemål gir overgang til rapporten FS610.001 Vitnemål - grad (gammel vitnemålsløsning)

Knappen FS670.001 Vitnemålsdokumenter gir overgang til rapporten FS670.001 Vitnemålsløsning (ny vitnemålsløsning)

 

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Vis fødselsnummer Om fødselsnummer/fødselsdato skal vises i resultatdelen i rutinen.

Hva gjør rutinen

Rutinen oppretter forekomster i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll, og i alle de underbildene hvor det fantes data om kvalifikasjonskandidatene. De respektive forekomstene i Oppnådd kvalifikasjon slettes.

Framvisning av data i rutinen

Rutinen viser med symboler hvilke forekomster av oppnådd kvalifikasjon, emner og emnesamlinger som ble slettet fra arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon, og hvilke som ble opprettet i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll.

Dato for oppnådd kvalifikasjon, eventuell karakter for kvalifikasjonen, og språk for vitnemål, vises. Dersom studenten er meldt til vurdering så vil det fremkomme i rapporten med en stjerne (*) under kolonnen 'Eksmeld finnes'. Merknadsteksten vil da vise enten 'Vurdmelding eksisterer' eller 'Vurdmelding eksisterer for studieprogram', avhengig av om studenten har vurderingsmelding i et emne innenfor studieprogrammet eller ikke. Denne informasjonen kan benyttes av saksbehandler f.eks. for å avgjøre om studierett skal termineres eller utvides i tid.

Data som overføres til kvalifikasjonsprotokollen vises i Student samlebilde, underbildet KvProt.

Tips før kjøring av rutinen

Kjør først rutinen uten oppdatering, og kontroller resultatet i rutinens resultatdel, før du kjører med oppdatering.

 

Publisert 13. nov. 2014 15:52 - Sist endret 31. mars 2020 14:05

02 Bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll

Bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll utgjør kvalifikasjonsprotokollen og er grunnlaget for utskrift av vitnemål og Diploma Supplement. Det blir opprettet ved kjøring av rutinen FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll. Bildet inneholder data som er overført fra arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon samt noen flere felter. Disse feltene er forklart nedenfor.

I underbildene Emne, Emnesamling og Ekstern resultat ligger de forekomster som var markert som inngår i arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon. I de øvrige underbilder er alt innhold som lå i arbeidsbildet, kopiert over.

Bare et fåtall brukere skal ha tilgang til å endre i kvalifikasjonsprotokollen.

Kvalifikasjonen identifiseres med kombinasjonen av fnr, kvalifikasjonskoden og datoen kvalifikasjonen ble oppnådd.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Oppnådd kvalifikasjon protokoll
Saksbehandler og Sist endret, dato Saksbehandlerinitialer for brukeren og endringsdato (dagens dato) oppdateres automatisk når oppdatering er foretatt i bildet.
Sist endret, endringsårsak Endringsårsak må legges inn manuelt av saksbehandler.
Journalnr Eventuelt journalnr må legges inn manuelt av saksbehandler.
Ugyldig J/N-felt for å ugyldiggjøre kvalifikasjonsoppnåelse. Det er ikke lengre anledning til å slette en kvalifikasjonsoppnåelse som er rapportert til DBH. Det gjøres kontroller mot feltet i ulike rapporter og rutiner (f eks vitnemål).

Utlevert Diploma Supplement

(Synes ved å klikke på Hele)

Dato for utlevering av Diploma Supplement

Oppnådd ved

(Synes ved å klikke på Hele)

Felt for hvilken institusjon kvalifikasjonen er oppnådd ved, før denne er fusjonert inn i ny institusjon. Dersom feltet er gitt verdi, vil navnet på institusjonen vises i dette bildet.
NSD-rapportert (Synes ved å klikke på Hele) Viser år og termin kvalifikasjonen er rapportert til NSD.
SSB-rapportert (Synes ved å klikke på Hele) Viser år og termin kvalifikasjonen er rapportert til SSB.

Overgangsknapper

Endre kvalifikasjon/dato: Knappen åpner en liten rutine for endring av kvalifikasjon og/eller dato for oppnådd kvalifikasjon, da disse ikke kan redigeres direkte:

 

Vitnemål (vises kun dersom vitnemål er produsert og lagret i dokumentarkivet): Denne knappen åpner PDF-kopi av vitnemålet, dersom dette er lagret i dokumentarkivet.

DS (vises kun dersom DS er produsert og lagret i dokumentarkivet): Denne knappen åpner PDF-kopi av DS, dersom dette er lagret i dokumentarkivet.

 

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Nedtrekksliste med ulike alternativer for hvilke studenter som skal vises

Hvis du har gjort søk i bildet og hentet fram et sett kandidater, kan du avgrense utplukket til bare dem som hører til en og samme klasse, eller til bare dem som ikke har noen klassetilhørighet.

 

Publisert 17. nov. 2014 15:16 - Sist endret 31. mars 2020 11:12

03 Logg oppnådd kvalifikasjon protokoll

I bildet Logg oppnådd kvalifikasjon protokoll loggføres endringer i Oppnådd kvalifikasjon protokoll.

Følgende endringer loggføres:

- Nyoppretting av forekomst av oppnådd kvalifikasjon (protokoll)

- Sletting av forekomst av oppnådd kvalifikasjon (protokoll)

- Endring av verdi i følgende felter i øvre del av bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll: Studieprogram, Kull, Starttermin, Karakter, Res.status, Skriftlig, Muntlig, Målform, Utskrevet

 

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Logg oppnådd kvalifikasjon protokoll
Fnr Studentens fødselsnummer
Emne Institusjonsnummer og kvalifikasjonskode til kvalifikasjonsoppnåelsen
Endring Beskrivelse av endring som er logget
Loggløpenr Løpenummer til forekomster i loggen for den enkelte kvalifikasjonsoppnåelse
Dato endring Dato og klokkeslett for endring
Bruker-ID endring Brukernavn til vedkommende som utførte endringen
Saksbehanlder endring Saksbehandlerinitialer til vedkommende som utførte endringen

Samtlige felter er søkbare.

 

 

 

Publisert 8. jan. 2015 13:34 - Sist endret 9. jan. 2015 14:07

Utlisting av oppnådde kvalifikasjoner

01 Rapport FS660.001 Oppnådd kvalifikasjon

Oppnådde kvalifikasjoner kan listes ut når de er registrert, både fra Oppnådd kvalifikasjon og fra Oppnådd kvalifikasjon protokoll. Dette gjøres bl.a. ved hjelp av rapporten FS660.001 Oppnådde kvalifikasjoner.

Utplukk

Utplukk: Rapporten kan bestilles på flere måter. Du kan oppgi hvilken kvalifikasjon det gjelder, eventuelt supplert av studieprogram eller studieretning. Da markerer du i Utplukk-rammen for henholdsvis Kvalifikasjon, Studieretning eller Studieprogram. Den kan også bestilles for et sted og et studienivå når man markerer for enten Sted-kvalifikasjon, Sted-studieprogram eller Sted-student i Utplukk-rammen.

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rapporten - beskrivelser
Kvalifikasjon Utplukk basert på kvalifikasjonen som er oppnådd avgrenset mot en periode for oppnåelsesdato.
Sted - kvalifikasjon Utplukk basert på sted fagansvarlig for kvalifikasjonen avgrenset mot en periode for oppnåelsesdato og et intervall for kvalifikasjonens studienivå.
Sted - studieprogram Utplukk basert på studieansvarlig sted for studieprogrammet avgrenset mot en periode for oppnåelsesdato og et intervall for kvalifikasjonens studienivå.
Sted - student Utplukk basert på sted studenten er tilknyttet på studieprogrammet (Student samlebilde, felt "Sted") avgrenset mot en periode for oppnåelsesdato og et intervall for kvalifikasjonens studienivå.
Studieretning Samme som utplukket Kvalifikasjon, men avgrenset mot en studieretning.
Studieprogram Samme som utplukket Kvalifikasjon, men avgrenset mot et studieprogram.

Bestillingsparametre

Bestillingsparametre Beskrivelser
Bestillingsparametre - beskrivelser
Periode Periode angir datointervall for når kvalifikasjonene er oppnådd. Datoer skrives inn eller velges ved hjelp av kalenderoppslag.
Datotest mot vitnemålsdato Markering betyr at den oppgitte perioden vil gjelde for vitnemålenes utstedelsesdato, ikke for kvalifikasjonens oppnådd-dato.
Kull/Klasse (avkrysning med hake), Start-termin (avkrysning medfylt boks) Avkrysning med hake betyr at utplukket avgrenses til bare de studentene som tilhører en oppgitt kull/klasse. Avkrsyning med fylt boks betyr at utplukket avgrenses til bare de studentene som har en oppgitt starttermin på oppgitt studieprogram.
Datagrunnlag Datagrunnlag velges enten fra kandidatområdet (Oppnådd kvalifikasjon) eller fra protokollområdet (Oppnådd kvalifikasjon protokoll).

Vis-valg

Visvalg kan endres etter at rapporten er kjørt. Ved å merke av og på i Vis-feltene kan man velge om fødselsnummer/-dato, adresse, studentnr, grunnlag, sum vekt, snittkarakter og veileder skal vises på rapporten. Hvis man merker av for å vise adresse, så gjelder at rapporten må kjøres på nytt dersom man først har kjørt rapporten uten å merke av for adresse.

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Fødselsnr. Ved avkrysning med hake vises studentens fødselsnummer. Ved avkrsyning med fylt boks vises studentens fødselsdato.
Adresse Studentens adresse. Ulike adresser (semesteradresse, hjemsstedsadresse etc.) velges i egen dialog for adressevalg (kan åpnes vha knapp med konvoluttikon).
Studentnr Viser studentens studentnummer.
Grunnlag Viser emner, emnesamlinger og eksterne resultater i kvalifikasjonsoppnåelsen.
Sum vekt Summen av vektingen til emner, emnesamlinger og eksterne resultater i kvalifikasjonsoppnåelsen.
Snittkar. Gjennomsnittskarakter for emner i kvalifikasjonsoppnåelsen
Veileder Studentens veileder(e) på studieprogrammet angitt i kvalifikasjonsoppnåelsen.

 

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Rapporten skriver ut fnr, studentnr, navn, studieprogram, eventuelt studieretning og fag tilordnet studieretningen, eventuell resultatkarakter (eventuelt også for skriftlig og muntlig), oppnådd dato, eventuelt levert dato, målform og antall vitnemål levert på norsk og engelsk. Videre presenteres emner, emnesamlinger og eksterne resultater som inngår i kvalifikasjonen, snittkarakter, sum vekt og eventuelt sum fritak. Til slutt vises studentens adresse og eventuell veileder. Adressetype velges ved hjelp av standard adressedialog som åpnes automatisk når man kjører rapporten med markering for at adresse skal vises.

For fremvisning av snittkarakter gjelder følgende: Dersom minst én av karakterene i grunnlaget er bokstavkarakter, så vises snittet av bokstavkarakterene. Det betyr at eventuelle tallkarakterer da ikke vil tas med i beregningen av snittkarakter. Dersom alle karakterene i grunnlaget er tallkarakterer, så vises snittkarakter innenfor karakterskalaen 1-4. Snittkarakter for emneinnholdet er byttet ut med karakter for kvalifikasjon (dvs. Resultat samlet) dersom en slik finnes.

Data hentes fra

Data som vises i rapporten hentes i hovedsak fra kvalifikasjonsmodulen.

Publisert 18. nov. 2014 15:41 - Sist endret 9. jan. 2015 14:13

02 Rapport FS661.001 Korrekturliste oppnådd kvalifikasjon

FS661.001 Korrekturliste oppnådd kvalifikasjon er tenkt brukt til korrektur- og kontrollformål for kvalifikasjonsdata som er under produksjon (som ligger i Oppnådd kvalifikasjon) eller eventuelt for kvalifikasjonsdata som er produsert tidligere (som ligger i Oppnådd kvalifikasjon protokoll).

Rapporten er nyttig i forbindelse med kontroll av dato før overføring til kvalifikasjon og før rapportering. Den beste oversikten får man ved å eksportere rapporten til Excel.

 • Sjekk at antallet stemmer.
 • Sjekk at ingen felter er blanke. Alle data i denne rapporten er nødvendige enten for kvalifikasjonsoppnåelse eller for rapportering. For PHD-kontroll. Unntak 1: Kolonnen 'Styrebehandlet', her er det ikke alle institusjoner som legger inn data. Unntak 2: Kolonnen 'Arbeidsgiver' hvis kandidaten er egenfinansiert eller kvote/Norad-finansiert.
 • Sjekk at dataene er korrekte.

Utplukk

Denne rapporten kan bestilles for en kvalifikasjon, med mulige avgrensninger til et studieprogram, en studieretning, et bestemt kull eller en bestemt klasse. Den har ikke noe Sted-utplukk.

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rapporten - beskrivelser
Kvalifikasjon Utplukk basert på kvalifikasjonen som er oppnådd avgrenset mot en periode for oppnåelsesdato.
Studieretning Samme som utplukket Kvalifikasjon, men avgrenset mot en studieretning.
Studieprogram Samme som utplukket Kvalifikasjon, men avgrenset mot et studieprogram.

Bestillingsparametre

Bestillingsparametre Beskrivelser
Bestillingsparametre - beskrivelser
Periode Periode angir datointervall for når kvalifikasjonene er oppnådd. Datoer skrives inn eller velges ved hjelp av kalenderoppslag.
Kull/Klasse Avkrysning betyr at utplukket avgrenses til bare de studentene som tilhører en oppgitt kull/klasse.
Datagrunnlag Datagrunnlag velges enten fra kandidatområdet (Oppnådd kvalifikasjon) eller fra protokollområdet (Oppnådd kvalifikasjon protokoll).

Vis-valg

Visvalg kan endres etter at rapporten er kjørt. Ved å merke av og på i Vis-feltet kan man velge om fødselsnummer/-dato skal vises på rapporten.

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Fødselsnr. Ved avkrysning med hake vises studentens fødselsnummer. Ved avkrysning med fylt boks vises studentens fødselsdato.

 

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Den skriver ut mange av de samme opplysningene som FS660.001, inklusive emner som inngår i kvalifikasjonen, men tar ikke med utlevert-dato og antall vitnemål. I stedet skriver den ut emne og resultat for hovedoppgave, pluss gradkoden for en eventuell tidligere registrert cand.mag.-grad. Sistnevnte opplysninger forutsettes å ligge i de respektive protokollområdene, uansett om rapporten ellers kjøres fra kandidat- eller protokoll-området.

Opplysningene om hovedoppgave-eksamen og om tidligere cand.mag.-grad er bare aktuelle, eller av betydning, hvis den graden rapporten kjøres for er en høyere grad som forutsetter hovedfagseksamen og cand.mag.-grad.

Data hentes fra

Data som vises i rapporten hentes i hovedsak fra kvalifikasjonsmodulen.

Publisert 18. nov. 2014 16:29 - Sist endret 13. jan. 2017 10:41

Produksjon av vitnemål og vitnemålstillegg (DS)

01 Rapport FS670.001 Vitnemålsdokumenter

Rapporten Vitnemålsdokumenter er den som det tas utgangspunkt i for å lage vitnemål, vitnemålstillegg (Diploma Supplement) eller restekarakterutskrift. En restekarakterutskrift er en karakterutskrift for alle resultater som ikke inngår i en kvalifikasjon. Noen institusjoner legger ved en slik karakterutskrift sammen med vitnemålet.

Utplukket av kvalifikasjonsoppnåelser som det skal produseres vitnemål, DS og eventuelt restekarakterutskrift for defineres i denne rapporten. I tillegg kan språk for vitnemål (automatisk eller engelsk) samt dato for utskrift angis, mens produksjon av selve vitnemålet, DS og restekarakterutskrift gjøres i egne rapporter via overgangsknapper.

Utplukk

Rapporten har tre ulike utplukk: Enkeltstudent, Periode og Vitnemålsutsettelser. Disse kan velges i rammen "Datagrunnlag". Uavhengig av utplukk må kvalifikasjon identifiseres. Dette innebærer angivelse av institusjonsnr og kvalifikasjonskode for kvalifikasjonen og studieprogramkode. I tillegg kan utplukket begrenses til en bestemt studieretning. Da markerer du i Utplukk-rammen for henholdsvis Kvalifikasjon, Studieretning eller Studieprogram. Den kan også bestilles for et sted og et studienivå når man markerer for enten Sted-kvalifikasjon, Sted-studieprogram eller Sted-student i Utplukk-rammen.

Øverst til høyre velges medium, papir eller digitalt.

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rapporten - beskrivelser
Enkeltstudent Her får man kvalifikasjonsoppnåelser for en enkeltstudent ved å oppgi studentnummer eller fødselsnummer.
Periode Her får man kvalifikasjonsoppnåelser som er oppnådd innenfor oppgitt periode. I tillegg kan det velges om kun nye oppnåelser skal med eller om også kvalifikasjoner vitnemål allerede er produsert for skal med (valget "Kun nye"). Her er kan utplukket gjøres på campus.
Vitnemålsutsettelser Her hentes kvalifikasjonsoppnåelser fra alle studenter som er registrert med utsatt utskrift av vitnemål. Denne tar kun med kvalifikasjonsoppnåelser det ikke er produsert vitnemål for tidligere.

 

Bestillingsparametre

Bestillingsparametre Beskrivelser
Bestillingsparametre - beskrivelser
Kode Institusjonsnummer og kvalifikasjonskode for kvalifikasjonsoppnåelsene som det skal produseres vitnemålsdokumenter for
Studieprogram Studieprogram for kvalifikasjonsoppnåelsene som det skal produseres vitnemålsdokumenter for
Studieretning Studieretning for kvalifikasjonsoppnåelsene som det skal produseres vitnemålsdokumenter for
Språk Språk for vitnemål. Standardverdi er "Automatisk", men kan endres til "Engelsk".
Dato for utskrift av vitnemål og DS Dato for utskrift som angis på vitnemål og DS. Datoen angis også i kvalifikasjonsprotokollen i de respektive datofeltene for utskrift av vitnemål og DS etter produksjon ved bruk av knappen "Oppdatér vitnemål og DS produsert". Standardverdi er dagens dato.
Medium Angir om man ønsker papirvitnemål eller digitalt vitnemål. Papir: fungerer som tidligere. Digitalt: rapporten benytter avsnitt for vitnemål side 1 - digitalt i bildet kvalifikasjon, fane vitnemål. Alle signeringsfelt blir tatt bort både fra vitnemålet og Diploma Supplement. Merk at modulegenskap DIGVITN under modul VITNEMÅL må oppdateres med J for aktiv for å få fram dette valget.

Kull: Dersom utplukket gir studenter fra ulike kull, er det mulig å begrense utskrift til et enkelt kull vha. nedrekkslisten "Kull". Standardverdien er "Alle kull".

Det gis varsel dersom vitnemål eller DS overstiger en maxgrense på størrelse. Foreløpig er denne satt til 1MB.

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Rapporten skriver ut studentens fnr og navn, kvalifikasjonsoppnåelsens kvalifikasjonskode, oppnåelsesdato, studieprogram, kull og eventuell studieretning. Til sist vises hvilke oppnåelser som er blitt oppdatert med "vitnemål og DS produsert" (grønn hake) etter at man har trykket på knappen "Oppdatér vitnemål og DS produsert", se under.

Når rapporten kjøres hentes alle kvalifikasjonsoppnåelser frem som tilfredsstiller utplukkskriteriene (se "Utplukk" over). I noen tilfeller vil det komme frem et hengelåssymbol på enkeltoppnåelser. Dette vil være kvalifikasjonsoppnåelser der studenten har bedt om utsatt utskrift av vitnemål, eller tilfeller av manglende data på kvalifikasjonen slik at vitnemål ikke kan lages. Det gis en melding om årsaken til at denne er låst.

I avkrysningsboksen helt til venstre i resultatdelen angis hvilke kvalifikasjonsoppnåelser det skal produseres vitnemålsdokumenter for. I utgangspunktet vil alle oppnåelser som er klare for produksjon være krysset av. Kvalifikasjonsoppnåelser med utsettelse av vitnemålsutskrift vil ikke være krysset av, men dette kan overstyres ved manuelt å sette kryss i boksen.

Ved kjøring av FS670.001 vil rapporten forsøke å finne eventuelle emner som er forbedret etter at kvalifikasjonen er oppnådd. Oversikt over disse vil bli presentert i rapporten, og bruker får valg om å automatisk oppdatere alle disse med J for forbedret resultat. Alternativt kan noen av disse oppdateres manuelt i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll.

Dersom det eksisterer aktiv klagesak av type SENSUR for et av emnene som inngå i grad, vil det komme varsel om dette ved kjøring av rapporten. Pr default vil det for en slik kvalifikasjonsoppnåelse ikke bli generert vitnemål, men det er mulig å krysse av for at det likevel skal lages vitnemål.

Overgangsknapper

Etter at rapporten er kjørt, og eventuelt valg av kull er gjort, kan en ved hjelp av de respektive overgangsknappene, velge å lage

 • Vitnemål: Får opp rapporten FS670.002 Vitnemål, med det valgte kvalifikasjonsoppnåelsene.
 • Diploma Supplement: Får opp rapporten FS670.003 Diploma Supplement, med de valgte kvalifikasjonsoppnåelsene.
 • Reste-karakterutskrift: Får opp rapporten FS600.001 Karakterutskrift (modul Vurdering), med de valgte kvalifikasjonsoppnåelsene og med uttrekket "Resultater som ikke inngår i kvalifikasjon".

Når de ønskede dokumentene er produsert, kan en til sist oppdatere at vitnemålsdokumenter er produsert for dette utplukket. Trykk da på knappen "Oppdatér vitnemål og DS produsert".

 

Data hentes fra

Data som vises i rapporten hentes i hovedsak fra kvalifikasjonsmodulen.

Publisert 18. nov. 2014 16:39 - Sist endret 16. juni 2021 13:49

02 Rapport FS670.002 Vitnemål

Rapporten produserer vitnemål for kvalifikasjonsoppnåelsene angitt i rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter ved bruk av overgangsknappen "Lag vitnemål" i FS670.001.

Utplukk

Rapporten tar med de kvalifikasjonsoppnåelsene som er angitt i resultatdelen i FS670.001 Vitnemålsdokumenter. For at utplukket skal hentes inn, må rapporten åpnes via overgangsknappen "Lag vitnemål" i FS670.001. Kvalifikasjonsoppnåelsene som er tatt med vises i vinduet til venstre i rapporten. Det er mulig å klikke i denne listen for å vise frem vitnemålssidene for den enkelte student.

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Rapporten har tre faner som viser frem vitnemålets tre deler:

 • Side 1: Vitnemålets tittelside (forside)
 • Side 2: Vitnemålets informasjonsdel (informasjon om graden, studieprogrammet og læringsutbytte)
 • Grunnlag: Grunnlag for vitnemål (side 3)

Data hentes fra

Side 1 og 2 henter sitt innhold fra brevavsnittene som er angitt på aktuell kvalifikasjon i bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål. I tillegg til tekst og eventuelt bilder, tabeller etc., kan brevavsnittene inneholde flettefelter som henter sitt innhold fra ulike steder i FS basert på data i den enkelte kvalifikasjonsoppnåelse. Se mer infomasjon om innholdet i disse brevavsnittene i kapittel Grunnlagsdata, Brevtype for vitnemål og vitnemålstillegg (DS).

Grunnlaget har en mer fast struktur enn de øvrige delene, og er ikke basert på brevavsnitt. Det har noe fast tekst og en rekke felter som henter inn data basert på den enkelte kvalifikasjonsoppnåelse. Det finnes to varianter av vitnemålsgrunnlaget, som har betydning for grunnlagets utseende og innhold: en vanlig variant og en ph.d.-variant. Her følger en oversikt over vitnemålsgrunnlagets oppbygning og hvor det henter sitt innhold fra:

Vitnemålsgrunnlaget, vanlig variant

Felter som fletter inn informasjon er angitt med <>.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - flettefelter i vitnemålsgrunnlaget
Topptekst

Aktivering/deaktivering og justering av posisjon gjøres i FS-system, menyvalg Spesielt, bilde Spesifikasjon for topptekst for karakterutskrift og vitnemålsgrunnlag, fane Vitnemålsgrunnlag (FS670.002). I bilde Kvalifikasjon, felt "Vitnemålsgivende" vil verdien "J" medføre at toppteksten viser "Grunnlag for vitnemål", men verdien "N" gir "Karakterutskrift". Fonten er Arial str. 14 Bold.

Logo

Aktivering/deaktivering og justering av posisjon gjøres i FS-system, menyvalg Spesielt, bilde Spesifikasjon for topptekst for karakterutskrift og vitnemålsgrunnlag, fane Vitnemålsgrunnlag (FS670.002). Logo lastes opp og lagres i bilde Logo (modul Koder, menyvalg Felles - Institusjon/Fak/Sted), og knyttes til vitnemål/karakterutskrift ved registrering av koden KARUT under Logobruk.

Institusjonsnavn

Aktivering/deaktivering og justering av posisjon gjøres i FS-system, menyvalg Spesielt, bilde Spesifikasjon for topptekst for karakterutskrift og vitnemålsgrunnlag, fane Vitnemålsgrunnlag (FS670.002). Navnet defineres i FS-system, menyvalg Spesielt, bilde FS Systemverdier. Fonten er Arial str. 14 Bold.

Navn

Kandidatens navn (personmodulen). Fonten er Arial str. 11 Bold.

Grad

Teksten "Grad: " vises foran navnet på kvalifikasjonen dersom verdien er "J" i felt "Grad" i bilde Kvalifikasjon.

Kvalifikasjon

Fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Studieprogram – kvalifikasjon, felt "Navn – vitnemål" (hvis angitt) for aktuelt studieprogram, ellers fra felt "Navn" i øvre del av bildet.

Studieprogram Fra Studieprogram samlebilde (Hele), felt "Navn – vitnemål" (hvis angitt), ellers fra felt "Navn".
Studieretning Dersom den oppnådde kvalifikasjonen har verdi for studieretning, så vises dennes betegnelse og navn her, hentet fra bilde Studieretning.
Født Kandidatens fødselsdato
Vurderingsresultater

Hentes fra forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll som følger:

 • Alle resultater som er krysset av/markert med "J" i feltet "Vtm/Vitnemål" i underbildene Emne, Emnesamling, Ekstern resultat, Andre resultat, Studieprogram og Kvalifikasjon vises.
 • Eventuell oppgavetittel som er lagt inn i Student vurdering samlebilde, underbilde Protokoll, felt "Oppgavetittel" vises på linjen under emnenavnet. (Før overføring av aktuell vurderingsmelding til vurderingsprotokoll kan oppgavetittel oppdateres i underbilde SOppg i Student samlebilde.)
 • Vurderingsresultatene grupperes under overskrifter dersom det i respektive underbilder i Oppnådd kvalifikasjon protokoll ligger verdi i feltet "Emnekategori". Gruppenes rekkefølge i rapporten styres av emnekategoriens prioritering ved sortering, definert i kodebildet Emnekategori.

Skrifttypen til resultatene er av font Arial str. 10. Kolonneheadingene er Arial str. 10 Bold. Fotnoten(e) (nederst til venstre på siden) er Arial str. 8.

Merknad for studieprogram/studieretning Fra Studieprogram samlebilde, underbilde Tekst – DS / Vtm, felt "Merknad grunnlag" (Bomål/Nynorsk/Engelsk) eller fra bilde Studieprogram – studieretning, felt "Merknad grunnlag" (Bomål/Nynorsk/Engelsk).
Merknad for kandidat Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Merknad, Type merknad VTM-MRK-SIDE3.
Sted Fra FS-system, menyvalg Spesielt, bilde Systemverdier, Institusjon, felt "Stedsnavn".
Dato Dato angitt i feltet "Dato for utskrift av vitnemål og DS" i FS670.001 Vitnemålsdokumenter.
Funksjon Fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål, felt "Funksjon for signatur vitnemålsgrunnlag" (Bokmål/Nynorsk/Engelsk).

 

Vitnemålsgrunnlaget, ph.d.-variant

Felter som fletter inn informasjon er angitt med <>.

 

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - flettefelter/avsnitt i ph.d.-variant
Avhandling

Avsnittet vises kun dersom det i bilde Innlevering (modul Doktorgrad) er registrert forekomst i underbilde Disputas med verdi KREERING i feltet "Resultat styrets vurdering".

Avhandlingstittel

Tittelen hentes fra felt "Avhandl.tittel" (eller "Engelsk tittel") i bilde Innlevering (modul Doktorgrad).

dato beh.

Dato hentes fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Avhandlingsvurdering, felt "Institusjonsbehandling dato/kode". Dato vises kun dersom institusjonsbehandlingen har kode "VERDIG".

Doktorgradsprøve

Avsnittet vises kun dersom det i bilde Innlevering (modul Doktorgrad) er registrert forekomst i underbilde Disputas med verdi KREERING i feltet "Resultat styrets vurdering".

Forelesningstype

Verdien hentes fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Prøveforelesning, felt "Forelesningstype".

Forelesningsdato

Verdien hentes fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Prøveforelesning, felt "Forelesning dato".

Tittel på forelesningen Verdien hentes fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Prøveforelesning, felt "Tittel på forelesning" (eller "Engelsk tittel på forelesning").
Disputasdato Verdien hentes fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Disputas, felt "Dato".
Veileder(e) Avsnittet vises kun dersom det i bilde Kvalifikasjon er registrert verdien "J" i felt "Visning av veiledere".
<veileder 1>, <veileder 2>, …

Veiledere hentes fra Student samlebilde, underbilde Veiledn. Informasjon som vises frem er: Navn, stillingstittel, sted ansatt (Institusjon) og land (hvis ikke Norge). Informasjonen hentes fra fagperson (personmodulen) eller fra Student samlebilde, underbilde Veiledn.

Bedømmelseskomité Avsnittet vises kun dersom det i bilde Kvalifikasjon er registrert verdien "J" i felt "Visning av bedømmelsekomite".

<Kommisjonsmedlem 1>, <Kommisjonsmedlem 2>, …

Kommisjonsmedlemmer hentes fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Kommisjonsmedlem. Informasjon som vises frem er: Navn, stillingstittel, sted ansatt (Institusjon) og land (hvis ikke Norge). Informasjonen hentes fra fagperson (personmodulen) eller fra bilde Innlevering (modul Doktorgrad), underbilde Kommisjonsmedlem. Kommisjonsmedlemmer hentes fra siste innlevering dersom det eksisterer flere innleveringer.

 

Beskrivelse av studiepoeng- og karaktersystem og karakterfordeling (side 4)

Etter innholdet beskrevet over følger en beskrivelse av studiepoeng- og karaktersystem, samt beskrivelse av karakterfordelingen, på ny side. Denne siden vises kun dersom grunnlaget inneholder minst ett A-F- eller «Bestått»-resultat. Avsnittet om karakterfordeling vises kun dersom minst ett emne på grunnlaget har karakterfordeling. Det samme gjelder toppteksten «Karakterfordeling» til høyre i resultattabellen. Karakterfordeling vises kun for A-F-resultater, og det må eksistere minst 10 godkjente resultater til sammen de siste fem år for at fordelingen for emnet skal vises.

 

Utskrift og arkivering av vitnemål

Etter at rapporten FS670.002 Vitnemål er kjørt, kan vitnemålet skrives ut og arkiveres ved bruk av dialogen "Generering/arkivering av vitnemål". Denne åpnes ved å trykke Ctrl-P på tastaturet eller "Skriv ut" i menyen.

 

 

Bestillingsparametrer Beskrivelse
Alle vitnemål Alle vitnemålene som er produsert av rapporten (FS670.002) vil bli skrevet ut.
Valgt vitnemål Kun det vitnemålet som er markert i rapporten (FS670.002) vil bli skrevet ut.
Arkiver vitnemål Hvis krysset av, blir vitnemålet arkivert i studentens dokumentarkiv. Dette forutsetter JA-svar på spørsmålet "Kan arkivering foretas nå" som dukker opp i egen dialog etter pdf-generering.
Slett evt tidligere vitnemål Hvis vitnemålet arkiveres i dokumentarkivet kan eventuelt tidligere vitnemål slettes fra dokumentarkivet.
Publiser på Studentweb Mulighet for å publisere vitnemålet i pdf-format på Studentweb.
Sidenummerer vitnemål Legger på sidetall i pdf-dokumentet.
Booklet rekkefølge på sidene Markering betyr at vitnemålet skrives ut 4-sidig på A3-ark. Denne forutsetter at skriveren tar A3-ark og skriver på en eller begge sider om gangen. På hver side plasseres 2 A4-sider stående, ved siden av hverandre. FS sender sidene i rekkefølgen 4, 1, 2 og 3, slik at s.4 og s.1 plasseres ved siden av hverandre på den ene siden av A3-arket, og s.2 og s.3 på den andre. Funksjonen forutsetter at serverbasert pdf-generering er aktivert (modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon - Modulvalg, Modul VITNEMÅL, Egenskap PDFSERVGEN, Aktiv = "J").

Knappen "Generer pdf" genererer et pdf-dokument av vitnemålet/vitnemålene ut ifra bestillingsparametrene i dialogen. Ved generering av flere vitnemål samtidig lages et samledokument med alle vitnemålene. Samledokumentet lages med bokmerke for side 1 av hvert vitnemål hvis serverbasert pdf-generering er aktivert (modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon - Modulvalg, Modul VITNEMÅL, Egenskap PDFSERVGEN, Aktiv = "J"). Ved arkivering vil i alle tilfelle individuelle vitnemål lagres i den enkelte students dokumentarkiv.

 

Publisert 18. nov. 2014 16:39 - Sist endret 31. mars 2020 12:23

03 Rapport FS670.003 Diploma Supplement

Rapporten produserer vitnemålstillegg (Diploma Supplement) for kvalifikasjonsoppnåelsene angitt i rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter ved bruk av overgangsknappen "Lag Diploma Supplement" i FS670.001.

Utplukk

Rapporten tar med de kvalifikasjonsoppnåelsene som er angitt i resultatdelen i FS670.001 Vitnemålsdokumenter. For at utplukket skal hentes inn, må rapporten åpnes via overgangsknappen "Lag Diploma Supplement" i FS670.001. Kvalifikasjonsoppnåelsene som er tatt med vises i vinduet til venstre i rapporten. Det er mulig å klikke i denne listen for å vise frem vitnemålstillegget for den enkelte student.

Bestillingsparametre

Bestillingsparameter Beskrivelse
Bestillingsparametrer - beskrivelser
Underskrift - DS Navn på den som signerer vitnemålstillegget. Navnet skrives ut i pkt. 7.2.
Capacity - DS Funksjon for den som signerer vitnemålstillegget. Funksjonen skrives ut i pkt. 7.3.

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Rapporten har tre faner som viser frem ulike deler av vitnemålstillegget:

 • Punkt 1 - 4.2
 • Punkt 4.3
 • Punkt 4.4 - 7

I tillegg til punktene 1 - 7, inneholder vitnemålstillegget et punkt med informasjon om høyere utdanning i Norge, punkt 8. Dette punktet vises ikke i rapporten, men legges til ved generering av pdf (utskrift).

Data hentes fra

Punkt 1 - 4.2 og 4.4 - 7 baserer seg på brevavsnittene til brevtypen for DS som er angitt på aktuell kvalifikasjon i bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål. Disse inneholder tekst (og eventuelt logo) og en rekke flettefelter som henter sitt innhold fra ulike steder i FS basert på data i den enkelte kvalifikasjonsoppnåelse. Se mer informasjon om brevtype for DS i kapittel Grunnlagsdata, Brevtype for vitnemål og vitnemålstillegg (DS).

Punkt 4.3 ("Programme details") har en mer fast struktur enn de øvrige delene, og er ikke basert på brevavsnitt. Den inneholder studentens navn og kvalifikasjonsoppnåelsens innhold av resultater og eventuelle merknader tilsvarende vitnemålsgrunnlaget på engelsk (se Rapport FS670.002 Vitnemål).

På samme måte som for vitnemålsgrunnlaget finnes det en vanlig variant og en ph.d.-variant av punkt 4.3, se beskrivelse i Rapport FS670.002 Vitnemål.

 

Her vises en samlet oversikt over hvor de ulike punktene i FS670.003 Diploma Supplement henter sitt innhold fra:

Institusjonens navn (i overskriften) og logo hentes fra valgt brevtype i bilde Kvalifikasjon, underbilde Vitnemål.

1 INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1 Family name(s): Fra personmodulen

1.2 Given name(s): Fra personmodulen

1.3 Date of birth (day/month/year): Fra personmodulen

1.4 Student identification number or code (if available): Fra personmodulen

 

2 INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language): Navnet hentes fra bilde Kvalifikasjon, felt Navn Hankjønn/Hunkjønn eller fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Studieprogram – kvalifikasjon, felt Navn – vitnemål bokmål/nynorsk hvis angitt. Hvis det i bilde Kvalifikasjon, felt Tittel er valgt en lovbeskyttet tittel (fra det bakenforliggende bildet Gradtittel), vises merknad om at tittelen er lovbeskyttet.

2.2 Main field(s) of study for the qualification: Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, felt Studieretning (Navn) og fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Fag eller fra Studieprogram samlebilde, underbilde Fag – DS.

2.3 Name and status of awarding institution (in original language): Tekst tilhørende institusjonen hentes fra kodebildene Institusjon og Institusjonstype (Årstall for NOKUT-godkjenning settes i FS-System).

2.4 Name and status of institution administering studies (in original language): Fast tekst:’ See section 2.3’.

2.5 Language(s) of instruction/examination: Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Språk, hvis oppgitt. Ellers fra Studieprogram samlebilde, underbilde Språk - DS.

 

3 INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1 Level of qualification: Fra bilde Kvalifikasjon, felt Studienivå (Studienivået knyttes til en syklus (NKR) i kodebildet Studienivå)

3.2 Official length of the programme: Fra Studieprogram samlebilde, underbilde Tekst – DS/Vtm eller fra bilde Studieprogram – studieretning, underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål (spesifikt for studieretning)

3.3 Access requirements: Fra Studieprogram samlebilde, underbilde Tekst – DS/Vtm eller fra bilde Studieprogram – studieretning, underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål (spesifikt for studieretning)

 

4 INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1 Mode of study: Fra Studieprogram samlebilde, underbilde Tekst – DS/Vtm eller fra bilde Studieprogram – studieretning, underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål (spesifikt for studieretning)

4.2 Programme requirements: Fra Studieprogram samlebilde, underbildet Tekst – DS/Vtm eller fra bilde Studieprogram – studieretning, underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål (spesifikt for studieretning). (Det bør legges på 1 cm marg på teksten for at den skal fremkomme greit på Diploma Supplement.)

4.3 Programme details: Egen side med karakterutskrift (ToR) som tilsvarer Grunnlag for vitnemål på engelsk. Merknad om at karakter er forbedret etter oppnådd grad fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Emne, felt Forbedret etter oppn. Merknad i fritekst fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Merknad, felt Engelsk tekst Type merknad VTM-MRK-SIDE3.

4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance: Fast tekst: ‘See section 4.3’ og tekst fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål

4.5 Overall classification of the qualification (in original language): Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Merknad, felt Engelsk tekst, Type merknad DS-ÆRESBEVIS hvis angitt. Ellers fast tekst: ‘Not applicable’.

 

5 INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1 Access to further study: Fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål

5.2 Professional status: Fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål

 

6 ADDITIONAL INFORMATION

6.1 Additional information: Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Merknad, felt Engelsk tekst, Type merknad DS-TILLEGG og fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål

6.2 Further information sources: Fra bilde Kvalifikasjon, underbilde Tekster – DS/Vitnemål

 

7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1 Date: Dato for utskrift av vitnemål og DS, angitt i FS670.001

      Date of original qualification: Fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, felt Oppnådd

7.2 Signature: Fra felt Underskrift – DS i rapport FS670.003

7.3 Capacity: Fra felt Capacity - DS i rapport FS670.003

7.4 Official stamp:

 

8 INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

Fast tekst levert av NOKUT.

Utskrift og arkivering av vitnemålstillegg

Etter at rapporten FS670.003 Diploma Supplement er kjørt, kan vitnemålstillegget skrives ut og arkiveres ved bruk av dialogen "Generering/arkivering av Diploma Supplement". Denne åpnes ved å trykke Ctrl-P på tastaturet eller "Skriv ut" i menyen.

 

Bestillingsparametrer Beskrivelse
Alle Diploma supplement Alle vitnemålstillegg som er produsert av rapporten (FS670.003) vil bli skrevet ut.
Valgt Diploma supplement Kun det vitnemålstillegget som er markert i rapporten (FS670.003) vil bli skrevet ut.
Arkiver Diploma supplement Hvis krysset av, blir vitnemålstillegget arkivert i studentens dokumentarkiv. Dette forutsetter JA-svar på spørsmålet "Kan arkivering foretas nå" som dukker opp i egen dialog etter pdf-generering.
Slett evt tidligere Diploma supplement Hvis vitnemålstillegget arkiveres i dokumentarkivet kan eventuelt tidligere vitnemålstillegg slettes fra dokumentarkivet.
Publiser på Studentweb Mulighet for å publisere vitnemålstillegget i pdf-format på Studentweb.

Knappen "Generer pdf" genererer et pdf-dokument av vitnemålstillegget/vitnemålstilleggene ut ifra bestillingsparametrene i dialogen. Ved generering av flere vitnemålstillegg samtidig lages et samledokument med alle disse. Samledokumentet lages med bokmerke for side 1 av hvert vitnemålstillegg hvis serverbasert pdf-generering er aktivert (modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon - Modulvalg, Modul VITNEMÅL, Egenskap PDFSERVGEN, Aktiv = "J"). Ved arkivering vil i alle tilfelle individuelle vitnemålstillegg lagres i den enkelte students dokumentarkiv.

Rapporten følger valgt oppsett for generering av PDF (ghostscript eller powerbuilder). Hittil har rapporten kun støttet ghostscript, som er et utgående valg.

 

 

Publisert 6. jan. 2015 11:17 - Sist endret 14. jan. 2021 09:49

04 Styringsverdier for vitnemål og vitnemålstillegg i FS-system

Noen viktige styringsparametrer for vitnemål er plassert utenfor den vanlige FS-klienten, i FS-System.

I bilde FS Systemverdier (i FS-system under Spesielt-menyen) underbilde Institusjon er det spesifisert hvilken kode og hvilket navn ens egen institusjon har. Det er slik FS kan se forskjell på eksterne og interne resultater, og vite hvilket navn som skal presenteres øverst til høyre på vitnemålsgrunnlaget (side 3) samt på vanlige karakterutskrifter.

Årstallet i feltet "Årstall kvalitetssystem godkjent" brukes i vitnemålstillegget (DS) punkt 2.3.

Navnet i feltet "Stedsnavn" brukes ved signaturlinjen på vitnemålsgrunnlaget foran underskriftsdatoen. Et komma legges automatisk til etter stedsnavnet på vitnemålsgrunnlaget, med mindre feltet er blankt. Stedsnavnet kan også brukes på vitnemålets tittelside (side 1) ved bruk av flettefeltet {STEDNAVN} i aktuelt brevavsnitt.

 

I bilde Spesifikasjon for topptekst for karakterutskrift og vitnemålsgrunnlag (i FS-system under Spesielt-menyen), underbilde Vitnemålsgrunnlag (FS670.002) utformer man topptekst for vitnemålsgrunnlaget (side 3 på vitnemålet), det vil si hvorvidt den skal inneholde logo, institusjonsnavn og overskrift (grunnlag for vitnemål/karakterutskrift), samt plassering av disse (se også 02 Rapport FS670.002 Vitnemål, Data hentes fra).     

Alle de tre elementene kan velges inn eller ut, og de kan bytte plass. På plassen til "Karakterutskrift" skrives det ut "Grunnlag for vitnemål" eller "Karakterutskrift", alt etter om den aktuelle kvalifikasjonen er definert som "vitnemålsgivende" eller ikke i bildet Kvalifikasjon. Ved engelsk utskrift benyttes "Transcript of Records" i begge tilfeller.

Institusjonsnavnet gjengis med navnet (bokmål/nynorsk/engelsk) som er spesifisert for institusjonen i bildet "FS Systemverdier" ovenfor. Logoen som brukes bestemmes i bildet Logo i modul Koder (menyvalg Felles - Institusjon/Fak/Sted) i den vanlige FS-klienten.

Metode for generering av pdf for vitnemålsgrunnlaget styres nå av modulvalget PDFGEN under modul RAPPORTER. Dette betyr at måten denne generes på vil bli på samme vis som for lagring av ordinære rapporter til PDF. Hittil har vitnemålsgrunnlaget blir generert vha ghostscript. For de fleste institusjoner er det valgt powerbuilder for denne rapportgenereringen. Det kan være mindre forskjeller mellom disse to i hvordan rapporten tegnes opp.

Publisert 6. jan. 2015 13:34 - Sist endret 15. okt. 2020 10:17

Etterbehandle kvalifikasjonsdata

01 Statistikk over oppnådde kvalifikasjoner

Etterarbeid for kvalifikasjonsopplysninger vil i hovedsak bestå av oppsummering av kvalifikasjonsproduksjonen ved hjelp av ulike typer statistikk, rutinemessig eksport av kvalifikasjonsdata til SSB, DBH og eventuelle andre institusjoner, og av ulike tiltak for å sikre de lagrede dataene for ettertiden.

FS kan kjøre ut enkle statistikker som oppsummerer og grupperer kvalifikasjonsproduksjonen for en oppgitt periode.

Rapport FS695.001 Kvalifikasjonsstatistikk 1

En enkel oversiktsrapport for kvalifikasjonsproduksjon er FS695.001 Kvalifikasjonsstatistikk 1.

 

 

Utplukk

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rapporten - beskrivelser
Alle Alle kvalifikasjoner
Sted Bare kvalifikasjoner som tilhører et angitt sted

Rapporten tar bare hensyn til data i protokollområdet, den er ikke tenkt brukt til foreløpige oversikter mens kvalifikasjonsdata er under produksjon.

 

Bestillingsparametrer

Bestillingsparameter Beskrivelse
Bestillingsparametrer - beskrivelser
Kun vitnemålsgivende Avgrenser utvalget til kun de kvalifikasjonene som er definert som vitnemålsgivende (bilde Kvalifikasjon).
Inkluder gjentak Inkluderer gjentatte kvalifikasjoner (kvalifikasjoner som er oppnådd tidligere av samme kandidat).
Periode for oppnådd grad Periode angir datointervall for når kvalifikasjonene er oppnådd. Datoer skrives inn eller velges ved hjelp av kalenderoppslag.
Studienivå-intervall Intervall av studienivå for kvalifikasjonene som skal være med i rapporten
Kun detaljer Fjerner visning av rapportheading i utskriften, slik at bare selve statistikken vises.
År-fordelt liste Deler opp perioden i hele år istedenfor terminer.

 

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Rapporten skriver ut en heading hvor bestillingsparametrene gjengis. Deretter presenteres statistikken over de oppnådde kvalifikasjonene som ble tatt med. Hver kvalifikasjon skrives ut på en linje i tabellen, og den oppgitte perioden deles eventuelt opp i terminer med separate kolonner. I cellene skrives tallet på kandidater som oppnådde kvalifikasjonene i terminene, og tallet på kvinner i egne celler. Kvalifikasjonene grupperes videre etter studienivå, med summeringslinjer for hvert nivå og totalt for hver kolonne (år-termin, totalt og kvinner). Den gir ingen horisontale summer, man får altså ikke tall for hvor mange kvalifikasjoner som ble oppnådd i hele perioden.

Data hentes fra

Data som vises i rapporten hentes i hovedsak fra kvalifikasjonsmodulen.

 

Rapport FS695.002 Kvalifikasjonsstatistikk 2

En annen oversiktsrapport er FS695.002 Kvalifikasjonsstatistikk 2.

 

 

Utplukk

Denne bestilles ved å oppgi en bestemt kvalifikasjonskode og en periode for når denne skal være oppnådd.

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rapporten - beskrivelser
Alle Utplukk basert på kvalifikasjonen som er oppnådd avgrenset mot en periode for oppnåelsesdato.
Fag Avgrenser utplukket til et angitt fag. Faget utledes fra studieretningen på kvalifikasjonsoppnåelsen i henhold til tilordningen "Sorterer under fag" som finnes i bildet Studieretning (modulen Studieelementer).
Studieretning Avgrenser utplukket til en angitt studieretning (registrert på kvalifikasjonsoppnåelsen).
Studieprogram Avgrenser utplukket til en angitt studieprogram (registrert på kvalifikasjonsoppnåelsen).

Valg av utplukk bestemmer om alle forekomster av den valgte kvalifikasjonen skal tas med, eller om utplukket skal avgrenses til et fag, en studieretning eller et studieprogram. Hvis en slik avgrensing velges, må du også oppgi hvilket fag osv. det gjelder.

 

Bestillingsparametrer

Bestillingsparameter Beskrivelse
Bestillingsparametrer - beskrivelser
Fordeling

Rapporten kan fordele dataene henhold til verdier registrert på kvalifikasjonsoppnåelsen. De ulike fordelingsvalgene er:

- Fag/Studieretning
- Fag (utledes fra studieretningen på kvalifikasjonsoppnåelsen i henhold til tilordningen "Sorterer under fag" som finnes i bildet Studieretning i modul Studieelementer)
- Studieprogram
- Studieprogram/Studieretning

Rapporten vil inneholde kolonner i henhold til fordelingsvalget.

År-fordelt liste Deler opp perioden i hele år istedenfor terminer.
Inkluder gjentak Inkluderer gjentatte kvalifikasjoner (kvalifikasjoner som er oppnådd tidligere av samme kandidat).
Kun detaljer Fjerner visning av rapportheading i utskriften, slik at bare selve statistikken vises.
Datotest mot vitnemålsdato Gjør at utplukket baserer seg på dato for vitnemålsutskrift istedenfor dato for kvalifikasjonsoppnåelse.

 

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Rapporten skriver ut en heading hvor bestillingsparametrene gjengis, og så selve statistikken med kolonner for sted, fag og eventuelt studieretning, pluss antall totalt og antall kvinner. Hvilke kolonner som vises avhenger av valg av fordeling (se Bestillingsparametrer). Sted hentes fra studieprogrammet registrert på kvalifikasjonsoppnåelsen. Hvis oppnåelsen ikke inneholder studieprogram, hentes sted fra kvalifikasjonen.

Hvis perioden strekker seg over flere år-terminer, opprettes egne kolonner for hver år-termin. Hvis utplukket er avgrenset til et studieprogram, gjengis dette i headingen, og ikke inne i tabellen. Rapporten oppsummerer antallet for hvert fag og totalt. Den har ingen horisontal summering, man får altså ikke tall for hvor mange kvalifikasjoner som ble oppnådd i hele perioden når denne strekker seg over flere år- terminer.

Data hentes fra

Data som vises i rapporten hentes i hovedsak fra kvalifikasjonsmodulen.

 

Publisert 6. jan. 2015 14:29 - Sist endret 9. jan. 2015 14:21

02 Sikring av kvalifikasjonsdata

En rekke tiltak for å sikre eksamens- og kvalifikasjonsdataene i FS vil bli satt i verk. Disse vil omfatte visse bilde- og rapportløsninger, spesielle adgangsbegrensinger i systemet, pluss veldefinerte rutiner og ansvarsforhold for de personene som har til arbeid å produsere og bruke disse dataene.

En løsning for å sikre lagrede kvalifikasjonsdata for ettertiden, og for å kontrollere disse med hensyn til ulovlige endringer, er laget i FS. Denne løsningen går ut på å ta spesielle sikkerhetskopier av alle data i kvalifikasjonsprotokollen med jevne mellomrom, lagre disse på et read-only-medium med lang holdbarhet (i dag CD-ROM), og senere, med jevne mellomrom, sammenligne dataene på sikkerhetskopien med de nåværende dataene i systemet. Uoverensstemmelser som oppdages på denne måten listes ut og kontrolleres nærmere - en del lovlige endringer vil normalt ha blitt gjort. Disse kjøringene bør foretas av spesielt autoriserte brukere, som også bør ha autoritet til å kreve at ansvarlige eksamensinspektører og lignende forklarer og dokumenterer eventuelle endringer det måtte bli stilt spørsmålstegn ved.

Det er laget en rapport for å kopiere kvalifikasjonsprotokollen ut på en fil (ut-fil), og en rapport for å sammenligne en tidligere kopiert fil (inn-fil) med nåværende kvalifikasjonsprotokoll. Å overføre ("fryse") dataene fra utfilen til en CD-R-plate, og senere å kopiere data fra denne til inn-filen, er separate prosesser som utføres utenfor FS. "Frysing" av dataene utføres i dag lettvint på en vanlig PC med CD-brenner.

Kopieringen fra kvalifikasjonsprotokollen i FS til ut-filen gjøres ved hjelp av rapporten FS698.001 Ekstern lagring av oppnådd kvalifikasjon protokoll.

Rapport FS698.001 Ekstern lagring av oppnådd kvalifikasjon protokoll

 

Rapporten startes uten noen spesielle bestillingsparametre, det tas for gitt at alle forekomstene institusjonen har i oppnådd-kvalifikasjon-tabellen skal kopieres.

Rapporten skriver ut en tabell over dataene som ble kopiert til ut-filen. Dataene er de "viktigste" opplysningene fra oppnådd-kvalifikasjon-protokollen, det vil si fnr, gradkode, oppnådd dato, karaktertall, saksbehandler og sist endretdato, journalnr og endringsstatus. Studieprogram og studieretning, innhold av emner, emnesamlinger mv tas ikke med. Disse dataene anses ikke spesielt viktige her, hvor det primære formålet er å forhindre og avdekke eventuel "uautorisert endring". For andre arkiverings- og sikringsformål er studieprogram, kvalifikasjonsinnhold mv selvsagt også viktige data, disse kopiene er altså ikke egnet som generelle sikkerhetskopier.

Filen lagres i en passende mappe på PC-en eller serveren ved å klikke på knappen Lagre til fil, lagringen gjøres på standard måte (Windows/NT). Overføring ("brenning") til CD-R foretas også på standard vis.

Sammenligning av nåværende kvalifikasjonprotokoll med inn-fil fra den eksternt lagrede sikkerhetskopien foretas på et passende senere tidspunkt. Man benytter da rapporten FS698.002 Kontroll av oppnådd kvalifikasjon protokoll.


Rapport FS698.002 Kontroll av oppnådd kvalifikasjon protokoll

 

Innlesing av filen startes ved at man klikker på knappen Les fil og oppgir hvor filen ligger, på CD-stasjonen eller eventuelt i en mappe filen er kopiert over til. Dataene kommer til syne i rapportens øvre vindu. Overføring til databasens inn-fil gjøres ved å klikke på knappen Kopier til database. Dataene i øvre vindu forsvinner, og man får en melding om at inn-filen er opprettet.

Sammenligningen av inn-filen mot nåværende kvalifikasjonsprotokoll foretas ved å klikke på knappen Utfør test.

Alle avvik mellom de to datasettene skrives så ut i rapportens output-vindu. For hver forekomst oppgis fnr, gradkode, oppnådd dato, type endring, saksbehandler, journalnr, endringsstatus og endringsdato, for de 4 sistnevnte oppgis både gammel og ny verdi. Endringstypene kodes med I for "ny innsatt", E for "endret" eller S for "fjernet/ slettet". For gradkoden oppgis det også med tekst om denne er ny, endret eller fjernet.

Rapporten oppsummerer hvor mange kvalifikasjonsforekomster det er i protokollen og på filen, og hvor mange som er nye, endret eller slettet i protokollen i forhold til filen.

Hvis sammenligningen foretas en tid etter at sikkerhetskopien på CD-R ble laget, vil det jo av normale grunner være kommet til en rekke nye kvalifikasjonsforekomster i mellomtiden. Disse vil også rapporteres med I som nye forekomster. Man vil se av oppnådd-datoen at disse er nyere enn de som finnes på sikkerhetskopien. Det har derfor ikke noen hensikt å sammenlikne disse. Man kan holde de nyere forekomstene utenfor sammenligningen ved å sortere filen etter oppnådd-dato (klikk på høyre mustast), eller ved å skille disse ut ved hjelp av Filtrer-dialogen. Følgende filter fjerner de "irrelevante" nyere forekomstene: dato_oppnaelse er =date(dd,mm,åååå), når de siste forekomstene på sikkerhetskopien har oppnådd-dato dd.mm.åååå.

Mange endringer som "avsløres" etter en slik sammenligning kan ha helt normale årsaker, de kan for eksempel skyldes klager som har fått medhold, sent tildelte cand.mag-grader, feilrettinger osv. For alle slike endringer bør man dokumentere på nytt at de er lovlige. Hvis det så gjenstår endringer som ikke har noen naturlig "forklaring", må man vurdere nærmere om ikke-autoriserte brukere kan ha greid å trenge inn i basen og foretatt endringer.

Først mistenkt er den som tjener på endringen.

 

 

Publisert 6. jan. 2015 14:29 - Sist endret 9. jan. 2015 14:20

 

Publisert 9. jan. 2015 16:43 - Sist endret 9. jan. 2015 17:11